[responsivevoice_button voice=”Dutch Male” buttontext=”Lees voor …”]


Een bijdrage van Frans Schrijver.

Vorige week is de website klimaatfeiten.nl van het Kennisplatform Klimaat live gegaan. Klimaatfeiten.nl is een informatieve website die zich richt op studenten en scholieren en daarnaast op journalisten, politici, ambtenaren en ieder ander die zelf wil nadenken over dit onderwerp. Het heeft tot doel feitelijke kennis over klimaat en energie toegankelijk te maken. Het baseert zich op wetenschappelijke bronnen (peer-reviewed), die vaak wel in de technische rapporten van het IPCC zijn opgenomen, maar die op dit moment maar weinig aandacht krijgen.

Over het klimaat is veel ongerustheid, met name bij jongeren. Er wordt veel over gesproken en er is op internet in principe veel informatie te vinden, maar in veel gevallen worden de problemen en de oplossingen daarbij eenzijdig voorgesteld door de opwarming van de aarde een op een te koppelen aan de uitstoot van broeikasgassen. Deze berichtgeving zorgt voor een eenzijdig en beangstigend beeld in de maatschappij over de opwarming en in het bijzonder de menselijke uitstoot van CO₂ als alles overheersende oorzaak. Het eenzijdige beeld is er bij de traditionele media, waar nauwelijks ruimte is voor andere geluiden, maar ook in het onderwijs, op veel informatieve websites (inclusief wikipedia) en bij maatschappelijke en wetenschappelijke organisaties.

Er zijn in Nederland weliswaar verschillende goede initiatieven de afgelopen jaren ontstaan om een ander geluid te laten horen, zoals onder meer Groene-rekenkamer.nl, Clintel.nl, Climategate.nl, ScienceTalks, Klimaatgek.nl. Maar er bestaat op dit moment geen toegankelijke en betrouwbare kennisbank of voorlichtingscentrum waar scholieren en andere geïnteresseerde leken terecht kunnen voor een correcter en vollediger beeld over klimaat en energie. Er is veel informatie beschikbaar, maar de betrouwbaarheid ervan is voor veel mensen moeilijk in te schatten, terwijl de wetenschappelijke literatuur bijna altijd te ingewikkeld is.

Met de website klimaatfeiten.nl proberen we hier op in te spelen. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de Opwarming van de aarde en de temperatuurstijging van de afgelopen jaren, inclusief de vraag of het beeld van de hockeystick wel klopt en bij het perspectief over een langere tijdsperiode. Bij de rubriek CO₂ wordt ingegaan op de broeikashypothese en de vraagtekens die daarbij geplaatst kunnen worden. Ook de waarde en beperkingen van klimaatmodellen komen aan de orde. Bij Andere oorzaken en verklaringen laten we zien dat er naast CO₂ veel andere factoren zijn die van invloed zijn op het klimaat en die een verklaring kunnen bieden voor de huidige opwarming. De rubriek Gevolgen gaat ten slotte uitgebreid in op de gevolgen die de verandering van het klimaat kan hebben, zoals bijvoorbeeld de (werkelijke) stijging van de zeespiegel.

De hoeveelheid informatie is op dit moment te beschouwen als de basis en zal de komende tijd verder groeien. We hopen dat veel scholieren en studenten en andere geïnteresseerden de site weten te vinden.