Climategate.nl schonk eerder aandacht aan een publieksconsultatie over het klimaatbeleid. Een kleine 80% van de ondervraagden was daar tegen. Daarna volgde een oorverdovende stilte. Noch de overheid, noch de reguliere media hebben ruchtbaarheid gegeven aan dit sensationele resultaat.

Deze uitkomst toont aan dat de besluitvorming  rond het klimaatbeleid democratische legitimatie ontbeert. 

 

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Het wordt sceptici verweten, dat zij de klimaatverandering ontkennen. Dit is geenszins het geval. Sceptici zijn van mening, dat er onvoldoende bewijs is om CO2 als hoofdveroorzaker van de klimaatverandering aan te wijzen en daarmee een CO2-hetze te ontketenen, die zal leiden tot economisch verval en armoede onder een groot deel van de bevolking.

Forum voor Democratie (FvD) heeft in een herberekening vastgesteld, dat Nederland in totaal tot 2050 zo’n 700 miljard Euro zal moeten investeren: 180 miljard tot 2030 en 400 tot 600 miljard tot 2050.

De minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, reageerde in een brief aan de Tweede Kamer (27.08.2019) hierop als volgt:

“PBL heeft de meerkosten van het ontwerp-Klimaatakkoord in kaart gebracht. De nationale meerkosten tonen wat het bereiken van 49% reductie de maatschappij extra kost ten opzichte van het staande beleid. Deze nationale (meer)kosten bedragen volgens PBL € 1,6 tot € 1,9 miljard in 2030. De nationale kosten worden niet uitgesplitst naar burgers en bedrijven, maar zijn de kosten voor de samenleving als geheel.”

Dit komt in 10 jaar tijd neer op 18 miljard Euro.

De prognose van FvD ligt een factor 10 hoger!

Overigens zegt Wiebes niets over de kosten van 2030 tot 2050. De Nederlandse huishoudens moeten dan in ieder geval tot 2030 per jaar 1,8 miljard aan Euro’s ophoesten met een resultaat dat niet werkt!

Nederland telt 7,9 miljoen huishoudens. De kosten per huishouden komen dan neer op € 250 per jaar tot 2030. Volgens de visie van het FvD is dit € 2.500 per jaar.

Het is onverantwoord en immoreel om de Nederlandse burger hierover in onzekerheid te laten. Het is niet zinvol om te investeren in maatregelen die geen enkel effect hebben, zoals ondergrondse opslag van CO2, houtkap voor biomassa, het bouwen van honderden biomassa centrales, het blijven plaatsen van windturbines en vooral “van het gas af”.

Het is beter om te investeren in een forse aanplant van bomen en een verstandige transitie naar kernenergie te plannen en te realiseren i.p.v. windturbines te installeren, die nooit in de (groeiende) energiebehoefte kunnen voorzien.

Zelfs Robbert Dijkgraaf liet zich in de uitzending van DWDD (23 december 2019) ontvallen, dat kernenergie eigenlijk de beste duurzame oplossing is.

Fossiele brandstoffen dienen op termijn vervangen te worden door duurzame energiebronnen vanwege hun vervuiling bij winning, processing en gebruik (zware stookolie!). Maar zolang als de duurzaamheid nog niet is gerealiseerd is het gebruik van gas de minst kwalijke en tot op heden de meest effectieve energiebron! Is men dan in Spanje, Frankrijk, Portugal en Duitsland van lotje getikt dat aan burgers subsidie wordt verleend als men overgaat op gas? Zie hier en hier.

Onder dreiging van Amerikaanse sancties hebben Duitse en Nederlandse bedrijven zich teruggetrokken uit de aanleg van de tweede gasleiding (Nord Stream 2) uit Rusland. Inmiddels is duidelijk geworden, dat Rusland nu zelf doorgaat met het aanleggen van deze leiding.

En vraagt u zich niet af waarom er in Duitsland plotseling een enorme teruggang is in het plaatsen van windturbines? Het heeft even geduurd, maar de Duitsers zijn wijzer geworden. Wie volgt?

Het Nederlandse klimaatbeleid komt niet uit de koker van deskundige partijen en ook niet van de burger. Na het verschijnen van het klimaatplan werd pas de mening van de burger gepeild. De consultatie met vragen werd online bekend gemaakt, maar de burger werd nauwelijks geïnformeerd over deze digitale enquête.

Op initiatief van André Bijkerk en 10 vrijwilligers zijn de 1600 reacties verwerkt tot een uitslag.


Een rapport hierover is verschenen op de website van de Groene Rekenkamer. Zie hier.

Ruim driekwart van de ge-enquêteerden wijst het plan af. Maar daar heeft de overheid tot nu toe nog geen ruchtbaarheid aan gegeven. Doofpot? Ik heb het vermoeden, dat als de uitslag voor driekwart ten gunste van de alarmisten was uitgevallen, dat dit met veel fanfare zou zijn gepubliceerd.

Maar wat heeft zo’n consultatie voor zin als de uitkomst ervan straal wordt genegeerd? Ik dacht te wonen in een democratisch land met vrijheid van meningsuiting. Maar dat valt tegen.

 

En nog even iets anders.

Wat ze me nooit hebben verteld

 

Naschrift van Reynier Pronk n.a.v. vragen die in de discussie zijn gerezen.

Dit is de officiële reactie van Eneco op mijn vraag over de bewering dat de NS op 100% windstroom rijdt. Vooral de laatste alinea is interessant. Er staat eigenlijk: “We hoeven het niet te communiceren, want de burger kan dit zo wel begrijpen”. Ongelooflijk, toch?