NOS/NPO-Ombuds’man’ Margo Smit.

Eerder stuurden wij een klacht aan de Ombuds’man’ van de NOS/NPO, Margo Smit. Zie hier.

Daarin wezen we op de eenzijdige en tendentieuze klimaatberichtgeving van het NOS- journaal en de NPO in het algemeen, waarin uitsluitend aandacht wordt geschonken aan klimaatpropaganda en niet aan alternatieve opvattingen van klimaatsceptici.

Dit is in strijd met de mediawet, die uitdrukkelijk stelt dat de publieke omroep ook aandacht dient te schenken aan minderheidsopvattingen. Maar een recente opiniepeiling laat zien dat het helemaal geen minderheid is. Des te treuriger is het dat hun opvattingen kennelijk door de thans vigerende cancel culture bij de publieke oproep worden geweerd.

Onze klacht ligt reeds vele weken in de week. Maar we hebben daarop nog steeds geen reactie gekregen. Zo’n reactie lijkt ons toch niet zo moeilijk, want het is voor iedere TV-kijker zonneklaar dat we bijna dagelijks worden overspoeld met klimaatpropaganda, terwijl het tegengeluid in het geheel geen podium wordt geboden.

Dit is des te opmerkelijker daar het wetenschappelijk niveau van de critici, bijvoorbeeld de ondertekenaars van de wereldklimaatdeclaratie van CLINTEL aanmerkelijk hoger ligt dan dat van de klimaatactivisten, die wij dagelijks op ons beeldscherm over de vloer krijgen. Vandaar dat we weer eens in de pen zijn geklommen en de Ombuds’man’ de navolgende  e-mail hebben gestuurd:

Waarde Ombudsman, beste Margo Smit,

Ik herinner U eraan dat wij op 21 oktober jongstleden een klacht hebben ingediend over de tendentieuze, alarmistische klimaatberichtgeving van de NOS/NPO. Zie hier.

Wij hebben erop gewezen dat deze in strijd is met de mediawet, die bepaalt dat ook aandacht dient te worden geschonken aan opvattingen van minderheden. Maar gaat het hier om minderheden?

Uit een recente opiniepeiling is bekend geworden dat kritiek op het klimaatbeleid door een meerderheid van de Nederlandse bevolking wordt gedeeld. Zie hier.

Wij vragen ons af waarom de behandeling van onze klacht zo lang moet duren. Het is toch zonneklaar. Tegenover een een golf aan klimaatpropaganda rond de klimaatconferentie van Glasgow stond – voor zover wij hebben kunnen nagaan – geen enkel, maar dan ook geen enkel tegengeluid, ondanks het feit dat zo’n kleine duizend wetenschappers van naam en faam wereldwijd zich hierover kritisch hebben uitgelaten. Zie hier.

Grappig was dat de NOS-Niewsapp onlangs een video vertoonde van een jonge Nederlandse moslima (met hoofddoekje), die vertelde namens vele Nederlandse jongeren te spreken en opriep voor de strijd tegen klimaatopwarming (die al jarenlang niet plaatsvindt). Uiteraard is zulks een lofwaardig initiatief uit het oogpunt van ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’, maar het steekt toch schril af bij de stelselmatige ‘cancel culture’, waarvan deskundigen, die wèl van de hoed en de rand weten wat betreft klimaat, het slachtoffer zijn.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, was de betrokken video binnen korte tijd verwijderd. Waarom is mij niet bekend. Maar ik kan mij van de redenen daarvan wel een voorstelling maken.

Tot slot. Waarom is onze klacht nog niet beantwoord en wanneer kunnen wij een reactie verwachten?

Ik kan u verzekeren dat wij met spanning daar naar uitkijken en er gepaste aandacht aan zullen schenken op onze websites.

Mvg,

Hans Labohm

Hoofdredacteur van Climategate.nl

***

Inmiddels heb ik van Margo Smit de volgend reactie ontvangen.

Beste heer Labohm,

Dank voor uw diverse mails, waarin u achtereenvolgens een klacht bij mij neerlegde over de klimaatberichtgeving van NOS Nieuws, mij cc-de in mailwisseling met de hoofdredactie van NOS Nieuws en mij daarna hielp herinneren aan uw klacht. Mij was uw klacht niet ontgaan, noch de mailwisseling tussen u en de hoofdredactie van NOS Nieuws. U was blijkbaar wel ontgaan dat er termijnen zijn vastgesteld (én gepubliceerd) waarbinnen de ombudsman aan klachten aandacht dient te geven als zij ze voor behandeling aanneemt. Dit omdat de ombudsman gezien de werkdruk en de omvang van het team niet altijd direct kan antwoorden maar opdat iemand die klaagt wél weet waaraan hij of zij toe is qua behandelsnelheid. Die termijnen zijn ook nu ik u mail nog niet verstreken. Geen grond voor uw ongeduld over de behandelsnelheid dus.

Het inzetten van klimaatbeleid en voortvarendheid in de berichtgeving daarover kunnen enig publiek verwoord ongeduld wel gebruiken. Zo blijkt uit de communis opinio in de wetenschap waarop klimaatbeleid wordt ontworpen en klimaatverslaggeving van NOS Nieuws over dat beleid stoelt. U bestreed in uw eerdere klacht bij mij de omvang van de wetenschappelijke onderbouwing van en overeenstemming over klimaatproblematiek (en doet dat nog), én welke consequenties een nieuwsredactie daaraan kan of mag verbinden teneinde de berichtgeving feitelijk, gebalanceerd en onpartijdig te laten zijn. Maar onpartijdigheid en evenwichtigheid in berichtgeving zijn bij deze zo overweldigende wetenschappelijke overeenstemming over de richting van klimaatontwikkelingen niet gelijk (noch ooit geweest) aan evenredige verdeling in zendtijd en aandacht.

Ik schreef dit u jaren geleden ook allemaal al (en veel meer). Ik heb aan dat (door de hoofdredactie van NOS Nieuws in het antwoord aan u geciteerde) onderzoek van destijds niets toe te voegen. Zie hier.

Wel nog het volgende als reactie op uw laatste mail aan mij: u schreef daarin over een korte video van NOS Nieuws met een reactie op de klimaatplannen in het nieuwe regeerakkoord. U stelde dat deze video verwijderd was en insinueerde een reden waarom. De video is niet verdwenen, zie hier. Ik mag er van uitgaan dat u uw insinuaties omtrent de verwijdering (openbaar?) zult intrekken?

[Reactie HL: Nee, daar lijkt mij geen aanleiding toe. Dit was niet de video waarop ik doelde en niet de video die korte tijd op de NOSapp – dat is een ander podium dan NOS Nieuws – stond. Daar was alleen één onderdeel daarvan te vinden, namelijk de opname met een jonge moslima. Zie hier.]

Tot slot: het was me ook niet ontgaan dat u er in uw diverse mails niet in slaagt mijn naam correct te spellen en dat u me tutoyeert zonder dat wij samen geknikkerd hebben of het over tutoyeren eens zijn geworden (ik heb altijd geleerd dat je pas tutoyeert na wederzijdse toestemming, toch?). Beide zaken spelen niet mee bij mijn besluit om uw klacht verder niet te behandelen en de mailwisseling hierover met u te stoppen. Wél dus het feit dat uw klacht een herhaling van zetten is ten opzichte van uw eerdere klachten bij mij, en de uitkomst van mijn onderzoek dat ook zou zijn. Voor het in herhaling vallen van (mailwisseling over) een klacht is mijn (werk)week te kort.

Met vriendelijke groet,

Margo Smit
Ombudsman voor de publieke omroepen

***

Naschrift

Het is opmerkelijk dat de Ombuds’man’ zich beroept op een ‘overweldigende wetenschappelijke overeenstemming’. Dat is haar belangrijkste argument. Het is haar kennelijk niet bekend dat zulks geen wetenschappelijke benadering is. In de wetenschap gaat het om bewijzen … niet om een vermeende consensus. En dat bewijs is nog steeds niet geleverd.

En hoe komt zij aan het idee dat dat er een ‘overweldigende wetenschappelijke overeenstemming’ is? Vermoedelijk heeft zij dit vanuit de echoput gehoord. Een van de meest bekende oerbronnen van deze desinformatie is de publicatie van Cook et al. Maar de uitkomsten van hun overzicht van de opvattingen onder gekwalificeerde wetenschappers is grondig weerlegd. Zie bijvoorbeeld de factcheck hier. Bovendien pretendeerde geen van de wetenschappers die waren geraadpleegd het bewijs van AGW te hebben geleverd. En daar gaat het toch ècht om in de wetenschap.

Door deze informatie toch klakkeloos over te nemen maakt de publieke omroep zich medeplichtig aan het verspreiden van desinformatie.

Daartegenover is de kritiek op de AGW-hypothese evenzeer overweldigend. Wereldwijd hebben bijna duizend gerenommeerde wetenschappers en professionals de CLINTEL-declaratie onderschreven. Dat is uniek in de wetenschappelijke wereld. Zie hier. Maar voor de publieke omroep is dat kennelijk onvoldoende om daaraan aandacht te schenken. Wat klimaat betreft is deze de ijverige uitvoerder van de cancel culture.

En zo glijden we geleidelijk af naar Noord-Korea aan de Noordzee. Dat is triest, eens te meer daar de publieke omroep op andere terreinen wèl bewijst hoogwaardige programma’s te kunnen produceren.

Hans Labohm

***