Politieke partijen over klimaat- en energietransitiebeleid Klimaatstandpunten horen niet thuis in politieke verkiezingscampagnes

Alexander de Grote hakt de gordiaanse knoop door. Geschilderd door Jean Simon Berthélemy (1743–1811).

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

In dit artikel wordt een overzicht gepresenteerd van de standpunten van onze politieke partijen over het klimaat- en energietransitiebeleid.

De Tweede Kamer bestaat uit 16 politieke fracties, waarvan 3 eenmansfracties en 6 fracties met vijf zetels of minder.

De enorme verscheidenheid in opvattingen en verdeeldheid in het Parlement is de oorzaak van de huidige chaos op het gebied van klimaatverandering en energietransitie.
We zijn opgezadeld met een Gordiaanse Knoop.

Deze knoop (de vele en grote verschillen van mening over de aanpak van klimaatverandering en energietransitie) is mogelijk te ontwarren als het aantal politieke partijen drastisch wordt teruggebracht tot 4 à 5 partijen. Dit is ook te bereiken door een kiesdrempel in te stellen. Samensmelten van partijen, te bereiken door een verstandig overleg, zou het begin kunnen zijn van een eenduidig en efficiënt beleid. Overigens zou dit ook positief en sneller kunnen werken bij vele andere beleidsmatige onderwerpen.

De weerstand van de burger tegen het huidige klimaat- en transitiebeleid neemt met de dag toe! En dan te weten, dat deze burgers in hoge mate worden genegeerd maar uiteindelijk mede voor de kosten opdraaien. Waar blijft de verantwoordelijkheid van de politiek om voor de meningen en belangen van dit soort van andersdenkende kiezers op te komen?

Op dit moment wordt de klimaatwet van 2 juli 2019 keihard doorgedrukt, zonder dat er een bijstelling of correctie wordt gemaakt op grond van voortschrijdende inzichten. De nadelige bewezen invloed op de menselijke gezondheid en haar welzijn vormt een onderdeel van het bezwaar tegen windmolens. Ook het beslag leggen op kostbare landbouw- en natuur-grond voor het plaatsen van windturbines en zonnepanelen is onverantwoord niet alleen om een toekomstige voedselzekerheid te kunnen waarborgen, maar ook om een groeiende bevolking recreatiemogelijkheden te verschaffen in prachtige (nog bestaande) natuurgebieden.

Er is destijds door de opdrachtgevers van de klimaattafels een standpunt ingenomen dat de energietransitie voornamelijk moest plaatsvinden met wind- en zonne-energie. Kernenergie kwam niet in aanmerking. Het verstoken van houtpellets ten koste van bossen, die een grote rol spelen in ons klimaat, is nog steeds niet van de baan. Minister Wiebes houdt de subsidiepot open!

Het verdelen van Nederland in 30 RES-gebieden is een slimme truc geweest. Elke RES moet een energietransitie plan aanleveren. Een RES-gebied is dermate klein dat de plaatsing van een kerncentrale in dat gebied geen enkele kans heeft, omdat het vermogen van een kerncentrale groter is dan de elektrische energiebehoefte van een enkel RES-gebied.

Energie transitie moet dus landelijk geregeld worden. En laat het nog eens duidelijk gezegd zijn. Het huidige energietransitie plan betreft tot nu toe alleen maar de omschakeling van onze elektriciteitsvraag naar voornamelijk wind- en zonne-energie en dit is maar 20% van ons totale energieverbruik.

Vele wetenschappers en professionals hebben inmiddels aangetoond, dat zelfs deze 20% omschakeling op deze wijze niet haalbaar is en ons land nu geconfronteerd wordt met grote onrendabele investeringen en ook nog eens zullen leiden tot enorme problemen in onze energievoorziening.

Kortom: effectieve en eenduidige acties zijn van levensbelang!

Het vooroplopen van Nederland in de wereld wat betreft de energietransitie is een onrealistisch en onhaalbaar plan. Het is de muis, die de olifant moet gaan leiden.

Het zou verstandig zijn om een of meerdere adviesgroepen te starten, waarin deskundigen en vertegenwoordigers van de doorsnee bevolking zitting hebben en die de opdracht krijgen om de werkelijke problematiek en oorzaken met gebruikmaking van alle huidige kennis en informatie in beeld te brengen om vervolgens met voorstellen voor oplossingen te komen.

De Overheid moet hier volledig achter staan! Haast is geboden!

Klimaattafels moeten van tafel. Zij vormen geen werkelijke vertegenwoordiging van de verschillende opvattingen binnen onze maatschappij. Mensen of organisaties met een andere mening dan de opdrachtgevers waren bij voorbaat al uitgesloten.

Bij de meeste partijen zijn de standpunten verwoord in een enorm pakket van informatie. Ik heb mij beperkt tot een korte samenvatting van de onderwerpen over klimaat en energie. Zie hier. De vermelde standpunten van VVD, CDA, D66, Groen Links en SP zijn al concepten voor de verkiezingen van maart 2021.

VVD
CO2 uitstoot verminderen; milieuvervuiling tegengaan; zorg voor natuur en dierenwelzijn; er moet altijd elektriciteit zijn; kernenergie is nodig – realisatie na 2030; voorkomen dat het landschap ten offer valt aan windmolens en zonneweides; naast geothermie en aquathermie voorkeur voor windmolens op zee en zonnepanelen op daken; te hoge ambities zijn onverstandig; inzetten op het nakomen het Parijse klimaatverdrag; grootschalig inzetten op waterstof; Het gebruik van gas voor elektriciteitsopwekking gecombineerd met CCS (CO2-afvang en opslag);Het in Europees verband aanscherpen van ETS (waarna de nationale CO2 heffing vervalt). Zie hier.

CDA
Natuur- en landbouwgrond zoveel mogelijk ontzien; windenergie op zee is een belangrijke bron; investeren in zonne-energie, duurzame biomassa en energiebesparing; na 2030 zijn 2 kerncentrales een optie; opslag van CO2 onder de Noordzee; onlineloket voor subsidies van isolatie en besparing; gasverbod is niet nodig: gemeentes mogen kiezen; landelijk Burger Beraad, dat adviseert over de uitwerking van het klimaatakkoord. Zie hier.

CU
Z.s.m. af van olie, gas en kolen; energie-neutrale huizen; auto’s zonder uitstoot; zelf opgewekte energie opslaan; klimaatfinanciering internationale verantwoordelijkheid; geen opslag van CO2; meer windenergie; geen nieuwe kerncentrales. Zie hier.

D66
Conformiteit met Europese Green Deal; verplichten van zonnepanelen bij nieuwbouw en bij bestaande grote projecten en taluds langs wegen; op overheidsgebouwen zonnepanelen; mogelijkheid van zonnepanelen op water; energiecollectieven en buurtwindmolens; buurtbewoners mee laten profiteren van de opbrengsten van een windmolen; ruimte voor grote zonne-energie velden; grote windmolenparken concentreren; bij verkoop huis behoren ook zonnepanelen en warmtepomp; 2030: 55% minder CO2 en in 2040: 75% minder CO2 t.o.v. 1990; CO2- heffing voor industrie; belasting op aardgas verhogen; CO2-tarief aan Europese grenzen; duurzaam heffing op vlees; afvangen, opslaan en hergebruik CO2; Burgerforum om mee te denken; in 2030 emissievrije auto’s; rekening rijden; schonere scheepsmotoren. Zie verder hier en hier.

Groen Links
Verplicht zonnepanelen op grote gebouwen; aandelen voor burgers bij wind- en zonneparken verplichten; in 2030 60% minder uitstoot van broeikasgas dan in 1990; CO2 belasting; in 2045 heel Nederland klimaatneutraal; een klimaatfonds van € 60 miljard voor investeren in een groene samenleving en bestrijding van klimaatverandering; oprichting van Burgerraden met een samenstelling door loting; subsidie of goedkope leningen voor isolatie en warmtepompen; eigenaren van huurwoningen zijn verplicht te investeren in het verhogen van de energielabel; alle nieuwbouw gasloos en energieneutraal; elektriciteit, geothermie en aquathermie zijn de bronnen voor verwarming; 60 GW extra aan windmolens op zee in 2040; Nederland moet koploper worden in groene waterstof voor industrie en zwaar transport; Europees supernet voor groene stroom om schommelingen op te vangen. Zie hier.

SP
Isoleren en woningen voorzien van zonnepanelen; voor iedere Nederlander een boom planten; energie is een basisvoorziening, dus moet betaalbaar zijn; energiebedrijven in publieke handen; energiekosten omlaag door betere isolatie; conceptprogramma wordt met de leden besproken voor mogelijke aanvullingen. Zie hier.

PvdA
Waterstoffabrieken op eilanden in de Noordzee; Europese CO2 belasting; alle kolencentrales dicht; geen gaswinning in de Waddenzee; niet boren naar schaliegas; stimuleren groene waterstof; heffing op lozing afvalwarmte; geen kernenergie; Borssele sluiten. Zie hier.

PVV
Geen geld voor windmolens; halvering motorrijtuigenbelasting. Zie hier.

PvdD
Een krachtig klimaat-, milieu- en energiebeleid; een massale omschakeling naar wind- waterkracht en zonne-energie; inkrimping veestapel (=18% broeikasgas); klimaatwet is niet ambitieus genoeg; geen CO2 opslag; voorloper worden om opwarming te beperken. Zie hier.

SGP
CO2-emissie zwaarder belasten; terugdringen fossiele brandstoffen; bezuinigen op energie; gebruiksregels voor windmolens aanscherpen; geen subsidies voor bijstoken van biomassa; geen niet veilige kerncentrales; geen schaliegas; nieuwe efficiënte kolencentrales niet sluiten.

In 2030: 49% reductie CO2; in 2050: 1/3 minder energieverbruik; 2050 alle kolencentrales dicht; CO2- emissiehandel me hogere prijzen; stroompiek: industrie en glastuinbouw geen gas; beschikbaarheid van waterstof; ontwikkeling aquathermie, geothermie, getijdenenergie, biomassa (geen houtpellets), Thorium; Borssele open houden; tijdelijke CO2-opslag;zonnepanelen op daken; warmtetransitie Gemeente bepaalt; minder autorijden, vakantie in eigen land; Burgerraad; omwonenden profiteren van opbrengst windmolens; belasting op lozen restwarmte. Zie hier.

FvD
Opzeggen van het Parijse akkoord; intrekken klimaatwet; stoppen met bouw windmolens; stoppen met massale bomenkap; investeren in dijken en kustbescherming; stoppen met “van het gas af” beleid. Zie hier.

Denk
Kern- en kolencentrales sluiten; zon en wind hebben de voorkeur; gas wordt niet uitgesloten. Zie hier.

50 plus
Geen standpunten over klimaat gevonden. Zie hier.

Het concept van dit artikel had ik aangeboden aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer met het verzoek om te verifiëren of de vermelde standpunten juist zijn en hierop eventueel commentaar of aanvullingen te geven. Drie fracties (D66, VVD en SGP) hebben gereageerd.

Bovenstaand overzicht toont een enorme hoeveelheid en verscheidenheid aan maatregelen, die Nederland moet nemen om de CO2-uitstoot in 2030 met 45 tot 50% t.o.v. 1990 gereduceerd te krijgen. Voor mij tonen al die overzichten aan, dat geen enkele politieke partij de juiste totale oplossing weet.

Als dit alles wel zou lukken, dan is de inschatting dat in 2030 een bijdrage aan de aardse temperatuurdaling wordt bereikt van 0,0003°C.

Over een periode van 12 jaar (2019-2030) zijn de kosten voor Nederland beraamd op een totaal van 130 miljard Euro en dat komt neer op € 2.800, – per 4-persoons gezin per jaar (van de netto-inkomsten!). Zie hier. De kosten van 2030 tot 2050 zijn hierbij niet meegenomen!

De levensduur van een windturbine is ongeveer 20 à 25 jaar en dat betekent dat rond 2050 praktisch alle windmolens weer vervangen moeten worden: tel uit je winst!

Mijn vraag is: Moet Nederland met een dramatisch vooruitzicht van een enorme werkeloosheid door COVI-19 deze enorme kostenpost op de schouders van de burgers leggen terwijl het effect op het klimaat minimaal zal zijn. En daar komt ook nog eens bij, dat de gezamenlijke politieke partijen niet eens een eenduidige oplossing hebben. Nog sterker: geen oplossing hebben!

Er zal dus uit een ander vaatje getapt moeten worden.

Voorstel van een alternatieve oplossing: KIS = Keep It Simple.

Laten wij het doel van het klimaatakkoord aanvaarden om tot een CO2- reductie te komen, maar dan wel op een manier die geen schade aanricht aan het welzijn van de burger en dat houdt dus in, dat we akkoord gaan met het op termijn afzien van fossiele brandstoffen en er als vervanging daarvan doeltreffende alternatieven moeten worden gerealiseerd. Er is geen meningsverschil over het feit, dat fossiele brandstoffen op een termijn van vele tientallen jaren op zullen geraken en ook, dat wij niet langer afhankelijk willen zijn van onbetrouwbare leveranciers.

Bovendien levert de winning en fabricage van fossiele brandstoffen vervuiling van het milieu op en dan nog maar niet te spreken over de olievervuiling bij scheepsrampen.
Windturbines en zonnepanelen kunnen nooit voldoen dat vraag en aanbod in overeenstemming met elkaar zijn, omdat er altijd sprake is van onvoorspelbare wind- en zonkracht t.o.v. een steeds veranderlijke vraag.

Dus:

* Stoppen met het plaatsen van windturbines;
* Onmiddellijk stoppen met het gebruik van houtpellets in centrales en dus ook niet inzetten voor warmwater centrales;
* Energie besparen;
* Meer groenvoorzieningen in woon- en kantoorgebieden;
* Zonnepanelen niet plaatsen op landbouwgrond en ook niet op water;
* Het gebruik van zware stookolie afbouwen en vervangen door gas;
* Centra van steden autovrij maken met uitzonderingen voor inwoners en leveranciers: grote parkeerterreinen buiten de stad met een pendeldienst;
* Alleen op vrijwillige basis “van het gas afgaan”;
* Geen ondergrondse CO2 opslag, maar CO2 optimaal gebruiken in groente- en bloemen\planten kassen;
* Alle boeteclausules en regelingen op het gebied van CO2 afschaffen;
* Op korte termijn voorbereidingen treffen voor de bouw van kerncentrales met een totaal vermogen van 3000 MW;
* Kerncentrales moeten in 2030/2035 operationeel zijn;
* Restwarmte optimaal benutten – geldt ook industriële afvalwarmte;
* Elektrificeren (transportmiddelen): dus elektriciteitsnet en laadpalen uitbreiden;
* Productie van waterstofgas ter vervanging van aardgas voor verwarmingsdoeleinden;
* Isolatie van woningen;
* Openbaar vervoer aantrekkelijker maken;
* Dicht bij je werk wonen aantrekkelijker maken;
* Thuiswerken stimuleren;
* Voorzichtig zijn met geothermie en aquathermie

Ongetwijfeld zullen er meer constructieve voorstellen zijn.

Hoopvol is het volgende bericht

Door de Gemeente Peel en Maas (43.311 inwoners – jan.2019) is de volgende VVD-motie aangenomen met 21 stemmen voor en 5 stemmen tegen:

1) In de lange termijn visie van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord en Midden Limburg een onderzoek naar alle versies van duurzame energieopwekking, maar tenminste naar opwekking van kernenergie evenals alle andere innovaties op het gebied van kernfusie en thorium alsmede ook gebruik waterstof mee te nemen in haar zoektocht naar duurzame energiebronnen, teneinde de energietransitie zo optimaal en volledig mogelijk te kunnen volbrengen;
2) Deze motie te delen met alle andere gemeenteraden van Nederland.


Corona is hopelijk een tijdelijk probleem. De wijze van bestrijding is gelukkig niet afhankelijk van de verschillende standpunten van politieke partijen, maar het zijn deskundige forums die advies uitbrengen aan de Regering, die dan vervolgens maatregelen afkondigt. De taak van de Tweede Kamer is dan toegespitst op beoordelen van de juistheid van de maatregelen en de controle op de voortgang.

Oorzaken van klimaatverandering en het project energietransitie zouden op dezelfde wijze moeten worden aangepakt. Dus de bevolking niet lastigvallen met een ratjetoe van politieke standpunten die ieder voor zich geen totale oplossing bieden. Bevolking, organisaties en deskundigen van verschillende opvattingen moeten samen een adequaat advies aan de Regering uitbrengen.

Klimaatstandpunten horen niet thuis in politieke verkiezingscampagnes

Nederland heeft dringend behoefte aan verstandige en deskundige Alexanders de Grote die kunnen luisteren, verbindingen tot stand kunnen brengen en juiste oplossingen weten te vinden, die een ondergang van ons economisch welzijn kunnen tegengaan en geen schade aanrichten aan de gezondheid van mens en dier.