Tussen waarheidsvinding en Pravda media politiek geworden kant gekozen catastrofale opwarming morele verval waarheidsvinding

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

De inhoud van onderstaande fragmenten is opmerkelijk. Zo lees ik:

Ik heb ruim 15 jaar in de journalistiek gewerkt. Voor internet, bladen, kranten en televisie. Een aantal jaar geleden ben ik eruit gestapt, omdat het in de Nederlandse journalistiek veel te vaak niet meer gaat om waarheidsvinding, goed onderzoek doen en de burgers zo objectief mogelijk informeren. Journalistiek is politiek geworden. Heeft kant gekozen en vertoont daarin zelfs activistische trekjes. […] De Britse onderzoeksjournalist Nick Davies beschrijft: ‘Voor kwaliteit, diepgang of onderzoek is geen geld meer. Journalisten worden een doorgeefluik voor emoties, roddels, reclame en propaganda van voorlichters, adverteerders, politici en de eigen uitgever.

Dit lijkt mij te gechargeerd, want de meeste media bieden ruim podium voor opiniërende artikelen, diepgang en discussie. De grens van tolerantie lijkt wel te liggen bij niet politiek correcte onderwerpen. Met name klimaat i.c. opwarming neemt een afwijkende plaats in. Dan is er opeens nauwelijks tot geen podium voor degenen met een sceptische opinie. Dedain en intolerantie voeren de boventoon.

In de meeste media heerst de geest van ‘de wetenschap is er uit’ en waag het niet dit tegen te spreken. Veel media dragen kritiekloos de ideologie achter de activiteiten van het IPCC uit. Die ideologie verkondigen lieden als Naomi Klein:

Naomi Klein admits global warming is not about science but destroying capitalism.

Figueres:

“This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution,”

En de aartsvader van het IPCC Maurice Strong:

“If we don’t change, our species will not survive. Frankly, we may get to the point where the only way of saving the world will be for industrial civilization to collapse.”

Anti kapitalisme en anti westerse ecologistische ideologie dus. Het IPCC dient slechts als gepolitiseerde pseudo wetenschappelijke dekmantel van die ideologie. Ter legitimering dienen de onwetenschappelijke ‘argumenten’ zoals de verzonnen 97% consensus en de frauduleuze hockeystickgrafiek van M. Mann. Morele armoe. Onbegrijpelijk dat de mondiale wetenschappelijke instituten als het KNAW zich hiervan niet duidelijk distantiëren.

Ik had ook van de media meer scepsis verwacht, zeker van de wetenschappelijke redacties. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Waar zijn die MS-media toch zo bang voor? Verlies van het verdienmodel dat bestaat bij de gratie van angst, schuld en boete? Dit zou goed kunnen, want de maakbaarheidsgedachte sluit perfect aan bij die ideologie van Klein, Figueres en Strong. Al Gore is er rijk van geworden.

Alles is maakbaar, ook het klimaat, menen zij naar goed links gebruik. Wie heeft nagelaten dit te doen, is in deze gedachtegang derhalve schuldig. De gedachte komt niet bij hen op dat er geen klimaatcrisis is, dat maakbaarheid c.q. mitigatie onzinnig is waar adaptatie het correcte beleid behoort te zijn. Ik citeer het onderstaande, zij het met kromme tenen vanwege het affreuze Nederlands (media is namelijk meervoud van medium), maar niet minder waar:

De rol die de media zichzelf nu heeft toebedeeld hoort niet thuis in een open democratie en in een samenleving waar vrijheid van meningsuiting een groot goed is. De media, juist de media, zou moeten waken over onze vrijheden. In plaats daarvan heeft de media kant gekozen, is politiek geworden en neigt daarin zelfs al naar activisme. De eenzijdige berichtgeving is uitsluitend bedoeld om burgers te heropvoeden, te conditioneren en te indoctrineren. Het framen om ze monddood en bang te maken. De media weet het immers allemaal beter en fungeert als een soort gedachtenpolitie: wij bepalen hoe jij moet denken en handelen en waag het niet hiervan af te wijken anders zetten we je weg. Het is een rol die past bij de staatsmedia in een marxistische dictatuur zoals de DDR. Maar vloekt met alles waar Nederland voor staat.

Bron

Dit lijkt mij wat gechargeerd, maar zeker is dat voornamelijk politiek correct in dezen, lees: door links en ecologisme toegestaan, in vele media de klimaatberichtgeving bepaalt. Lees eerst in de Mediawet, als inleiding van een concreet voorbeeld van die ideologische vooringenomenheid:

2. Publieke mediadiensten zijn in overeenstemming met publieke waarden, waarbij zij voorzien in democratische, sociale en culturele behoeften van de Nederlandse samenleving. Zij verzorgen daartoe media-aanbod dat:

a. evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud;

b. op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt;

c. gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, als bevolkings- en leeftijdgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen;

d. onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet, van overheidsinvloeden;

e. voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en

f. voor iedereen toegankelijk is.

Bron: Klacht aan het NOS-journaal. In deze klacht staat o.a.

Naar onze mening schenkt de NOS op selectieve wijze aandacht aan ontwikkelingen en gebeurtenissen, die de vrees onder de bevolking voor een catastrofale opwarming van de aarde aanwakkert.

Waar komt de selectiviteit vandaan? Het blijkt staand NOS-beleid:

Henk Hagoort, tot voor kort baas van de Nederlandse Publieke Omroep, heeft diverse malen toegegeven dat hij geen objectieve verslaggeving over het klimaat wil. Hij vindt dat NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Tijdens een radiodiscussie (Dit is de dag, 23 november 2015) zei Hagoort dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Bron en Bron.

Deze uitspraak is in strijd met de Mediawet, laat staan wetenschappelijk denken. Hoor en wederhoor krijgen onvoldoende ruimte. De NOS toont zich als informatiebron in dezen onbetrouwbaar. Het kan zijn dat Haagoort behoort tot diegenen die nog geloven in de CAGW-hypothese (vermeend door mensen veroorzaakte catastrofale opwarming). Dit ondanks de gebleken onhoudbaarheid van genoemde hypothese.

Ik krijg ook niet de indruk dat men zich deze materie eigen wenst te maken. De reactie van de NOS op de klacht was dat “het IPCC wetenschappelijk betere papieren heeft”. Betere papieren dan wie? Dit is een keuze, lees: cirkelredenring, die de NOS niet op wetenschappelijke grond kon maken door gebrek aan expertise. De NOS koos i.t.t. gebruikelijk in het wetenschappelijke debat voor uitsluiting van de noodzakelijke nuancering. Het IPCC is echter geen wetenschappelijk instituut, maar een politiek. Haagoort, en met hem de NOS, maakte een politieke keuze door in de schijnveiligheid van het ideologisch maakbare klimaatgroepsdenken te vluchten met het risico van het morele verval inherent aan groepsdenken. Nu.nl is ook zo’n medium dat elke vorm van scepsis weigert.

Het rampenverdienmodel van media is mogelijk zo lucratief, dat het de waarheid geweld wenst aan te doen. Tot op heden is echter geen enkele ramp uitgekomen. Maar rampen blijven prima verkopen, zeker door de platvloerse tactiek om onbenulligheden tot apocalyptische proporties op te blazen om angst in te boezemen, dus schuldgevoel aan te wakkeren.

Het is in het achtuurjournaal aan de orde van de dag. Nog altijd blijven media dat zielige ijsbeertje manipuleren, dat Groenlandse kantelpunt dat maar niet wil komen evenals die verschrikkelijke opwarming die maar niet komt en slechts in de gefaalde klimaatmodellen bestaat.

In de meeste media leest men bovendien veel niet, bijvoorbeeld het rijstoverschot in India, de gestegen graanoogsten in de wereld, spectaculaire agrarische ontwikkelingen in Oost Afrika, de vergroening van de Sahel met stijgende fruitexporten uit West Afrika.

Vele media nemen niet de moeite om hun door Greenpeace aangeprate pessimistisch archaïsche wereldbeeld van 60 jaar oud te vervangen door het hedendaagse tot optimisme stemmende feitelijk juiste wereldbeeld. Misplaatste angst en achterhaald doemdenken bepaalt veelal hun pennenvruchten.

Dit is hen kwalijk te nemen en getuigt van ondermaatse -of vooringenomen?- journalistiek. Men leze slechts Feitenkennis van Hans Rossling. Het lijkt er soms op dat sommige wetenschaps-, althans zich zo noemende, journalisten niet beseffen hoe eenzijdig zij bezig zijn.

Het is redelijk te stellen dat de consument vanuit deze hoek geen objectief neutraal nieuws krijgt maar dat van het niveau van de Pravda of de Völkischer Beobachter. Diverse media glijden af naar dit niveau van verstikkende politieke correctheid omdat zij menen moreel verheven te zijn. Dit ideologisch narcisme leidt tot journalistiek moreel verval dat niet zelden vlucht in dedain maar wetenschappelijk de plank misslaat. Van dit alles, dedain en weigering zelf onderzoek te doen, is hier een sprekend voorbeeld. Het betreft Keulemans van de VK:

Maar de tirade die u [Keulemans] nu hebt afgestoken in uw brief is inhoudelijk een misser en de toon erin is ook nog eens beneden alle peil. Het is jammer dat u zich hiertoe hebt laten verleiden, het getuigt van een gebrek aan behoefte om diep tot de kern van de zaak door te dringen en aan onvermogen om het debat te faciliteren in plaats van zelf stelling te nemen.

Bron.

Minder Pravda– of Beobachter-activisme en meer echte journalistiek zou een verademing zijn, al was het maar om de miljoenen burgerslachtoffers te beschermen tegen het morele verval van groepsdenkend klimaatbeleid.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).