Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Mijn standpunten

1 Er is sprake van regionale klimaatveranderingen, gepaard gaande met soms extreme verschijnselen;

2 De extreme weersverschijnselen van de afgelopen maanden zijn voornamelijk toe te schrijven aan meanderende straalstromen. Zie hiervoor de artikelen:
Extreem weer door meanderende straalstromen? Oorzaak mens en natuur (climategate.nl)
CO2-reductie leidt tot grote problemen – Climategate Klimaat

3 Vanaf de industriële revolutie speelde CO2 een matige rol (0,3⁰C op de totale opwarming van 1,2⁰C). De gemiddelde afgifte van IR-straling uit de Aarde, die door CO2 kan worden geabsorbeerd (4,2 en 15 μm), blijkt nu onvoldoende te zijn om al het aanwezige CO2 “te voeden”.

Geoloog David Archibald (Australië) heeft vastgesteld dat een CO2-gehalte boven 380 – 400 ppm nauwelijks meer invloed heeft op een temperatuurverhoging van de atmosfeer en wel omdat er gemiddeld niet meer zonlicht beschikbaar is en dat geldt dus ook voor de IR-uitstraling vanuit de Aarde. De overmaat CO2 heeft dus weinig of geen invloed meer op de opwarming. Het lijkt erop, dat we de opwarming door CO2 wel zo’n beetje hebben gehad. Alle aandacht en de enorme investeringen worden nu besteed aan de reductie van CO2, terwijl het werkzame effect minimaal zal zijn. Zie hier.

Frans van den Beemt stuurde mij nog waardevolle informatie, die ik u niet zal onthouden en ik dank hem voor zijn bijdrage:

De teerling is geworpen
De zegswijze wordt gebruikt in de betekenis dat bepaalde gebeurtenissen onherroepelijk in gang zijn gezet. M.a.w., er komen steeds meer keiharde bewijzen, dat CO2 nauwelijks bijdraagt aan de opwarming van de Aarde.

Kernfysicus Dr. ir. Frans van den Beemt heeft een artikel gepubliceerd over zijn studie betreffende de rol van CO2 in onze atmosfeer:

Frans van den Beemt.

Het doel van deze studie was om de invloed van verdubbeling van de CO2 concentratie van 300 ppm naar 600 ppm (parts per million) in de aardse atmosfeer op de temperatuur van het aardoppervlak te bepalen. Het effect van hogere concentraties CO2 blijkt exponentieel af te nemen en heeft zijn werking boven 100 ppm al grotendeels verloren, zodat het niet verwonderlijk is dat de atmosfeer bij een CO2 verdubbeling van 300 ppm naar 600 ppm slechts 1 Wm-2 energie minder uitstraalt naar de ruimte en de temperatuur aan het aardoppervlak maximaal 0,2 Celsius kan stijgen tot in theorie zelfs niet zal stijgen. (1 Wm-2 staat voor Watt per m² per graad Kelvin en wordt de U-waarde genoemd = warmtedoorgang coëfficiënt). Zie Over CO2 en de wereldwijde gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde – Science Talks

Zijn eindconclusie luidt:

Zelfs een verdubbeling van het CO2 gehalte in onze atmosfeer heeft geen effect op de opwarming of afkoeling van de Aarde.

Frans van den Beemt voegt nog de volgende informatie hieraan toe:

Wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar warmte absorptie en emissie eigenschappen van CO2 oftewel de broeikaseigenschappen, waarvoor CO2 bekend staat. Daarmee zag men over het hoofd dat botsende moleculen roet in het eten gooien. In de lage atmosfeer (eerste 5 tot 10 km boven het aardoppervlak) botsen de lucht moleculen zo vaak met elkaar dat elke warmteopslag na absorptie in CO2 direct wordt weggehaald in een duizendste van de tijd die CO2 nodig heeft om de zojuist opgevangen (geabsorbeerde) warmte weer in alle richtingen uit te zenden.

In alle richtingen wil zeggen deels terug naar het aardoppervlak en dat is de kern van het broeikaseffect van CO2.

De botsende stikstof- en zuurstofmoleculen maken het CO2 nu onmogelijk extra warmte naar de Aarde terug te stralen waarmee het broeikaseffect in onze dichte atmosfeer geen kans krijgt. Alleen in de hoge atmosfeer zenden broeikasgassen zoals CO2 extra warmte uit naar de ruimte en helpen daarmee de Aarde om af te koelen. Dat komt omdat in de hoge atmosfeer de lucht dermate ijl is dat botsingen tussen luchtmoleculen te laat komen om nog veel warmte bij CO2 weg te halen.

CO2 kan dus geen enkele opwarming geven. De eerdergenoemde studies die uitkomen op lage waarden van opwarming van ruim onder de 1 graad Celsius gelden alleen indien CO2 haar broeikaswerking kan uitvoeren.

Van den Beemt verwijst ook naar het artikel: “The Influence of IR Absorption and Backscatter Radiation”, van Thorstein O. Seim, Borgar T. Olsen. Zie hier.

Het broeikaseffect is gesimuleerd in een laboratoriumopstelling, bestaande uit een verwarmd grondoppervlak en twee kamers, één gevuld met lucht en één gevuld met lucht plus CO2. Tijdens het verhitten van het gas werden de temperatuur en de IR-straling in beide kamers gemeten. IR-straling werd geproduceerd door een metalen plaat op de achterwand te verwarmen. Op basis van de wet van Stefan Boltzmann zou dit de temperatuur van de lucht in de achterste kamer met 2,4 tot 4 graden moeten verhogen, maar een dergelijke toename werd niet gevonden. Er werd aangetoond, dat de temperatuur met CO2 iets toenam, ongeveer 0,2⁰C.

Prof. dr. Hermann Harde (Helmut Schmidt University, Hamburg):

Hermann Harde.

Over de afgelopen eeuw is de gemiddelde temperatuurverhoging van de Aarde onder invloed van CO2 met 0,3⁰C toegenomen. Aangezien slechts ongeveer 15% van de wereldwijde CO2-toename van antropogene (menselijke) oorsprong is, blijft slechts 15% van 0,3°C, d.w.z. minder dan 0,05°C over, wat kan worden toegeschreven aan de mens. Het is absurd om aan te nemen dat een geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen zelfs de geringste impact op ons klimaat zou kunnen hebben. Veranderingen in ons klimaat zijn het gevolg van natuurlijke interactieprocessen die onze menselijke invloed met ordes van grootte overschrijden. (18 april 2021). Zie hier.

Em. Prof. dr. Wim Witteman schreef het artikel “De absorptie van thermische infraroodstraling”:

Wim Witteman.

De absorptie van thermische emissie uit de aarde door CO2 vindt plaats op golflengten rond 15,5 en 4,3 micron. De absorptie is beperkt tot smalle frequentiegebieden. Ongeveer minder dan 10% van de infraroodflux die binnen de absorptiebanden van CO2 valt, zal worden geabsorbeerd. De analyse wordt uitgevoerd uitgaande van 400 ppm CO2 in de atmosfeer waarvoor we verzadiging van absorptie vonden. Deze verzadiging treedt ook op voor veel kleinere waarden van het CO2-gehalte, waaronder 200 ppm. CO2 heeft nagenoeg geen effect op de opwarming. ‘There is no climate emergency!’

De vraag is of de 235 auteurs van het recente IPCC-rapport nota hebben genomen van alternatieve artikelen, zoals hierboven vermeld. Ik denk het niet!

Een nieuw aanvullend literatuuronderzoek met neutrale wetenschappers is dringend gewenst, want als inderdaad de invloed van CO2 nihil is, dan kunnen alle CO2-reductie activiteiten en investeringen (Green Deal, klimaatwet, RESsen, etc.) stopgezet worden. Nederland hoeft dan voorlopig ook niet van het gas af en het plaatsen van windturbines kan dan van de baan.

De protesten van de kottervissers in Nederland tegen het verbod om te vissen in het zwaaipalengebied in de Waddenzee zouden dan gehonoreerd kunnen worden. Die turbines hadden in het geheel niet geplaatst hoeven te worden: Men had rustig de tijd kunnen nemen voor het installeren van veilige gesmolten zout kernreactoren om daarna te beginnen met het afschalen van fossiele brandstoffen.

Bovendien hebben we te maken met niet altijd betrouwbare leveranciers en bij het verstoken van de fossiele brandstoffen (aardgas is schoon) is er sprake van luchtvervuiling, die de gezondheid van mens en dier aantasten.

Plaatsing van zonnepanelenparken op kostbare landbouw- en recreatiegrond is dan ook niet nodig.

4 In Research in Astronomy and AstrophysicsVolume 21Number 6 staat het artikel: “How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate”.

De Zon en niet de menselijke uitstoot van CO2 zou de belangrijkste oorzaak kunnen zijn van de extra opwarming van de Aarde in de afgelopen decennia. Zie ook het artikel Studie wijst uit dat de zon – niet CO2 – mogelijk achter opwarming van de aarde zit – Climategate Klimaat.

5 Waterdamp is voor 2/3 als broeikasgas verantwoordelijk voor de opwarming van de Aarde.

6 Methaan is een 23x sterker broeikasgas dan CO2. Door het smelten van het permafrost komen enorme hoeveelheden methaan vrij en dit kan in de toekomst wel eens een veel groter probleem worden.

7 Klimaatverandering is een aardse norm en al miljoenen jarenlang kent de Aarde afwisselend koude en warme periodes.

8 De mens gaat zeker niet vrij uit. Denk hierbij aan overmatige boskap, roetuitstoot, verstedelijking, invloed van windturbineparken en verder alle energie die de mensheid gebruikt voor verwarming, airconditioning, transport en industrie die uiteindelijk voor 100% wordt omgezet in warmte en die grotendeels aan de atmosfeer wordt overgedragen.

9 De afname in snelheid van de Warme Golfstroom wordt een tipping point (kantelpunt). Dit zal ertoe leiden, dat de Noordelijke IJszee in de zomer praktisch ijsvrij zal zijn en de temperatuur op het Noordelijk Halfrond zal stijgen. De mens kan hier weinig aan veranderen en dus is adaptatie (voorzorgsmaatregelen) de beste en veiligste oplossing: meer ruimte voor de rivieren, zoetwateropslag, dijkverhogingen, huizen op palen in gebieden onder NAP.

10 De grote toename van de wereldbevolking. Het gaat dan vooral om de toename van het energieverbruik, extra huizenbouw en infrastructuur en het gebruik van drinkwater en voedsel.

11 Het is onmogelijk om het totale verbruik aan fossiele brandstoffen te vervangen door windturbines en zonnepanelen en bovendien is met deze vorm van energielevering vraag en aanbod niet met elkaar in overeenstemming. Verder is het onverantwoord om kostbare landbouwgrond op te offeren voor plaatsing van zonnepanelen.

Het totale Nederlandse stroomverbruik is 120 TWh per jaar. Voor het opwekken met windturbines zijn hiervoor 14.000 windturbines van 4 MW nodig!

12 Aardgas is de schoonste fossiele brandstof. Het stoppen met aardgas betekent voor de huishoudens overgaan op “all electric”. Het stroomnet is hiervoor ontoereikend. Dus: het aardgas behouden voor huishoudens.

13 Als de hetze tegen CO2 wordt doorgezet en er dus een eind komt aan het gebruik van aardgas en kolen voor centrales dan is het verstandig om de huidige vraag naar elektriciteit op te wekken met kernenergie.

14 Het verstoken van houtpellets (biomassa), dat ten koste gaat van onze bossen, dient verboden te worden.

***

Toelichtingen op een aantal bovengenoemde punten

Ad 3. Is CO2 de aanstichter van de aardse opwarming?
Het oceaanwater bevat 98% van het op Aarde aanwezige CO2. De oplosbaarheid van CO2 is afhankelijk van de temperatuur van het water.

 

Prof. dr. Ole Humlum heeft aangetoond, dat er sprake is van eerst de opwarming van het oceaanwater gevolgd door een stijging van het CO2 gehalte in de atmosfeer. Door het warmere water ontwijkt meer CO2. Dit dus in tegenstelling met de opvatting van Al Gore, die beweerde dat de toename van CO2 in de atmosfeer de oorzaak is van de opwarming van het oceaanwater.

 

Dr. Gerrit van der Lingen kwam met zijn onderzoek op Antarctica tot dezelfde conclusies.


Ole Humlum / Gerrit van der Lingen

Ad 3 Oorzaak opwarming van de Aarde.
Met namen mevrouw Von der Leyen, mevrouw Minnesma en de heren Timmermans, Samsom, Nijpels, Rotmans en vele Nederlandse en Europese politici zijn gefocust op een onschuldig groeibevorderend gas: CO2, terwijl er nog ruim 30 andere veroorzakers van een veranderend klimaat zijn. Wat een kortzichtigheid!!

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

Bron: Paul Scheffers 2020.

Ad 3  CO2 afkomstig uit vulkaanuitbarstingen

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

 

Ad 5. Waterdamp in onze atmosfeer is voor 2/3 verantwoordelijk voor de opwarming van de Aarde

De mens is niet in staat om het waterdampgehalte in onze atmosfeer te beheersen. De vraag is of de inzet van waterstof als brandstof met als restproduct waterdamp, dan wel zo verstandig is: 2H2 + O2 geeft 2H2O. Waterdamp zou dan als condensaat moeten worden opgevangen!

Het bewijs dat waterdamp de boze genius is, blijkt uit onderstaande figuur:

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

Ad 6 De mens stoot ook broeikasgassen uit die nog vele malen sterker zijn dan CO2

Dit zijn bijvoorbeeld: Methaan 23 x sterker dan CO2; Lachgas 265 x sterker; Gefluoreerde koolwaterstoffen (Cfk’s) 1.300 tot 11.700 x sterker; Stikstoftrifluoride (industriële ontvetter) 17.200 x sterker. Deze broeikasgassen zijn nog steeds in gebruik!

Ad 7 Klimaatverandering is een aardse norm

In zijn boek “”Spiegelzee” laat prof.dr.Salomon Kroonenburg d.m.v. onderstaande afbeelding duidelijk zien, dat het klimaat van de Aarde door natuurlijke oorzaken veranderingen ondergaat.

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

Opvallend is, dat de gemiddelde aardse temperatuur in de warme periodes is toegenomen!

Ad 8 Verstedelijking en asfaltering

Metingen hebben uitgewezen, dat de luchttemperatuur boven een stad veel hoger is dan boven landelijk gebied.
De gemeente Arnhem heeft vanaf 2008 onderzoek laten doen om de opwarming van de stad in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat in de avonduren het temperatuurverschil tussen het buitengebied en het stadscentrum maximaal is, en gemakkelijk oploopt tot meer dan 7⁰C. Zie hier.

Ad 8 Invloed windmolenparken

Door de wieken van de molens wordt warme opstijgende lucht naar beneden geperst. Metingen bij grote windmolenparken in Texas en China hebben aangetoond, dat in de afgelopen 10 jaar de temperatuur t.o.v. de naaste omgeving met 1⁰C is gestegen.

Ad 8 Ontbossing en bosbranden

De kale zwarte vlakte die overblijft heeft een veel lager albedo dan het groene bladerdek en dat betekent meer warmte-opname door het aardoppervlak. Bovendien hebben bossen een duidelijk positieve invloed op de regulering van het klimaat.

Ad 8. Gebruik van houtpellets in elektriciteit- en warmtecentrales

Aardgas is de schoonste fossiele brandstof die er is. Het verbranden van hout geeft zelfs meer vervuiling dan het verbranden van kolen in een schone kolencentrale. Het programma Green Deal gaat ervan uit, dat er sprake is van compensatie als men volwassen bomen verstookt en nieuwe bomen aanplant: een nieuw boompje heeft 40 tot 50 jaar groei nodig om tot dezelfde CO2-opname te komen als een volwassen boom. “We moeten wel, want anders kunnen we de doelstelling niet halen”.

Ad 8 Op de evenaar, woestijnen en kale vlaktes, waar de Zon vrij spel heeft, vindt extreme opwarming van de bodem en lucht plaats

Door boskap en bosbranden heeft er in de afgelopen jaren een enorme toename plaats gevonden van deze vlaktes.
Roetuitstoot door bosbranden is verantwoordelijk voor zwarting van geel woestijnzand en wit pool- en gletsjerijs. Een zwarte bodem of ijslaag neemt meer warmte op dan een gele of witte laag. De warmte wordt vervolgens naar koudere plaatsen getransporteerd (hoge druk naar lage druk). Deze zwarte aanslag, waar de mens in hoge mate verantwoordelijk voor is, draagt zeker bij aan de opwarming van de Aarde.

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

Foto Shutterstock

Veel roetdeeltjes creëren een grijsbruine mist. Deze donkere wolken hebben een veel lagere albedo dan gewone witte wolken en absorberen daarom meer zonnestraling, in plaats van deze te reflecteren naar de kosmos.

Warmte verplaatst zich altijd van warm naar koud en dat betekent, dat als het wolkendek in dit geval warmer is dan het aardoppervlak er geen warmte naar de ruimte kan ontsnappen totdat het aardoppervlak warmer is geworden dan het wolkendek. Dit is het broeikaseffect. Ook vulkaanuitbarstingen zijn debet aan de uitstoot van fijnstof en roetdeeltjes en vooral ook druppeltjes zwavelzuur (ontstaan door het gas SO2 dat met waterdamp zwavelzuur vormt), die als spiegeltjes werken en zorgen voor een weerkaatsing van het zonlicht (=afkoeling).

Ad 9 Er zijn twee verschijnselen, die de oorzaak zijn van de opwarming van het oceaanwater:

Onderzeese vulkanen.
De MID-Atlantische Rug is een scheur in de zeebodem en heeft een totale lengte van 15.000 km. De Ring of Fire maakt deel hiervan. Het is een spleet van zuid naar noord, welke bij IJsland boven de zeespiegel uitsteekt. Deze spleet wordt steeds breder en bevat een groot aantal actieve vulkanen, die hun lava in zee spuiten en daarmee het zeewater flink kunnen opwarmen. Er zijn op de zeebodem nabij een onderzeese vulkaan (black smoker) watertemperaturen gemeten van 400 ⁰C. Zie hier.

Ongeveer 80% van de vulkaanuitbarstingen zijn afkomstig van onderzeese vulkanen. Over de frequentie van uitbarstingen van deze onderzeese vulkanen is maar weinig bekend. Onderstaande afbeelding geeft een indruk van de grootte van sommige onderzeese vulkanen.

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

Black Smoker

 

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

 

Afname stroomsnelheid Warme Golfstroom (AMOC)

AMOC = Atlantic Meridional Overtuning CirculationDeze oorzaak van opwarming van het oceaanwater is beschreven in het tijdschrift Nature van december 2005: “De snelheid van de Warme Golfstroom is in de afgelopen decennia met 30% afgenomen”.

Onderzoeker David Thornalley van het Department of Geography University College London zegt dat de Warme Golfstroom in de afgelopen 150 jaar met 15 tot 20% in snelheid is afgenomen.

De AMOC speelt een cruciale rol in het reguleren van het wereldwijde klimaat. Volgens vele wetenschappers is de AMOC-afname de oorzaak van de verdere opwarming van de Aarde en de smelt van het Arctisch zee-ijs en de Groenlandse ijskap. Zie ook hier.

Het proces

De oceaanstromingen vervoeren warm water vanuit de tropen naar het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Tijdens de reis naar het noorden verdampt er veel water waardoor het zoutgehalte is toegenomen en het oceaanwater zwaarder is geworden. Bovendien geeft het water zijn warmte af aan de atmosfeer. Dit zorgt ervoor dat de temperaturen in West-Europa net wat aangenamer worden. Door de afgifte van de warmte en de aankomst in het noordelijke poolgebied koelt het oceaanwater sterk af. Het afgekoelde (zwaardere) water zakt naar grote diepte en reist vervolgens onderlangs in de richting van Antarctica (Koude Golfstroom) om via de Golf van Mexico weer in de tropen te belanden. Daar warmt het water weer op, waarna het hele verhaal weer van voor af aan kan beginnen.

Maar hoe kan de AMOC nu verzwakken?

Daarvoor moeten we terugkijken in het klimaatverloop in het Noordpoolgebied. Al in 1851 heeft er een grote afsmelt plaats gevonden op de Jacobshavn gletsjer en in 1879 is de Glacier Bay gletsjer over een lengte van 75 km. gesmolten. Door deze smelt is er meer (zoet) smeltwater in het noordelijke deel van de oceaan terecht gekomen. Dat zoete water mengt zich met het zoute zwaardere water aan het oppervlak, waardoor dat lichter wordt en minder goed in staat is om te zinken. De Koude Golfstroom zal daardoor in snelheid verminderen en daarmee dus ook uiteindelijk de Warme Golfstroom. Tijdens de tocht door de tropen zal het water door de lagere stroomsnelheid en daardoor langere verblijfstijd warmer worden en dus wordt er meer warmte getransporteerd naar de noordelijke gebieden.

Een bijkomend verschijnsel is, dat door de toenemende hoeveelheid smeltwater de reflectie van het zonlicht zal afnemen en er dus nog meer warmte zal worden opgenomen.

De opwarming van de oceanen wordt niet veroorzaakt door IR-straling

Het oppervlak van de Aarde bestaat voor 70% uit oceanen en water. De vraag is nu of IR-straling afkomstig van het broeikasgas CO2 in staat is om het oceaanwater op te warmen. Het antwoord is: neen. Het is de rechtstreekse zonnestraling, die het oceaanwater opwarmt.

In helder water dringt het zonlicht tot op 700 à 1000 m in het oceaanwater door en wordt het oceaanwater tot op een vrij diepe laag verwarmd. Metingen hebben uitgewezen, dat IR-straling hoogstens een fractie van een mm in de bovenste waterlaag doordringt. Deze ingestraalde warmte zorgt slechts voor een geringe verdamping van het water in de dunne bovenlaag.

De aanhangers van de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming) zijn van mening, dat het broeikaseffect ook opwarming van het water tot gevolg heeft en daarmee door uitzetting van het water een rol speelt in de stijging van de zeespiegel. Dit is onjuist! De opwarming van de oceanen en daarmee de stijging van de zeespiegel zal blijven toenemen als gevolg van de afname in snelheid van de Warme Golfstroom en door de opwarming van het oceaanwater door uitbarstingen van onderzeese vulkanen.

Ad 10 De Aarde kan de bevolkingstoename niet aan

De ecologische voetafdruk is het stukje aarde (land en zee) dat nodig is voor de productie van een consumptieartikel.

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

Een vergelijking tussen rijke en arme landen wat betreft de ecologische voetafdruk levert onderstaand plaatje op.
Er zijn nu al 690 miljoen mensen, die hongerlijden. De Aarde kan slechts voor vier miljard mensen een kwaliteit van leven bieden op het niveau van de Europese Unie. Dit jaar (2021) zijn er al 7 miljard mensen. De prognose voor de komende jaren: 2023: 8 miljard 2037: 9 miljard en 2055: 10 miljard.

Dat ieder land zijn verantwoordelijkheid neme!

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

 

Ad 12 Niet van het gas afgaan

Als het gaat om de uitstoot van CO2 door de verschillende sectoren dan blijkt dat het huishoudelijk gasverbruik slechts 13% van de totale uitstoot aan CO2 is. Elektriciteit is voor 23% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. Als de huishoudens van het gas af moeten dan betekent dit een extra belasting voor de gascentrales wordt en u moet weten dat de productie van elektriciteit 2x zoveel gas kost dan het rechtstreeks verstoken van gas in onze woningen en gebouwen. Dus Overheid: Laat ons nog lang en gelukkig aan het (buitenlandse) aardgas.

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

Opmerkingen over de IPCC-rapportages

Het volledige zesde overzichtsrapport van het IPCC verschijnt pas volgend jaar. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties komt echter nu alvast met een “staat van het klimaat” als opwarmertje voor de klimaattop later dit jaar in Glasgow.

In haar derde rapport heeft het IPCC al twijfels geuit over de juistheid van het gebruik van klimaatmodellen.

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

Het bewijs van de onjuistheid van de IPCC-klimaatmodellen is terug te vinden in de afbeelding die door Dick Thoenes en Guus Berkhout is gepubliceerd.

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

Duidelijk is het verschil te zien tussen de voorspellingen en de juiste metingen door weerballonnen en satellieten.
Zie ook het artikel van Guus Berkhout dd. 7 augustus 2021: Eindelijk erkenning voor wetenschappers die klimaatalarmisme aanvechten – Climategate Klimaat

De auteurs van het AR-6 rapport concluderen dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde. Het afgelopen decennium was waarschijnlijk (?) de warmste periode in de afgelopen 125.000 jaar, zeggen ze. Door een combinatie van uitstoot en ontbossing heeft de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer een niveau bereikt dat ongeveer 2 miljoen jaar niet is voorgekomen.

Het IPCC heeft zich beperkt tot gegevens van 2 miljoen jaar terug. Als het IPCC wat verder had teruggekeken, dan waren ze tot een andere conclusie gekomen.

CO2 gehaltes van duizenden ppm’s zijn namelijk ook voorgekomen (zwarte lijn) en opvallend is dat er toen al geen enkele overeenkomst was met de gemiddelde aardse temperatuur (blauwe lijn).
Zie onderstaande afbeelding:

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.

Het AR-6 rapport vermeldt het volgende:

Van één weersextreem staat zo goed als zeker vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is: hittegolven. Dat geldt voor vrijwel alle regio’s op aarde. Wetenschappers zijn het erover eens dat dit met zeer grote waarschijnlijkheid is te koppelen aan de uitstoot van broeikasgassen. Ook de frequentie en intensiteit in zware regenval komt sinds 1950 in veel gebieden vaker voor. Het lijkt waarschijnlijker dat dit wel door de mens is veroorzaakt, dan dat het niet door toedoen van de mens is.

Wat betreft weersomstandigheden die bosbranden (mede) veroorzaken en overstromingen achten wetenschappers de data en trends vooralsnog niet volledig overtuigend. Door de mens veroorzaakte klimaatverandering heeft in West en Centraal-Europa geleid tot meer extreme hitte. Ook observeert het klimaatpanel IPCC hier meer regenval en droogte, maar er is geen overeenstemming of ook dit te wijten valt aan broeikasgassen. Wat betreft overstromingen, zoals onlangs in Duitsland, België en Limburg, is er in Europa geen trend te zien.

 

Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport Van één weersextreem staat vast dat die vaker voorkomt en ook intenser is.
De uitspraken, die covoorzitter Panmao Zhai eind 2018 deed zijn toch wat anders van aard dan hetgeen in het AR-6 rapport staat. Dit is onverantwoord paniekzaaien!

***