Kernenergie Tegenwind in gemeenteraad van Barneveld windmolens en zonnepanelen ap cloosterman gemeente barneveld kolencentrales

Ap Cloosterman.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

De gemeente Barneveld bestaat uit 10 kernen en telt 59.000 inwoners. Nederland is voor de uitvoering van de klimaatwet opgedeeld in 30 RES-regio’s.

Barneveld valt onder de RES Food Valley en is voornemens om 6 grote windturbines en 175.000 zonnepanelen te plaatsen. Geen enkele locatie, die de gemeente op het oog heeft, krijgt bijval van de bewoners.

Er zijn 4 actiegroepen ontstaan, die duizenden protesthandtekeningen hebben verzameld.

Al geruime tijd achtereen heb ik de gemeenteraad bestookt met vele artikelen om deze wijze van energietransitie te voorkomen.

Ook heb ik tweemaal over dit onderwerp ingesproken bij gemeenteraadsvergaderingen. Geen enkele reactie viel mij ten deel.

De brief van 18 april 2020 had effect en het was de VVD, die de brief als agendapunt opvoerde voor de Commissievergadering Samenleving van 24 juni 2020.

4

19:35

Brief van de heer Cloosterman inzake heroverweging energietransitie d.d. 18-04-2020.

Deze brief, die op de Lijst van ingekomen stukken voor de raad van 27 mei 2020 stond (A-2) is geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD.
De VVD wil naar aanleiding van deze brief graag in gesprek gaan met de commissie over de mogelijkheden voor kernenergie. Dit ook als voorbode voor de Regionale Energie Strategie.

Uitgenodigd: wethouder D.J. Dorrestijn-Taal en de heer Cloosterman.

De vergadering werd gestart met de overhandiging van de petities van de vier actiegroepen. De actiegroepen gaven duidelijk blijk van hun afkeer van windturbines. De bijeenkomst was gericht op het uitwisselen van informatie. Een definitieve beslissing valt op 17 september tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.

Ik kreeg 6 minuten het woord om duidelijk te maken dat windenergie niet de juiste oplossing is en kernenergie een betere keuze is. Met een Power Point presentatie heb ik e.e.a. nader kunnen toelichten:

Een energietransitie is op dit moment eigenlijk helemaal niet nodig. CO2 is al in overmaat aanwezig en heeft geen of nauwelijks invloed meer op een klimaatverandering. Natuurlijk is er sprake van klimaatverandering, maar er zijn maar liefst 17 natuurlijke en andere menselijke oorzaken. Klimaatverandering is er altijd al geweest, het is een aardse eigenschap.

Kernenergie Tegenwind in gemeenteraad van Barneveld windmolens en zonnepanelen ap cloosterman gemeente barneveld kolencentrales

Wereldwijd is en wordt er gebruik gemaakt van computermodellen om de toekomst van het CO2-effect op de klimaatverandering te voorspellen. Gebleken is nu dat deze voorspellingen niet overeenkomen met de werkelijkheid (een verschil van 0,6°C tussen 1975 en 2013).

Uit deze grafiek blijkt ook nog eens, dat in 38 jaar tijd (1975 – 2013) de gemiddelde wereldtemperatuur slechts met 0,2°C is toegenomen.

De zeer verrassende mededeling van het IPCC is volledig genegeerd:

“Het klimaatsysteem is een chaotisch systeem en daarom is een langere termijn klimaatvoorspelling onmogelijk”.

Deze modellen kunnen het weer van de komende week niet eens nauwkeurig voorspellen, laat staan een klimaatverandering over een zeer lange termijn. Het klimaat laat zich de wet niet voorschrijven door computermodellen!

Alle financiële inspanningen van duizenden miljarden Euro’s, die de reductie van CO2 kosten, leiden in het jaar 2050 tot een vermindering van de hypothetische opwarming van 0,17°C. Vanwege milieuverontreinigingen en opraken van fossiele brandstoffen zullen we hiermee op termijn moeten stoppen, maar kies dan voor een efficiënte energiebron en dat is kernenergie. Als mens kun je nog meer doen: blijf van onze bossen af en plant bomen. Stop met houtpellets als biomassa.

Kernenergie Tegenwind in gemeenteraad van Barneveld windmolens en zonnepanelen ap cloosterman gemeente barneveld kolencentrales

In de Nederlandse klimaatwet worden de energiebronnen dwingend voorgeschreven: Zon, Wind en Biomassa en vooral geen Kernenergie.

Het Nederlandse profetentrio Ed, Mark en Eric stelden de samenleving voor de keus: Wilt u ‘van het gas af’ en dus een energietransitie of wilt u verdere opwarming van de Aarde. De profeten realiseerden zich echter niet dat de huidige opwarming niets meer van doen had met CO2.

Kernenergie Tegenwind in gemeenteraad van Barneveld windmolens en zonnepanelen ap cloosterman gemeente barneveld kolencentrales

Niet het volk, maar de politiek riep “van het gas af”. Voor ons huidige systeem met gas, rechtstreeks geleverd aan huis, is slechts de helft van de hoeveelheid gas nodig in vergelijking met een gascentrale voor het opwekken van een vergelijkbare hoeveelheid elektrische energie.

Kernenergie Tegenwind in gemeenteraad van Barneveld windmolens en zonnepanelen ap cloosterman gemeente barneveld kolencentrales

Wij zijn het enige land ter wereld, die van het gas af gaat. Energietransitie door elektrificatie is het sleutelwoord. Gascentrales blijven nodig omdat windmolens en zonnepanelen nooit kunnen voldoen aan een “Just in time” levering van onze energievraag.

Kernenergie Tegenwind in gemeenteraad van Barneveld windmolens en zonnepanelen ap cloosterman gemeente barneveld kolencentrales

Armoede en kou staan ons te wachten als gevolg van de onverantwoordelijke energietransitie.

Kernenergie Tegenwind in gemeenteraad van Barneveld windmolens en zonnepanelen ap cloosterman gemeente barneveld kolencentrales

Kijk eens wat China doet. China bouwt 300 kolencentrales extra. Onze economie ondervindt momenteel zware klappen en dan moet je zeker niet nog eens extra veel geld gaan uitgeven aan een project dat nauwelijks of geen effect heeft.

De nadelen en gevaren van windmolens zijn al regelmatig genoemd. Twee onderwerpen zijn nog niet aan de orde geweest.
1) De corona-uitbraak heeft ons geleerd, dat we moeten zorgen voor onze eigen voedselproductie. Op akkergrond moeten we dus zuinig zijn. Een kerncentrale past op een à twee voetbalvelden, maar windmolens en zonnepanelen nemen in 2030 een oppervlakte in beslag ter grootte van de provincie Utrecht.

Kernenergie Tegenwind in gemeenteraad van Barneveld windmolens en zonnepanelen ap cloosterman gemeente barneveld kolencentrales

 

2) Er worden enorme bedragen aan subsidies verleend voor het plaatsen van windmolens. Bijvoorbeeld Vattenfall met € 600 miljoen. Dit geld – het is maar dat u het weet – is afkomstig van de belastingbetaler.

Met het huidige zeer ingewikkelde en onuitvoerbare klimaatplan zijn nu al duizenden documenten gemoeid. Ik presenteer het alternatief op een A-viertje:

Kernenergie Tegenwind in gemeenteraad van Barneveld windmolens en zonnepanelen ap cloosterman gemeente barneveld kolencentrales

De provinciebesturen, de gemeentelijke besturen, de actiegroepen en de burger zijn door de landelijke overheid op het verkeerde been gezet. Waarom 30 RESsen met daaronder een groot aantal gemeenten en waterschappen?

Per gemeente moet nu een energieplan gemaakt te worden. De energietransitie van een gemeente zal nooit tot de bouw van een kerncentrale leiden, omdat een kerncentrale veel meer energie levert dan één gemeente vraagt.

Het worden dus per gemeente een stuk of 6 windmolens met een groot aantal zonnepanelen. Elk van de 30 RESsen krijgt de totale windmolenvraag van tig gemeenten. En zo komt Nederland vol met windmolens te staan. Doe je het collectief vanuit één projectgroep dan kun je tot 2030 volstaan met 2 grote kerncentrales.

De commissieleden kregen door middel van een rondvraag de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. De meerderheid bleek een duidelijke afkeer van kernenergie te hebben en uit hun reacties kon ik niet anders opmaken, dat ze maar weinig kennis van het onderwerp kernenergie hadden. Slechts een enkele keer mocht ik reageren.

Ik maak nu dan ook van de gelegenheid gebruik om, zij het achteraf, op de volgende reactie te reageren:
“Kernenergie is wat ons betreft een landelijk thema, vergelijkbaar met de aanschaf van straaljagers. Daar gaan wij als lokale politiek niet over”.

Dit is natuurlijk juist, maar ik kreeg niet in de gelegenheid om te zeggen, dat ik alle fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer had bericht over deze bijeenkomst en hen had verzocht om via de webcast van de gemeente Barneveld deze discussie te volgen. Op deze manier was de Overheid in staat om kennis te nemen van de argumenten en de protesten tegen de huidige vorm van energietransitie.

Overigens is de ervaring met de Overheid tot nu toe weinig hoopgevend:

Zij zijn ook ziende blind en horende doof.

En toch: Er gloort hoop aan de horizon! Mark Harbers (VVD) en Agnes Mulder (CDA) hebben de motie “sluit kernenergie niet uit in de Green Deal” ingediend. Dinsdag 30 juni 2020 vindt hierover de stemming plaats.

Eric Wiebes heeft de toezegging gedaan, dat als uit het onderzoek van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de EU blijkt, dat kernenergie voldoet aan het “do not harm” criterium, kernenergie alsnog kan meedoen. Bron: Stichting Kernvisie juni 2020.

Van belang is de vraag: hoelang gaat dit onderzoek duren?

Verder is het verstandig om de RES-activiteiten tot nader order op te schorten!