Klimaatpaus Timmermans Fit for 55 is te behappen Onbegrijpelijk dat verstoken  houtpellets door EC als duurzaam wordt beoordeeld.

Frans Timmermans: ‘De burger lust ik rauw.’ Cartoon: Mirjam Vissers.

 

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Bij zijn presentatie van het pakket maatregelen, “Fit for 55”, deed EU-commissaris Timmermans de volgende uitspraak:

Klimaatontkenners vormen een uitstervend ras.

Dit is een van Timmermans weinige juiste uitspraken. De meerderheid van de burgers kan het hier mee eens zijn, want het klimaat verandert. Het is een aardse eigenschap! In de afgelopen miljoenen jaren zijn er afwisselend Glacialen (IJstijden) en Interglacialen (Warme periodes) geweest.

In onderstaande grafiek zijn de verschillen van de afgelopen 800.000 jaar weergegeven. De analyses zijn gebaseerd op diepzeekernen.

Een diepzeekern (ook wel sedimentkern) is een cilindervormige staaf uit de zeebodem. De lengte van de staaf is een maat voor de ouderdom. Het onderste deel is veel ouder dan het bovenste deel.

De staaf wordt in schijven versneden en van elke schijf wordt de ouderdom bepaald en het gehalte aan O18 (O18 is een zuurstofisotoop en een broertje van het bekende O16 zuurstofatoom). Het O18 gehalte in de schijf is een maat voor de temperatuur van het zeewater. Hoe warmer het water is geweest, hoe meer van het zwaardere O18 met het water mee verdampt is en dus hoe minder O18 is terug te vinden in de diepzeekern. Bijvoorbeeld -2 in de grafiek geeft weinig O18 in de schijf aan en dat betekent dat het warmer is geweest.

Aan de rode lijn in de grafiek zien we dat in de afgelopen honderd duizenden jaren de temperatuur in de warme periodes is gestegen. Van een menselijke CO2-uitstoot was toen nog geen sprake en dat geldt ook voor de Holoceen periode. We zien dus enorme temperatuurfluctuaties. Het gedrag van de Aarde is onvoorspelbaar en de mens moet niet de kapsones hebben om dit te kunnen regelen.

Ursula von der Leyen, Frans Timmermans, Diederik Samsom en Ed Nijpels begrijpen dit niet en zijn dus niet in staat om uitspraken te doen over de oorzaken van klimaatverandering.

Klimaatpaus Timmermans Fit for 55 is te behappen Onbegrijpelijk dat verstoken  houtpellets door EC als duurzaam wordt beoordeeld.

Met de eerstgenoemde uitspraak schetst Timmermans een totaal verkeerd beeld. De werkelijkheid is dat steeds meer mensen en vooral wetenschappers ervan overtuigd raken dat er sprake is van een vooral regionale klimaatverandering en dat dit een natuurlijke oorzaak heeft en ook dat de invloed van CO2 marginaal is.

Alle maatregelen om de CO2-emissies tegen te gaan zullen dus nauwelijks effect hebben en dus leveren alle inspanningen, met hun gigantische financiële offers, niets op. Het is een economie slopend programma en dus weggegooid geld. Bovendien zal het Europese Westen het geld moeten opbrengen voor verschillende Oost-Europese landen, die nog volop met kolencentrales werken, goedkoper kunnen produceren en profiteren van de EU-subsidiepot.

Volgens Timmermans gaan de vergroeningsacties honderden miljarden Euro’s per jaar kosten, De burger realiseert zich niet, dat zij dit gigantische bedrag zullen moeten opbrengen, terwijl het resultaat praktisch nul zal zijn.

De enorme bedragen, die hiermee gemoeid zijn, kunnen beter besteed worden aan hulp voor de slachtoffers van de overstromingsramp. De mensen, die deze catastrofe is overkomen, zullen bij wijze van spreken een gat in de lucht springen als het CO2-gehalte gezakt is en zullen daardoor hun ellende en schade voor lief nemen. ‘En dich geleuf det?‘ (Limburgs).

Het blijkt, dat er nu al enorme tekorten aan financiële middelen zullen ontstaan. Met afgrijzen nam ik kennis van het mogelijk initiatief van de G20-leden over de noodzaak om pensioenfondsen te ‘ontsluiten’, zodat ze het spaargeld van gewone mensen kunnen investeren in de bestrijding van de klimaatcrisis. Dit is werkelijk de limit!! Zie hier. Beter is om acties te ondernemen, die de gevolgen van klimaatverandering tegengaan (adaptatie)→ waaronder dijken verbeteren en verhogen.

Er zijn mensen die de overvloed aan regen wijten aan een klimaatverandering veroorzaakt door het broeikasgas CO2. Echter, een Brits weersinstituut, waar het KNMI naar verwijst in een toelichting op de huidige extreme regenval in Limburg en omliggende regio’s, komt tot een andere conclusie. In het noordoosten van Europa was een zeer laag drukgebied ontstaan met vrij hoge temperaturen. Dit lagedrukgebied is lang op haar plaats blijven hangen waardoor enorme hoeveelheden water zijn verdampt en extreem forse regenwolken zijn ontstaan.

Dit soort extreme weersituaties kwamen vroeger ook voor. Toch wordt er weer gewezen naar een oorzakelijk verband met CO2. Maar, het kan toch niet waar zijn, dat een klein beetje CO2 (420 ppm = 0,042%) in staat is om een enorm lagedrukgebied op haar plaats te houden.

Dit alles neemt niet weg, dat de mens wel degelijk schuld treft: De mens is verantwoordelijk voor de verandering van het uiterlijke aanzicht van het oppervlak van de Aarde en dat is van invloed op de opwarming. Hierbij valt te denken aan:

● De enorme boskap, waardoor gigantische kale vlaktes ontstaan. In plaats van het klimaat regulerende bos krijgen we te maken met zandgrond waarin enorm veel warmte wordt opgenomen.
● Verstedelijking en asfaltering. Dit zijn forse warmtebinders.
● De gigantische aantallen windmolens die worden geplaatst. De wieken van windmolens slaan de opgestegen warme lucht weer terug in de richting van het aardoppervlak.
● De onverantwoorde grote toename van de wereldbevolking. Als alle huidige wereldbewoners dezelfde levensstijl willen bereiken als de Europeanen, en dat willen ze, dan zijn er 3 aardbollen nodig om te voorzien in voedsel en zoetwater.

Een tweede uitspraak van Timmermans:

Als we mijn klimaatprogramma niet uitvoeren, dan gaan onze kinderen vechten om water en voedsel.

Met een jaarsalaris van € 330.000 zullen het zijn kinderen niet zijn! Het merendeel van de jeugd heeft nauwelijks belangstelling voor het onderwerp “klimaatverandering”. Dat is duidelijk gebleken uit de enquêtes, die door diverse RES-instanties zijn uitgevoerd. Dat er gevochten gaat worden, geloof ik zeker. Maar dat zal dan gaan tussen de 690 miljoen mensen, die nu hongerlijden.

Het Green Deal programma: Fit for 55

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en uiteindelijk fossielvrij te worden in 2050. De belangrijkste maatregelen uit de ‘Fit for 55‘ op een rijtje:

● In 2030 moet 40 procent van de opgewekte energie schoon zijn. De Nederlandse burger wordt gedwongen ‘van het aardgas af te gaan’.

● Vanaf 2035 mogen er geen benzineauto’s meer gemaakt worden.

● Er zal worden geïnvesteerd in vier miljoen laadpunten voor elektrische auto’s door heel Europa, om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren.

De uitbreiding van het emissiehandelssysteem, ook naar sectoren zoals transport en de bouw.

Er moet een CO2-belasting aan de EU-grens ingevoerd worden om oneerlijke concurrentie met minder duurzame geproduceerde producten te voorkomen.

De oprichting van een sociaal klimaatfonds om burgers te compenseren voor de stijgende kosten.

Het instellen van belastingen op brandstof, waardoor ook de scheepvaart en luchtvaart duurder worden.

● Het opstoken van biomassa in de vorm van houtpellets wordt als groene energie beschouwd.

● Kernenergie wordt als de pest gemeden.

Ad de Nederlandse burger wordt gedwongen “van het aardgas af te gaan”

Dat betekent dat er grotendeels overgeschakeld moet worden op “all electric”. Als de gasleidingen dan niet meer worden gebruikt zullen ze verwijderd moeten worden. Dit wordt een enorm kostbaar en overlast gevend project: opgravingen in straten, tuinen, etc.

Vreemd is, dat je Timmermans hoort zeggen dat er met een waterstofeconomie enorme kansen liggen. Het Nederlandse aardgasnet is voor 85% ook geschikt voor waterstof. De klimaatpaus zal toch niet denken dat je waterstof zonder leidingwerk kunt transporteren?

Verder is het van belang om te weten, dat elektrisch koken en verwarmen een factor twee meer aan gas kost voor elektriciteit opwekking dan een rechtstreeks huishoudelijk gebruik van gas.

Opvallend is, dat geen enkel land ter wereld nu al van het gas afgaat. Er zijn zelfs landen (Duitsland en Spanje) waar het aardgas wordt gepromoot en waar de burger zelfs subsidie kan krijgen als hij op aardgas overgaat.

Dit verschil in beleid komt dramatisch boven water in Kerkrade. In de Nieuwstraat in Kerkrade is een kant Nederlands, de andere kant van de straat heet Neustraße en valt onder de Duitse plaats Herzogenrath. De ene kant moet verplicht van het gas af, de overkant krijgt subsidie voor aansluiting op gas.

Gelukkig zijn er al veel actiegroepen, die zich gaan roeren en met wisselend succes. Maar helaas zijn er ook heel veel mensen, die laconiek reageren: ‘Het zal mijn tijd wel duren’. Zij hebben kennelijk niet in de gaten, dat dit in de kaart speelt van Timmermans en consorten.

Ad vanaf 2035 mogen er geen benzineauto’s meer gemaakt worden

Er zal worden geïnvesteerd in vier miljoen laadpunten voor elektrische auto’s door heel Europa, om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren.

Tussen 2030 en 2035 zal de handel in tweedehands fossiele brandstof auto’s langzaam maar zeker stilvallen. Een tweedehandsauto zal weinig meer waard zijn en rijp zijn voor de sloop of verdwijnen naar mensen buiten Europa en daar zal Timmermans zeker niet blij mee zijn. Voor veel mensen zal de aanschaf van een elektrische auto financieel een groot probleem worden, mede ook omdat er nog weinig tweedehands elektrische auto’s op de markt te koop zullen zijn.

Op 1 januari 2020 telde het CBS 8 miljoen personenauto’s die op benzine of diesel reden. Als alle deze auto’s vervangen moeten worden door elektrische auto’s en deze auto’s gaan s’ avonds aan het stopcontact dan is het maar zeer de vraag of ons elektriciteitsnet dit aankan. Bovendien is de elektriciteitslevering dan volledig afhankelijk van windturbines (in het donker geen stroom met zonnepanelen) met ook nog eens met het risico dat windturbines op land door gebrek aan voldoende wind geen capaciteit leveren.

De accucapaciteit is afhankelijk van het type auto en varieert tussen 15 en 40 kWh. De capaciteit is bovendien sterk afhankelijk van de temperatuur. In de winter en bij temperaturen boven 30⁰C is de capaciteit zo’n 25% minder. Opschaling is mogelijk door de accu te verwarmen of te koelen.

Het gewicht van een accupakket is zo’n 250 kg en dat moet dus wel “meegesleept” worden. In de toekomst zal ook, zoals nu, de wegenbelasting afhankelijk worden van het totaalgewicht!

Je moet er niet aan denken als je met een lege accu komt te staan. Maar gelukkig bestaat de Wegenwacht nog. De WW zal u helpen met een generator, die op benzine (!) draait.

Ad het opstoken van biomassa in de vorm van houtpellets wordt als groene energie beschouwd

Bij de verbranding van hout ontstaan mengsels van zeer veel verschillende stoffen. Het gaat naast koolstofdioxide en water om een complexe mix van gassen en deeltjes. Een greep uit de verscheidenheid aan stoffen die vrij kunnen komen bij houtverbranding:

Fijn stof (waaronder ultrafijn stof).
● Anorganische gassen (zoals koolmonoxide, stikstofoxiden).
● Vluchtige organische stoffen (onder meer benzeen, styreen, 1,3-butadieen, n-hexaan → kankerverwekkende stoffen!).
● Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s, waaronder benzopyreen, dioxines → kankerverwekkende stoffen!).
● Aldehyden, fenolen, levoglucosan en quinonen (zoals respectievelijk formaldehyde, cresol en hydroquinone, guiacol en andere hydroxyfenolen → kankerverwekkende stoffen!).
● Organische zuren (onder meer azijnzuur).

Bron hier.

Zonder biomassa halen we de doelstellingen voor 2030 niet, zegt Timmermans. Kennelijk is dit belangrijker dan de gezondheid van de burgers. Hier past slechts één woord: schandalig!

Volgens Timmermans worden alleen takken en vorm afwijkende bomen vermalen en tot pellets samengeperst. In werkelijkheid worden voor brandstof van centrales grote oppervlakten aan bossen gekapt.

Klimaatpaus Timmermans Fit for 55 is te behappen Onbegrijpelijk dat verstoken  houtpellets door EC als duurzaam wordt beoordeeld.

Ap Cloosterman.

Nederland staat met een import van 2,7 miljoen ton per jaar in de top 5 van landen die de meeste houtpellets importeren. Dat staat in een rapport van het Canadese onderzoeksbureau FutureMetrics. Houtpellets worden als biomassa gebruikt om kolencentrales bij te stoken. Uit de Nederlandse bossen wordt ook nog eens 1,27 miljoen ton aan bomen gesloopt. Energiereuzen RWE en Vattenfall staan op het punt, met 3,5 miljard aan subsidies, grote hoeveelheden biomassa op te stoken in Diemen en Geertruidenberg.

Onbegrijpelijk dat het verstoken van houtpellets door de Europese Commissie als duurzaam wordt beoordeeld.

***

Naschrift van de redactie

Het ziet er niet naar uit dat de voorstellen van Frans Timmermans ongeschonden zullen worden goedgekeurd.

Zie bijvoorbeeld:

EU climate plans spur national opposition over rising emissions costs. France, Spain and Italy among member states raising concerns about impact on citizens.

Hier.

Hongarije heeft reeds aangekondigd het plan te zullen vetoën.

Hier.

***