Coronabestrijding leidt tot grote economische problemen - met 'Green Deal' daar nog bij is het einde van onze welvaart in zicht

Frans Timmermans. Cartoon: Mirjam Vissers.

 

 

 

 

 

 

 

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Op 26 oktober 2009 heeft er een interview plaatsgevonden met de toenmalige staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans met Theo Richel (voormalig directeur Groene Rekenkamer).

Timmermans deed toen o.a. de volgende uitspraken over de gevolgen van klimaatverandering door menselijke CO2-emissie:

►1. Smelten van de ijskappen waardoor ons land in zee verdwijnt.
►2. In de komende decennia zal, als we geen maatregelen nemen, de temperatuur op aarde met 4°C stijgen.

 

Ad ► 1.
Uit onderstaande grafieken blijkt duidelijk, dat er sprake is van het afsmelten van zee-ijs.

Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat de hoeveelheid zee-ijs op het noordelijk halfrond vanaf april afneemt door de intredende lente en zomer.

De grijze getrokken lijn geeft de gemiddelde hoeveelheid ijs in de Noordelijke IJszee aan in de maanden februari tot en met juni over een 30 jarige periode van 1981 tot 2010. In 2012 zien we, dat de hoeveelheid ijs in de maanden februari en juni t.o.v. het 30 jarig gemiddelde al sterk is afgenomen. In het huidige jaar 2020 zien we tot en met 22 mei zelfs een zeer sterke ijs-afname van gemiddeld 715 km² per maand.

Coronabestrijding leidt tot grote economische problemen - met 'Green Deal' daar nog bij is het einde van onze welvaart in zicht

Extent = uitgestrektheid.
Interquartile = interkwartiel: 25 tot 75% van de 30 jaren waarnemingen vallen binnen het donkergrijze spreidingsgebied.
Interdecile = interdeciel: 10 tot 90% van de 30 jaren waarnemingen vallen binnen het lichtgrijze spreidingsgebied.

In de Zuidelijke Antarctische Oceaan zien we de hoeveelheid zee-ijs in de antarctische winter periode vanaf maart echter veel sterker toenemen dan in de Noordelijke IJszee: de winters op de Zuidpool zijn veel strenger! Opvallend is, dat de aangroei van zee-ijs in het jaar 2020 veel meer is dan in 2019 en eigenlijk niet zo veel afwijkt van het 30-jarig gemiddelde.

Coronabestrijding leidt tot grote economische problemen - met 'Green Deal' daar nog bij is het einde van onze welvaart in zicht

Het afsmelten van zee-ijs heeft geen enkel gevolg op de stijging van de zeespiegel omdat het ijs al de ruimte innam van het later gesmolten water en dus het zeeniveau niet hoger wordt na het smelten van het ijs. Anders is het gesteld met het smelten van landijs. Dit smeltwater stroomt vanaf het vaste land naar de oceaan en veroorzaakt dus wel een zeespiegelstijging.

De situatie op Groenland:

Coronabestrijding leidt tot grote economische problemen - met 'Green Deal' daar nog bij is het einde van onze welvaart in zicht

 

In bovenstaande grafiek van het vaste land van Groenland, waarin dus het oppervlak van ijsverlies wordt aangegeven, is de grijze lijn de gemiddelde hoeveelheid gesmolten ijs over de 30-jarige periode van 1981 tot 2010. De maand juli is een hoogtepunt in de afsmelt. We zien dat er in de jaren 2009 en 2010 sprake is geweest van een forse afsmelt (licht blauwe en zwarte lijn). De eerste 4½ maanden van 2020 (donkerblauwe lijn) lopen nog in het gareel van het 30-jarig gemiddelde en het is dus afwachten hoe dit verder verloopt.

De situatie op Antarctica

De massa van de Antarctische ijskap neemt toe door sneeuwval. Afname gebeurt door het smelten van de ijskap (meestal aan de randen), het smelten of uiteenvallen van drijvende ijsplaten waardoor de ijsstroom naar de randen toeneemt en door het afkalven van ijsbergen.

Een aanzienlijk deel van de Antarctische ijskap rust op bodem die onder de zeespiegel ligt. Hierdoor staat de ijskap in verbinding met de oceaan en is het risico groter dat, door de opwarming van de oceaan, de ijskap instabiel wordt en in hoog tempo massa kan verliezen. Zie hier.

Coronabestrijding leidt tot grote economische problemen - met 'Green Deal' daar nog bij is het einde van onze welvaart in zicht

 

Het smelten van het landijs op West Antarctica vormt de grootste bedreiging, zoals dit in onderstaande afbeelding is aangegeven.

Coronabestrijding leidt tot grote economische problemen - met 'Green Deal' daar nog bij is het einde van onze welvaart in zicht

Beeld:  Trouw, Nature.

Het gletsjerijs glijdt in de oceaan. Op het moment dat dit ijs in het water komt heeft dit al enige invloed op de stijging van het zeespiegel niveau. Dit gletsjerijs is gevormd uit sneeuw en bevat geen zout. Dit ijs smelt dus bij 0°C. Het onderliggende oceaanwater heeft een temperatuur van rond de 0°C. Het smelten van de ijskolom vindt dus vanaf de onderkant plaats. Als de kolom dun genoeg is geworden breekt deze af en komt dan als een ijsberg in het oceaanwater terecht.

Ze onderstaande afbeelding.

Coronabestrijding leidt tot grote economische problemen - met 'Green Deal' daar nog bij is het einde van onze welvaart in zicht

 

De zeespiegel langs de Nederlandse kust stijgt nog steeds zeer gelijkmatig. Betrouwbare metingen van de zeespiegel langs de Nederlandse kust zijn beschikbaar sinds 1890. Over de hele periode 1890-2017 is de zeespiegel langs de Nederlandse kust gestegen met 24 cm. De trend in de data blijkt een gelijkmatig/lineair patroon te vertonen over de hele meetreeks. De jaarlijkse verandering bedraagt 1,9 mm per jaar. Zie onderstaande afbeelding.

Coronabestrijding leidt tot grote economische problemen - met 'Green Deal' daar nog bij is het einde van onze welvaart in zicht

 

Daarnaast is de trend voor een klein deel te verklaren uit factoren die lokaal langs de Nederlandse kust invloed hebben zoals een bodemdaling over eeuwen. Deze daling is het gevolg van een herstel van de bodem na het wegsmelten van de ijskappen aan het einde van de laatste ijstijd (Peltier, 1999). De bodemdaling langs de Nederlandse kust vertoont een gelijkmatig, lineair patroon en wordt geschat op 0,2 mm per jaar (Kooi et al., 1998; Kooi, 2008). Zie hier.

Timmermans heeft dus gelijk, dat het zeeniveau stijgt door het warmer worden van het oceaanwater (uitzetting van het volume) met als een tweede gevolg: het afsmelten van landijs. Maar de opwarming van het oceaanwater wordt niet veroorzaakt door het CO2-broeikasgaseffect, zoals Timmermans beweert.

Hiervoor zijn andere oorzaken:

● Astronomische veranderingen in de schuine stand van de Aarde.
● Invloed van wisselende zwaartekrachten en afstanden door de Zon en de zware zusterplaneten;.
● El Niño.
● Onderzeese vulkanen.
● Minder stofdeeltjes in de atmosfeer: meer zonlicht bereikt de Aarde.
● Nasleep van de interglaciale opwarming van 11.000 jaar geleden.
● Afname van de stroomsnelheid van de Warme Golfstroom.
● Toename van kosmische straling.

De infrarood warmtestraling, die ontstaat bij het broeikasgas effect dringt slechts een fractie van een millimeter in het oceaanwater door en verwarmt dus alleen maar een zeer dun bovenlaagje. Door de warmte van dit bovenlaagje verdampt er water en de opstijgende waterdamp voert de warmte mee naar boven af en die warmte wordt hoger in de koudere luchtlaag afgegeven. Zonlicht dringt tot vele honderden meters in het water door en is daarmee een belangrijke oorzaak van de echte opwarming van het oceaanwater.

Vergelijk eens de temperatuur van een plasje water in het zonlicht met daarnaast een plasje water in de schaduw waar nauwelijks zonlicht bijkomt, maar wel bestraling door verstrooid infrarood plaatsvindt. Het plasje in de zon wordt lekker warm!

De oplossing voor het tegengaan van de stijging van de zeespiegel is dus niet de emissiereductie van CO2, maar het zijn adaptatiemaatregelen, die moeten worden doorgevoerd: neem maatregelen tegen deze nadelige gevolgen oftewel zorg voor efficiënte waterkeringen.

Ad ►2.
We zijn nu 11 jaar (ruim 1 decennium) verder en zie: vanaf 2009 is de gemiddelde wereldtemperatuur tot en met maart 2020 met ongeveer 0,3°C gestegen. Zie hier.

De door Timmermans genoemde stijging van 4°C in enkele decennia is paniekzaaierij. Daarom nogmaals de herhaling van een aantal Clintel-stellingen ter geruststelling:

► Er is sprake van een klimaatverandering, maar niet in die mate dat er sprake is van een crisis.
► De Aarde wordt sinds miljoenen jaren geconfronteerd met klimaatveranderingen, die het gevolg zijn geweest van natuurlijke oorzaken. De invloed van de laatste ijstijd is rond 1850 tot een eind gekomen. Klimaatverandering is niets bijzonders. Het is de norm.
► Het tempo van de opwarming van de Aarde is veel lager dan door het IPCC is voorspeld.
► CO2 mag dan een broeikasgas zijn, maar is zeker niet de schuldige. CO2 zorgt voor een groene Aarde.
► Een 95 tot 100% reductie van CO2-uitstoot zal nauwelijks invloed hebben op de opwarming van de Aarde c.q. het klimaat.
► Klimaat laat zich niet door de IPCC-computermodellen de wet voorschrijven.

Bij dit laatste punt is het van belang om kennis te nemen van de tekst uit het IPCC – rapport TAR3, hoofdstuk 14, pag. 771. Daarin staat letterlijk het volgende:

The climate system is a coupled non-linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible.

Vertaald:

Het klimaatsysteem is een gekoppeld niet-lineair chaotisch systeem en daarom is een langere termijn klimaatvoorspelling onmogelijk.

De kosten van het Corona herstelplan

Er is in Nederland veel geld nodig om het corona virus een halt toe te roepen. Nu al is het duidelijk, dat faillissementen en werkloosheid hoogtij zullen vieren en dat dus alle zeilen bijgezet moeten worden om straks lange rijen van burgers bij de voedselbanken te voorkomen.

Duitsland en Frankrijk komen nu met voorstellen om de zuidelijke landen te steunen met schenkingen, die in totaal zo’n 500 miljard euro zullen bedragen. Dit kost Nederland 25 tot 30 miljard euro.

Spanje en Italië vinden het Frans-Duitse voorstel te weinig en stellen een bedrag voor van 1500 miljard euro. Het Europees Parlement doet daar nog eens een schepje bovenop met een voorstel van een totale bijdrage van 2000 miljard euro.

In sommige zuidelijke landen is er sprake van belastingontduiking.

Jelte Wiersma schrijft in Elsevier Weekblad van 22 mei 2020:

Zuid-Europa heeft voldoende geld, zeker Frankrijk, Italië en België. De publieke schulden zijn wel hoger dan in het Noorden, de private schulden zijn er lager. Worden private en publieke schuld bij elkaar opgeteld, dan hebben landen als Nederland en Denemarken hogere schulden dan Italië. Aan de vermogenskant geldt dat het eigenwoningbezit in het Zuiden hoger is en private kapitalen vaak groter zijn dan in Noorden. Het verschil in private rijkdom tussen Noord en Zuid komt mede door belastingontduiking, veel zwart geld en de afwezigheid van vermogensbelasting (Italië) en het belasten van alleen grote vermogens (Frankrijk). Dat leidt ertoe dat meer geld in privéhanden is en minder in staatshanden.

Alvorens over te gaan op financiële hulp zou eerst eens orde op zaken moeten worden gesteld. De vraag naar financiële hulp is bovendien niet ondersteund door een overzicht van projecten waar het geld voor nodig is.

Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Nederland kiezen ervoor om het benodigde geld tegen een redelijke rente te verstrekken.

De Europese Commissie is op 27 mei 2020 met het volgende voorstel gekomen: Het Corona herstelfonds financieren met 750 miljard euro, waarvan 500 miljard als gift en 250 miljard als lening. Daarnaast zullen grote bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen 0,1% aan belasting mee moeten gaan betalen.

Op de eerstvolgende Europese Top van 18 en 19 juni 2020 zal de beslissing moeten worden genomen.

Green deal kost ons bakken met geld en heeft geen effect

De Europese Commissie wil hieraan 1000 miljard Euro besteden. Dit geld komt uit de zakken van de burger en het bedrijfsleven. Aan lidstaten wordt uit deze pot subsidie verleend om te zorgen dat zij in 2050 CO2-neutraal zijn, hetgeen dus geen effect zal hebben. Timmermans is van mening dat zelfs dit budget niet voldoende zal zijn.

Timmermans heeft zijn paniek uitspraken van 26 Oktober 2009 niet vergeten en deze onjuiste uitgangspunten over de klimaatverandering nu als actiepunt ingebracht in het driemanschap met Ursula von der Leyen en Diederik Samsom. Holle bolle Franske waakt over het economisch en financieel welzijn van onze burgers:

Hopelijk dringt het door dat CO2 niet de hoofdoorzaak is van de klimaatverandering.

Waarom dan:
► Green Deal?
► Klimaatwet?
► Inzet (tijd en kosten) van 30 RES-organisaties?
► Inzet (tijd en kosten) van alle 355 Nederlandse gemeenten?
► CO2-heffingen?
► Ondergrondse CO2 opslag?
► Biomassa?
► Windturbines?
► Van het gas af?

De politiek is besmet met het Pontius Pilatus virus: Er moet een schuldige worden gevonden en de keuze is gevallen op de menselijke uitstoot van CO2. In tegenstelling tot de veroordeling van Christus is het nu niet het volk geweest, dat hiervoor heeft gekozen.

Laten we hierop onze maatregelen en activiteiten richten en CO2 beschikbaar houden voor bomen, struiken en planten, die hiermee voedsel en zuurstof kunnen produceren en daarnaast ook nog in staat zijn om klimaatafwijkingen tegen te gaan.

Het is voor iedereen duidelijk, dat aan het tijdperk van fossiele brandstoffen eens een eind zal komen en er dus tegen die tijd efficiënte en duurzame energiebronnen voorhanden moeten zijn. Windturbines zijn hiervoor niet geschikt.

Zie hiervoor: https://www.climategate.nl/2020/05/de-ongereptheid-van-moeder-aarde-en-ons-welzijn-hebben-onder-de-huidige-politieke-klimaataanpak-zwaar-te-lijden/

https://www.climategate.nl/2020/04/het-probleem-van-klimaatverandering-is-dermate-uitvergroot-dat-er-meer-mensen-van-leven-dan-eraan-sterven/

https://www.climategate.nl/2020/03/87658/

Kernenergie is tot nu toe de enige bron, die in onze energiebehoefte kan voorzien.

De salderingsregeling voor zonnepanelen (Met zonnepanelen wek je zelf energie op, deze opgewekte stroom kun je aftrekken van je eigen verbruik) is op dit moment gunstig, maar weet dat ook aan dit lokkertje een einde komt.

Vanaf 2023 wordt per jaar 9% minder vergoed en dat betekent dat er in 2031 geen salderingsregeling meer zal zijn.