Galileo Galilei Klimaatsceptici zijn nu de gebeten hond dat de opwarming van de atmosfeer van weinig betekenis is gevolg natuurlijke oorzaken

Galilei voor de Romeinse inquisitie.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Galileo Galilei werd geboren op 15 februari 1564 en is gestorven op 8 januari 1642. Hij is vooral bekend vanwege de theorie, dat de Aarde om de Zon draait. Dit was in strijd met de wetenschappelijke kennis van die tijd. Men geloofde dat de Zon en andere planeten om de Aarde draaiden en dat de Aarde het middelpunt was.

De oorspronkelijke theorie was afkomstig van Nicolaas Copernicus (1473-1543). Copernicus was een kanunnik, wiskundige en een astronoom. In 1514 heeft hij zijn visie in een klein boekje uitgegeven en alleen maar onder vrienden verspreid.

Hij was zich bewust van het feit dat zijn theorie niet door het Vaticaan op prijs werd gesteld omdat het theologisch incorrecte opvattingen waren.

Galilei heeft de banen van de planeten lang en nauwkeurig bekeken. Omdat hij meetkunde had gestudeerd kon hij nauwkeurige berekeningen maken van de banen van alle planeten. Uiteindelijk kwam in zijn berekeningen naar voren dat alle planeten in een baan om de Zon draaien.

Op 12 maart 1610 publiceert hij Sidereus Nuncius (Boodschapper van de Sterren), een boekje van zestig pagina’s waarin hij zijn bevindingen wereldkundig maakt. Het maakt hem beroemd in heel Europa. Ondanks alle roem die hem ten deel valt is de kerk ‘not amused’.

In 1616 wordt hij door de Inquisitie veroordeeld voor ketterij en geloofsdwaling. Hij wordt gedwongen afstand te doen van zijn ontdekkingen en hij mag het Copernicaanse model niet meer propageren.

Galilei lapt het verbod aan zijn laars als hij in 1632 in Florence zijn Dialogo publiceert, een boek waarin duidelijk het heliocentrische wereldbeeld in gespreksvorm wordt verdedigd. (Het heliocentrische model is het sterrenkundig model waarin de Aarde, en de andere planeten van het zonnestelsel, periodiek om de Zon draaien, die het centrum van het zonnestelsel vormt.) In 1633 moet hij op last van paus Urbanus VIII weer voor de kerkelijke rechtbank in Rome verschijnen. Deze veroordeelt Galilei tot levenslang huisarrest en dwingt hem zijn leer voorgoed af te zweren.

In oktober 1992 sprak paus Johannes Pauls II een excuus uit, waarmee Galilei ‘s naam werd gezuiverd en Galilei erkend werd als gelovig mens.

De huidige meningsverschillen tussen Protagonisten (Alarmisten) en Antagonisten (Sceptici) over de oorzaak van de klimaatverandering komen min of meer overeen met de ervaringen van Galilei. Er is nu sprake van een Brusselse protagonistische klimaatpaus, die zichzelf onfeilbaar acht en gesteund wordt door een aantal fanatieke klimaatkardinalen, zoals Samsom, Nijpels en de inmiddels afgetreden minister Wiebes.

Klimaatsceptici zijn nu de gebeten hond

De excommunicatie van Galilei door paus Urbanus VIII heeft 360 jaar standgehouden. Het is te hopen, dat het misverstand tussen alarmisten en sceptici sneller zal worden opgelost.

De doorsnee burger en het overgrote deel van de (wereldwijde) politiek slikt het scenario dat de menselijke emissie van CO2 de hoofdoorzaak is van een klimaatverandering als zoete koek. Er zijn maar weinig mensen, die zich intens verdiepen in deze materie en de meerderheid, inclusief de politiek, loopt achter de CO2–goeroes aan zonder enige poging tot waarheidsvinding.

Bij het oppompen van de eerste druppel olie, bij het omhoog brengen van het eerste mud kolen
en bij het aanprikken van de eerste gasbel, konden we al weten, dat deze fossiele brandstoffen eens zouden opraken.

Duurzame energie is de huidige toverspreuk

Duurzame energie is de energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet wordt benadeeld.

We moeten echter niet vergeten, dat fossiele brandstoffen ons welvaart en vooruitgang hebben gebracht, maar dat van de andere kant een overgang naar duurzame energie van groot belang is voor onze toekomst. Het komt onze veiligheid ten goede als we minder afhankelijk worden van onbetrouwbare en soms oorlogszuchtige leveranciers van fossiele brandstoffen. Misschien, dat Rusland hierin een uitzondering kan vormen, omdat zij voor hun inkomsten sterk afhankelijk zijn door de levering van aardgas.

Regeren is vooruitzien en dus is het verstandig om de tijd, die ons nog gegeven is, te gebruiken voor het ontwikkelen van milieu-, landschap- en gezondheidsvriendelijke energiebronnen. Het moge duidelijk zijn, dat energiebesparing en zonnepanelen op daken in dit beleid past! De huidige oplossing met windturbines, zonneparken op land en water en biomassa in de vorm van houtpellets uit de met opzet vernielde bossen voldoen voor geen meter aan deze criteria!

De mens zal altijd olie en gas nodig hebben, bijvoorbeeld voor verwarming op afgelegen plekken, voeding voor generatoren bij uitval van elektriciteit, als smeermiddel en zeker voor de productie van kunststoffen en medicijnen. Dus laten we zuinig zijn op onze olie– en gasvoorraden.

Galileo Galilei Klimaatsceptici zijn nu de gebeten hond dat de opwarming van de atmosfeer van weinig betekenis is gevolg natuurlijke oorzaken

Ap Cloosterman.

Overigens is er geen enkele reden om vervroegd van het gas af te gaan. Het is de schoonste fossiele brandstof en het zal een enorm fiasco worden om gas in de ban te doen: Wind- en Zonne-energie kunnen niet eens aan onze behoefte qua elektriciteit voldoen.

Het alarmistische VN–klimaatpanel (IPCC) acht het voor meer dan 95 % zeker, dat de mens voor meer dan 50% verantwoordelijk is voor de opwarming van de atmosfeer sinds 1950, waarbij de uitstoot van CO2 de hoofdschuldige zou zijn. Er zijn sceptici, die de rol van CO2 erkennen, maar stellen dat het klimatologische nadelige effect veel kleiner is dan waar het IPCC van uit gaat.

Er zijn ook sceptici, die van mening zijn, dat de opwarming van de atmosfeer van weinig betekenis is en overwegend het gevolg is van natuurlijke oorzaken en zelfs stellen, dat de Aarde begonnen is aan een periode van afkoeling. De opwarming van de Aarde bevindt zich in de laatste fase van het Holoceen, 11.700 jaar na de laatste ijstijd. Zie onderstaande figuur.

Galileo Galilei Klimaatsceptici zijn nu de gebeten hond dat de opwarming van de atmosfeer van weinig betekenis is gevolg natuurlijke oorzaken

***

In een volgend artikel zullen we ingaan op de verschillen van inzichten over de werking van CO2 als broeikasgas.

Wat betreft de afkoeling van de Aarde is het interessant om dit artikel nog eens na te lezen: Een groot zonneminimum. Zie hier.