Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Onder auspiciën van de Verenigde Naties worden regelmatig klimaatconferenties gehouden, de zgn. COP’s (Conference of the Parties). De eerste bijeenkomst was in Kyoto (Japan) in 1997. In totaal zijn er nu 13 bijeenkomsten geweest en de laatste was in 2019 in Madrid. Er zijn zo’n kleine 200 landen die deelnemen met een aantal bezoekers per bijeenkomst van vele tienduizenden.

Het IPCC-rapport van oktober 2009 bevat 4 rapporten met in totaal 5000 pagina’s en is geschreven door 235 auteurs met 900 reviewers in opdracht van de VN.

In Nederland hebben het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het KNMI de bijna vijfduizend pagina’s tellende rapporten van het vijfde IPCC Assessment Report teruggebracht naar een samenvattend rapport van 134 pagina’s.

Hieraan voorafgaand heeft een breed consortium, bestaande uit wetenschappelijke instituten, ministeries, NGO’s en regionale institutionele organen, een programma geïnitieerd. De ontwikkeling van het programma en het beheer werden gecoördineerd door Wageningen UR, Vrije Universiteit Amsterdam, MNP (Natuur en Milieuplanbureau) en het KNMI.

Een stichting werd in februari 2004 opgericht om op te treden als rechtspersoon en als interface tussen de overheid en het consortium voor de uitvoering van het onderzoeksprogramma.

Het voorstel Klimaatwet is op 12 september 2016 ingediend door de Tweede Kamerleden Klaver(GL), Asscher (PvdA), Beckerman (SP), Jetten (D66), Dik-Faber (CU), Yesilgöz-Zegerius (VVD), Mulder (CDA) en Geleijnse (50PLUS).

Gemeente barneveld aardgasvrij klimaatverandering klimaatconferenties Planbureau voor de Leefomgeving klimaatakkoord klimaatwet

Cartoon: Mirjam Vissers.

Om tot een klimaatakkoord te komen zijn 5 klimaattafels in het leven geroepen. Honderden organisaties hebben hieraan deelgenomen. Op 10 juli 2018 heeft de voorzitter van het klimaatberaad het “Voorstel Ontwerp van het Klimaatakkoord” aan minister Wiebes aangeboden.

Op 20 december 2018 heeft de Tweede Kamer de klimaatwet met 112 voorstemmers aangenomen. Tegenstemmers waren: FvD, PVV, PvdD en SGP. Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de klimaatwet goedgekeurd.

Met de bovenstaande gigantische opsomming van betrokken mensen zal u de titel van dit artikel duidelijk zijn. Vraag mij niet wat dit inmiddels al gekost heeft: de economische malaise ten gevolge van het corana-virus had hiermee wereldwijd voor een groot deel kunnen worden gecompenseerd!

Het aantal organisaties en mensen, welke betrokken zijn bij de implementatie van de klimaatwet zal velen zijn ontgaan. Dat was ook bij mij het geval.

Ik werd pas goed wakker toen de Gemeente Barneveld begin februari 2020 het definitieve Milieueffect Rapport naar buiten bracht en dat achter gehouden had vanaf 18 december 2019. Op dinsdagmiddag 4 februari 2020 zou de Gemeente voor de bewoners van de dorpen Zwartebroek en Terschuur een toelichting geven over de plaats van de windmolens.

Ik heb in het weekend van 2 en 3 februari 2020 een bezwaarschrift van 13 pagina’s geschreven en dit ingediend bij de Commissie MER in Utrecht.

Het plan was om 4 turbines van 4 MW met een hoogte 180 m. te plaatsen in het aangrenzende natuurgebied. Een golf van protest laaide op en een actiegroep “Tegenwind” was inmiddels in het leven geroepen. Praktisch alle bewoners schreven in bij een handtekeningenactie en er werden een paar duizend flyers huis aan huis bezorgd. Het resultaat was, dat de Gemeente het voorstel heeft ingetrokken.

De Gemeente heeft altijd gezegd, dat er overleg met de bevolking zou plaatsvinden over de praktische uitvoering van de energietransitie maatregelen. Zo ook over het project “van het gas af”.

Medio april 2020 kwam het rapport “Verkenning gemeente Barneveld aardgasvrij” van 11 maart 2019 boven water, waarin omschreven stond welke wijken van het gas zullen worden afgesloten en zullen worden aangesloten op een warmtenet of uitgerust worden met warmtepompen.

Voor mij was de maat vol en ik ben toen gaan uitzoeken met welke organisaties wij van doen hadden.

Het blijkt, dat Nederland is opgedeeld in 30 RES (Regionale Energie Strategie) regio’s en de RES waar Gelderland onder valt bestaat uit 61 organisaties. Ik heb vervolgens een artikel in de Barneveldse krant geschreven en dit artikel met een begeleidend schrijven aan al deze 61 organisaties toegestuurd (zie onderstaand voorbeeld):

…., 18 april 2020

Burgemeester, Wethouders en leden van de Gemeenteraad

Zeer geachte dames en heren,

Dit schrijven inclusief het artikel uit de Barneveldse Krant van 18 april 2020 [zie hieronder] is ook verstuurd naar:
Provinciale Staten van Gelderland, 51 gemeenten in Gelderland,
RES Foodvalley, RES Arnhem-Nijmegen, RES Clean Tech Regio,
RES Noord-Veluwe, RES Fruit Delta Rivierenland,
Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel
en IPO en VGN.
Een kopie ter info aan Alliander, TenneT, Engie Electrabel
en Rolls Royce
en een kopie ter info aan Omroep Gelderland;
Verder een aangepast schrijven aan de Ministerpresident, de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de fractievoorzitters van de Eerste- en Tweede Kamer.

Betreft: Verzoek tot heroverweging van het project Energietransitie.

In het bijgaande krantenartikel is weergegeven welke dramatische gevolgen de burgerij te wachten staat met het doorvoeren van het huidige energietransitiebeleid. De veelheid aan en de overlast van de door u geplande plaatsing van windturbines in de mooie provincie Gelderland en de tekorten aan elektriciteit door “van het gas af” te gaan zullen u door de huidige en komende generaties buitengewoon kwalijk worden genomen.

U bent en blijft hiervoor verantwoordelijk!

Ik pleit er dan ook voor om van dit niet werkbare transitieplan af te stappen en voor de provincie Gelderland te kiezen voor een kerncentrale van het type “nieuwe generatie”.

Het antwoord, dat ik van u krijg en dat eindeloos wordt herhaald, luidt steeds: “Kernenergie is gevaarlijk, te duur en de realisatie duurt meer dan 10 jaar.”

Al bij de oprichting van de eenzijdige klimaattafels was er geen ruimte voor andere meningen en werd kernenergie zonder enige argumentatie afgewezen. Bovendien werd de verplichting opgelegd om de energievoorziening te realiseren met voornamelijk windturbines en zonnepanelen. De vooruitgang op het gebied van veiligheid en realisatietijd van kerncentrales is u kennelijk ontgaan.

Er zijn bouwers van kerncentrales, o.a. Engie Electrabel en Rolls Royce, die voor een redelijke prijs en een vrij korte levertijd een kerncentrale kunnen leveren.

Het zou verstandig zijn om hier snel een onderzoek naar te laten doen!

Als de prijs voor atoomstroom te hoog zou uitvallen kunt u zich het volgende eens afvragen: De vele miljarden, die nu worden uitgegeven aan subsidies, onderzoek, vergaderingen en bijeenkomsten voor de plaatsing van windturbines en zonnepanelen kunnen dan gebruikt worden om atoomstroom te subsidiëren.

De burger is zich er niet van bewust, dat haar energierekening, in tegenstelling tot de belofte van de overheid, fors zal toenemen.

Een tachtigjarige academicus uit Barneveld berichtte mij het volgende:

“Volgens het DWA-rapport “Verkenning gemeente Barneveld aardgasvrij” d.d.11 maart 2019 zal mijn woonwijk waarschijnlijk worden voorzien van all-electric. Ik gebruik nu 2500 m³ gas per jaar. Dit komt neer op 25.000 kWh. De toekomstige warmtepomp zal naar schatting 8000 kWh gaan verbruiken. Daarnaast is mijn elektriciteitsverbruik 3000 kWh.

Het totaal verbruik wordt dan 11000 kWh met een kostprijs van € 2.500.

Met zonnepanelen wek ik nu budgetneutraal 3000 kWh op en krijg hiervoor, na opheffing van de te verwachten saldering in 2023, nog maar € 210 voor terug. Totaal zal mijn rekening dus +/- € 2.300 gaan bedragen tegen nu € 1.500 voor alleen het gasverbruik.

Ik ben dus sowieso al € 800,- duurder uit.

Daar komt nog bij, dat de radiatoren vervangen moeten worden door vloerverwarming en de warmtepomp met installatie ook nog aangeschaft moet worden. Dit komt neer op enkele tienduizenden Euro’s.”

Wat betreft de capaciteit van de Nederlandse stroomopwekking citeer ik uit het rapport Annual Market Update 2019 van TenneT NL:

Zon 4,7 GW (giga = 1 miljard)

Wind op land 1,0

Wind op zee 3,7

Biomassa 0,5

Waterkracht – Olie -Gas 17,4

Kolen 4,7

Nucleair 0,5

Overig 0,5

Totaal: 33 GW

Het doel van de huidige energietransitie is om in 2050 de CO2-uitstoot voor het opwekken van elektriciteit tot nul gerealiseerd te hebben. En dat betekent dus, dat er nog voor 22,6 GW (inclusief biomassa) omgeschakeld moet worden.

Deze omschakeling van de energiebronnen betreft uitsluitend de elektriciteitsvoorziening, die maar 20% van ons energieverbruik is !!! Wat te denken van de overige 80%?

Het moet u toch duidelijk zijn dat er met andere meer energierijke bronnen (en dat is kernenergie) gewerkt moet gaan worden.

Ik hoop, dat dit verzoek bij u gehoor zal vinden en verneem dus graag uw reactie en actie.

We zijn nu: Penny wise, Pound foolish bezig.

Tot slot, naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen:

Op grond van de dramatische ontwikkelingen ten gevolge van de corona-uitbraak dreigen veel bedrijven ten gronde te gaan en daarmee zal de werkloosheid schrikbarende vormen aannemen. Uw transitie voorbereidingen kosten bakken met geld. Het zou beter zijn om deze activiteiten volledig stop te zetten en dit geld te investeren in – en uw tijd te besteden aan – meer en nog betere medische ondersteuning, hulpmiddelen en onderzoek naar vaccinatiemiddelen en medicijnen.

De maatregelen die u voorstaat met dit beleid zullen nauwelijks invloed hebben op het klimaat.

Belangrijker is om het corona-virus effectief te bestrijden en te zorgen dat onze maatschappij weer volop kan functioneren.

Als we niet in staat zijn om het virus snel uit te bannen dan zal het milieu uit zichzelf sterk verbeteren en wel door de enorme economische terugval, met als resultaat minder uitstoot van milieugevaarlijke verontreinigingen.

Nu al is de schonere lucht het bewijs hiervoor!

Overigens is CO2 geen gevaarlijk schadelijk gas en het heeft ook geen of nauwelijks invloed meer op de klimaatverandering!

De huidige schonere lucht moet voor ons een les zijn dat we in het vervolg zorgvuldiger moeten omgaan met ons milieu en dus uitstoot en lozing van giftige en milieugevaarlijke stoffen moeten gaan vermijden.

Dus: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Ing. Ap J.H.G. Cloosterman

Mijn actie is ingegeven door een uitspraak van Albert Einstein in 1949:

“Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten, zelfs als de Staat het verlangt.”

Bijna alle Gelderse Gemeenten hebben gereageerd en zullen de artikelen als ingekomen stukken op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering plaatsen.

De Haagse politiek zwijgt, zoals al jaren, in alle talen.

De VVD en Lokaal Belang (samen 6 van de 31 zetels) van Barneveld hebben positief gereageerd.

***

‘Van het gas af wordt een drama’

Ap Cloosterman zeer sceptisch over energietransitie en pleit voor kernenergie

Ap Cloosterman.

Hij houdt zijn hart vast als het gaat om de energietransitie die de overheid de komende jaren van plan is. Ingenieur Ap Cloosterman vindt ‘van het gas af’ zeer onverstandig en ziet geen heil in windmolens. Wel pleit de Zwartebroeker voor kernenergie en waterstofgas.

Freek Wolff

Het is te hopen dat de gemeente Barneveld en de hele provincie Gelderland snel tot inkeer komt en ons verlossen van de dreigende ellende en tekortkomingen van windmolens en ons ervoor behoeden om de komende jaren van het aardgas af te gaan. Dan is er ook tijd om ons voor te bereiden op de productie van voldoende waterstofgas”, steekt Ap Cloosterman van wal.

De klimaatwet stimuleert en dwingt een overgang naar duurzame energie af. Door het project ‘van het gas af’ en het sluiten van kolencentrales zijn er steeds meer windmolens en zonnepanelen nodig. Maar Cloosterman vindt dat op die manier de schoonste fossiele brandstof in de ban wordt gedaan.

,,Wij zijn het enige land ter wereld dat een dergelijke waanzin gaat doordrijven. In landen als Duitsland, Spanje en Portugal wordt gas zelfs gepromoot. De krankzinnige maatregel om van het gas af te gaan, betekent dat er hals over kop inefficiente windmolens moeten worden geplaatst, terwijl er nog zeker voor vijftig tot honderd jaar voldoende importgas is.”

WATERSTOF De ingenieur heeft er niets op tegen om woningen en bedrijfspanden met elektriciteit te verwarmen, warm water te maken en te koken. ,,Maar wij doen dit met gas efficiënter. Nu wordt gas gebruikt in een elektriciteitscentrale, om een groot deel van onze elektriciteit op te wekken. Ook al gaan wij zelf van het gas af, dan werkt de centrale nog steeds als volgt: gas → elektriciteit → warmte thuis. Terwijl wij het nu zo doen: gas → warmte thuis. Het maken van elektriciteit uit gas en het transport van elektriciteit naar onze woningen gaat met een totaal rendement van nog geen vijftig procent. Bij ons huidige systeem, waarbij we gas naar de huizen brengen voor verwarmen, warm water en koken, is het rendement ongeveer negentig procent. Ons huidige systeem met gas aan huis verbruikt dus (ongeveer) de helft van de hoeveelheid gas die nodig is voor elektrisch verwarmen. Als we over enkele tientallen jaren echt van het aardgas af moeten, dan staat er tegen die tijd voldoende waterstof ter beschikking om met het bestaande leidingwerk de mensen van gas te voorzien.”

VERVUILENDER De Zwartebroeker ziet dat schone kolencentrales worden vervangen door biomassacentrales, die gestookt worden met houten pellets waarvoor grote bosgebieden gekapt moeten worden. ,,Achteraf is ook nog eens gebleken dat deze centrales vervuilender zijn dan de schone kolencentrales die er nu aan moeten geloven.”

Het klimaatakkoord van juni 2019 bevat maatregelen om in 2030 een reductie van CO2 te realiseren van 49 procent ten opzichte van 1990. Aan een enquete onder de bevolking van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werd volgens Cloosterman nauwelijks bekendheid gegeven, zodat er slechts 1.600 reacties binnen kwamen. Wel vindt hij het resultaat ,,sensationeel” dat 78 procent van de Nederlanders het niet wil (bron: Groene Rekenkamer). ,,Hieruit blijkt duidelijk dat het beleid van het parlement niet overeenstemt met de opvattingen van de kiezer.”

KERNENERGIE Aan de prangende vraag of CO2 wel de boosdoener is van de huidige klimaatverandering wordt in de ogen van de ingenieur volledig voorbij gegaan. Hij refereert aan het boek ‘De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat’, waar nog vijf andere belangrijke menselijke oorzaken en maar liefst zeventien natuurlijke oorzaken van klimaatverandering worden vermeld.

,,De klimaatgeschiedenis van de aarde is altijd al gekenmerkt geweest door opeenvolgende koude- (glacialen) en warme-periodes (interglacialen). De veroordeling van CO2 als schuldige van de klimaatverandering houdt in dat de hele wereld moet afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dr. Bjorn Lomborg (professor in Copenhagen) stelt, dat alle CO2– reductieinspanningen in het jaar 2100 een verlaging van de gemiddelde wereldtemperatuur zal opleveren van 0,17 graden Celsius. En dit is nog maar het begin voor de komende tien jaar, tegen een Europese kostenpost van minstens duizend miljard euro. Voor Nederland gaat het grootste bedrag naar de toeslag op de elektriciteitsrekening van de burger.”

Dat op een termijn van tientallen jaren de overgang naar een alternatieve vorm van energie onvermijdelijk is, vindt Cloosterman duidelijk. Dit is nodig vanwege het opraken van fossiele brandstoffen en de vervuiling van het milieu door winning, raffinage en het gebruik hiervan (met name zware stookolie). ,,Dit pleit er zelfs voor om deze brandstof te vervangen door aardgas! De energietransitie wordt eigenlijk volledig afhankelijk gemaakt van windturbines, terwijl er een veel betere oplossing is in de vorm van kernenergie, maar die oplossing wordt tot op heden nog steeds afgewezen.”

GEZONDHEIDSPROBLEMEN Hij kent de voordelen van windenergie: stroomvoorziening voor afgelegen gebieden; eigen stroomvoorziening voor grote bedrijven; minder afhankelijkheid van olieproducerende landen; de goedkoopste vorm van duurzame energie; de nieuwste zeeturbines draaien tachtig procent van de tijd. Maar de nadelen zijn volgens Cloosterman legio. ,,Windkracht is een instabiele bron voor energieopwekking door de afhankelijkheid van de windkracht.

Het gemiddelde rendement van een windturbine op land is hierdoor ongeveer 25 procent. Windturbines zijn in het landschap storend. Vogels en vleermuizen worden door de rotorbladen gedood. De slagschaduw en het geluid worden door omwonenden als hinderlijk ervaren. Er ontstaat waardeverlies van woningen. En elektromagnetische stralingen en laag frequent geluid veroorzaken gezondheidsproblemen.”

Windmolens lijken commercieel rendabel. Gemiddeld heeft een windmolen een levensduur van 25 jaar. De totale kostenpost (aanschaf, plaatsing, onderhoud, grondgebruik en overlast, verzekeringen en ondernemingswinst) is budgetneutraal. ,,Echter, de kosten van aansluiting van zee naar het vaste land zijn voor rekening van de overheid.

Voor de productie van de magneten in de windturbines is het kostbare en moeilijk te winnen ardmetaal Neodymium nodig. Samen met andere giftige chemicalien wordt in China het afval in meren gedumpt. Grondwater wordt besmet en de lucht bevat hoge concentraties giftige stoffen. De bouw van de windturbines kost aan honderden Chinese arbeiders het leven en maakt duizenden mensen ernstig ziek.”

Een duurzame methode dient toekomstige generaties niet in gevaar te brengen. Maar Cloosterman legt uit dat in windmolens veel zwavelhexafluoride weglekt. Het gas dient als isolator tegen kortsluiting, terwijl dit (broeikas)gas volgens hem 24.000 keer sterker is dan CO2. ,,Het middel is erger dan de kwaal. Als de bestaande centrales door windmolens vervangen moeten worden, dan is Nederland veranderd in een chaos van gebouwen en windmolens. Onze natuur is opgeofferd vanwege een ondoordacht beleid. Bovendien is er geen enkele reserve bij windstil weer. Als we met gas en olie moeten stoppen, ontstaat er een nog grotere vraag naar een andere bron van energie, die onmogelijk door windturbines en/of zonnepanelen kan worden gerealiseerd.”

REKENING GEPRESENTEERD Als Nederland volhardt in haar beleid ‘van het gas af’ en stopt met het gebruik van fossiele brandstoffen zal de energievoorziening afhankelijk worden van elektriciteit. De ingenieur wijst erop dat voor het opwekken van elektriciteit enorme vermogens nodig zijn. ,,Het ziet er niet naar uit dat die geleverd kunnen worden door windturbines, zonnepanelen, biomassa, waterkracht, aardwarmte of osmose. Bovendien kan ons stroomnet dit niet aan. We zullen miljarden euro’s moeten investeren om aan de stijgende vraag naar elektriciteit te blijven voldoen. De rekening, in totaal geraamd op 5.000 euro per huishouden, krijgt de burger gepresenteerd. Verder zullen de bakker, de groenteboer, de slager en de supermarkt door hun hogere tarieven de kosten doorberekenen.”

De enige energiebron, die volgens Cloosterman kan voldoen aan de energievraag en die met de opgewekte stroom ruimte heeft voor de productie van (waterstof)gas is kernenergie. ,,Bij de splijting van één gram uranium ontstaat evenveel energie als bij de verbranding van 3.000 kilo kolen of 2.500 liter benzine. Maar er is ook sprake van radioactieve straling en afval. De afvalstoffen (plutonium) zijn zeer radioactief en moeten voor vele duizenden jaren veilig worden opgeslagen. Maar de totale hoeveelheid radioactief afval die naar verwachting de komende honderd jaar ontstaat, kan ruimschoots worden opgeslagen op het COVRA-terrein in Vlissingen, dat zo’n twintig hectare groot is. In ontwikkeling is de zogenoemde Thoriumcentrale, waarvan de afvalstoffen slechts driehonderd jaar gevaarlijk radioactief zijn en de hoeveelheden slechts een fractie zijn van het huidige afval.”

De wetenschapper steekt zijn hoofd niet in het zand voor de nucleaire ongelukken die veel mensen nog helder voor de geest staan, in 1986 in Tsjernobyl (Oekraïne) en in 2011 in Fukushima (Japan). Wat betreft de eerste ramp wijst hij op vele bedieningsfouten die toen gemaakt zijn. En het is nu een natuurgebied, met toerisme. ,,Oekraïne blijft geloven in kernenergie.” Wat betreft de tweede ramp, die het gevolg was van een tsunami, zegt Cloosterman dat er berichten zijn dat er geen doden zijn door straling en dat de Japanse overheid toch geen vertrouwen heeft in windturbines.

Vijftig kerncentrales waren stilgelegd, maar nu zijn er plannen om er weer tweeëntwintig op te starten. Ook bouwt Japan aan tweeëntwintig kolencentrales. Volgens de ingenieur heeft de overheid zich onvoldoende ingeleefd in de nieuwe ontwikkelingen van de nieuwe generatie kerncentrales en laat ze zich nog steeds leiden door de drama’s met de twee kerncentrales in Tsjernobyl en Fukushima. De klimaatwet is tot stand gekomen met behulp van klimaattafels.

Kernenergie werd hier volgens hem zonder verdere argumentatie afgewezen. Bovendien zouden mensen met een andere mening over de invloed van CO2 op het klimaat binnen deze groepen niet welkom zijn geweest.

Cloosterman vindt de moderne kerncentrales superveilig. Met de nieuwe generatie gesmolten zoutreactoren is een ongeluk als in Tsjernobyl in zijn ogen onmogelijk. ,,Met één kerncentrale van 300 à 400 megawatt kunnen we zorgen dat de provincie Gelderland in 2030 voldoet aan de eis van 49 procent reductie van de CO2-uitstoot. Een geschikte locatie zou Dodewaard kunnen zijn. Dan kunnen we nu onmiddellijk stoppen met onrendabele, lelijke, herrie veroorzakende, straling producerende en niet duurzame windturbines.”