Extreem weer door meanderende straalstromen? Oorzaak mens en natuur: ja! CO2 de zondebok: neen! hittegolven en overstromingen in verschillende

Foto: Shutterstock.

Een bijdrage door Ap Cloosterman.

In het artikel van Patrick Mazza van 19 juli 2021, lezen we o.a. het volgende:

Meanderende straalstromen veroorzaken hittegolven en overstromingen in verschillende delen van de wereld. Volgens WeatherProf Jeff Berardelli zijn er sommige wetenschappers die een verband zien tussen klimaatverandering en de meanderende straalstromen. De straalstroom sleept stormen en hittegolven met zich mee. De impact is laag als de snelheid van de straalstroom hoog is. De straalstroom wordt aangedreven door het temperatuurverschil tussen de noordpool en de evenaar: hoe groter het temperatuurverschil hoe hoger de snelheid.

Door de opwarming van de Noordpool is dit verschil kleiner geworden en dat betekent dat de straalstroom op het noordelijk halfrond vertraagt en op sommige plaatsen een langer verblijf van hitte en regenval kan veroorzaken. Dit zou dan de oorzaak zijn van de hevige en langdurige regenval, stormen en hittegolven in de maand juli 2021.

Hierbij een video van een meanderende straalstroom. Zie hier.

Via de lussen van de meanderende straalstroom wordt regelmatig polaire lucht naar de subtropische gebieden verplaatst en omgekeerd tropische lucht naar de polaire gebieden. Het hele proces heb ik in onderstaande afbeelding weergegeven:

Extreem weer door meanderende straalstromen? Oorzaak mens en natuur: ja! CO2 de zondebok: neen! hittegolven en overstromingen in verschillende

Al snel werd er in allerlei kranten bericht dat de oorzaak van de heftige regenval gezocht moest worden bij CO2 als aanstichter van de klimaatverandering.

Met het benoemen van CO2 als schuldige, ben ik het pertinent oneens.

In diverse artikelen heb ik al duidelijk gemaakt, dat de huidige rol van CO2 met een gehalte van boven de +/-380 ppm op de opwarming van de Aarde verwaarloosbaar klein is:

Klimaatpaus Timmermans Fit for 55 is te behappen (climategate.nl)

Opvattingen van Nederlanders over klimaatverandering en energietransitie (climategate.nl)

Ervaringen met het desastreuze Nederlandse klimaatbeleid (climategate.nl)

Is er een alternatief voor CCS om CO2-uitstoot te verminderen (climategate.nl)

Het broeikasgas CO2 de werking van CO2 als broeikasgas (climategate.nl)

CO2 is niet de zondebok, maar er zijn vele andere oorzaken, waarbij de mens zeker niet vrijuit gaat:

● De enorme boskap, waardoor gigantische kale vlaktes ontstaan. In plaats van het klimaat regulerende bos krijgen we te maken met zandgrond waarin enorm veel warmte wordt opgenomen. Het moet dus afgelopen zijn met het verstoken van houtpellets (bomen) en het illegaal kappen van bossen. Dit zie ik als een misdaad tegen de mensheid, maar daar is de EU en de regionale politiek met haar onkunde nog niet rijp voor om dit te vatten. Zullen zij hier ooit voor berecht worden?

● Verstedelijking en asfaltering. Dit zijn forse warmtebinders.

● De gigantische aantallen windmolens die worden geplaatst. De wieken van windmolens slaan de opgestegen warme lucht weer terug in de richting van het aardoppervlak.

● De grote toename van de wereldbevolking met alle gevolgen van dien.

● Waterdamp is het belangrijkste broeikasgas dat meer dan 2/3 van de broeikaswerking voor zijn rekening neemt.

De aandacht gaat voor 100% uit naar de reductie van CO2. Dit kost goudgeld en haalt geen bliksem uit. Computergestuurde klimaatmodellen worden gebruikt om over een termijn van een groot aantal jaren te voorspellen wat de impact is van de toename van CO2 op het klimaat. Maar als CO2 geen of nauwelijks meer invloed heeft op de opwarming van de Aarde dan zijn de uitkomsten eenvoudigweg niet te vertrouwen. Deze computerprogramma’s worden ook gebruikt voor weersvoorspellingen voor enkele dagen en hoe vaak gaat dat al niet mis.

Laten we maar eens kijken naar de uitstoot van waterdamp dat door de mens als gevolg van haar energieverbruik vrijkomt. Bij de verbranding van olie en gas ontstaat veel waterdamp. Waterdamp, dat zich eenmaal in de atmosfeer bevindt, is door de mens niet te verwijderen! Ik maak voor u het volgende rekensommetje: Het wereldwijd jaarlijks verbruik aan aardolie en aardgas is:
Aardolie: 5000 Megaton per jaar.
Aardgas: 2000 Megaton per jaar.

Aardolie bestaat uit een mengsel van vele alkanen en daarmee worden de verschillende brandstoffen samengesteld. We kiezen benzine als gemiddelde en benzine bestaat voornamelijk uit octaan (Eicosan).

De verbranding verloopt dan als volgt:
2 C20H42 + 61 O2 -> 42 H2O + 40 CO2

Moleculairgewicht C20H42 = 282 en Moleculairgewicht H2O = 18

Bij verbranding van 5000 Megaton octaan ontstaat:

(5000 x 10^6  x 42 x 18) : 282×2 = 6,7 x 10^9 ton waterdamp

Dit is maar liefst 6.700.000.000.000 kg waterdamp!

Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan en de verbranding verloopt als volgt:

CH4 + 2O2 -> 2H2O + CO2

Moleculairgewicht CH4 = 16 en Moleculairgewicht H2O = 18

Bij verbranding van 2000 Megaton aardgas ontstaat:

(2000 x 10^6  x 2 x 18) : 16 = 4,5 x 10^11 ton waterdamp.

Dit is maar liefst 450.000.000.000 kg waterdamp

Een groot deel van deze waterdamp zal condenseren en als hemelwater op aarde terecht komen. Voor een goed begrip moet u weten dat bij condensatie van waterdamp warmte vrijkomt. Om o.a. deze waterdampproductie zouden we moeten stoppen met fossiele brandstoffen en overgaan op een duurzame brandstof. Bovendien is het gebruik van fossiele brandstoffen eindig en hebben we te maken met soms onbetrouwbare leveranciers.

Overigens ontstaat bij de verbranding van kolen uitsluitend CO2 en CO (koolmonoxide) en nauwelijks waterdamp. Bij de verbranding van kolen komen schadelijke stoffen vrij. Bij moderne kolencentrales worden deze gevaarlijke stoffen vrijwel geheel verwijderd.

Er zijn andere oorzaken die een belangrijke rol spelen. Er zijn +/- 30 andere factoren, die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de Aarde.

Beschavingen ontstaan en vergaan. Het is nooit anders geweest. De oorzaken zijn verschillend.

Een deel van het huidige leven zal zich moeten aanpassen aan toenemende extreme weersomstandigheden als gevolg van de snelheidsafname van de meanderende straalstromen, die op hun beurt weer een gevolg zijn van de stijging in temperatuur van het noordpoolgebied waardoor het temperatuurverschil tussen de pool en de evenaar kleiner wordt (dit gebeurt in mindere mate op het zuidelijk halfrond).

En zoals eerder genoemd, als de snelheid van de straalstroom vertraagt dan betekent dat ter plaatse een langer verblijf en dus meer warmteoverdracht en wolkenvorming.

Dit is een onomkeerbaar proces en vindt zijn oorzaak in de snelheidsafname van de Warme Golfstroom = AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

De oceaanstromingen vervoeren warm water vanuit de tropen naar het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Tijdens de reis naar het noorden verdampt er veel water waardoor het zoutgehalte stijgt en het oceaanwater zwaarder wordt. Op weg naar het noorden geeft het water een gedeelte van zijn warmte af aan de atmosfeer. Dit zorgt ervoor dat de temperaturen in West-Europa net wat aangenamer zijn. In het Noordpoolgebied koelt het zeewater verder af. Het afgekoelde (zwaardere) water zakt op de Noordpool naar grote diepte en reist vervolgens onderlangs (=Koude Golfstroom) helemaal naar Antarctica om via de Golf van Mexico weer boven te komen en in de tropen te belanden. Dit systeem werkt dus als een pomp en vormt daarmee de aandrijving van de Warme Golfstroom (AMOC).

Reeds in 1794, nog ver vóór het begin van het industriële tijdperk vond al afsmelt plaats in de Glacier Bay in Alaska. En in 1851 begon de afsmelt van de gletsjer Jacobshavn op Groenland. Het industriële tijdperk (met de forse uitstoot van CO2) was toen nog nauwelijks begonnen. Door de opwarming smelt de Groenlandse ijskap verder en belandt er meer (zoet) smeltwater in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Dat zoete water mengt zich met het zoute zwaardere water aan het oppervlak, waardoor dat lichter wordt en minder goed in staat is om te zinken.

De koude onderstroom en daarmee ook de warme bovenstroom verzwakt daardoor in snelheid en het oceaanwater verblijft langer in de tropen en wordt dus warmer. Dit warmere water uit het zuiden veroorzaakt nog meer afsmelt, waardoor de albedo (reflectie van zonlicht) afneemt en het koude oceaanwater ter plaatse sterker opwarmt en de afsmelt versterkt (water neemt meer warmte op dan ijs). Deze temperatuur verhoging heeft tot gevolg dat het temperatuurverschil tussen de pool en de evenaar kleiner wordt en dus de straalstroom vertraagt.

De AMOC speelt een cruciale rol in het reguleren van het wereldwijde klimaat. Volgens vele wetenschappers is de AMOC-afname de oorzaak van de verdere opwarming van de Aarde en van de verdere afsmelt van de Groenlandse ijskap. Als de Warme Golfstroom nog sterker afremt zal de warmtetoevoer naar het noorden praktisch tot stilstand komen, hetgeen het begin zal zijn van een nieuwe ijstijd.

Het tijdschrift Nature van december 2005 vermeldt: “De snelheid van de Warme Golfstroom is in de afgelopen decennia met 30% afgenomen.” Zie hier.

Dit betekent dat aanvankelijk, en zeker bij de landen die aan zee grenzen, de temperatuur eerst zal toenemen gevolgd door afkoeling met wellicht daarna een ijstijd.

De mens is niet in staat om natuurlijke oorzaken te corrigeren. Niettemin moeten we niet bij de pakken neer gaan zitten en dus adequate maatregelen nemen (adaptatie = kwetsbaarheid verminderen) voor die zaken waar de mens wel debet aan is. Dit zijn dan zeker niet de geldverslindende maatregelen om CO2 te reduceren, maar efficiënter en beter is om de vele honderden miljarden euro’s aan andere zaken te besteden en maatregelen te nemen als:

Streng verbod op het kappen van bossen, geen houtpellets meer importeren.
● Meer bomen aanplanten.
● Onmiddellijk stoppen met verstoken van biomassa (houtpellets).
● Stop met de 30 RES organisaties.
● Neem afstand van absurde en niet-werkende Green Deal verplichtingen;
● Geen CO2 opslaan in de bodem. CO2 is nuttig voor plantengroei in kassen;
● Stoppen met het plaatsen van windturbines en waar mogelijk bestaande
molens verwijderen.
● Zonder energie is niet mogelijk: dus nog niet van het gas afgaan.
● Gasleidingen in tact houden, zodat ze later te gebruiken zijn voor waterstof. 85% van de huidige gasleidingen zijn bij blijvend gebruik geschikt voor waterstofgas;
● Forse uitbreiding en subsidies voor onderzoek op het gebied van gesmolten zout Thorium kerncentrales.
● Optimale isolatie van huizen en gebouwen met voldoende ventilatie.
● Dijkverbeteringen en optimale waterratten bestrijding.
● Meer ruimte voor rivierwater.
● Huizen in gebieden onder NAP op palen.
● Opvang van hemelwater in grote bassins voor besproeien van akkerland en tuinen bij droogte.
● Meer beplanting in tuinen, dus minder straatstenen en tegels.

Extreem weer door meanderende straalstromen? Oorzaak mens en natuur: ja! CO2 de zondebok: neen! hittegolven en overstromingen in verschillende

Ap Cloosterman.

● Minder autoverkeer (waterdamp!).
● Kleinere auto’s promoten, Benzine- en diesel slurpers zwaarder belasten.
● Besparing van drinkwater.
● Kiezen voor lichte kleuren van daken en wegen.

Verder het stopzetten van subsidies aan instanties, die de Green Deal van Timmermans en consorten steunen.
Zelfs het opzeggen van het Parijse akkoord zou ik niet uit de weg gaan.

Het zijn paardenmiddelen: Het is kiezen of delen!

***