Klimaatverandering en energietransitie in Nederland

Zeespiegelstijging, metingen versus projectie.

Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Vanaf 1850 is de gemiddelde aardse atmosferische temperatuur met 1,2⁰C gestegen. In Nederland heeft er een gemiddelde temperatuurverhoging van ruim 2⁰C plaats gevonden.

Eigenlijk geven bovengenoemde cijfers geen juist beeld van de werkelijkheid. Immers de gemiddelde jaarcijfers, die berekend zijn uit gemiddelde dag- en vervolgens gemiddelde maandtemperaturen zeggen niets over de pieken en dalen in temperatuur oftewel de grote opeenvolgende verschillen.

Sinds 1978 wordt de aardse temperatuur met satellieten gemeten. Met geostationaire satellieten wordt continue de temperatuur op dezelfde plaatsen van de Aarde gemeten. Uit deze continue stroom van gegevens worden de gemiddelden bepaald. De pieken en dalen, die in een belangrijke mate bepalend zijn voor het klimaat vallen dan tegen elkaar weg, terwijl deze grote verschillen uiteindelijk bepalend zijn hoe de mens de weersomstandigheden ervaart.

Overtuig u van de verschillen in grootte van de pieken en de dalen:Klimaatverandering en energietransitie in NederlandDe vraag is nu hoe de 1,5⁰C maximale temperatuurstijging in de praktijk zal worden ervaren, want ook dit gemiddelde is berekend uit pieken en dalen. Ik heb inmiddels begrepen, dat CLINTEL op dit punt nader onderzoek gaat doen. Zie ook hier.

Klimaatsceptici hebben het imago als zouden zij de klimaatverandering ontkennen. Dit is geenszins het geval. Met veel wetenschappers in hun gelederen zijn de sceptici het oneens met de dominante rol die aan CO2 wordt toebedeeld bij de opwarming c.q. klimaatverandering van de Aarde. De vele miljarden, die de Nederlandse burgers moeten opbrengen om Nederland CO2 emissie vrij te maken (de energietransitie), levert een vermindering qua opwarming op van 0,0003⁰C. Het overhaast “van het gas afgaan” is daarmee grote onzin!

Onderzoek van Em. Prof. Dr. W. J. Witteman heeft uitgewezen, dat bij een verdubbeling van het CO2-gehalte de opwarming van de atmosfeer en daarmee die van het aardoppervlak slechts in zeer geringe mate zal toenemen. Dit komt omdat de absorptie van warmtestraling door de nu aanwezige CO2-concentratie al verzadigd is. Verdubbeling van CO2 leidt slechts tot zeer geringe absorptie-toename. Zie hier.

Sceptici zijn er van overtuigd, dat er een groot aantal (+/- 38) factoren een veel grotere rol spelen bij de opwarming van de Aarde.

De mens gaat hierbij zeker niet vrijuit! Meermalen heb ik de volgende oorzaken genoemd: Overmatige boskap, roetuitstoot, verstedelijking, invloed van windturbineparken en verder alle vraag naar energie die de mensheid gebruikt voor verwarming, airconditioning, transport en industrie welke uiteindelijk voor een zeer groot deel wordt omgezet in warmte en die aan de atmosfeer wordt overgedragen.

En verder: de uitstoot van broeikasgassen die vele malen sterker zijn dan CO2. The Washington Post van 19 oktober 2021 meldt dat de satelliet Copernicus Sentinel-5P in Rusland een gaslek van aardgas heeft ontdekt waaruit per uur 395 kilo methaan weglekt. En u weet, dat methaan een 35x sterker broeikasgas is dan CO2.

Maar ook niet te vergeten: De forse toename van de wereldbevolking. Het gaat dan vooral om de toename van het energieverbruik, extra huizenbouw en infrastructuur en het gebruik van drinkwater en voedsel. Zie hier.

Klimaatalarmisten, te zamen met het overgrote deel van de politici, wijzen bij zeer slechte weersomstandigheden onmiddellijk naar CO2 (dus fossiele brandstoffen) als oorzaak. Bijvoorbeeld: de overstromingen in België, Nederland en Duitsland in juli 2021 door de enorme overvloed aan neerslag. Meanderende straalstromen zijn hiervan, volgens veel wetenschappers, de oorzaak geweest.

In tegenstelling tot deze meerdere wetenschappelijke opvattingen deed Rob van Dorland (KNMI) de uitspraak, dat klimaatverandering de oorzaak is geweest en er dus stringentere maatregelen genomen moeten worden. Bovendien deed hij er nog een schep paniek bovenop:

Bij onvoldoende maatregelen zal de zeespiegel in 2050 door smeltend ijs op Arctica en Antarctica met 1,2 meter zijn gestegen.

In onderstaande grafiek is te zien, dat er in Nederland nog steeds sprake is van een zeespiegelstijging van 19 cm per eeuw, inclusief de bodemdaling van 3 cm. De rode lijn in de grafiek is de op de COP26 vooruitlopende visie van het KNMI.

Klimaatverandering en energietransitie in Nederland

Ik ben zeer benieuwd waar het IPCC met daarbij de reactie van CLINTEL binnenkort mee komt.

Van verstandige en intelligente mensen verwacht je niet de onderstaande uitspraken over het niet nakomen van de klimaatwet:

Mevrouw Kaag van D66: Het is nu of nooit. Doe het of sterf.

De Partij voor de Dieren tijdens hun tv-uitzending d.d. 18.10.2021 voor politieke partijen: Na ons de zondvloed. In 2050 zullen er door klimaatverandering 10 miljoen doden zijn.

Wat een onnodige en onverstandige paniekzaaierij!

De heer Klaver van Groen Links denkt de enorme en groeiende energie vraag te kunnen dekken door met windmolens en zonnepanelen elektriciteit op te wekken en daarmee ook waterstof te produceren en verder aardwarmte te gebruiken voor verwarmingsdoeleinden. Hij wijst kernenergie af.

Elektriciteit vormt 20% van onze energievraag. De windmolens en zonnepanelen, die nu geplaatst worden, zijn bedoeld voor elektriciteit opwekking als vervanging van fossiele centrales. Elektriciteit wordt op dit moment voor 26% opgewekt door duurzaam (windmolens, zonnepanelen, biomassa). Op de totale energievraag is dit maar 26/5 = 5,2%.

Een kerncentrale gaat zeker 60 tot 70 jaar of langer mee. De energielevering is betrouwbaar, is instelbaar qua vraag en aanbod en neemt slechts een fractie van de ruimte in, in vergelijking met windmolens en op land geplaatste zonnepanelen.

In Nederland dreigt een enorme impasse te ontstaan over de wijze hoe de toekomstige energievoorziening moet worden gerealiseerd.

Er zijn enorme meningsverschillen over:
* Windturbines op land en/of zee;
* Zonnepanelen op kostbare natuur- of landbouwgrond;
* Biomassa;
* CCS (carbon capture and storage) = ondergrondse opslag van CO2;
* Stoppen met aardgas;
* Import van Russisch aardgas;
* Groene of blauwe waterstof;
* Aardwarmte;
* Kernenergie.

Nederland heeft een zeeklimaat

Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met relatief milde winters, milde zomers en neerslag gedurende het hele jaar. Dit klimaat heeft Nederland te danken aan de invloed van de Noordzee.

Het klimaat is het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar. Klimaatfactoren zijn variabelen, die van invloed zijn op het klimaat. Hoe warm het op een bepaald moment op een bepaalde plaats is, wordt door een complex van factoren bepaald. Een belangrijke factor is de hoeveelheid stralingsenergie van de Zon, waarmee de Aarde wordt bestraald.

Invloed van meer zonne-uren en grotere wolkendoorlaatbaarheid van zonnestraling op de opwarming van Nederland.

Meer zonne-uren

Allereerst bekijken we de grafiek van gemiddelde Nederlandse jaartemperaturen tussen 1900 en 2020. Van 1910 tot rond 1975 zien we een lineaire stijging van de temperatuur van 8,9⁰C naar 9,4⁰C (=0,5⁰C) over een periode van 60 jaar. Vanaf 1975 zien we een plotselinge verhoging in de gemiddelde jaarlijkse temperaturen van 9,4⁰C tot bijna 11⁰C (=1,6⁰C) over een periode van 50 jaar.

Klimaatverandering en energietransitie in Nederland

Een groot deel van deze temperatuurverhoging is het gevolg van een toename van het aantal zonne-uren, zoals uit onderstaande grafiek blijkt.

Klimaatverandering en energietransitie in Nederland Fijnstofdeeltjes in de atmosfeer reflecteren zonlicht waardoor de Aarde dus opwarmt

Bron hier.

Uitgaande van de gemiddelde jaarcijfers (de puntjes) zien we het aantal zonne-uren vanaf 1977, na een dip tussen 1971 en 1977, matig tot sterk toenemen. De lijnen zijn de voortschrijdende gemiddelden over 10 jaar.

Een tweede oorzaak van de temperatuurverhoging is:

Een grotere wolkendoorlaatbaarheid van zonlicht.

In een peer-reviewed publicatie in “Atmosphere” hebben de wetenschappers Hans-Rolf Dübal en Fritz Vahrenholt de stralingsbalans van de Aarde gedurende de afgelopen 20 jaar onderzocht. De metingen hebben met satellieten van NASA plaats gevonden.

De resultaten van hun onderzoek zijn gepubliceerd in het artikel: Radiative Energy flux variation from 2001 – 2020. De opwarming van de Aarde in de afgelopen 20 jaar is in hoofdzaak te wijten aan een grotere doorlaatbaarheid van de wolken voor kortgolvige zonnestraling. De uitgaande kortgolvige straling vanuit de Aarde is in deze periode sterk afgenomen (zie onderstaande figuur), vrijwel even sterk op het noordelijk als op het zuidelijk halfrond (NH en SH). Dat betekent dus, dat de Aarde meer warmte heeft vastgehouden. Dit is dus duidelijk iets anders dan het broeikasgas proces.

Klimaatverandering en energietransitie in Nederland Fijnstofdeeltjes in de atmosfeer reflecteren zonlicht waardoor de Aarde dus opwarmt

Bij een vrijwel constante zonnestraling betekent dit dat meer kortgolvige straling het aardoppervlak heeft bereikt en dus tot de opwarming heeft bijgedragen. De langgolvige terug straling (het zogenaamde broeikaseffect) droeg slechts in mindere mate bij tot de opwarming.

Klimaatverandering en energietransitie in Nederland Fijnstofdeeltjes in de atmosfeer reflecteren zonlicht waardoor de Aarde dus opwarmt


Satellietmetingen door NASA.

Uit bovenstaande afbeelding is af te lezen, dat de netto stralingsflux, d.w.z. het verschil tussen de binnenkomende zonnestraling en de uitgaande lang- en kortgolvige straling, de mede veroorzaker is voor de toename van de opwarming.

Resumerend
In Nederland en in een groot deel van West-Europa blijkt, dat de hoeveelheid op Aarde binnenvallende zonnestraling (instraling) vanaf 1980 op veel plaatsen met meer dan 10% is toegenomen.

Een derde oorzaak van een veranderd klimaat:

Fijnstofdeeltjes in de atmosfeer reflecteren zonlicht

Hoe meer fijnstof hoe meer zonlicht wordt teruggekaatst – Hoe minder fijnstof hoe meer zonlicht wordt doorgelaten en waardoor de Aarde dus opwarmt.

Atlas Leefomgeving is een samenwerkingsverband tussen Overheden en zij meldt het volgende: De gemeten jaargemiddelde hoeveelheden fijnstof in de lucht zijn de afgelopen 20 jaar gehalveerd door maatregelen bij verkeer, industrie en de energiesector. Dit betekent dus dat in Nederland over de afgelopen jaren door vermindering van het aantal stofdeeltjes meer zonnewarmte de Aarde heeft bereikt.

Conclusie

De bovengenoemde drie beschrijvingen vormen een aannemelijk bewijs dat zij de oorzaak zijn van de extra opwarming zoals deze o.a. in Nederland heeft plaats gevonden.

Klimaatverandering en energietransitie in Nederland Fijnstofdeeltjes in de atmosfeer reflecteren zonlicht waardoor de Aarde dus opwarmt

Ap Cloosterman.

Tot slot

Zie ook de verschillende publicaties, die over dit onderwerp zijn uitgebracht:
Radiative Energy flux variation from 2001 – 2020
De zon en de opwarming van Nederland | klimaatgek
It’s the cloud, stupid | klimaatgek
adhuijser-feedback2.pdf (clepair.net)

Deze artikelen zijn moeilijk te begrijpen. Ik heb geprobeerd om mijn artikel eenvoudig te houden, zodat het ook voor de leek te begrijpen is.

***