Zijn de AGW-hypothese, ’hernieuwbaar’ en het Parijse klimaatakkoord nog wel relevant om de klimaatverandering te kunnen stoppen?

Foto: Shutterstock.

Een bijdrage van Paul Scheffers.

Marcel Crok berekende en publiceerde reeds in 2017: ‘De politiek voorgenomen CO2-reductie van 49 procent in 2030, uit het Nederlandse Klimaatakkoord, zal een afkoeling van 0,0003 graden bewerkstelligen’.

Ook de NRC in 2017 ondersteunde deze berekening met een factcheck in een kernachtig redactioneel. Bron hier.

Vervolgens een update door Sylvain Ephimenco in Trouw in 2019: ‘De conclusie van Crok is grotendeels waar, maar in werkelijkheid is het nog erger. De afkoeling wordt door hoofdwetenschapper Rob van Dorland van het KNMI op 0,00007 graden geschat. U had dus nog een extra nul achter de komma van mij tegoed.’ Bron hier.

De CO2-AGW-hypothese is onbelangrijk / irrelevant geworden nu de CO2-reductie-politiek wereldwijd tot het eind van de 21st eeuw de klimaatverandering NIET kan stoppen.

In NL in 2030 is er slechts een minieme klimaat winst van 0,00007 grC volgens KNMI. In 2050 in NL 0,00014 ? Wereldwijd als alle landen ‘Parijs-‘klimaat-doelstellingen’ halen, 0,02 grC.

Maar China bouwt nog even zo’n 300 nieuwe kolencentrales tot 2030. De bijna verwaarloosbare kleine klimaatwinst wordt dus elders op de wereld geheel tenietgedaan. Bron hier.

In de ‘hernieuwbare en groene’ kringen groeit het besef van onhaalbaarheid en verminderde urgentie van de klimaatdoelstellingen

In bepaalde ‘hernieuwbare en groene’ kringen groeit nog immer de zorg dat huidige geplande ‘hernieuwbare’ energietransitie niet snel genoeg verloopt en te weinig effect zal hebben op het gewenste stopzetten van alle ‘klimaatverandering’.

Het hele ideologische klimaatkaartenhuis is immers gebaseerd op alarmistisch drijfzand om via totale CO2-reductie de wereldwijde klimaatverandering te kunnen stoppen. Het moet dus sneller door afschaffing van alle fossiele brandstoffen.

In deze groen-dogmatische kringen gaat men voorbij aan het feit dat dit soort ‘positieve’ CO2-reductie-klimaateffecten onmeetbaar klein zijn.

Ook gaat men voorbij, en niet in de laatste plaats, dat er in eigen ‘hernieuwbare en groene’ kringen te veel onenigheid bestaat over de huidige snelheid van de opwarming door CO2-uitstoot, maar ook door de inmiddels ruim bekendstaande uiterste minieme klimaatwinst met als speerpunt ‘hernieuwbaar’ in 2030 ~ 2100. Bron hier.

Zelfs als alle landen van de wereld zich tot aan einde van deze 21ste eeuw zich aan de doelstellingen in het Parijse akkoord houden. Dat laatste is dus zeer zeker niet het geval. zo hebben we kunnen constateren.

De onderlinge onenigheid in ‘hernieuwbare en groene’ ideologische kringen over wat is ‘groen’, wat is ‘hernieuwbaar’ en wat draagt snel bij aan ‘klimaatbeheersing’, die ‘groene’ ideologische onenigheid is duidelijk groter en betekenisvoller dan het door de KNMI berekende minieme klimaateffect als gevolg van de afgesloten Parijse, EU en Nederlandse klimaatakkoorden.

Zo zijn er ‘Groenen’ tegen het plaatsen van windturbines ‘in de achtertuin’ en tegen de plannen windturbines te plaatsen in beschermde Natura2000 gebieden en op vogeltrekroutes, zo zijn er aanhangers van ‘hernieuwbaar’ die mordicus tegen huidige immer toenemende biomassa-energie opwekking zijn, en zijn er ultra-ideologen binnen GroenLinks die tegen elke vorm van R&D in nieuwe schone en veilige kernenergie zijn en waardoor alle genoemde ‘groene’ facties de klimaat-urgentie in de praktijk niet meer belangrijk vinden.

Blijkbaar is de urgentie van het jarenlange klimaatalarmisme binnen ‘groene’ politieke kringen uitgewerkt’ nu de uitwerkingen in ‘hernieuwbare’ energie zoveel maatschappelijke nadelen en groeiende burgeroppositie opleveren.

Nieuw klimaatalarmisme is nodig voor de ‘hernieuwbare energietransitie ‘. Angst opwekking strekt zich al uit naar het jaar 2200 via de KNMI!

We hadden al ‘Amersfoort aan Zee’ rapport in 2008 door de gelegenheidsalarmist, minister Cees Veerman, met 6 meter zeespiegelstijging in 2050.

‘Amersfoort aan zee’ was echt een onzinverhaal. Het was puur klimaatalarmisme om de ‘zaak’ in het rapport in beweging te krijgen volgens Veerman, zo gaf hij enige jaren later in een interview toe. Bron hier.

Er bestaan binnen het KNMI blijkbaar verschillende facties die enerzijds de ‘succesvolle’ strijd tegen klimaatverandering kunnen relativeren met berekening van ‘klimaatwinst’ cijfers in Nederland van 0,00007 grC in 2030.

Maar dan komt ineens een alarmistische afdeling binnen het KNMI op de proppen met nieuw ‘relevant’(?) klimaatalarmisme, vooral gericht op onze zeer verre nakomelingen, vanuit geparametriseerde berekeningen met een computermodel dat voorspelt voor het jaar 2100 dat de zeespiegel voor Nederland dan met 82 cm is gestegen ten opzichte van heden.

Bovendien met de toegevoegde boodschap: ‘Als we de opwarming niet snel tot staan brengen, kan de zeespiegel met 8 meter stijgen in 2200 en uiteindelijk verder in de tijd met meer dan 50 meter.’ Beschamende ideologisch gedreven bangmakerij volgens mij.

We kunnen vaststellen, dat een dergelijk lange statistische voorspelhorizon tot 2200 een onwetenschappelijk affront is, en vooral bedoeld om het klimaatalarmisme in de klimaat-effectloze ‘hernieuwbare’ energietransitie een nieuw ideologisch duwtje te geven. Bron hier.

Waarom windturbine-energie een blijvend probleem vormt in Nederland

Uit analyses van berekeningen vanuit de zelfde KNMI met het klimaatmodel RACMO leiden ze bij de KNMI af, dat de kans op windstil winterweer inderdaad toeneemt door een over de decennia stabieler worden van de atmosfeer boven Nederland.

Kansen op windstil weer nemen toe als hogedrukgebieden hier ’s winters vaker gaan voorkomen. De KNMI ziet een duidelijke afname van de windsnelheid in de minst winderige wintermaand in de waarnemingen sinds een analyse over de periode van 1975 tot heden.

Verder is de kans dat windstil weer toeneemt als bebouwing en bebossing in Nederland toeneemt, waardoor de wind door wrijving meer geremd wordt.

Ook hier wordt weer bij de KNMI een klimaatcomputermodel gebruik om 50 jaar (!) vooruit te voorspellen. In deze berekeningen is de kans op een windstille maand als december 2016 over 50 jaar bijna 2 keer zo groot als nu. Dat betekent dus de kans op 2 maanden windstil in Nederland. In deze berekeningen is het effect van toenemende bebouwing en bebossing dan nog niet meegenomen, zo stelt de KNMI. Bron hier.

Windstilte met ‘groene’ windstroom is zeker geen nieuwtje

Onderzoekers van het KNMI hebben gekeken naar de oorzaken van toenemende lange koude perioden met windstil weer over een groot deel van noordwest Europa, inclusief de Noordzee waar een groot deel van de capaciteit voor windenergie staat.

Dit weertype hangt samen met de zogenoemde Noord Atlantische Oscillatie (NAO). Deze NAO kent een positieve en een negatieve fase. In het algemeen zal voor noordwest Europa een positieve NAO zachte en natte winters met veel wind geven, terwijl een negatieve NAO minder onstuimig zal zijn en vooral koud en droog weer geeft met weinig wind. Vrijwel geheel Europa ‘voelt’ de minder wind effecten van de negatieve NAO.

Afsluitend nog een factcheck: Windmolens kosten bij bouw en onderhoud meer energie dan ze opleveren en helpen het klimaat niet, naast het feit dat met een windturbine, met een productiefactor van gemiddeld slechts 40% per jaar, het vaker in Nederland NIET dan wel voldoende waait. Bron hier.

Tenslotte: G7 – ‘Lemmingen’ bijeenkomst, om de klimaatverandering te stoppen in 2050

De G7, EU en Nederland hebben tot op heden géén boodschap aan de uitgebreide kritiek op de ‘voordelen van hernieuwbaar’ en op een totale CO2-reductie door fossiele energie te verbieden in 2050. China, India, Rusland, Zuid-Amerika en het hele Afrika-continent storen zich in de praktijk niet aan de door G7 opgedreven CO2-klimaatangst.

De door de G7 genomen klimaatmaatregelen lijken op de zelfbeperking van bevolkingsaantallen bij de lemmingen, door het vernietigen van economische groei door het gepland geheel afschaffing van fossiele energiebronnen in de westerse wereld, ondanks een irrelevant geworden CO2-reductie-AGW-hypothese, die een (onmogelijke) totale stop van klimaatverandering wil realiseren in 2050.

De maatregelen door de G7 zijn behalve ideologische onzin ook onwetenschappelijke nonsens, klimaatverandering is niet te stoppen, wetenschappelijk onmogelijk en zeker onhaalbaar met uitsluitend windturbines en zonnepanelen.

Bovendien fossiele energie hebben we nog een eeuw of wat meer nodig tot kernenergie het wereldwijd kan overnemen van huidige vervuilende ‘hernieuwbare’ energie-ineffectiviteit met schone en veilige continu energie productie met kernenergie.

De natuur regelt zichzelf altijd: Als bij lemmingen de staat van overbevolking is bereikt dan nemen ze maatregelen tot drastische outcasting en zelfdestructie van hun levensverwachting.

Zo is het ook bij een ultra ‘groene ‘sektarische elite uit Georgia USA, die de bedoeling heeft ‘de aarde te redden’ door een drastische economische beperkingen gedreven wereldwijde bevolkings-’krimp’ tot een half miljard aardbewoners te bewerkstelligen.

Zijn de AGW-hypothese, ’hernieuwbaar’ en het Parijse klimaatakkoord nog wel relevant om de klimaatverandering te kunnen stoppen?

Paul Scheffers.

Dergelijke ‘groene’ bevolkings-’krimp’ kan slechts door een radicale wereldwijde dictatoriale geboortebeperking zoals bijvoorbeeld door een nog verder uitgebreide ‘Great Reset’ zoals nu door het World Economic Forum is voorgesteld. Bron hier.

Voor die doelstelling van een ‘Great Reset’ is reeds in 1980 door een geheime elitaire en sektarische ‘groene’ gemeenschap een monument opgericht met de doelstellingen van een totalitaire ‘groene’ bevolkings-’krimp’. Zij hebben de beruchte Georgia Guidestones opgesteld en hun doelstellingen staan er op duidelijk te lezen. Dat u geïnformeerd bent! Bron hier.

 

***