Een bijdrage van Paul Scheffers.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is een beleidskader uit 2015 van de Nederlandse overheid om de natuur te beschermen in de door Nederland aangewezen natuurgebieden van het Europese Natura-2000 programma. De doelstelling was de stikstofdepositie in de aangewezen natuurgebieden te verminderen, omdat deze de natuur bedreigt. De stikstofuitspraak in Nederland, over uitstoot van (NO2) stikstofoxiden en/of ammoniak op 29 mei j.l. Door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS; PAS-uitspraken 29 mei 2019) met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof, heeft grotere gevolgen dan ooit ingeschat. Ik nam even de tijd afgelopen zondagavond om mijn positie / analyse van het economisch en maatschappelijk PAS-drama uit te leggen. Dit naar aanleiding van een bizarre reactie en kwalificatie als ‘kolder in één zin samengevat’ door blogger ‘Theo42 op 14 jun 2020 om 14:05’. Zo communiceer je lekker met elkaar, toch?

Ik trok in mijn reactie de casus van de heer Vollenbroek / Raad van State / PAS in extremen, om duidelijk te maken dat gepolitiseerde Rijksambtelijke vlinderonderzoekers niet in Nederland de producerende economie zouden moeten kunnen stilleggen. Echter dat dit wel is gebeurd door tussenkomst van een Rechterlijke Macht, die (analoog aan de casus door Urgenda tegen de Staat ook op de stoel van de politiek ging zitten) de Heer Vollenbroek in het gelijk stelde door het Nederlands Algemeen Belang te veinzen met gevolg dat dit economisch stikstofdrama voor heel Nederland zich nog zal voortzetten tot jaren ver na de Corona economische crises.

Bijvoorbeeld: Er moeten per jaar 70.000 nieuwe betaalbare woningen worden gebouwd voor de jaarlijkse aanwas van de bevolking en voor de vluchtelingen opvang. Dat kan dus niet nu. Een kleinigheidje? De complete nationale productiesectoren en hun economie is (en dreigen) stilgelegd met de PAS-uitspraak door de Raad van State voor het “redden” van een aantal aanpalende schrale heidevelden, die door nationaal brede (industrie, mobiliteit, agrarische sector) nitraat-uitstoot feitelijk vergroenend (met ongewenste sprieten) beginnen te worden. De biodiversiteit van heel Nederland is namelijk in gevaar zo wordt geschreeuwd door de ‘groene’ actievoerders vanuit de milieuclubs.

We lijden nu in Nederland aan de rijksambtelijke PAS-paniek, iets dat nergens in EU voorkomt als overheidsprioriteit, echter door decennia lang sponsoring en subsidiëring vanuit de links-confessionele-liberale krochten via milieuclubs toch het “benodigde” ideologische elan kreeg om de gehele Nederlandse maatschappij en samenleving te kunnen beschadigen. Oorzaak, de decennialange jaarlijkse overmatige uitstoot van Wageningse afgestudeerde vlinderbiologen heeft geleid dat deze commercieel / industrieel in potentie onbruikbare afgestudeerde FTE’s te werk kwamen binnen de Rijksoverheid als een onzichtbare vijfde colonne tegen de economie en met name tegen de boerenstand. Het gevolg is geweest, dat in de laatste 20 jaar het ministerie van LNV, maar ook Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en diverse milieuclubs dominant overbevolkt zijn geraakt met deze veenmos experts.

Daarna was het ontstaan van het wettelijke Natura 2000-drama, gesneden koek geworden, dat door deze geïnfiltreerde ‘groene’ actievoerders via een slinkse omwegen via EU-wetgeving werd opgelegd aan overbevolkt, producerend en ook gastvrij Nederland voor zo’n 50.000 nieuwe economische vluchtelingen per jaar.

Daarbij werd duidelijke hoe deze “natuur” belangen door de inmiddels ideologisch gepolitiseerde Rijksoverheid via door haar gesponsorde natuurclubs werden bevoordeeld en voorgetrokken boven de particuliere natuur- en grondbezitters en ook boven de reeds jarenlang met nieuwe strengere regels geknevelde agrariërs, die als gevolg meer en meer met hun nek in een financiële strop kwamen door verplichte investeringen.

Onderzoek naar de EU besluitvorming in deze gaf als uitkomst de slinkse wijze waarop de Nederlandse programmadirectie Natura-2000 binnen LNV allerlei nationale toevoegingen in veel strengere regels voor de boeren aanbracht op het “Brusselse” Natura 2000 natuurbeleid. Het was de zogenaamde zieltogende biodiversiteit (een schromelijke overdrijving – zo niet perfide leugen), die reeds in 1990 in gang gezette Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland wettigde. De ‘groene ideologie erachter was en is, dat je door braaklegging en opheffing van ‘’vervuilende’ agrarische productiebedrijven bestaande verspreide natuurgebiedjes (van postzegeltjes tot de hele Veluwe) aan elkaar ‘verbindt’ door politieke kracht bij te zetten met de Wageningse geschoolde Rijksambtelijke samenwerking en de gesubsidieerde natuur-ontwikkel-industrie ten einde het overbevolkte en producerende Nederland geheel tot een aan elkaar gesloten gestreng Natura 2000 gebied om te dopen, onderwijl de verfoeide ‘kapitalistisch’ economie te kunnen knechten.

En zodoende wordt decennia lang de via immer stringentere agrarische beperkende productieregels agrarische gebied ‘ontgrondt’ en ongeschikt maakt voor agrarisch gebruik voor meer “bloemetjes in het coulissen landschap”, en aan de aanpalende schrale heideveldjes als symbool van onze “Nationale Natuur”. Dat boeren pas na 20 jaar tegen door deze ‘groene’ Rijksambtelijke immer uitbreidende pressie en regelgeving op het Malieveld massaal met hun tractoren protesteerden heet een wonder, in tegenstelling tot deze gesubsidieerde sluw juridisch geschoolde ‘groene’ Rijksambtenaren en actievoerders vanuit ideologische milieuclubs, die de wind mee hebben vanuit een slapende volksvertegenwoordiging en naar de mond pratende kritiekloze journaille.

In het buitenland snappen ze overigens geheel niks van de Nederlandse rijksambtelijke pressie en onze “nitraat-crises”. Zo komt meer dan 30% van de ‘Nederlandse nitraat-crises’ overgewaaid vanuit het industriële Rurhrgebied in Duitsland. Daardoor werd door dat zelfde rationeel denkende buitenland deze extra “Nederlandse” ingebrachte natuurontwikkel-component in Natura-2000 als ondoenlijk direct geschrapt voor heel Europa. Wat overbleef was de EU-‘Habitatrichtlijn’, die tot Natura 2000-habitat aangewezen gebieden beter zou gaan beschermen, al mocht ‘bestaand agrarisch gebruik’ daar plaats blijven vinden. Maar daar namen Nederlandse ideologisch gepolitiseerde Rijksambtenaren en de door haar gesubsidieerde milieuclubs en “natuurbouwers” van Natuurmonumenten geen genoegen mee!

Het dwong vervolgens het kabinet en 2de Kamerleden (Diederik Samsom van de PvdA-GreenPeace / Ger Koopmans van ‘boerenpartij’ het CDA) tot de initiatief noodwet PAS, dat behelsde in de toekomst natuurwinst te boeken voortschrijdend door nieuw aanstaande verminderde uitstootmaatregelen voor ALLE producerende economische sectoren. Een politiek gedrocht, maar een prima vondst. Meneer Vollenbroek toog direct naar de Rechterlijke Macht, die vervolgens op de stoel van de politiek ging zitten, ook het Algemeen Belang van heel Nederland veinsde en het land ging economisch en productief op slot ten behoeve van de ‘vergroenende’ heideplantjes. De rest van het relaas kent u …, de boeren moeten het eerst bloeden. De vraag na de Corona economische crises is: ‘Hoe gaat dit aflopen met de immer oplopende schaarste aan betaalbare woningen ?’

Uitgebreid te lezen ook hier.

Meer over het PAS-drama hier.

Nawoord

RIVM meet stikstof onvoldoende en inconsequent.

AD.nl actueel: Minister Carola Schouten (Landbouw) wilde van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof weten of de wijze waarop de overheid de stikstofuitstoot berekent wetenschappelijk van voldoende kwaliteit is. Dat blijkt niet zo te zijn. Met name de rekenmethode van het RIVM die hiervoor wordt gehanteerd – een rekentool met de naam AERIUS – voldoet niet. Zo wordt de stikstofuitstoot van verkeer anders vastgesteld dan emissie van landbouw en industrie. Het adviescollege stelt voor de uitstoot op identieke wijze te berekenen, ongeacht het soort vervuiler.

Zie hier.

Naschrift redactie

De ‘posting’ van morgen, ‘Open brief aan de KNAW over klimaat en wetenschap’, verschijnt om 13.00 uur.