U durft niet meer kritische vragen te stellen en zelf te denken? U kiest voor onderdrukking en opgave van alle vrijheden?

Shutterstock.

Een gastbijdrage van Max Pool.

Halfslaperig, natbezweet, paniekerig naar adem happend, greep hij blind naar zijn masker wat hem van zijn gezicht was gegleden. Haastig schoof hij het masker op zijn gezicht en zuurstofrijke lucht vulde zijn longen. Na enige minuten zakte zijn eerder opkomende paniek langzaam weg en kon hij normaal ademen en denken. Hij realiseerde zich dat het kantje boord was geweest en indien het iets langer had geduurd was het afgelopen geweest met hem.

Hij die wellicht de allerlaatste van zijn soort op deze planeet was, want sinds maanden had hij geen enkel teken van leven meer ontvangen van een ander, waarmee hij contact had gehad gedurende lange tijd, ondanks eerdere afspraken om regelmatig contact met elkaar te houden. Ofschoon hij totaal geen benul meer had van tijd en zijn tijd indeelde aan de hand van zijn slaapperiodes, kon hij een beetje inschatten hoeveel tijd er voorbij was gegaan. Temeer daar hij zich ophield in een destijds aangelegde ondergronds systeem in geval van nucleaire oorlogen, had hij geen enkel benul meer van wat zich voordeed op het oppervlak van de planeet.

Alles wat hij benodigde was in ruime mate aanwezig zoals voedsel voor vele jaren, water, een zelfstandig functionerend stroomsysteem en het belangrijkste was het zuurstof producerende systeem waar hij, middels het masker, niet zonder kon.

Macht en rijkdom waren de twee idealen geweest waar hij en zijn “familie” jarenlang naar toe hadden gewerkt, en waar hun voorouders altijd plannen in hadden gemaakt om uiteindelijk het grote doel te realiseren. Maar wat had hij nu aan al die rijkdom. Kijkende naar de situatie waarin hij zich nu bevond met geen enkel vooruitzicht op verandering of verbetering, bedacht hij met tegenzin dat hetgeen zijn “familie” had nagestreefd, uiteindelijk resulteerde in de huidige omstandigheden. Maar hadden de geleerden niet uitdrukkelijk aangegeven dat de ingeslagen weg geen gevolgen zou hebben? Waar was het dan fout gegaan en wat hadden zij allemaal over het hoofd gezien in hun streven naar macht , rijkdom en wereldheerschappij. Een wereldheerschappij die men had gerealiseerd met misleiding, angst, onwetendheid en onderdrukking van alle volkeren, wat geen enkel probleem was geweest daar zij de macht hadden over alle media in de wereld, en zo hun spel speelden om hun doel te realiseren. Zo dichtbij waren zij geweest en toch werden zij uiteindelijk verslagen door een tegenstander, waarvan zij dachten deze te kunnen vormen zoals zij dat wilden en met de middelen welke zij hiervoor wilden inzetten. Nadat zij op het punt stonden om hun uiteindelijke doelstellingen definitief te realiseren, sloeg het noodlot toe en wel in een wijze die niemand van hun had kunnen voorzien.

Sinds het einde van de Franse Revolutie, waar hun gemeenschappelijke voorouders als medespelers hun spel hadden gespeeld, werden plannen gemaakt, aangepast en weer verworpen, waarbij men op een onbloedige wijze de wereldheerschappij kon verkrijgen maar vooral kon behouden gedurende vele generaties.

Ter controle op het wel of niet werkzaam zijn van plannen, werden deze vaak op lokaal gebied getest en uitgewerkt, om een uiteindelijk resultaat te verkrijgen. De inzet van deze plannen werd op sociaal, economisch en politiek gebied toegepast en bekeken werd waar knelpunten waren en hoe deze op te lossen. Vaak was het zo dat knelpunten/tegenstanders zo hardnekkig waren, dat deze door inzet van bepaalde krachten gewoonweg van het toneel verdwenen en nimmer meer opdoken. Het doel heiligde de middelen en wie dwarslag werd opgeruimd.

Hartfalen, een noodlottig ongeval, het maakte niet uit wat je overkwam als tegenstander, je werd uitgeschakeld en wel definitief.

Handelspartners, zakenlieden, politici maar ook politiek leiders en regeringsleiders werden op deze wijze monddood gemaakt. Nimmer was er ook maar een spoortje bewijs wie hier achter zat of voordeel van kon hebben. En zij die probeerden sporen terug te vinden, werden heel snel, dankzij opsporingssystemen op en buiten het Net, getraceerd en uitgeschakeld, ja zelfs hele gezinnen verdwenen zonder een spoor na te laten. Men was heel bedreven in dit soort zaken.

Na vele jaren van kennis en macht vergaring, werd een eerste poging tot wereldheerschappij gedaan met het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Niet een simpele aanslag was de reden, neen die lag dieper en had te maken met het bezitten van octrooien op divers gebied waardoor wederom een stap naar absolute heerschappij werd gedaan. Het leverde niet het gewenste resultaat op en na jaren werd een tweede poging gedaan met de Tweede Wereldoorlog. Dit werd een regelrechte fiasco, want duidelijk was dat er nog steeds grote groepen waren die nog niet rijp waren voor het uiteindelijke doel. Instemmen met volledige onderdrukking en opgeven van alle persoonlijk en wettelijke vrijheden zonder weerwoord of tegenspraak, was nog niet aan de orde en daar moest men toch iets op gaan vinden, zonder wederom een volgende wereldoorlog te beginnen.

Gezocht werd een aanzet in het opzetten van groepen en organisaties die op lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd gebied, middels misleiding en onjuiste informatieverstrekking, hele gemeenschappen een gedachte en beeld van een angstaanjagende gebeurtenis in te prenten. Helaas werden deze beelden zeer snel weer vergeten dus zocht men een andere oplossing en die vond men in een jong labiel individu welke met zachte drang en juiste sturing wel voor het grote publiek het juiste middel bleek te zijn. Zo maakte de wereld kennis met een individu, gespeend van kennis omtrent de materie maar telkenmale de beschikking hebbende over platformen, waarin middels onhoudbare beweringen en een flutverhaal, steeds meer mensen in gingen geloven en op deze wijze langzaam maar zeker de kant op werden gestuurd waar men ze wilde hebben.

Tegelijkertijd lanceerde men in die periode nog een tweede maar nog veel belangrijker wapen, om mensen volgzaam en monddood te maken en wel een zeer dodelijke ziekte. Allerlei scenario’s werden uitgeprobeerd om te zien welke het effectiefste waren, lockdowns, isolaties, testen en uiteindelijk werd het “vrijwillig” verplicht, op straffe van uitsluiting, vaccineren. Een A variant werd gevolgd door een B variant, en steeds werden er wel weer ergens nieuwe nog besmettelijkere varianten aangetroffen en werd men gaandeweg murw gebeukt door allerlei angst en paniekverhalen, hoe dodelijk het wel niet was en dat je het altijd voor een ander moest doen. Zo werden hele volkeren volgzaam en monddood gemaakt met wettelijke en onwettelijke middelen door machthebbers die zelf niet begrepen waar zij mee bezig waren, maar uitvoerden waarvan zij meende de oplossing te zijn. Niet wetende of beseffende dat zij als marionetten ook maar hun rol moesten spelen.

Maar ook nu bleken er toch nog groepen en individuen te zijn, die twijfelden aan hetgeen hen allemaal werd voorgehouden door overheden en Media. Bij elke vraag werden zij belachelijk gemaakt, als ontkenners of onwetenden neergezet, onder druk gezet, bedreigd en zelfs uit hun functies gezet, puur en alleen omdat zij vragen stelden en op deze wijze niet meer in de denkwijze van de anderen thuishoorden en dus buitengesloten moesten worden en wel op alle gebieden.

Er ontstond een leefwereld, die schrikbarende overeenkomsten bleek te hebben met hetgeen voor de Tweede Wereldoorlog in sommige Europese landen gangbaar was, en waar een actief beleid was om dit soort mensen op te sporen.

Het doel heiligt de middelen en zo werden tegenstanders of vragenstellers systematisch opgeruimd, met of zonder geweld, waarbij zij daarna nimmer meer werden gehoord of gezien. Tenslotte had men wel enige ervaring in het elimineren van tegenstanders waarbij zelfs staatslieden, politieke kopstukken en anderen aan ten onder waren gegaan. Angst en dodelijke toekomstvisies droegen bij aan een klimaat waarin iedereen een ander, vanwege welk gedrag dan ook, scheef aankeek en bij een verdacht gebaar of woord, meteen werd aangemerkt als tegenstanders van het systeem en werden opgeruimd.

In dit klimaat werden plannen uitgevoerd en de roep om oplossingen werden dan ook gehoord en ingevuld, door politici die nimmer beseften waar zij mee bezig waren waarbij hooguit enkel stumperd beseft moeten hebben dat er iets niet klopte. Zo werkten politici, maar ook de gewone man, mee aan de realisatie van plannen die hun eigen ondergang betekenden. Één dreiging met een dodelijke ziekte en één dreiging met een dodelijk stofje, genaamd Co2, waren genoeg om een hele wereldbevolking op de knietjes te krijgen. Zo werden zij als makke schapen naar een moderne slavernij gebracht waarin economische achteruitgang nogal zwakjes uitgedrukt was, sociale zekerheden nauwelijks bestonden en geen plaats meer was voor zelfontwikkeling of persoonlijke vrijheden.

Het uitbannen van ziekte en levensbedreigende stoffen in de atmosfeer waren dan ook grote overwinningen van de mens op de natuur. De mens had laten zien groter en sterker te zijn als de natuur en ziektes wat als enorme overwinning werd gevierd. Niets kon de mens nog tegenhouden in haar streven naar totale beheersing van alles op de planeet. Daarbij vergat men dat er maar een klein select groepje was wat uiteindelijk de dienst uitmaakte op aarde en men zou er nog pijnlijk aan worden herinnerd.

De uitstoot schadelijke stoffen was aan banden gelegd en een dodelijke ziekte uitgebannen, dus langzaam maar zeker zag men een daling van alle schadelijke stoffen, op één na.

De aangenomen daling van de Co2 kwam maar niet op gang en men bedacht hoe men dit op gang kon brengen, toen duidelijk werd dat de stagnatie nu heel langzaam overging in een daling. De waarde van bijna 500 ppm zakte nu heel langzaam met enkele delen, maar er was een daling zichtbaar en dat was het gestelde doel.

Echter na zeer korte tijd bleek, dat de daling er van veel sneller verliep dan men voor mogelijk had gehouden en men heel snel weer op de voorheen geaccepteerde 280 ppm zou uitkomen.

Volgens geleerden zou dan de daling stagneren en op dat niveau blijven staan. Hoe wrang dat deze bewering heel snel in de afvalbak kon. De afname Co2 ging zo snel dat men op een gegeven moment nog maar 200 ppm kon meten en even later kwam deze op 150ppm uit. Het gevolg, sterven van bomen, struiken, dieren en mensen. Voordat men ook maar kon denken aan oplossingen, was het grote sterven op aarde losgebarsten en weinigen, met nam van de “familie” hadden zich in hun daartoe gebouwde overlevingsgebouwen terug getrokken in afwachting van een herstel van hetgeen nu gaande was.

Na enige tijd bleken er nog twee van de “familie” over te zijn als allerlaatsten van de mens op aarde.

Op een ochtend ging het licht in het gebouw aan en liet het licht schijnen op een bewegingsloos lichaam, waarnaast een masker lag waar zuurstof uit stroomde. De laatste mens op aarde was ten onder gegaan aan zijn eigen machtsspelletje, honderden jaren daarvoor door zijn voorouders uitgedokterd.

Valt er iets te leren uit het verhaal of kunnen we het zien als fictief en onrealistisch waarbij zaken zich nooit zullen voordoen?

Nemen we de proef op de som en laten we eens allen die nu met ziektes en transities veel geld verdienen hun gang gaan, waar gaat het eindigen en wie gaat dan het gelag betalen.

Want wat weten wij nu precies over het Klimaat op aarde, wat de aanleiding is voor afkoeling, opwarming en tijdsduur van al deze veranderingen. Denken sommigen nu echt dat zij met hun maatregelen ook maar enig invloed kunnen uitoefenen op een systeem wat al miljarden jaren werkzaam is?

Zou het ons niet sieren om wat bescheidener te zijn, wat zorgvuldiger met de ons ter beschikking staande middelen om te gaan en in te spelen op alternatieven die wel zinvol en functioneel zijn, in tegenstelling tot wind, zon en biomassa. Geen wind, geen energie! Geen zon, geen energie! Biomassa is massaal Co2 uitstoten en daarnaast bronnen van Co2 opslag vernietigen en opstoken, waarbij enorme desastreuse aanslagen op natuur en dierenleven worden gedaan die nimmer te herstellen zijn.

Warmt onze aarde op?, ja maar wie of wat is de werkelijke oorzaak en wat is het uiteindelijke resultaat. We weten het allemaal niet want we gaan af op modelberekeningen en aannames terwijl het Klimaat op onze aarde onvoorspelbaar blijkt te zijn. Maar Co2 is de boosdoener dus gaan we de meest idiote dingen uitvoeren zonder enig resultaat.

Landbouw en veeteelt op Groenland (wie gaf het deze naam en waarom?); Hannibal die met olifanten over de alpen trok(waar was ijs en sneeuw toen?); Noordzee die veel lager dan nu stond (oorzaak?).

Gebeurtenissen uit een verleden waar weinig of geen menselijke invloeden aan ten grondslag lagen en toch beweert men dat menselijke invloed de oorzaak is van de huidige opwarming.

Elke ingreep van de mens in de natuur is een vernietiging van de natuur en levert per saldo een verarming op van hetgeen er was.

Lokale weersomstandigheden, hoe extreem ook, noemt men ineens een Klimaatverandering of het gevolg van Klimaatverandering, door de mens veroorzaakt.

Maar zolang er angst, paniek en misleiding plaatsheeft, zo lang kunnen zij die hier geld aan verdienen nog meer geld en macht vergaren en hun plannen doorvoeren.

‘Do or die’, sprak iemand en als antwoord citeer ik dan een uitspraak van iemand anders, ‘At your service!! ‘ Maar anders dan het mens denkt.

U durft niet meer kritische vragen te stellen en zelf te denken? U kiest voor onderdrukking en opgave van alle vrijheden?

Max Pool.

U werkt mee aan uw eigen ondergang?

U durft niet meer kritische vragen te stellen en zelf te denken?

U komt niet meer voor uw mening uit?

U kiest voor onderdrukking en opgave van alle vrijheden?

U kent ook de partijen die dit uitvoeren met uw instemming?

Wie bent u om over uw medemens te oordelen en te bepalen wat hij wel of niet mag volgens uw leefwereldje??

***

Naschrift van de redactie

Climategate.nl is geen aanhanger van complottheorieën. Hanteren we het scheermes van Occam dan bieden onder andere gebrek aan kennis, groepsdenken, en de brede, beschikbare subsidiestromen reeds voldoende verklaringsgronden voor het huidige klimaatbeleid, zonder dat daar kwaadaardige op geld beluste opzet van wie dan ook aan ten grondslag ligt.

***