Premier Rutte spreekt het volk toe om 19.00u

5.15u Betrouwbare bronnen bij defensie meldden zojuist dat het Nederlandse leger vannacht in een streng geheime bliksemactie Duitsland is binnengevallen. Onbevestigde berichten noemen Oldenzaal als de plaats van waaruit onze troepen de Duitse grens overgetrokken zijn. Posities zouden zijn ingenomen en versterkt op de lijn Oldenzaal – Rheine – Lingen – Nordhorn.

Nederlandse leger valt Duitsland binnen bestrijden van klimaatverandering

De troepenbewegingen bij de actie (screenshot Google Maps)

8.00u Uit een exclusief interview over de inval van climategate.nl met commandant der strijdkrachten Admiraal Rob Bauer, blijkt de reden van de actie:

Admiraal Bauer, kunt u zeggen wat de reden is van deze inval?

“Affirmative! De actie komt voort uit de in 2019 geformuleerde nieuwe missie der Strijdkrachten. In het kader van een sterk veranderende wereld, waarvan onze strijdkrachten onverbrekelijk onderdeel uitmaken, en het einde van de koude oorlog, heeft de Generale Staf zich gebogen over de rol van onze defensie. En uiteraard konden wij maar één conclusie trekken, zoals u zult begrijpen.”

Eh…. Kunt u me even helpen, welke conclusie dan?

“Wat? U krijgt als climategate.nl dit exclusieve interview en u heeft geen idee waar het over gaat? Ik zal mijn perschef per direct ontslaan en naar een Tweedekamerfractie verbannen. Maar om op uw vraag terug te komen: zoals elke zich respecterende organisatie in de wereld, die zoekt naar een manier om zichzelf in stand te houden, hebben De Strijdkrachten besloten om voortaan als missie te formuleren: het bestrijden van klimaatverandering met alle beschikbare militaire middelen!”

Oh, die zag ik eerlijk gezegd niet aankomen! En heeft het ministerie van defensie hiermee ingestemd?

“Ze moesten wel: de defensiestaf had keiharde onderzoeksresultaten waaruit de noodzaak van deze beleidskeuze bleek.”

Zo, had men klimaatwetenschappers geconsulteerd?

“Nee, personeelswerk experts. Het blijkt dat millennials alleen willen werken voor bedrijven die klimaat in hun missie hebben geschreven. Dus om nog soldaten te kunnen krijgen, moesten we wel”

Ah natuurlijk, dat ik daar zelf niet opgekomen was. En wat zei het kabinet?

“Die waren wild enthousiast! Hoe meer draagvlak voor het klimaatbeleid hoe beter natuurlijk. En er werken 60.000 mensen bij ons. Daarmee verdubbelde het draagvlak in een klap, berekende Wiebes op zijn calculator. Een ingenieur hè, die kunnen dat.

Hij zei trouwens nog bij de nieuwjaarsborrel: “Wat ben ik blij dat jullie binnenboord zijn, mannen, we zouden de troepen nog wel eens keihard nodig kunnen krijgen als het draagvlak voor klimaatbeleid door de torenhoge energieprijzen nog verder wegzakt! Als het niet goedschiks lukt, dan moet het maar kwaadschiks, nietwaar?” Daar moest Rutte toen ook heel hard om lachen, haha”

Maar eh…  wat schiet het klimaat op met deze inval bij een NATO bondgenoot?

“Schiet” haha, nee, het klimaat schiet niet, dat doen wij! Maar nu moet ik snel weg om de Minister President bij te praten.  De rest hoort u van hem om negentienhonderd uur!”

8.30u Climategate.nl is erin geslaagd om de wifi van het Torentje te hacken, en heeft de concept-toespraak van premier Rutte van vanavond weten te downloaden. Die gaat als volgt:

Waarde landgenoten!

Na intensieve en langdurige voorbereidingen hebben vanochtend om 5 uur op mijn bevel de Nederlandse Strijdkrachten de oostelijke grens bij Oldenzaal overgestoken en vervolgens een gebied van 400 km2 veroverd op de Bondsrepubliek Duitsland. Ik kan u tot mijn grote vreugde melden dat er geen slachtoffers te betreuren zijn als gevolg van de militaire handelingen.

Het doel van de actie was het veilig stellen van de kerncentrales te Lingen en Emsland. De Duitse regering heeft die in Lingen al eerder in “veilige insluiting” gebracht en was van plan die in Emsland ook te sluiten, 30 tot 50 jaar vroeger dan nodig, in het kader van de Atomausstieg.
Uit overleg tussen de minister van energie en klimaat, en de  minister van defensie, is gebleken dat het toevoegen van deze centrales aan de Nederlandse energievoorziening de enige haalbare manier is om in 2020 en 2030 voldoende betaalbare en betrouwbare energie op te wekken, en toch de in de klimaatwet vastgestelde daling van de CO2 uitstoot te realiseren.

Door de Urgenda uitspraak van de Hoge Raad op 20 december stond het kabinet immers voor een onuitvoerbare taak om de CO2 uitstoot met 25% terug te brengen in 2020. Daarover zou ik uiterlijk vandaag uitsluitsel geven. Daarom moest de actie ook vannacht plaatsvinden.

Daarbij gaat Europese wetgeving in Nederland grondwettelijk boven onze Nederlandse wetten, en heeft het Europees parlement getekend voor het Parijs akkoord en besloten dat we in een klimaatcrisis leven. Toen bij het kabinets-crisisberaad over deze kwestie de collega van Defensie het plan van de Commandant der Strijdkrachten naar voren bracht, beseften we dat dit de enige optie was om aan de eisen van onze regering in Brussel te voldoen.

De landsadvocaat heeft vervolgens, in nauw overleg met de Raad van State, bepaald, dat in dit specifieke geval de noodzaak van het voorkomen van een klimaatcatastrofe voorrang geniet boven de gebruikelijke interstatelijke rechtsorde. Hiervoor is voldoende rechtsgrond te vinden in de Europese wetgeving, en in het Europese verdrag voor de rechten van de mens,  met name artikel 2, het recht op leven.
Hierbij wordt vooruitgelopen op het officieel afschaffen van artikel 18: “rechten mogen alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn”, aangezien dit artikel door jurisprudentie (te weten het Urgenda arrest) de facto niet meer als actief recht kan worden beschouwd.

Na het besluit in december tot de inval en de inbeslagname van de kerncentrales, is een intensief trainingsprogramma gestart door militairen in burger, rond de kerncentrale Borssele. Op deze manier konden onze militairen wennen aan de schone lucht rond de kerncentrale, en het geluid van de vele ongestoorde vogels. Ook konden zij zo oefenen in het vinden en onderscheiden van de kerncentrale, aangezien die opvallend compact is, wat misleidend is wanneer men het heeft over “een grote centrale”.
Mede hierdoor is de actie geheel volgens plan verlopen, en zijn de kerncentrales gevonden en veroverd.

Ik mag u dan ook met grote trots meedelen dat Nederland door het bezetten van deze centrales sinds vandaag voldoet aan de eisen van Urgenda!

Dank voor uw aandacht. Ik zal nu enige vragen beantwoorden.

Nederlandse leger valt Duitsland binnen bestrijden van klimaatverandering

Nieuwe Nederlands-Duitse grens bij Oldenzaal (screenshot Google Maps)

Meneer Rutte, wil uw laatste opmerking eigenlijk zeggen dat nu de klimaatcatastrofe door deze militaire actie is afgewend?

“Dat lijkt me wel ja. Maar daar moet ik bij zeggen, misschien leuk om te vermelden, dat ik van de minister van klimaat hoorde dat er eigenlijk helemaal geen toename is van klimaatrampen, ondanks de opwarming van de aarde. Het aantal klimaatslachtoffers is zelfs spectaculair gedaald door onze betere maatregelen en technologie. Je kunt die klimaatcrisis dus eigenlijk nergens waarnemen. Maar hij schijnt er dus wel te zijn. Maar als je hem niet kunt waarnemen, weet je ook niet wanneer hij voorbij is, snapt u? Maar we denken dus van wel.

Dat klinkt best logisch eigenlijk. Dat is dan goed nieuws voor iedereen, zou ik zeggen!
Is eigenlijk de oorlog verklaard aan Duitsland?

“Goede vraag. Nee dat is niet gebeurd, omdat zoals gezegd door onze juristen is vastgesteld dat dit sowieso een rechtmatige actie is, maar vooral, en dat is belangrijk om te beseffen, omdat er allang geen sprake meer is van soevereine staten en grenzen binnen de EU. Een onbewaakte grens mag iedereen dan ook gewoon oversteken, en dat geldt ook voor militairen. Er heeft dus geen interstatelijke oorlogshandeling plaatsgevonden, alleen de effectuering van een verandering van de administratieve grenzen van Nederland, die nog gehanteerd worden voor het bepalen van de klimaatdoelen.”

Duidelijk! Tot slot: welke reactie verwacht u eigenlijk van Duitsland?

“Oh daar zegt u zowat. Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Het lijkt me dat ze wel zullen begrijpen dat ze geen recht van spreken hebben na hun eerdere nogal brutale uitstapjes over de grens in onze richting. Maar goed dat u het opmerkt, ik zal zo dadelijk Angela even bellen. Die zal er beslist de grap wel van inzien!”


Climategate Klimaat Wetenschapsjournalisten Milieudeskundige EnergieStichting Climategate is een initiatief van Marcel Crok, freelance wetenschapsjournalist, Hajo Smit, milieu deskundige, meteoroloog, journalist en voormalig klimaatonderzoeker, Rypke Zeilmaker, natuur- en wetenschapsjournalist en 40 andere auteurs. Onze hoofdredacteur is Hans Labohm en Theo Wolters heeft de leiding. Het begrip Climategate Klimaat raakte in december 2009 in zwang nadat duizenden e-mails en documenten waren gelekt of gehackt van de Climate Research Unit in Engeland. Een onderzoeksinstituut dat een cruciale rol speelt in het internationale klimaatonderzoek en dat de aangever is van het IPCC. De e-mails wekken de indruk dat een wereldwijd “Team” van invloedrijke klimaatonderzoekers gegevens gemanipuleerd heeft. Sceptici uit de wetenschappelijke literatuur weerde hun metingen en softwareprogramma’s niet wenste te delen met sceptici in weerwil van de verstrekkende Britse Freedom of Information Act. Kijk ook eens naar: De Groene Rekenkamer, Clintel, De Staat van het Klimaat en Energietransitie. Mocht u Climategate Klimaat (met ANBI status) een hart onder de riem willen steken kan dit via de knop doneren. U kan hier contact met ons opnemen.