Robbert Dijkgraaf. Schermafbeelding.

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Op 23 december had Matthijs van Nieuwkerk een boeiend en leerzaam interview met Robbert Dijkgraaf.

Het was een jaaroverzicht van wetenschappelijke gebeurtenissen in 2019. Het ging o.a. over de befaamde foto van een zwart gat, genetische modificatie en meer interessante onderwerpen. Met zijn bekende flair deed Dijkgraaf de wetenschappelijke ontwikkelingen hieromtrent in begrijpelijke taal uit de doeken. Hierbij stelde hij met zoveel woorden en soms ook letterlijk dat wetenschap nooit stilstaat en dat consensus wetenschap vreemd is. Gelukkig maar. Er valt nog heel veel aan de natuurkundige en astronomische verschijnselen te ontdekken, stelde hij meermalen.

Des te meer viel dan ook zijn commentaar over het onderwerp klimaatverandering op. Plots leken consensus wel normaal en toegestaan en leek de natuur voldoende doorgrond om het huidige beleid te rechtvaardigen. Ook stelde hij dat er nog maar zeer weinigen aan CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming) twijfelen. Bron.

Zou het echt, dat van die weinigen? Er leeft onder de burgers hier veel onvrede en ongeloof, ruim 75% zoals uit het resultaat van een publieksconsultatie blijkt. Zie hier.

Ik vraag mij af in welk universum de klimaatelite leeft. Doet denken een de houding van de adellijke elite aan de vooravond van de Franse Revolutie. Zie verder deze brief die ondertekend door honderden wetenschappers. En tot slot de Oregon Petition ondertekend door meer dan 30.000 wetenschappers. Hier.

Dit brengt ons vanzelfsprekend op die fameuze 97% consensus onder alle wetenschappers waarmee elke discussie wordt doodgeslagen. Bij dit ‘argument’ hoeven we niet lang stil te staan, want:

  • consensus is per definitie onwetenschappelijk; en
  • die 97% consensus berust op misleiding. (Zie hier (1,6% in werkelijkheid) en hier (2,4% idem));
  • de werking van het complexe non lineaire chaotische klimaat is nog lang niet doorgrond. De CO2-monosimplificatie zou elke wetenschapper de wenkbrauwen moeten doen fronsen. Het negeren of marginaliseren van mechanismen als feedback, wolkenvorming, waterdamp, AMO en de zon, om slechts enkele van de vele natuurlijke invloeden en cycli te noemen is niet bepaald wetenschappelijk te noemen.

 

Waarom maakt Dijkgraaf dan deze uitzondering?

Wij achten Dijkgraaf zeer hoog en geheel integer. Het probleem is evenwel dit. De klimaatdoctrine heeft een heel andere oorsprong dan louter wetenschappelijke nieuwsgierigheid waar Dijkgraaf meermalen aan refereerde. Is het de ideologie van Maurice Strong? Men kan het verder terugvoeren tot het doemdenken van Malthus in 1798 zijn boek, An Essay on the Principle of Population, waarin hij stelde dat de bevolkingsgroei de economische groei voor zou blijven. Hij voorspelde op basis van een eenvoudig model hongersnood op grote schaal. De bevolkingsgroei zou exponentieel zijn, die van de voedselproductie lineair.

De arbeider die in vrijheid een zware baan in een fabriek verkoos boven die van uitgebuite horige, onttrok zich aan de macht van de oude adellijke elite. Juist de industrialisatie bracht de voormalige horigen ongekende welvaart en vrijheid. Sindsdien lijkt het wel of doemdenken een elitair instrument is voor het behoud van de elitaire status. De huidige klimaatelite – het Eco Industrieel Complex – rooft de portemonnee van de burger leeg, berooft deze van zijn energiekeuzevrijheid, beperkt de democratische rechten van de burger en werkt een dikastocratie in de hand ofwel teloorgang van het recht.

Wie tot deze elite wil behoren kan geen woord van kritiek uiten zonder zware sancties betreffend loopbaan te verwachten. Er zijn diverse gevallen bekend van sancties tegen hen die wèl twijfels uiten. Ontslag, pesterijen e.d. vielen hen ten deel Peter Ridd, Susan Crockford, Judit Curry, Henk Tennekes, Weerman Philippe Verdier. Dit zijn ontwikkelingen die te denken geven omdat ze naast de burgerlijke ook de academische vrijheid ondermijnen. We lijken weer aan de vooravond van de Franse Revolutie beland.

Wat altijd zo opvalt is dat het onderwerp ‘klimaatverandering’ steevast leidt tot heftige emoties, bizarre verschijnselen als de vergoddelijking van een mentaal gemankeerd Zweeds kind of demonstrerende scholieren die mede door het ontbreken van vaststaande wetenschappelijke bewijsvoering eenvoudigweg zijn geïndoctrineerd en als onwetende horigen fungeren om de machtspositie van de elite in stand te houden. Wat een stuitende vertoning!

Ik kan mij dit soort verschijnselen niet herinneren van wetenschappelijke disputen over fossielen, elementaire deeltjes, snaarhypothese etc. Klimaat neemt een heel andere positie in. Beslist geen wetenschappelijke, eerder de moord op wetenschap ten gunste van de klimaatelite.

Het is enigszins speculeren, toegegeven. Toch vermoed ik dat met de brochure van de KNAW destijds onder het voorzitterschap van Dijkgraaf mede het pad werd geëffend naar Dijkgraafs huidige functie. Of anders gesteld: wat zou er gebeurd zijn als het KNAW twijfels had geuit in plaats van zich te voegen naar de heersende klimaatelite? Men leze bijvoorbeeld dit commentaar op de brochure van het KNAW en concludere zelf:

Citaat:

“Zo ook is de rol van de zon weliswaar onzeker maar voor de nu vastgestelde globale veranderingen in ieder geval tot op heden ingeschat als klein.

Tot er misschien nieuwe inzichten komen, is er geen reden de betrouwbaarheid van alle projecties voor de nabije toekomst in twijfel te trekken op grond van onbegrepen variaties in zonnestraling.”

Dit is een vreemde en onwetenschappelijke redenering: je geeft aan een verschijnsel (de vaak optredende correlatie tussen zonneactiviteit en klimaatverandering) niet goed te kunnen verklaren, geeft vervolgens aan dat die invloed klein moet worden verondersteld (op grond waarvan?) en dat er dus geen reden is om aan te nemen dat ze onvoldoende in de modellen zitten (het tegendeel is logischerwijs het geval). Zie hier.

En zo gaat de moord op de wetenschap maar door. Galileo zou zich in zijn graf omdraaien dat na 350 jaar de Kerkelijke elite slechts is vervangen door de klimaatelite. Niets nieuws onder de zon dus.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).