Is er een alternatief voor CCS om CO2-uitstoot te verminderen of te voorkomen? Uitstoot CO2 door een gascentrale.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

CCS (Carbon Capture and Storage) is afvangen van CO2 en opslaan in de bodem.

 

 

 

 

De opwarming van de Aarde is en wordt vooral veroorzaakt door natuurlijke factoren:

Is er een alternatief voor CCS om CO2-uitstoot te verminderen of te voorkomen? Uitstoot CO2 door een gascentrale.

Bron: Paul Scheffers 2020.

Volgens dr. Bjørn Lomborg, hij gebruikt internationaal geaccepteerde rekenmodellen, is het totale effect van het Parijs Klimaatakkoord, als alle landen doen wat ze beloven, slechts 0,05 ˚C minder opwarming in 2030. Als de landen de maatregelen na 2030 niet weer ongedaan maken maar volhouden tot 2100, zal het effect zo’n 0,17 ˚C bedragen in 2100.

De geschatte kosten van dit beleid bedragen volgens Lomborg tussen de 1000 en 2000 miljard dollar per jaar, vooral door verminderde economische groei. Als lid van de groep CLINTEL (wereldwijd 900 wetenschappers en experts) ben ik ook van mening dat CO2 geen vervuilende stof is.

Integendeel: CO2 maakt de Aarde groener en zorgt daarmee ook voor hogere landbouwopbrengsten. Helaas zijn er mensen, die zonder veel kennis over het klimaat, ervan overtuigd zijn, dat CO2 voor de opwarming van de Aarde de kwade genius is. Het gevolg is, dat er draconische, geldverslindende en niet werkende maatregelen worden genomen.

De intentie is om de Aarde voor ons nageslacht leefbaar achter te laten. Echter, het resultaat zal nu zijn dat we het economisch en maatschappelijk welzijn van onze kinderen en kleinkinderen in groot gevaar brengen. De mens is niet in staat om natuurlijke oorzaken te beïnvloeden en dus is adaptatie de aangewezen weg: preventieve acties om de nadelige gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.

Uitstoot CO2 door een gascentrale

Het gemiddelde vermogen van een gascentrale is 380 MW. Een jaar telt 8760 uren. Een gascentrale draait 7000 tot 7500 uren per jaar. Dit is gemiddeld 7025 uren per jaar. Zie hier.

Het aantal kWh dat een gascentrale per jaar produceert: 380 x 7025 = 2,6 x 10^6 MWh = 2,6 x 10^9 kWh.
De uitstoot aan CO2 is 400 gram per kWh. Zie hier. [10^6 betekent 10 tot de macht 6, oftewel 1 met 6 nullen = 1 miljoen]

Een moderne gas STEG centrale heeft een CO2-uitstoot van 300 gram per kWh. Zie hier. (*) We kiezen voor het gemiddelde van 300 en 400, zijnde 350 gram CO2-uitstoot per kWh.

Een gascentrale heeft per jaar een CO2-emissie van: 2,6 x 10^9 x 0,350 kg = +/- 10^9 kg = 10^6 ton CO2 per jaar.

Ondergrondse opslag van CO2 in de Noordzee

Is er een alternatief voor CCS om CO2-uitstoot te verminderen of te voorkomen? Uitstoot CO2 door een gascentrale.

Het toekomstige proces van Tata Steel voor afvangen en opslaan van CO2

Vier bedrijven in de Rotterdamse haven gaan CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. De Nederlandse overheid stelt hiervoor zo’n 2 miljard euro subsidie beschikbaar. Zie hier. Opslag van CO2 onder de Noordzee kost zo’n 80 euro per ton.

Vanaf 2024 moet er jaarlijks 2,5 megaton CO2 worden afgevangen en worden opgeslagen (2,5 megaton = 2,5 x 10^6 ton). Een gascentrale stoot per jaar 10^6 ton uit; De te bergen CO2 is dus een factor 2,5 meer. De kosten van opslag per jaar bedragen: 2,5 x 10^6 x 80 = € 200 miljoen. De subsidie dekt 10 jaar opslag van CO2.

Het is in- en in triest dat de subsidie van 2 miljard Euro door de belastingbetaler (= de burger) opgehoest moet worden zonder dat zij hierover voldoende is voorgelicht en er door de Overheid geen enkel ander alternatief wordt geboden of aangehoord.

De infrastructuur wordt aangelegd door het Havenbedrijf Rotterdam, de Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN). Het gaat om leidingen en hoge druk pompen waarmee de afgevangen CO2 van de bedrijven naar een leeg gasveld 20 kilometer uit de kust van Hoek van Holland getransporteerd wordt. Hiervoor is geld vanuit de Europese Unie beschikbaar.

Als ik het nu goed begrepen heb, dan kost de gehele actie het bedrijfsleven geen stuiver. Het is in feite de burger die voor alle kosten opdraait. Van de andere kant is het de burger die de regering heeft gekozen en daarmee heeft ingestemd met dit dwaze klimaatbeleid.

Het klinkt hard, maar ‘eigen schuld dikke bult.’ Voor degenen, die eraan twijfelen dat CO2 de belangrijkste oorzaak is van de opwarming van de Aarde, is het een hard gelag.

Energie nodig voor CCS en de extra CO2, die vrijkomt

Er wordt beweerd, dat de afvang en opslag van CO2 noodzakelijk is, om de internationale afspraken te kunnen halen over vermindering van CO2-uitstoot. CO2-afvang en -opslag wordt door voorstanders van CCS gezien als een tussenoplossing voor de komende 50 tot 60 jaar. De CO2-opslag die in Nederland plaatsvindt, gebeurt vooral in lege gasvelden onder de zeebodem. De meeste Nederlandse gasvelden liggen 2 tot 3 kilometer onder de bodem van de Nederlandse Noordzee.

Voor het CCS-proces is energie nodig, die in eerste instantie door een fossiel gestookte centrale opgewekt moet worden en waarbij dus een extra hoeveelheid CO2 vrijkomt, die ook weer verwijderd moet worden.
Uit de bovengenoemde site * (CO2-reductie bij een moderne kolencentrale – Studie naar overheidsuitgaven en technische haalbaarheid) is het volgende te lezen en af te leiden: Bij een ROAD kolencentrale wordt uit 25% van de hoeveelheid rookgas 90% van de CO2 verwijderd. Bij 33% verlies (inschatting voor 90% afvang) is een enorme hoeveelheid energie voor nodig en wel voor elke twee kolencentrales een centrale extra.

Voor gascentrales is er een extra centrale nodig voor vier centrales

Nu even terug naar eerder genoemde cijfers:
• Een gascentrale stoot per jaar 10^6 ton CO2 uit.
• Voor twee gascentrales is dit dus 2 x 10^6 ton CO2.
• Er moet per jaar 2,5 x 10^6 ton CO2, afkomstig van 4 bedrijven, afgevangen en opgeslagen worden.
• Voor de CCS van vier gascentrales is een extra gascentrale nodig.

De hoeveelheid CO2-uitstoot van twee gascentrales is ongeveer equivalent met de CCS van de vier eerder genoemde bedrijven en dat betekent dus, dat er voor deze Noordzee CCS de helft van het vermogen van een gascentrale nodig is. En dan niet te vergeten, dat er voor deze extra centrale uitstoot ook weer extra vermogen nodig is voor CCS.

In de toekomst zal ook Tata Steel haar CO2-uitstoot gaan afvangen en in de Noordzeebodem opslaan. Met een productie van ongeveer 7 miljoen ton staal per jaar stoot de fabriek zo’n 12 megaton CO2 uit. Dit is 12 x 10^6 ton CO2. Hiervoor zijn 2½ gascentrales nodig + 1 extra centrale om de CO2-uitstoot van de 2½ centrales op te bergen.

In totaal zijn er straks zeker 4 gascentrales nodig om de CO2-uitstoot van 5 grote bedrijven te bergen.

Als het vermogen geleverd zou worden door windturbines komen we op het volgende uit: Windturbines produceren geen CO2, dus kunnen we de omrekening doen vanuit 3  gascentrales. 3 Gascentrales leveren per jaar:  3 x 2,6 x 10^9 kWh = 7,8 x 10^9 kWh. Een 4 MW windturbine op land met een rendement van 25% levert per jaar: 1/4 x 4000 x 8760 = 8,7 x 10^6 kWh. Voor de opvang en opslag van de CO2 uitstoot van 5 grote bedrijven zijn dus maar liefst: (7,8 x 10^9) : (8,7 x 10^6) = 896 windturbines nodig.

Twee zaken zijn oneindig: het Universum en de alarmistische domheid op het gebied van klimaatbeleid. En van het Universum weet ik het niet zeker.

Vrij naar Einstein.

Bomen als opvang van CO2.

Bomen zijn instaat om CO2 uit de atmosfeer te halen door het aanmaken van hout dat uit koolstof bestaat en bij verbranding CO2 geeft. Hout produceert bij verbranding twee keer zoveel CO2 als aardgas en geeft ook meer vervuiling. Zie hier.

De eerste actie zou dus moeten zijn om onmiddellijk te stoppen met het opstoken van houten pellets in centrales.
Ook aan het kappen van onze eigen bossen moet paal en perk gesteld worden. Zie artikel hier. Men kapt nu ook bomen voor het verkrijgen van open plekken. Het is beter om hout duurzaam te gebruik voor de bouw van houten huizen, hekwerk, schuttingen, etc. waardoor de koolstof als hout geen problemen oplevert.

Voor een mooi bos van één hectare zijn maar liefst 2.000 tot 4.000 bomen nodig. Dat lijkt veel, maar je moet weten, dat in een volwassen bos gemiddeld maar enkele honderden bomen per hectare staan. Als een bos zich spontaan ontwikkelt, zie je hetzelfde mechanisme: zeer veel jonge boompjes moeten elkaar beconcurreren om zoveel mogelijk zonlicht te krijgen en dat betekent dat er ook boompjes zullen sneuvelen. Zo krijg je een mooie groei naar boven, waarbij de sterkste exemplaren het halen. Zie hier.

De hoeveelheid CO2, die een boom opneemt, is afhankelijk van zijn grootte en van de standplaats. Een hectare bos neemt in Europa 300 ton CO2 op, in de tropen 600. Deze bomen moeten dan wel minstens 40 jaar blijven staan. Zie hier.

Gedurende zijn groei van 40 jaar heeft een bos op 1 ha grond 300 ton CO2 opgenomen. Dit is 7,5 ton CO2 per jaar.
Laten we eens kijken hoeveel ha bos nodig is om de CCS van 2500.000 ton CO2 jaarlijks te bergen.
Dit komt neer op 333.000 ha grond (2500.000 : 7,5). Nederland heeft een oppervlak van 4.154.000 ha, waarin zich 370.000 ha aan bos bevindt. Om de CO2-uitstoot van de vier bedrijven te compenseren zou bijna een even groot reeds bestaand bos bij geplant moeten worden. Het zal u duidelijk zijn, dat dit niet mogelijk is.

Dat neemt niet weg, dat elk stukje bos een positieve bijdrage levert aan een gezond milieu: stofopvang door het bladerdak, omzetting van CO2 in zuurstof, reflectie van zonlicht, verblijfplaats voor dieren en recreatie.

Huidige risico’s en toekomstige risico’s van CCS.

Huidige risico’s

a. Het hogere energieverbruik (ongeveer 40% meer brandstof in de vorm van kolen en 10 à 20% in de vorm van gas), waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de landen die ze exporteren vergroot wordt.

b. De kosten voor de aanleg en het exploiteren van de infrastructuur.

c. De techniek is op dit moment nog niet rendabel. Bij toepassing in een energiecentrale zou de inkoopprijs van elektriciteit kunnen verdubbelen.

d. Er zijn nog onbekende risico’s, vooral bij transport en opslag. Er is bijvoorbeeld een kans dat het opgeslagen kooldioxide later in de leefomgeving en alsnog in de atmosfeer terechtkomt. Als CO2 onder de zeebodem of uit een ondergrondse opslag ontsnapt is dit levensgevaarlijk en dreigt ook nog eens verzuring van het (zee)water.

Ik breng u hierbij het volgende in herinnering:

“Op 21 augustus 1986 kwamen in het dunbevolkte gebied nabij het Nyosmeer (Kameroen) 1.724 mensen en 3000 stuks vee om het leven, evenals alle andere dieren. Het was aanvankelijk een geheimzinnige ramp, omdat niet onmiddellijk duidelijk was wat de oorzaak was; er waren geen gewonden of getuigen. Pas na een maand werd door geologen vastgesteld dat het hier ging om een enorme natuurlijke uitbarsting van CO2.” Zie hier.

CO2 is zwaarder dan lucht en blijft dus boven de grond hangen en verdrijft de zuurstofrijke lucht, waardoor dieren, met hun snuit vlak boven de grond, als eerste het loodje leggen.

e. Onduidelijk is nog wie verantwoordelijk is voor de lange-termijnopslag van CO2. Voor bedrijven vormt langdurige aansprakelijkheid voor opgeslagen CO2 een drempel voor de toepassing van CCS. Het schijnt, dat Shell met de Overheid een overeenkomst heeft dat de Overheid de verantwoordelijkheid overneemt. In de Richtlijn van de Europese Commissie “CO2 afvang, transport en opslag (Carbon Capture and Storage, CCS)” staat het volgende vermeld:

“Het voorstel legt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de opslag bij de staat. Zo wordt de staat verplicht een bevoegde autoriteit aan te wijzen die de verantwoordelijkheid, inclusief alle juridische verplichtingen, over de opgeslagen CO2 over dient te nemen als deze definitief gesloten zijn en ook als er sprake is van aanzienlijke onregelmatigheden (zoals aanzienlijke lekkages) bij de opslagactiviteiten.“

f. CO2 kan verbindingen aangaan met ondergrondse gesteenten, cement en leidingen en zou kunnen leiden tot bodemstijging als het volume in de ondergrond toeneemt. (Bron hier.)

Toekomstige risico’s

g. Het klimaat op Aarde wordt gekenmerkt door afwisselende periodes van glacialen (ijstijden) en interglacialen (warme periodes). Tijdens de laatste ijstijd was de Noordzeespiegel 120 m lager en stond de bodem droog. Dat betekent een drukvermindering van 12 bar. De kans op lekkage van CO2 vanuit de gasopslag kan het gevolg zijn.

h. Doordat twee aardplaatranden langs elkaar schuiven kunnen er scheuren of breuken in de platen komen. In deze breuken of scheuren kunnen aardbevingen ontstaan, omdat de platen allebei erg zwaar zijn en met veel kracht langs elkaar schuiven. Een bekend voorbeeld hiervan is de San Andreasbreuk. Gaslekkage kan een gevolg hiervan zijn. Overigens zijn de bestaande breuklijnen bekend.

Als we ten behoeve van het welzijn voor ons nageslacht op zeker willen spelen, dan moeten we gasopslag in aardlagen vermijden. Beter halverwege gekeerd dan ten hele gedwaald.

Alternatief voor energieopwekking.

In diverse artikelen is al uitgebreid aangetoond, dat zon en wind in de vorm van zonneparken en windmolenparken in Nederland onvoldoende energie kunnen leveren en bovendien dat de veelheid hiervan voor het aanzien van het Nederlandse landschap en het welzijn van de inwoners kwalitatief onaanvaardbaar is.

Is er een alternatief voor CCS om CO2-uitstoot te verminderen of te voorkomen? Uitstoot CO2 door een gascentrale.

Ap Cloosterman.

Ook is er alle vele malen op gehamerd, dat kernenergie de enige oplossing is. Het is verstandig om tijd te winnen voor het definitieve gereed zijn van veilige gesmolten zout reactoren op basis van Thorium met veel minder radioactief afval en een veel kortere tijd van veilige opslag. Zonder in de problemen te geraken door energietekorten is het is dus van belang om “het gas er op te houden” totdat de realisatie met kerncentrales een feit is.

Het lijkt verantwoord om met de schoonste fossiele brandstof = aardgas door te gaan. Dit mede naar aanleiding van de constatering dat sinds de warmtepiek van 2016 er sprake is van afkoeling terwijl het CO2-gehalte in de atmosfeer is blijven stijgen. Zie onderstaande grafieken. Zou CO2 dan toch niet de kwade genius zijn?

Niet door kennis gehinderd worden er wetten en maatregelen opgelegd, die veelal geen effect hebben en bovendien goudgeld kosten. De maatregelen zijn erger dan de kwaal.

Is er een alternatief voor CCS om CO2-uitstoot te verminderen of te voorkomen? Uitstoot CO2 door een gascentrale.

Is er een alternatief voor CCS om CO2-uitstoot te verminderen of te voorkomen? Uitstoot CO2 door een gascentrale.

***