Milieu slachtoffer van klimaatbeleid milieu in Nederland de verliezer wordt van een effectloze ideologische strijd tegen klimaatveranderingEen gastbijdrage van Paul Scheffers.

Ook in politieke kringen in Nederland groeit langzaam het besef dat het milieu wereldwijd maar ook in Nederland de verliezer wordt van een effectloze ideologische strijd tegen klimaatverandering. Dit artikel bevat een opsomming van het echte beeld dat activisten graag buiten hun alarmistische ideologie wensen te houden. Na ‘De Staat van het klimaat’ uit 2010 door Marcel Crok, nu anno 2021 ‘De status van het milieu als gevolg van ideologische alarmistische klimaatsprookjes.

De status: De vergroening op aarde is enorm

Uit satellietmetingen blijkt dat sinds 1982 wereldwijd het totale bladerdek met vijf keer het oppervlak van de EU is toegenomen. De voornaamste oorzaak is dat planten beter groeien door de toename van CO2 in de atmosfeer. Maar ook herbebossingsprojecten dragen inmiddels substantieel bij (Bron: 2021, KNMI).

Ook de NASA meldde de vergroening van de wereld al eerder met een duidelijke zeer vergroende wereldkaart. De oorzaak wordt door klimaatwetenschappers bij de NASA ook vooral toegeschreven aan de toename van CO2 in de atmosfeer.

Bron hier.

De status: Tegengesteld aan het VN-IPCC, géén alarmistische zeespiegelstijging, géén catastrofale opwarming

De Pacifische eilanden Tuvalu en Kiribati, als krachtige voorbeelden in alarmistische VN-IPCC-rapporten, dachten geld te kunnen ophalen door het continu herhalen van een politiek gedreven zeespiegelstijging alarmisme. Van zeespiegelstijging is geheel geen sprake! Paleogeofysicus Nils-Axel Mörner stelde vast: ‘These Island Researchers Have A Political Agenda’.

In de vier decennia tot 2014 groeide het totale landoppervlak van Tuvalu met 73 hectare, of 2,9 procent. Op vele gelijksoortige eilanden in de Zuidelijke Stille Oceaan bevestigen de constante waarschuwingen voor het gevaar van wegzinken in de oceaan van deze archipels dit geheel niet.

De zee tast hier en daar zeker de kusten aan, maar eilanden in de Pacific groeien ook aan elders. Er zijn ook gegevens van vele andere plaatsen in de wereld van herstel en aangroei van koraalriffen, ondanks aantasting door vervuiling elders. Het Great Barrier Reef herstelt zich langzaam van de verbleking door vervuiling, mede door aanzienlijke milieumaatregelen vanuit de Australische regering, maar ook door natuurlijk herstel.

Bron hier.

Milieu slachtoffer van klimaatbeleid milieu in Nederland de verliezer wordt van een effectloze ideologische strijd tegen klimaatverandering

Geen catastrofale opwarming: De sinds 1979 gemiddeld 0,4 gr C klimaatverandering valt geheel binnen de natuurlijke variatie.

Het oceaanniveau is ondanks wereldwijde natuurlijke nivellering, niet overal het zelfde, veroorzaakt door natuurlijke geologische factoren en klimaatfactoren. Op sommige plaatsen stijgt de zeespiegel inderdaad, maar op andere plaatsen is het stabiel en op diverse plaatsen elders daalt de zeespiegel zelfs.

De zeespiegel is bijvoorbeeld ook constant in de Indische Oceaan en aan de Atlantische kust van Zuid-Amerika, maar niet aan de USA oostkust. Zo is het beeld de laatste 50 jaar in de waarnemingen ook geweest. Er is geen hard en verontrustend bewijs dat klimaatverandering de stijging van de zeespiegel wereldwijd catastrofaal versnelt.

Bron hier.

De status: ‘Groene’ waterstof uit ‘hernieuwbare’ windturbines en zonnepanelen staat op grote achterstand

Supermachten in ‘groene’ waterstof: Wat betreft waterstof productie verwachten internationale energie-experts dat de Europese Unie en Nederland, naast een beperkte eigen lokale productie, vooral grote importeurs gaan worden van ‘groene’ waterstof.

Die ‘groene’ waterstof zal voorspelbaar komen uit dunbevolkte en zeer zonnige – en soms ook nog windrijke – regio’s als Australië, Noord-Afrika en Chili. Die zullen de toekomstige ‘supermachten’ van de ‘groene’ stroom en ‘groene’ waterstof worden. Dus niet de Europese Unie en niet Nederland.

Op dit moment is de grote achterstand in Nederland in ‘hernieuwbare’ elektriciteitsproductie duidelijk zichtbaar. Bovendien zal de vraag naar elektriciteit per jaar met gemiddeld 3% toenemen door toenemende elektrificatie van de mobiliteit, door het dwaze beleid ‘van het gas los’ en door de ‘groene’ elektriciteitsslurpers (de nieuwe buitenlandse datacenters) die onze polders gaan vervuilen.

Het ozongat: Waterstof lekkages op wereld schaal, in de geïdealiseerde volledige waterstof economie, vormen een gevaarlijke aantasting van de ozonlaag, met opwarming als ongewenst negatief effect. Een waterstofeconomie zou grotere, langer durende ozongaten over de beide polen kunnen creëren, zo voorspelt een nieuwe studie in Nature. Waterstof is dus niet helemaal de perfecte ‘groene’ brandstof waarvan klimaatactivisten beweren dat het is.

Bron hier.

De status: Schone en veilige ‘groene’ waterstof uit ‘hernieuwbaar’ komt te laat voor de klimaatdoelstellingen

Dat schone nieuwe kernenergie 10 tot 15 jaar R&D in Nederland kost en ook nu al geïmporteerd kan worden is vergelijkbaar met de politieke ontwikkeling van ‘groene’ waterstof energieproductie met ‘hernieuwbaar’, die in grote mate ook geïmporteerd gaat worden, primair veroorzaakt door de nu al niet meer in te halen achterstand van de ‘hernieuwbare’ uitrol in Nederland voor het halen van de klimaatdoelstellingen.

Experts verwachten dat ‘groene’ waterstof in Europa / Nederland pas na 2030 substantieel gaat bijdragen aan CO2-reductie, terwijl de CO2-uitstoot volgens de Nederlandse klimaatdoelstellingen dan al minimaal met 49 procent (D66 wil 55%) moet zijn gedaald ten opzichte van 1990.

Bron hier.

De status: De milieucatastrofe door honderden miljoenen zonnepanelen is aanstaande

Cadmium, antimonium en indium vervuiling: Het probleem van de verwerking van afnemend werkende zonnepanelen is een aanstaande milieubom van glasafval vervuild met cadmium, antimoon en indium, die over twee tot drie decennia zal barsten en de natuur zal verwoesten, omdat het een enorme berg afval veroorzaakt en zonnepanelen niet eenvoudig en dus zeer kostbaar te recyclen zijn.

Ongeveer 90% van de meeste PV-panelen bestaat uit glas, echter, dit glas kan niet gerecycled worden zoals flessen- en vensterglas omdat het chemische en minerale vervuiling bevat. Bekende problematische onzuiverheden in glas zijn onder andere de plastics, en de genoemde chemische reststoffen.

Het afvoeren van zonnepanelen naar gewone stortplaatsen is niet aan te bevelen, omdat panelen stuk kunnen gaan en de giftige stoffen in de grond kunnen lekken. Verwijdering van de chemische vervuiling kan ook een wereldwijd aanzienlijk milieuprobleem opleveren bij recycling.

Kwetsbare bodem en natuur: De bouw van grote zonneparken wordt de nekslag voor de kwetsbare biodiversiteit en het bodemleven. Dit vrezen Nederlandse natuurbeschermers en ecologen. Als bedrijven velden en akkers vullen met zonnecelparken put dat de grond volledig uit, zo stellen zij.

Zonlicht en regen bereiken de bodem niet meer, met kaalslag als gevolg. Dit is funest voor insecten en weidevogels, die toch al zwaar onder druk staan. De biodiversiteit wordt door klimaatactivisten slechts met de mond beleden als het om zonnecelparken gaat in natuurgebieden.

Bron hier.

De status: Een milieucatastrofe door honderdduizenden windturbines is voorspelbaar

Neodymium: De dynamo’s in de windturbines hebben elk meer dan 300 kg aan neodymium magneten. Wie dacht dat windmolens alleen maar goed voor het milieu zijn, komt bedrogen uit. Een belangrijk bestanddeel van moderne windmolens, het metaal neodymium, zorgt voor ongekende giftige milieuvervuiling, in Nederland weggekeken door klimaatactivisten als ‘de ver van mijn bed show’. Deze zeldzame aardmetalen komen niet in pure vorm voor en moeten worden gewonnen uit miljoenen tonnen minerale aarde opgeschept uit oppervlakte mijnen in China.

Volgens het Bulletin of Atomic Sciences in Chicago bevat een windturbine van 2 MW gemiddeld 370 kg Neodymium en ook 60 kg Dysprosium. Een onderzoek dat ook door het MIT is gedaan komt op ongeveer 350 kg zeldzame aardmetalen in een 2MW windturbine.

Zwavelhexafluoride of SF6: Windturbines lekken milieuschadelijke gassen. De turbines bevatten zwavelhexafluoride, afgekort SF6, een zeer zwaar gas. SF6 wordt ter isolatie gebruikt in midden- en hoogspanningsinstallaties en schakelapparatuur. Dat wordt al sinds de jaren zestig ook gebruikt om in windturbines het risico op kortsluiting te doen afnemen. Zwavelhexafluoride is een sterk broeikasgas en is 23.000 keer zo sterk als koolstofdioxide! Het aantal windmolens benodigd voor Nederland wordt berekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op zo’n 12.000, de hoogspanningsinstallaties extra benodigd niet meegeteld.

Niet recyclebare bladen: Last but not least, de afgedankte bladen van de windturbines zijn milieuvervuilend. Ze zijn met meervoudige polymeren gebouwd om orkaanwinden te weerstaan en kunnen niet gemakkelijk worden verpletterd, gerecycled of opnieuw worden gebruikt.

Milieu slachtoffer van klimaatbeleid milieu in Nederland de verliezer wordt van een effectloze ideologische strijd tegen klimaatverandering

In Europa, dat al langer met het probleem te maken heeft, telt ongeveer 3.800 afgedankte bladen per jaar en dat zal alleen maar toenemen. De meeste komen nu van meer dan tien jaar geleden gebouwde en nu afgedankte windturbines, toen de installaties nog maar een vijfde waren van wat ze nu zijn. Deze milieuvervuiling afdekken met grond is de beste oplossing volgens klimaateconomen.

Bron hier.

Schade aan natuur op zee en land

Laag frequente geluidstrillingen hebben negatieve impact op de bewoners op zee en op land. Walvissen en bruinvissen die verdwaald aanspoelen op kusten, visgronden die vernield worden, ook zonder tussenkomst van GreenPeace met hun ‘actie’ rotsblokken tegen de traditionele visserij. Duizenden zeldzame roofvogels, trekvogels en vleermuizen die gehakseld worden in de bladen is een door klimaatactivisten nog altijd weggewuifd fenomeen.

Gezondheidsschade bij burgers

Ook burgers lijden gezondheidsschade. Burgers die in de buurt van windturbines wonen kampen veelvuldig met slaapproblemen. Daarnaast blijkt dat burgers wonend in de nabijheid met reeds bestaande hartklachten een grotere kans hebben op een beroerte en/of een hartinfarct.

Plaatsing in Natura-2000 gebieden

Ook blijkt dat meer en meer windturbines in Natura gebieden worden geplaatst, zoals in het Robbenoordbos, een ‘natuurlijk bos’, ‘met een belangrijke functie voor flora, paddenstoelen en fauna’, zoals bosvogels, boommarters en vleermuizen. Verketterd door burgers die ze niet in de buurt willen en verbannen van de heilige achtertuin, bovendien verwelkomd door natuurorganisaties komen windturbines en zonne-parken nu vaker in of nabij beschermde natuurgebieden terecht.

Zelfs in Natura 2000-gebieden in Nederland, de hoogste Europese status van natuurbescherming, staan nu 175 windturbines gepland. Ecologen waarschuwen voor de negatieve effecten voor het milieu en de biodiversiteit.

Bron hier.

Meer beton, sokkels en wegenaanleg in de natuur

Verder de aanleg van nog 7500 betonnen windturbine emplacementen, hun betonnen sokkels en de nog aan te leggen verharde wegen naar elke nieuwe windturbinelocatie en idem naar de vele honderden benodigde hoogspanningsmasten op land en zee, ze ruïneren het complete landschapsbeeld. Vergeleken met een nieuwe kerncentrale kan deze op slechts één vierkante kilometer ruimtebeslag worden gebouwd.

Aantallen benodigde windturbines in Nederland

De aantallen windturbines in Nederland nodig voor een ‘hernieuwbare’ energievoorziening komen op zo’n 12.000 totaal te plaatsen, meer of minder afhankelijk van de aannames in de berekeningen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar verschillende manieren om de klimaatdoelen te halen. In het meest vergaande scenario verwacht het PBL in 2050 maximaal 75 gigawatt (GW) aan windenergiecapaciteit op de Noordzee en 11 GW op land nodig te hebben: zo’n 9.500 windmolens op zee en 2.750 op land.

Ter vergelijk: In totaal staan er op 1 januari 2021 op land en op zee 2.610 windmolens met een totaal vermogen van 6.719 megawatt (MW). Zo’n 7.500 extra windmolens komen er dus nog aan in Nederland, een totale ruïnering van het Nederlandse landschap als gevolg hebbend.

De back-up voor ‘hernieuwbaar’

Windstiltes, wolken, schemering en nachten vormen een blijvende achilleshiel van de ‘hernieuwbare’ energie productie. De noodzaak en ook kosten van back-up voor een gebalanceerde 230 Volt continue gebalanceerde stroomlevering met behulp van fossiele energiecentrales stijgt met het percentage geplaatste ‘hernieuwbare’ stroombronnen door wind en zon in Nederland.

Als in 2030 zo’n 50 % van de fossiele stroom door ‘hernieuwbare’ stroom vervangen wordt, halveert de jaarlijkse fossiele stroomproductie terwijl de vaste kosten gelijk blijven (75 % tot 95 % van de stroomprijs bij de gebruiker). Dit zal resulteren in bijna een verdubbeling van de prijs voor deze back-up-stroom. Op die manier worden de jaarlijkse stroomkosten van zonne- en windenergie met back-up-centrales duurder dan die van fossiele stroomvoorziening.

Bron hier.

Klimaatverandering door windturbineparken met een overmatig oppervlakte beslag

Milieu slachtoffer van klimaatbeleid milieu in Nederland de verliezer wordt van een effectloze ideologische strijd tegen klimaatverandering

‘A picture paints a thousand words’ in dit geval. Zo blijkt dat het kwik door deze windparken behoorlijk kan gaan stijgen in het klimaat. Uit een studie blijkt dat indien de Verenigde Staten volledig over zouden stappen op windenergie, daar vijf tot twintig keer meer land voor nodig is dan eerder optimistisch werd berekend. En als deze enorme parken uit de grond worden gestampt, betekent dit dat de temperatuur over het hele land met 0,24 graden Celsius zal stijgen. De grootste temperatuurstijging doet zich vooral ’s nachts voor, wanneer de grondtemperatuur met maximaal 1,5 graden kan stijgen. Ook op Nederlandse territoriale oppervlakte moeten nog zo’n 7.500 windturbines worden geplaatst, zo weten we inmiddels.

Bron hier.

De status: ‘Groene’ en ‘duurzame’ biomassa veroorzaakt ernstige stikstof / fijnstof vervuiling en geeft bovendien 20% meer CO2-uitstoot dan kolencentrales

Ook het RIVM vertelt maar half de waarheid door alleen op de schade door fijnstof te wijzen bij het verstoken van biomassa in de Nederlandse kolencentrales, maar ‘vergeet’ te melden dat biomassa verstoken 20% meer CO2 uitstoot dan bij het verstoken van steenkolen en 50% meer CO2 uitstoot bij het verstoken van (aard-)gas. Bovendien de natuurvernieling van 80.000 km2 moerasbossen in de USA en Oost-Europa wordt ook even ‘vergeten’ te melden door het RIVM.

Bron hier.

De status: De applausmachines van de regering: CPB, PBL, SCP, ECN, RIVM, de ‘hernieuwbare’ energietransitie is ‘haalbaar’, ‘klimaateffectief’ en ‘duurzaam’

Onze volksvertegenwoordigers worden ondergesneeuwd met kritiekloze optimistische rapporten door ambtelijke adviesorganen (rijksapplausmachines) in casu het CPB, PBL, SCP, SER, RIVM en ECN alle met de twijfelachtige strekking, kort samengevat: Alle ‘duurzame’ milieu- en ‘hernieuwbare’ klimaatdoelstellingen van 2030/2050 zijn haalbaar, maatschappelijk positief, draagvlak onder de burgers te gek, duurzaam, klimaateffectief en bovendien kernenergie is geheel overbodig. ‘U vraagt, wij draaien op verzoek wat u wilt horen’ is blijkbaar hun motto! Hoe is het mogelijk?

Geen routekaart: Een logische implementatie volgorde en risicoanalyse daarop gebaseerd van de impact door de honderden zo niet duizenden miljarden € kosten van de energietransitie op de gesubsidieerde sociaal-maatschappelijke sectoren, een duidelijke routekaart zogezegd, bestaat eenvoudigweg niet. Nu is er een onduidelijk en onbegrijpelijk energie- en klimaatbeleid. De Nederlandse regering en haar ambtelijke adviseurs werden op tijd en voldoende gewaarschuwd vanuit kritisch wetenschappelijke hoeken omtrent deze faalfactoren.

Saillant voorbeeld: Het CPB / PBL bleek slechts 1/3 van de ‘projecten’ vanuit de klimaattafels economisch te hebben doorgerekend en niet eens op de maatschappelijk nadelen en haalbaarheid en negatieve milieu-effecten. Ook de kosten van het Energieakkoord van 2013 werden geheel buiten de berekeningen gehouden.

De CPB / PBL conclusies, dat de klimaatdoelstellingen van 2030 / 2050 ‘haalbaar’ zijn, is in de professionele wereld, met vele voorbeelden van mislukte nationale infrastructurele projecten, als megalomaan te betitelen.

Bron hier.

Het milieu wereldwijd, de natuur en bewoners in Nederland zijn de verliezers van ideologisch gedreven en subjectieve ‘hernieuwbare’ adviezen aan de regering door hun ambtelijke adviesorganen.

Milieu slachtoffer van klimaatbeleid milieu in Nederland de verliezer wordt van een effectloze ideologische strijd tegen klimaatverandering

Paul Scheffers.

Tenslotte: De status van het milieu

De status van het milieu in Nederland als gevolg van aanhoudende ideologische alarmistische klimaatsprookjes en door ondoordacht ‘hernieuwbaar’ beleid is als zeer zorgwekkend te benoemen.

‘Hernieuwbaar’ impliceert grove milieuvervuiling wereldwijd. Weerstand onder de kritische burgers hiertegen neemt gestaag toe.

Draagvlak voor ‘hernieuwbaar’ verdwijnt nu ook in de steden. Een nieuwe ‘groene’ regering wil in Nederland in 2021 naar verwachting nog meer versneld ‘hernieuwbaar’ invoeren.

Een voorspelbare politieke deceptie ligt meer in de verwachtingen bij voortzetting van deze versnelde ‘hernieuwbare’ energietransitie.

***

Naschrift van de redactie: Trollen

Er zijn steeds weer nieuwe respondenten die reacties insturen. Zij doen dat niet onder eigen naam en e-mailadres, maar onder fantasienamen en niet bestaande e-mailadressen.

Ik stuur ze dan een e-mailtje van de volgende inhoud:

Beste ….,

Je bent nieuw op Climategate.nl.

Zou je je even willen voorstellen (CV, Facebook-pagina of zoiets)? Desgewenst zal die informatie vertrouwelijk worden behandeld.

Mvg,

Hans Labohm

Hoofdredacteur van Climategate.nl

Daarop krijg ik dan een bericht dat deze e-mail onbestelbaar is. Dat wil zeggen dat het e-mailadres niet klopt (en de naam waarschijnlijk ook niet).

Een goede raad aan alle respondenten die zich op die manier toegang willen verschaffen tot Climategate.nl. Doe dat niet, want je zult worden geblokkeerd! En niet alleen voor die ene keer, maar voor altijd!