‘Bild’ van 22 februari 2007. Volgens hun ‘wetenschappelijke’ voorspelling is het vandaag (24-02-2020) al twee dagen te laat om de wereld te redden.

Parlementariërs van de deelstaat Nedersaksen discussiëren met Michael Limburg, vice-president van EIKE (Europees Instituut voor Klimaat en Energie), over klimaatverandering en het voornemen om ‘klimaatbescherming’ in de grondwet van Nedersaksen op te nemen.

Auteur: Michael Limburg 

Vertaler: Martien de Wit.

Nedersaksen heeft Volkswagen, of Volkswagen heeft Nedersaksen, zoals je het ook zou kunnen noemen. En afgezien van het feit dat VW een creatie van de nazi’s is, hebben de Groen-Roden in Nedersaksen/ VW nu de leiding – met de actieve steun van de CDU. En ze willen niet alleen VW dwingen haar huidige bedrijfsmodel, waardoor het bedrijf de grootste autofabrikant ter wereld is geworden, te verlaten, maar ook alle inwoners van Nedersaksen dwingen het klimaat te ‘beschermen’ door middel van een grondwet in Nedersaksen. En dan zo, en daarmee sluit de cirkel, dat iedereen die daar al lang woont, inclusief VW, wordt gedwongen om werkelijk al het handelen  door het prisma van ‘klimaatbescherming’ te beoordelen.

Om meer te weten te komen over de vele onvermijdelijk effecten, werden veel deskundigen uitgenodigd voor een hoorzitting in Hannover in het parlement van Nedersaksen op 20 januari, georganiseerd door twee commissies. Ik ook. Iedereen had 15 minuten spreektijd plus een daaropvolgende discussie.

Ik eindigde mijn voordracht met de woorden:

Dat brengt me tot het inzicht dat klimaatbescherming op zijn best en simpel gezegd gewoon weggegooid geld is. U kunt het klimaat niet beïnvloeden. U kunt alles alleen maar duurder maken. Dit heeft ernstige gevolgen voor onze economie en voor individuele mensen.

Daarom is mijn duidelijke aanbeveling – zeer beleefd uitgedrukt – trek alle wetten, verordeningen en maatregelen voor klimaatbescherming in! Bekommert u zich om de echte problemen!

Maar wie gelooft dat een hoorzitting zoals deze over het uitwisselen of zelfs verwerven van kennis gaat, gelooft waarschijnlijk ook nog steeds in de Kerstman. Dit werd nogmaals bewezen door de discussie die ontstond na mijn korte lezing van 15 minuten.

(Het volledige verslag inclusief de lezing is hier vinden.)

Afgevaardigde Marcus Bosse (SPD):

Meneer Limburg, ik heb u inmiddels voor de tweede keer aangehoord. Maar blijkbaar heeft u in de loop der jaren niet echt veel bijgeleerd.

Ik wil alleen een opmerking maken en heb niet per se een vraag. Er kunnen wel degelijk verschillende zienswijzen bestaan.

Natuurlijk klimaatverandering is van alle tijden. Maar hier gaat het in wezen over de vraag welke invloed mensen hebben op het klimaat. Daarover zeggen wij en de overgrote meerderheid van wetenschappers (overigens ook in het IPCC-rapport; dat zijn tenslotte bijna 200 wetenschappers; en ik weet dat u nu zult zeggen dat de Verenigde Staten zijn gestopt; ja, de VS zijn uitgestapt; maar geen enkel land heeft de VS gevolgd) dat de invloed van de mens enorm is.

Natuurlijk kunnen we vanuit Nedersaksen de wereld niet redden. Maar we kunnen tenminste onze bijdrage leveren. We willen en zullen deze verantwoordelijkheid onder ogen zien en dat is waarschijnlijk de mening van de meesten van ons in deze ruimte. Dat willen we ook doen met de Wet klimaatbescherming. Daarom willen we klimaatbescherming in de grondwet opnemen.

Als de rijke landen in Europa die het echt goed gaat – bijvoorbeeld de Scandinavische landen, en Duitsland is er ook één van – niet moedig voorop lopen, waarom zouden de armere landen dit dan doen?

In dit opzicht heb ik niet veel begrip voor wat u zei. Dit standpunt, mevrouw de voorzitter, wilde ik op dit moment even kwijt. Natuurlijk bent u van harte welkom hier commentaar op te geven, mijnheer Limburg.

Michael Limburg:

Ik wil daar graag commentaar op geven. Het mooie is dat je met deze klimaatmodellen in staat bent, de mogelijke beïnvloedende factoren tegen elkaar kunt berekenen. Zelfs als we aannemen dat u gelijk hebt, of als het IPCC zegt dat CO2 ooit waarneembaar effecten op de gemiddelde temperatuur zal hebben – en ik heb u getoond dat dit nog nergens te zien is – kan men dat vandaag berekenen.

Als u uitgaat van de slechtst mogelijke scenario’s die het IPCC gebruikt – het heeft diverse modellen, scenario’s, etc. – en u de zogenoemde klimaatgevoeligheid zo hoog opvoert als het IPCC doet, namelijk met 3,2 K bij een verdubbeling van CO2, en als u de invloed uit Duitsland daaraan toevoegt; en als we allemaal onze CO2-uitstoot van de ene op de andere dag op nul zetten, d.w.z. van 900 miljoen ton CO2-uitstoot naar nul, dan zou het effect volgens deze slechtst mogelijke scenario’s op het wereldwijde klimaat 0,000653 °C zijn.

De heer Rahmstorf, bijvoorbeeld, komt afgerond op 0,05 °C.

De vraag is niet alleen wat Nedersaksen doet, maar ook de vraag naar het evenredigheidsbeginsel komt aan de orde: bent u überhaupt in de positie om hoe dan ook iets te veranderen? Na deze verklaring zult u zeggen: Nee, dat zijn wij niet.

Nu komt het voorbeeld: we zijn erg trots op de vermindering van onze CO2-uitstoot sinds 1990, voornamelijk veroorzaakt door de ineenstorting van de DDR-industrie, van de oorspronkelijke 1.000 miljoen tot nu rond 890 miljoen ton. Maar wie in deze wereld doet dit na? U zult moeten erkennen dat er door iedereen in Parijs alleen maar lippendienst werd bewezen. Dankzij Trump zijn de Verenigde Staten uitgestapt omdat ze zeggen: we gaan niet langer door met deze zwendel. Die heeft alleen maar negatieve gevolgen voor onze economie. Iedereen, met uitzondering van de EU, verhoogt zijn CO2-uitstoot en dit is door de Klimaatovereenkomst van Parijs ook toegestaan. Kijk nog eens naar de grafieken! Wat wij maximaal aan CO2 kunnen besparen stoot China elk jaar weer extra uit.

Hoe u het ook wendt of keert, u kunt alleen maar zeggen: niemand volgt ons. Ons voorbeeld is lachwekkend. U kunt de evenredigheid niet garanderen, die – neem ik aan – ook wettelijk is voorgeschreven in Nedersaksen. Hoe u het ook wendt of keert, het is verkeerd, duur en verwoestend voor onze economie.

Afgevaardigde Axel Brammer (SPD):

Voor mij zijn de laatste 20 minuten een beetje verloren tijd. Ik wil dat ook beargumenteren. U zei dat je moest waarnemen. Natuurlijk. Ik was in de jaren zeventig in Oostenrijk. Daar gingen we met het gezin naar de gletsjer. Daar was een hut en we gingen er skiën. Ik was er weer in het midden van de jaren negentig en heb er rondgekeken. De hut was in verval geraakt en stond alleen op een richel. De gletsjer lag 35 m lager. Dat was alles om waar te nemen.

We hebben dit allemaal al meegemaakt bij de kwestie van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s). Dit is nu voor mij een déjà vu-ervaring. Ze beweren dat CO2 het klimaat niet beïnvloedt. Destijds werd eenvoudigweg ontkend dat fluorkoolwaterstoffen al meer dan 25 jaar het ozongat hebben gecreëerd. Na 25 jaar werden fluorkoolstoffen eindelijk verboden. Sindsdien sluit het ozongat zich weer.

Niet veel mensen beweren dat CO2 niet verantwoordelijk is voor klimaatverandering.

(Michael Limburg: het worden er elke dag meer!)

Maar als we niets doen, zijn we over 30 jaar niets verder, maar is de situatie nog erger.

Ik heb tot slot nog een vraag. U bent van het Europees Instituut voor Klimaat en Energie. Heeft de EIKE een wetenschappelijke status of bent u een vereniging?

Michael Limburg:

We hebben een wetenschappelijke status. Ik heb u net wetenschappelijke feiten gepresenteerd; dat is u misschien niet opgevallen.

Ik wil om te beginnen terugkomen op uw waarnemingen. U hebt volkomen gelijk: de gletsjers in de Alpen en elders in de wereld smelten, maar niet alleen omdat we in grote hoeveelheden CO2 hebben uitgestoten – dat is pas het geval sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog – maar, zoals ik net heb aangetoond, sinds 1820/1830.

U kunt het elke gletsjeronderzoeker ter wereld vragen die zich hiermee bezig houdt. Zij stellen vast, dat de gletsjers in cyclische bewegingen groeien en weer terugtrekken. De gletsjers in de Alpen trekken zich sinds 1820/1830 terug. Hoe verklaart u de terugtrekking van de gletsjers in de Alpen, die u correct hebt waargenomen, met de toename van CO2? Ik heb u laten zien: dat ging relatief langzaam en steeg toen snel. De gletsjers smolten hierdoor niet sneller. Andere gletsjers in de wereld, zoals de Franz Josef-gletsjer in Nieuw-Zeeland, groeien. Maar daarover zullen we ons dan maar geen zorgen maken.

De veranderingen in de gletsjers en in CO2 correleren niet met elkaar. Integendeel: als je kijkt naar de laatste 10.000 jaar – denk aan de jager Ötzi die in de Alpen werd gevonden; ik citeer op dit moment alleen gletsjeronderzoeker professor Patzelt – dan zult u vaststellen dat het in 66% van de verleden tijd in de Alpen aanzienlijk warmer was dan vandaag, en allemaal zonder door de mens veroorzaakte CO2. Hoe verklaart u dat dan?

Ik heb de tweede vraag over ons wetenschappelijk werk al beantwoord. We werken strikt wetenschappelijk, ongeacht wat de media erover zeggen. U kunt dit ook lezen in onze publicatielijst. Dat we natuurlijk ook aan voorlichting doen, blijkt uit het feit dat ik vandaag hier ben.

Afgevaardigde Stefan Wirtz (AfD):

We hebben al iets gehoord over het gegeven dat sommige extreme fenomenen afnemen. Geldt dit ook voor extreme weersomstandigheden? Is er een verband met klimaatverandering of niet?

Het voorbeeld van bosbranden wordt nu gebruikt in Australië, maar ook op andere continenten. De heer Brammer probeerde alleen maar te suggereren dat de meesten het niet met u eens zijn. 97% van de wetenschappers ziet het anders en denken dat mensen het klimaat veranderen en daarmee ook de extreme weersomstandigheden. Kunt u dat alstublieft nog eens kort toelichten?

Michael Limburg:

Dit waren twee vragen die ik graag heel kort wil beantwoorden.

Australië is natuurlijk door een grote ramp getroffen. Er zijn veel bosbranden, vooral droge eucalyptusbomen. Er zitten etherische oliën in dat droge hout. Dat brandt als een fakkel. Dat dit verband houdt met klimaatverandering is een puur verzinsel. Klimaatverandering heeft 1 tot 2 °C meer opwarming gebracht; daar is geen discussie over. We hebben altijd natuurlijke klimaatveranderingen gehad. Maar om hout aan te steken, heb je 250 tot 300 °C nodig, en dat krijgt klimaatverandering niet voor elkaar, ongeacht wie dat verhaal propageert.

Hout moet droog zijn om te kunnen branden; dat klopt. Maar bij hout heb je vooral iets of iemand nodig heb je iemand nodig om het aan te steken. Of het gebeurt door een bliksemflits, of mensen doen het, ongewenst of gewenst. Alleen al in Australië werden 200 brandstichters gearresteerd 1). Niet iedereen deed het opzettelijk, velen zelfs zonder het te willen. Maar zij waren wel de oorzaak van de bosbranden, die volop brandbaar materiaal vonden.

De brandschade in Australië is dramatisch toegenomen, vooral in Oost-Australië, waar de branden plaatsvinden, omdat groene politiek heeft voorkomen dat er brandgangen werden gekapt en dat er dood hout werd verwijderd door het in de winter te verbranden wanneer het veilig is. Wat de Aboriginals al duizenden jaren doen, is in de afgelopen 10, 15 jaar verwaarloosd, zodat zich daar een enorme tijdbom heeft gevormd, die vervolgens tot de ontsteking heeft geleid.

Wat was de tweede vraag?

Afgevaardigde Stefan Wirtz (AfD):

97% Van de wetenschappers zijn van mening dat mensen verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering.

Michael Limburg:

Oh ja. Dat is een populair verhaal. Wie dit argument gebruikt, laat zien dat hij niets van de aard van de wetenschap heeft begrepen. Als er al ergens meerderheidsbesluiten zijn, dan hopelijk in de politiek, maar zeker niet in de wetenschap. Toen Einstein werd verteld dat 200 wetenschappers het niet met hem eens waren en dat de relativiteitstheorie niet deugde, zei hij: als ze gelijk zouden hebben, zou één voldoende zijn. Het gaat er dus niet om of er een meerderheid is of niet, maar alleen om de feiten en hun evaluatie.

De affaire van de 97% gaat terug naar de cognitieve psycholoog Cook, die dat in 2013 heeft uitgewerkt. Hij heeft 12.000 onderzoeken onderzocht. Hij gooide twee derde ervan weg omdat ze zich helemaal niet bezig hielden met het klimaat. De rest heeft hij zolang gefilterd totdat er uit kwam dat de mens het klimaat beïnvloedt, wat alle anderen ook zeggen.

Als ik in het bijzonder naar de steden kijk, kan ik alleen maar vaststellen dat ze warmer zijn dan de omgeving. In de landbouw is het klimaat anders dan in het bos.

Als je goed kijkt naar hoeveel onderzoeken zeggen dat mensen voornamelijk betrokken zijn bij klimaatverandering, zal je zien dat niet meer dan 64 van deze 12.000 onderzoeken waren. Volgens Adam Riese is dit 0,3%. (Opmerking: ik had in de haast een rekenfout gemaakt: het is maar liefst 0,5%).

Afgevaardigde Dunja Kreiser (SPD):

Mijnheer Limburg, ik wil u slechts één opmerking meegeven. Als u de zogenaamde ijshockeycurve voor CO2, die zich vanaf 1837 ontwikkelde – dit kwam omdat de industrialisatie langzaam begon en vervolgens met snelle stappen groeide – als u deze over uw mengelmoes van wetenschappelijke feiten zou leggen, waaronder het weergeven van zeeniveau in de vorm van knoppen, dan kunt u daarmee misschien mensen overtuigen, die onwetend zijn; gelukkig zijn wij dat niet. Uiteindelijk slaat dat nergens op.

Ze beweren dat er ook 10.000 jaar geleden opwarming in de Alpen was. Dat mag dan zo zijn, maar dat is te wijten aan natuurrampen; omdat de mens in deze vorm op dat moment niet in deze wereld bestond. 5000 jaar verder terug was er een meteorietinslag die de wereld als zodanig fundamenteel veranderde. U moet daar in uw uitleg misschien rekening mee houden. Dan heeft die meer waarde.

Michael Limburg:

Als u me meer dan 15 minuten geeft, dan zal ik dat graag doen.

U noemde de hockeystick-curve. Ik zal die hier laten zien. Maar het is precies het tegenovergestelde van wat u zegt. De hockeystick-curve van Mann is al lang ontmaskerd als oplichterij. U kunt het wenden of keren zoals u wilt. Er zijn nog steeds mensen die zich daaraan vasthouden. Maar de feiten tonen iets anders.

Afgevaardigde Dr. Dörte Liebetruth (SPD):

In het licht van uw avontuurlijke beweringen, mijnheer Limburg, heb ik maar één vraag: hoe kunt u uw ontkenning van wereldwijde klimaatverandering voor de generatie…

Michael Limburg:

Moet ik me hier als een klimaatontkenner laten beledigen?

(Geroep van Dep. Stefan Wirtz [AfD])

Voorzitter Andrea Schröder -Ehlers (SPD):

Mevrouw Dr. Liebetruth heeft het woord.

Afgevaardigde Dr. Dörte Liebetruth (SPD):

Hoe kunt u uw ontkenning van de wereldwijde klimaatverandering voor de generatie van uw kleinkinderen en achterkleinkinderen verantwoorden?

Michael Limburg:

Dat is precies het punt waarom ik hier ben. Ik heb kleinkinderen noch achterkleinkinderen. Ik wil voorkomen, dat een verkeerd beleid dat uitsluitend gebaseerd is op valse veronderstellingen die niet in de natuur terug te vinden zijn, tot een politiek leidt die ons allemaal in het ongeluk stort. Dat is de achtergrond van mijn werk. Dit heeft me 19 jaar gemotiveerd. Afgezien daarvan, zoals ik al zei, vind ik het schandelijk van u om mij een ​​klimaatontkenner te noemen.

Afgevaardigde Imke Byl (Grüne):

Europees Instituut voor Klimaat en Energie e.V. Als je e.V. (stichting) even weglaat, dan klinkt dat best goed. Maar men moet weten: ‘Instituut’ is geen beschermde term. Ik kan een voetbalclub hetzelfde noemen. Dienovereenkomstig zou hier ook een vertegenwoordiger van een voetbalclub kunnen zitten. Ook over het onderwerp wetenschap.

Mijn vraag is: EIKE heeft een goede reputatie opgebouwd op het gebied van ontkenning van de klimaatverandering en verdient er ook goed geld aan.

(Michael Limburg lacht)

Hoe zit het met de financiering door de fossiele industrie? Men leest altijd bijvoorbeeld altijd dat ExxonMobil er financieel enorm veel insteekt.

Michael Limburg:

Bedankt voor deze prachtige vraag. Als u de toevoeging e.V. als ijkpunt voor wetenschappelijk werk of vooral voor niet-werk wilt zien, dan wil ik u eraan herinneren dat het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung – u zeker niet geheel onbekend – een geregistreerde vereniging is.

Afgevaardigde Imke Byl (Grüne):

En die volgens wetenschappelijke normen werkt!

Michael Limburg:

Het is een juridische rechtsvorm; meer is het niet. Iets anders is, wat men in die organisatie doet, dat is het onderscheidende. Of u het nu een instituut, een onderzoekslaboratorium of wat dan ook noemt, is volledig secundair.

U insinueert dus dat wij geen wetenschappelijk werk doen. Dat staat u vrij. Omdat u niet naar onze website gaat en niet naar die onderwerpen kijkt, weet u ook niet waarover u het hebt.

Over de financiering: ik kwam hier op eigen kosten. Ik geef de factuur voor het treinkaartje graag door aan het Bundesland-parlement. Net als iedereen bij EIKE werk ik gratis, als vrijwilliger zonder vergoeding. We krijgen geen subsidie of inkomsten van welke denkbeeldige oliebaronnen dan ook. Dit wordt bij de staatsomroep altijd verondersteld het geval te zijn. Dan wil ik graag weten wie mij een cheque stuurt. Tot nu toe heeft niemand dat gedaan. Zoals ik al zei, ik heb er 19 jaar aan gewerkt. We bedruipen onszelf.

Wat onze financiering betreft, kan ik u zeggen: 85% is vrijwilligerswerk en 15% zijn kleine en heel kleine donaties. Als dat niet genoeg voor u is, kom dan gerust bij ons langs, of vraag het aan de belastingdienst en bekijk de lijst met donoren.

1) Latere toevoeging (bron hier):

Michael Limburg.

Zoals ze had moeten weten, klimaatverandering of niet, werd de as in de wijn van The Guardian correspondent zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de directe actie van een Australische burger. In de huidige droogte is 36% van de branden als toevallig beoordeeld, 37% als verdacht, 13% als opzettelijk en slechts 6% als natuurlijk. En dat patroon is niet nieuw. Australië heeft een ernstig brandstichtingprobleem. “Kortom, elke dag beginnen er tot wel 85 bosbranden omdat iemand zijn huis verlaat en besluit er een te beginnen”, zei Dr. P. Reid van het Australian Centre for Research in Bushfires and Arson.

Bron hier.