master of science bert pijnse van der aa gevolgen van klimaatverandering temperatuurstijging kunnen beperken Climategate.nl klimaat

Bron: Wikipedia.

Een gastbijdrage van Bert Pijnse van der Aa.

Een Jehova–getuige associëren we vaak met iemand die gehersenspoeld is. Iemand die standvastig – onwrikbaar – is in zijn of haar geloof en overtuiging.

Hieronder de ingekorte versie van de discussie die ik had met een jonge Master of Science die niet onder deed voor een Jehova–getuige.

In zijn antwoord op mijn eerste repliek, geeft deze jongeman er blijk van te begrijpen dat de middelen om het vermeende klimaatprobleem op te lossen, erger zijn dan de kwaal. Ofwel dat de opwarming daardoor juist zou worden versneld. Einde discussie zou men denken. Maar naarmate de discussie vordert, blijkt de leer – het geloof – sterker dan dan de ratio. Zelfs voor de Master of Science, want zo werd hij opgeleid – geïndoctrineerd – op de hogeschool / universiteit.

De antwoorden zijn dan ook exemplarisch voor de discussies met alle beleidsadviseurs en personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de energietransitie.

Als we zeggen dat iemand is gehersenspoeld, is dat niet alleen maar een kwalificatie, maar het is echt zo. Deze Bregman–generatie heeft niet eens door dat ze is gehersenspoeld. Als u hen wilt overtuigen van uw gelijk op basis van natuurkunde, moet u bedenken dat u te maken hebt met mensen wier leer onwrikbaar is. En dat er ook heel erg veel van zijn die (sleutel) posities innemen bij gemeenten, instituten en overheden.

Omwille van de lengte en leesbaarheid heb ik de discussie sterk ingekort.

***

Dag Bert,

Dank voor je reacties op Linked–in. Ik heb hier inhoudelijk naar gekeken en ben oprecht benieuwd waar jouw beeld vandaan komt dat klimaatverandering geen serieuze bedreiging vormt voor de wereld zoals we die nu kennen. Ik heb zelf ook een gedeeltelijke achtergrond in meteorologie en klimaat, en zie toch echt bepaalde patronen waardoor ik me persoonlijk heel erg zorgen maak over de toekomst van onze planeet.

Wat zijn de voornaamste redenen dat jij je zo sterk uitspreekt tegen de huidige urgentie rondom klimaat?

***

Dag meneer B,

Ik spreek mij uit tegen de waanzin van de energietransitie. Als CO2 werkelijk de oorzaak zou zijn geweest van de opwarming van de atmosfeer, dan hadden onze leiders al lang geleden maatregelen genomen, vergelijkbaar met die welke nu voor de bestrijding van de heersende pandemie werden ingesteld. Maar dan nog veel zwaarder.

Dat dat niet zo gebeurde, bewijst dat onze leiders iets heel anders voor hadden met de klimaathoax. Het was een verhaal waarmee ze de nieuwe economie vorm gaven, gebaseerd op wetten waarmee juist verspilling en uitputting van reserves werden gefaciliteerd en waarbij uiteraard de CO2–uitstoot zou stijgen, niet dalen. Daaronder het verbranden van complete bossen. Het verhaal wordt uitgedragen door academici van formaat die loyaal zijn aan het beleid. Zelfs bij TNO wordt regelrechte onzin verkocht aan studenten die daar stage komen lopen.

Duurzaam, zo weten nu alle mensen te vertellen als gevolg van de brainwash die begon in de jaren 90, is het omgekeerde van duurzaam – volhoudbaar. Blijmoedig lopen ze achter Minnesma en Rotmans aan – van de Postcodeloterij – regelrecht het ravijn in. Ze graven hun eigen graf en betalen er ook nog voor.

Dat de CO2–concentratie de afgelopen 60 jaar opliep kunnen we zien aan de grafiek van Mauna Loa, maar daar kunnen we niet aan zien in hoeverre dat kwam door het verbranden van fossiele brandstoffen. Dat nam pas in de jaren 20 van de vorige eeuw echt een aanvang.

Met betrekking tot het klimaat volg ik dus de lijn van Climategate.nl. Die luidt dat verandering van het klimaat evident is, maar onduidelijk – niet bewezen – dat die door menselijk handelen werd veroorzaakt en dan nog: dat ‘we’ daar dan niets tegen kunnen doen, behalve een drastische economische krimp doorvoeren.

De AGW–hypothese is dus niet bewezen. Probeert u zich voor te stellen wanneer die wél echt bewezen was geweest. Dan was ook de derde wereldoorlog allang een feit.

Besparen op energie en grondstoffen zou dus het adagium hebben moeten zijn als men zich werkelijk bezorgd had gemaakt over ‘het klimaat’. Dus dan niet duurzaam invullen met: een nul op de meter huis, windmolens, warmtenetten, waterstof maken uit gas. Dan stoppen met de incestueuze elite van bestuurders politici, bedrijven en Postcode loterijen die hun business plannen uitrollen op basis van dit valse verhaal.

Ik hoop dat ik mijn standpunt voldoende heb kunnen toelichten hr B.

***

Beste Bert,

Dank voor je uitgebreide bericht.

Wij zijn het eens over het feit dat het massaal kappen van bomen voor energie–opwekking geen goed idee is. Dat zorgt op korte termijn alleen maar voor meer CO2 –uitstoot, omdat bomen hun hele leven CO2 opnemen en dat vervolgens in korte tijd vrijkomt bij verbranding.

Wij zijn het ook eens dat we niet van vandaag op volgend jaar allemaal naar elektrische auto’s, warmtenetten en waterstof over moeten schakelen. Dat zou leiden tot veel weerstand en onnodig hoge kosten – los van het feit dat we deze auto’s en infrastructuur ook niet van vandaag op volgend jaar hebben geproduceerd en gerealiseerd.

Wij zijn het niet eens wanneer we kijken naar de oorzaak van klimaatverandering. Op basis van de gegevens die ik ken – en ik heb er ook een studie-achtergrond in, ondanks dat ik nu niet professioneel met klimaatwetenschap bezig ben – is er geen enkele andere oorzaak mogelijk dan dat de uitstoot van broeikasgassen door de mens de temperatuur op aarde laat stijgen.

Dat de uitstoot van CO2 in de atmosfeer pas in de jaren ’20 van deze eeuw echt begon, ben ik niet met u eens. De stijging – op basis van de Mauna Loa-grafiek – gaat in het begin erg langzaam, en de start komt overeen met de start van de industriële revolutie in onder meer Engeland en kort daarna in de Verenigde Staten. Laten we niet vergeten dat de fabrieken toen extreem vervuilend waren, en daarmee relatief veel uitstootten per fabriek. [Noot HL. Dit berust op een misverstand. De Manau Loa–grafiek begint pas in 1958.]

Wanneer we naar wetenschappers van bedrijven kijken, heeft De Correspondent vorig jaar een video gepubliceerd die Shell in de jaren ’90 heeft laten maken. In die video waarschuwde het oliebedrijf al voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering – en benoemde zij ook de bijdrage die haar organisatie daaraan had. Wetenschappers vanuit de private sector hebben hiermee dus gezegd dat hun éigen bedrijfsvoering bijdraagt aan klimaatverandering, en alle gevolgen daarvan. Deze film is hier te zien. [Noot HL: Deze film is van 1991. Het VN-klimaatpanel was toen nog niet op de alarmistische toer. Dat kwam pas later, in 1995, in wat het best kan worden gekwalificeerd als een wetenschappelijke coup. Zie hier. Bovendien is opvallend dat de in deze Shell-video gesuggereerde hypothetische opwarmingsellende zich na dertig jaar nog steeds niet heeft gemanifesteerd.]

Als we vervolgens kijken naar de gevolgen van klimaatverandering, dan maak ik me daar persoonlijk ernstig zorgen over. Ik ben 29, en hoop nog vele jaren te leven. Tegelijkertijd zie ik hoe snel de wereld verandert. Hoe snel diersoorten uitsterven, die cruciaal zijn voor een veerkrachtige natuur. Hoe snel er méér hongersnoden ontstaan, die het gevolg zijn van mislukkende oogsten. Hoe snel er sterkere orkanen ontstaan, die het gevolg zijn van warmer zeewater. Hoe snel de zeespiegel stijgt, die vanaf 2100 ook Nederland kan gaan bedreigen. [Noot HL: Opvallend is dat de hier geschetste scenario’s niet door de waarnemingen/metingen worden bevestigd.]

De kans dat we de temperatuurstijging kunnen beperken tot anderhalve graad, is nihil. De kans dat we temperatuurstijging kunnen beperken tot twee graden, is heel klein – maar het kán nog wel. Deze pagina op de website van Carbon Brief laat de verschillen zien tussen anderhalve en twee graad temperatuurstijging – laat staan wat de gevolgen zijn als die stijging sneller doorzet.

Ik zie tegelijkertijd dat de klimaatscenario’s vaak zelfs achterlopen op de realiteit. [Noot HL: Opvallend is dat nagenoeg alle klimaatmodellen een aanzienlijk hogere temperatuurstijging hebben geprojecteerd dan in werkelijkheid is gemeten.] Op dit moment zitten we al rond de 1 graden temperatuurstijging ten opzichte van de pre – industriële situatie. Daarbij blijkt iedere keer de realiteit achter te lopen op de scenario’s. IJs smelt sneller. De zeespiegel stijgt sneller. Poolgebieden warmen sterker op. [Noot HL: De metingen bevestigen dit niet.] Diersoorten (vooral insecten) sterven sneller uit. Daar maak ik mij zorgen over. [Noot HL: Als dit al zo is – waarover onzekerheid bestaat – wat is dan het verband tussen de geringe opwarming van de atmosfeer en dit verschijnsel?]

Ik wil graag een wereld hebben om in te leven, en ik zou het fijn vinden als mijn kinderen ook in een fijne wereld kunnen leven. Als mens zijn wij afhankelijk van onze planeet: voor de lucht die we inademen, het voedsel wat we eten en het water dat we drinken. En – stel dát de klimaatscenario’s ernstiger zijn dan de realiteit – willen we het risico lopen dat we onze planeet onherstelbaar beschadigen, waarmee we de enorme kwaliteit van leven die we nu hebben, op het spel zetten?

Ik hoor graag hoe u tegen bovenstaande aan kijkt, en waar ik nog zaken kan toelichten of verduidelijken.

***

Dag B,

Ik herhaal mijn eerdere stelling dat het middel vele malen erger is dan de kwaal. Anders en misschien meer bruut gezegd: dat uw wens om nog lang op deze aarde te willen verblijven met de dag minder realistisch wordt als het vigerende – uw eigen – beleid wordt geprolongeerd. Wij sceptici zijn vóór behoud van de planeet, u niet. Alarmisten willen zo snel mogelijk de planeet vernietigen. Hoever ze daar mee zijn moet u als Master of Science & Sustainable development, afgestudeerd aan de Universiteit, toch duidelijk zijn zo onderhand .

Kortom, ik heb het idee dat ook u gehersenspoeld bent, met alle respect.

***

Beste Bert,

Mijn wedervraag zou zijn: wat doen de alarmisten op dit moment kwaad, behalve het stimuleren van alternatieve oplossingen met minder CO2–uitstoot? Wat raakt u nu écht kwijt aan uw welvaart? En – stel dát klimaatverandering een serieuze bedreiging is – willen we dan het risico lopen dat we over dertig jaar terugkijken op deze tijd en concluderen dat we toen actie hadden kunnen ondernemen, maar nu te laat zijn?

***

Dag B,

Op Climategate.nl wordt voortdurend onderstreept dat de science is nót settled, Het is onvoorstelbaar hoe snotneuzen van de Correspondent mensen als Professor Kees de Lange en anderen met een enorme palmares, uitmaken voor ‘grafzerk’ of hun werk afdoen als niet meer relevant. Alsof de wetten van Newton niet meer gelden. Dat is niet wat jullie generatie siert.

***

Beste Bert,

Ik kan het niet laten om in te gaan op jouw belangrijkste argument: dat men op Climategate.nl aangeeft dat de wetenschap zich doorontwikkelt, en dat er zaken nog onzeker zijn.

Dat wetenschap zich doorontwikkelt, is zeker waar. Dat is van alle tijden en zal nooit anders zijn: het is inherent aan wetenschappers dat zij aangeven waar zij onzeker over zijn. Alle klimaatmodellen hebben dan ook onzekerheidsmarges, en absolute zekerheid is er nooit. [Noot HL: Welke waarde moeten wij hechten aan de betrouwbaarheid van klimaatmodellen die nagenoeg allemaal de opwarming van de atmosfeer sterk hebben overschat?] Echter: ook op alle andere mogelijke onderwerpen die we verzinnen, is die absolute wetenschap er nooit.

Wel is er grote overeenstemming tussen een grote groep wetenschappers over de richting die klimaatverandering op gaat. En ontkennen kan ik het niet, omdat een van de meest zichtbare ontwikkelingen die we zien – het verbleken van koraal – op dit moment wereldwijd volop zichtbaar is. [Noot HL: De causale relatie tussen koraalverbleking en verhoging van de temperatuur van de oceaan is omstreden. Dat geldt eveneens voor de omvang en ernst van dit verschijnsel. Zie Peter Ridd hier.]

master of science bert pijnse van der aa gevolgen van klimaatverandering temperatuurstijging kunnen beperken Climategate.nl klimaat

Bert Pijnse van der Aa.

We weten inderdaad niet of het ‘mis’ gaat, en wat er dan onder ‘mis gaan’ valt. De kans is wel heel groot dat als de temperatuur verder stijgt, we last krijgen van sterkere stormen, meer hongersnoden en zeespiegelstijging. [Noot HL: De cijfers/metingen tonen aan dat dit alarmisme ongefundeerd is.] Hoe veel en hoe sterk weten we niet precies, maar hoe meer de temperatuur stijgt, hoe groter de gevolgen. [Noot HL: De gemiddelde wereldtemperatuur fluctueert. Zie grafiek hieronder. Er is geen correlatie met de geleidelijk stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer. De lichte temperatuurstijging heeft per saldo een positief effect op mens en natuur,] Mijn vraag is of we het risico op de gevolgen van ernstige klimaatverandering willen lopen – of dat we willen proberen nu actie te ondernemen, en daarmee de mate van klimaatverandering te beperken. [Noot HL: Het huidige klimaatbeleid zal geen enkel waarneembaar effect hebben op het klimaat – ook niet aan het eind van deze eeuw.]

***

Dit is de taal van de mensen die uw land besturen en beslissingen nemen over de energietransitie.

Een van hen, een Statenlid, zei: ‘Energievoorziening is geen technisch vraagstuk, maar een sociaal economisch vraagstuk.’

Naschrift

master of science bert pijnse van der aa gevolgen van klimaatverandering temperatuurstijging kunnen beperken Climategate.nl klimaat