Erika Bjerström.

Trouwe lezers zullen zich herinneren dat Climategate.nl verschillende klachten heeft ingediend bij de Ombuds’man’, Margo Smit, van de publieke omroep over de tendentieuze klimaatberichtgeving, waarbij de kritiek op de menselijke opwarmingshypothese straal wordt genegeerd. Deze klachten zijn op niets uitgelopen.

Dat was ook niet verwonderlijk want de publieke omroep weigert stelselmatig klimaatsceptici podium te geven, ook al is dat in strijd met de mediawet. Zie hier.

Dat betekent dat waar het om klimaat gaat niet terzake kundigen bepalen wat het Nederlandse publiek wel en niet voorgeschoteld krijgt. Dat is een succesformule voor de debilisering van de samenleving.

Maar het kan altijd nog erger. De Zweedse staatsomroep (SVT) gaat zelfs zo ver om klimaatsceptici openlijk te stigmatiseren door een klimaatactivistische journaliste, Erika Bjerström, podium te geven om hen – en in het bijzonder Ir. Elsa Widding – als criminelen in het beklaagdenbankje te zetten.

Wat is er allemaal zo voorgevallen?

Hieronder volgt een overzicht geschreven door Mats Johansson, organisatieadviseur, journalist en jurist. Op basis van zijn expertise en ervaring maakt hij een summiere analyse van het activisme binnen SVT en schetst hij een beeld van enkele de hoofdrolspelers.

Overeenkomst met de situatie in Nederland is alles behalve toeval.

Lees en huiver.

***

Van: Mats Johansson

Aan: De Zweedse Omroep Autoriteit (GRN)

Onderwerp: Indiening / rapport / aanvulling op GRN in de zaak SVT-Erika Bjerström’s sterk bekritiseerde programma over zogenaamde “klimaatontkenners” in Aktuellt 14 sep 2021

Met een brede ervaring als organisatieadviseur en onderzoeksjournalist, met een achtergrond ook in psychologie en recht, waren mijn collega’s en ik verrast door bovengenoemd programma van Erika Bjerström. Een eye-opener voor hoe journalisten hun platform op een verraderlijke manier kunnen inzetten voor persoonlijke campagnedoeleinden. Dat een belastinggefinancierd mediakanaal van de statuur van SVT Aktuellt in strijd handelt met voor de hand liggende criteria van behoorlijke journalistiek door genoemde verslaggevers zoals Bjerström, die eerder al een helaas nogal eenzijdige milieu- en klimaatactivistische houding heeft getoond, is een schande voor SVT

Haar bijdrage met het duidelijk activistische onderdeel “klimaatontkenners” als een soort criminelen zonder het recht om zichzelf te verdedigen, had bij zowel het hoofd van de SVT als de nieuwsmanagers, evenals de hele Aktuelltredactie, alarmbellen moeten doen rinkelen.

Ze bekritiseerde zichzelf in een interview in Journalisten (nr. 4/2014) dat ze als journalist te “alarmistisch” was. Gezien het feit dat ze haar carrière begon en werd opgeleid als verslaggever voor de GroenLinkse-krant Alternativet, is het niet zo vreemd dat deze houding zeven jaar na het interview zich nog steeds op schrikbarende wijze manifesteert.

Dat SVT of Aktuellt koudwatervrees kreeg, blijkt uit het feit dat deze negatief opgevallen feature snel van het net werd gehaald toen de kritiek bekend werd.

Elsa Widding.

We reageerden op de volgende elementen in en rond het programma over de zogenaamde “klimaatontkenners”. Heel bewust manipulatief gebruikt Bjerström het medium tv om twee bekende en gerespecteerde critici van het klimaatdebat op een lager niveau van kennis en geloofwaardigheid te plaatsen dan ze in feite vertegenwoordigen. Degenen die ze voor de aanval selecteerde zijn Lars Bern en Elsa Widding, beiden technisch-wetenschappelijk zeer goed opgeleide en ervaren debaters, naar wie het de moeite waard is te luisteren.

Aan de andere kant, met Bjerströms reputatie als milieureporter in andere contexten, zoals we later begrepen, heeft noch Bern noch Widding er enig vertrouwen in dat haar journalistiek over klimaatkwesties op een objectief evenwichtige en geloofwaardige manier zou worden uitgevoerd. Daarom hebben ze, onafhankelijk van elkaar, besloten om niet te verschijnen voor een opgenomen interview, omdat ze het dan kan knippen om haar vooraf bepaalde doelen met het programma te bereiken.

Widding heeft in ieder geval verzocht om het interview en de discussie live vanuit de studio van Aktuellt te laten plaatsvinden. Bjerström weigerde, waarschijnlijk uit angst voor hun kennis en bedrevenheid in het debat, en mailde de vragen in plaats daarvan naar Widding. Widding stuurde Bjerström zeer uitgebreide antwoorden op de vragen, voldoende voor een zeer interessante discussie voor een serieuze tv-reporter.

Erika Bjerström

Als ik de zaak goed heb begrepen, heeft Bjerström eerst vakkundig voorwerk gedaan om steun te krijgen voor haar activisme door eerder het hoofd van Riksnyheter’s Charlotta Fribourg ervan te overtuigen dat de nieuwszenders van SVT nooit klimaatkritische meningen mogen publiceren, maar alleen opvattingen die in overeenstemming zijn met het de door de politiek benoemde IPCC, als ultieme waarheid.

Het is een extreme en gevaarlijke houding ten opzichte van de journalistiek, de ethische grondslagen en het voortdurende niveau van geloofwaardigheid, om, als een belastingbetaald nieuwsprogramma, zichzelf als een megafoon te verkopen aan een enkele geselecteerde organisatie, en zich daarmee heeft verplicht daarop nooit kritiek te leveren.

Bjerström is over het algemeen zeer capabel, maar staat in journalistieke kringen ook bekend om haar vermogen om aan te pappen met de managers, vooral de vrouwen, zodat ze zusters worden die hun kritische oordeel over haar berichtgeving verliezen. Dan heeft ze het veld vrij om ze zo te sturen dat ze haar steunen, ook als ze struikelt over haar eigen ambities om primeurs te scoren.

Ze slaagde bij DN [de krant Dagens Nyheter] met Christina Jutterström, ondanks haar heldinnenstatus en hoge integriteit in het journalistieke korps, terwijl Bjerström daarentegen volledig wedde op DN’s mannelijke opvolger Joachim Berner, wiens scherpe ogen haar snel zouden hebben doorzien en haar heeft gestopt bij DN.

Potentieel gevaarlijk is ook haar onverschilligheid als ze iemand op de korrel neemt, in de veronderstelling dat ze een primeur op het spoor is. Er wordt gesproken over hoe ze – voor haar eigen carrière-doel – met abjecte middelen serieuze personen aanviel met ongegronde beschuldigingen, wat in individuele gevallen resulteerde in ontslagen, waarbij de slachtoffers onherstelbare schade opliepen. Op aanvraag kunnen er concrete voorbeelden worden verstrekt.

Bjerström is ongetwijfeld een ervaren verslaggeefster die veel goede dingen heeft gedaan. Haar correspondentschap in o.a. de Verenigde Staten is een medaille waard, vinden wij. Maar voor een activist kan vaardigheid, althans tijdelijk in het heetst van de strijd, helaas net zo handig worden gebruikt voor manipulatieve acties om vooraf bepaalde doelen te bereiken.

Het wordt gevaarlijk wanneer dit verraderlijk kan worden gedaan vanaf geloofwaardige platforms zoals SVT. Om persoonlijke verantwoordelijkheid te vermijden, kan zij zich verschuilen achter het beleid van SVT. Daarom was het een slimme strategie van Bjerström om een nieuwe vriendin Charlotta Fribourg aan te trekken om te worden geïnterviewd en om te verkondigen dat SVT Aktuellt achter het IPCC staat dat altijd gelijk heeft (dwz geïmpliceerd “SVT houdt niet van klimaatontkenners”). Zo waren Fribourg, Aktuellt en Rapport gebonden aan haar woorden, terwijl Bjerström zonder haar eigen verantwoordelijkheid haar vooringenomen standpunt kon versterken en meer eenzijdig kon berichten, met Fribourg als gijzelaar.

Dit is het beleid van SVT Riksnyheter. In het vorige interview met de Journalist (2014) blijkt dat Bjerström degene wil zijn die de controle heeft: “Erika Bjerström is gewend om de producent te zijn, degene die de controle heeft.” Maar ze kent duidelijk haar alarmerende inzet niet. Ze erkende dat “empathie soms de overhand neemt”, en dat het moeilijk is om “afstand te nemen tot wat wordt gecontroleerd” en dat ze “moeite heeft gehad om dit in evenwicht te brengen”.

Tegen deze achtergrond lijkt ze definitief te hebben gefaald in haar pogingen tot journalistiek evenwicht. Ze neemt een duidelijker standpunt in voor één kant dan ooit tevoren. Bovenstaande achtergrond is niet vergezocht, maar integendeel belangrijk om te begrijpen wat er nu is gebeurd in de bekritiseerde rubriek over klimaatsceptici. Hier zijn SVT en Aktuellt ernstig in gebreken gebleven. SVT heeft dit blijkbaar te laat ingezien – pas toen er een groot aantal meldingen bij GRN waren ingediend.

Dat SVT of Aktuellt koudwatervrees kreeg, blijkt uit het feit dat deze negatief opgevallen feature snel van het net werd gehaald toen de kritiek bekend werd.

We reageerden op de volgende elementen in en rond het programma: het programma over zogenaamde “klimaatontkenners” Heel bewust manipulatief gebruikt Bjerström het medium tv om twee bekende en gerespecteerde critici van het klimaatdebat op een lager niveau van kennis en geloofwaardigheid te plaatsen dan ze in feite vertegenwoordigen. Degenen die ze voor de aanslag selecteerde zijn Lars Bern en Elsa Widding, beiden technisch-wetenschappelijk zeer goed opgeleide en ervaren debaters, naar wie het de moeite waard is te luisteren.

Met Bjerströms reputatie als milieureporter in andere contexten, zoals we later begrepen, heeft noch Bern noch Widding er enig vertrouwen in dat haar journalistiek over klimaatkwesties op een objectief evenwichtige en geloofwaardige manier zou worden uitgevoerd. Daarom hebben ze, onafhankelijk van elkaar, besloten om niet te verschijnen voor een opgenomen interview, omdat ze het dan samen kan knippen om haar vooraf bepaalde, gehoekte doelen met het programma te bereiken.

Widding heeft in ieder geval verzocht om het interview en de discussie live vanuit de Aktuellt studio te laten plaatsvinden. Bjerström weigerde, waarschijnlijk uit angst voor hun kennis en debatervaring, en mailde de vragen in plaats daarvan naar Widding. Widding stuurde Bjerström zeer uitgebreide antwoorden op de vragen, voldoende voor een zeer interessante discussie voor een serieuze tv-reporter.

Ik heb zowel de vragen als de antwoorden gelezen, beide zijn goed. Maar als een bevestiging dat het wantrouwen van Bjerström niet ongegrond was, waren Widdings antwoorden duidelijk te valide om in het programma te worden behandeld. Bjerström noemt ze niet eens, maar zegt alleen dat Widding weigerde mee te doen, niet waarom, om kijkers op deze verraderlijke manier te laten geloven dat Widding niet geïnterviewd durft te worden.

In de presentatie van zowel Widding als Bern slaagt Bjerström er ook bewust in de twee hooggeplaatste civiel ingenieurs te devalueren door ze slechts “ingenieurs” te noemen. Het kan betekenen “high school engineer”, of andere laagopgeleiden. Volgens Bjerström hebben ze niet de “juiste” mening, waarom hebben ze zichzelf automatisch gediskwalificeerd om een volledige titel te kunnen eisen? Als verdere achtergrond voor Bjerström zijn titels een van haar verborgen methoden om het niveau van haar ondervraagden te verhogen of te verlagen, inclusief haar eigen.

Een voorbeeld van dat laatste is de geïnfleerde titel die ze voor zichzelf bedacht om gewichtiger te lijken op SVT, in artikelen en boeken: “Erika Bjerström, Global Climate Correspondent“. Zelden is iets soortgelijks narcistisch gezien in een naamregel voor een reguliere verslaggever. Integendeel, ze legt bewust de lat lager voor experts met verkeerde meningen, zoals ze zojuist heeft bewezen met de ingetogen titel “ingenieur” voor een burgerlijk ingenieur met een doctoraat in de technologie en een aantal belangrijke CEO’s en vertrouwensposities achter haar, inclusief adviseur van de overheid.

Zo komen we bij de meest suggestieve onderdeel in de bekritiseerde programma, namelijk hoe Bjerström zowel degenen selecteert en behandelt waarvan ze weet dat ze de “juiste” mening hebben voor haar doeleinden met het programma. Een eerlijke verslaggever zonder eigen agenda zou enkele gekwalificeerde klimaatwetenschappers van beide kanten hebben geïnterviewd, zowel degenen die geloven in de IPCC-opvatting en overtuigd zijn van de antropogene bijdrage en de effecten van kooldioxide-emissies op de temperatuur, als onderzoekers die de bestaande valide tegen-argumenten zouden vertolken. Daarna had de verslaggever het debat op een evenwichtige manier kunnen samenvatten, maar de onderliggende kritiek op de klimaat-scepcis zou voor de kijkers zelf kunnen blijven hangen. Dus, hoe doet Erika Bjerström het dan?

Martin Hultman

In plaats daarvan selecteert ze een paar activisten waarvan bekend is dat ze degenen die ze ‘klimaatontkenners’ noemen, verafschuwen en min of meer achtervolgen. Ze biedt ze volledige titels en een lange tijd in het programma, terwijl Widding “ingenieur” wordt genoemd en haar uitputtende antwoord volledig wordt gecensureerd door Bjerström.

Een van hen is Martin Hultman, die, ondanks zijn doctoraat in technologie en milieuwetenschappen, het grootste deel van zijn tijd besteedt aan het achtervolgen van critici en het creëren van feiten en statistieken om die onderzoekers en serieuze debaters aan te vallen die een gezond, vragend licht durven te werpen op delen van klimaatonderzoek.

Zijn laatste bijdrage was het publiceren van wat hij “onderzoek” noemt naar hoe rechts de meeste klimaatontkenners moeten zijn, dat wil zeggen dat hij op een neerbuigende manier probeert het belangrijke milieudebat te politiseren. Hultman verklaart de standpunten van de critici om politieke en sociaal-psychologische redenen. Net zoals de Sovjets besloten dat hun dissidenten krankzinnig waren. Hultman koppelt hun klimaatkritiek aan vreemdelingenhaat, nationalisme en gendergerelateerd chauvinisme, theorieën die een verlichte, wereldwijd geïnformeerde lezer doen lachen en fronsen.

Dus is de typische klimaatscepticus bij voorkeur een blanke, heteroseksuele man van middelbare leeftijd met connecties met de fossiele brandstofindustrie? Zou het niet serieuzer en constructiever zijn voor zowel het klimaat als voor een technisch universitair hoofddocent om te onderzoeken hoe we de temperatuurstijging kunnen beteugelen met milieutechnische maatregelen, dan dat de universitair hoofddocent dissidenten verkettert? Was hij daarom bij Chalmers begonnen, of is hij er niet in geslaagd een ‘echte’ onderzoeker te worden?

In een democratie als de onze zegt dat meer over Hultman dan over degenen die gezonde kritiek durven te uiten. Zo ja, wie van dezen zijn echt persoonlijkheidsgestoord?

Maths Nilsson

Erger is echter de keuze van Bjerström voor zijn tweede “expert”, Maths Nilsson. Als voormalig chemicus in de farmaceutische industrie wilde hij auteur worden en publiceerde hij zijn debuutboek Själseld på Mörkerdottir, bij een kleine privé-uitgever voor magisch realisme en fantasy-horror. Hij mist zowel voldoende gewicht als expertise om een autoriteit te worden in het klimaatdebat, en is in plaats daarvan een beruchte linkse activist geworden in een schaduwwereld met een bijna manische blogging tegen degenen die hij neerbuigend “klimaatontkenners” noemt.

Het lijkt een obsessie voor hem te zijn geworden, zoals blijkt uit zijn nieuw gestarte Wikipedia-pagina waar hij erkent dat zijn belangrijkste taak als blogger het kijken naar speciaal geselecteerde mensen is vanwege hun kijk op het klimaatprobleem, en hij noemt zowel Widding als Bern bij naam als doelwitten.

Nilsson staat bekend als een agressieve hater van wie anders durft te denken, en dan hebben we het niet over criminelen maar over hoogopgeleide, kundige, maatschappelijk betrokken debaters met een zware achtergrond. Ze hebben zowel de moed als de verantwoordelijkheid om voor hun mening te durven uitkomen en hebben bovendien een hoog opleidingsniveau en technisch-wetenschappelijke ervaring waar Nilsson alleen maar van kan dromen.

Hij wekt de indruk van een typische vertegenwoordiger van de linkse barricades. Compromisloos is hij ook zo bekend met Bjerström dat het aanleiding heeft gegeven tot veel opmerkingen over ‘vriendschapscorruptie’ en dat de twee gelijkgestemde mensen samenwerken om degenen te “plaatsen” die tegen de heilige IPCC-doctrines zijn. Dit werd heel duidelijk in het programma van SVT. Bjerström geeft hem de titels die hij wil, evenals een proportioneel enorme hoeveelheid tijd om Widding en andere zogenaamde klimaatontkenners aan te vallen, dwz kostbare zendtijd, terwijl ze weigerde Widding’s antwoord in hetzelfde programma te geven!

Nilsson komt meerdere keren terug met onnodig lange uitleg over het vreselijke feit dat de meningen van de klimaatontkenners niet worden tegengehouden, maar dat ze via hun eigen YouTube-kanalen, SwebbTV en andere alternatieve media, enz. juist zichtbaarder lijken te worden. Hij is bang voor een open debat dat de nieuwe bereidheid van politici om enorm veel belastinggeld in klimaatbeleid te investeren kan aantasten.

We moeten de politici niet storen nu we ze eindelijk zover hebben gekregen de ‘juiste’ mening te accepteren, is de boodschap van Nilsson. Moet de zoektocht naar de waarheid dan stoppen? De opinieregistratie van de oostelijke staten en de communisten wordt opnieuw in herinnering gebracht. SVT lijkt dezelfde kant op te gaan. Een nadere bestudering van Maths Nilsson onthult al snel dat hij enorm veel tijd besteedt aan het najagen en ook actief proberen te voorkomen dat mensen hun mening uiten.

De vervolging zou het actief manipuleren van Wikipedia-pagina’s omvatten. Een bekende journalist die dit bestudeerde, vertelde me na het fragment hoe Nilsson de Wikipedia-pagina van Elsa Widding manipuleert. Persoonlijk had ik nog nooit contact gehad met Widding en dat was precies wat mij nieuwsgierig maakte. Mijn collega had gelijk, het bleek dat er reden was om Nilsson te verdenken dat hij op haar pagina tekst had geschreven met zinsconstructies en inhoud die opzettelijk een irrelevante, negatieve indruk van Widding als persoon wilde verspreiden.

Zo wil hij het karakter van zijn haatobjecten beschadigen, een soort poging tot karaktermoord. Een bevriende advocaat van mij beweerde verontwaardigd dat dit een verkapte vorm van smaad is, die tot vervolging zou kunnen leiden.

We kunnen het op dit moment niet bewijzen, maar Nilsson zelf wordt geacht te hebben deelgenomen aan de opmaak van Widding’s wiki-pagina. Er wordt geen normale persoonlijke beschrijving gegeven zoals in het geval van Widding gebeurde, met feitelijke fouten en neerbuigende verkeerde voorstellingen al in de preambule. De referentielijst bevat Maths Nilssons eigen bijdragen aan het debat, zoals zijn boek over klimaatontkenning. Een kind begrijpt dat niemand anders hem onder Widdings referenties zou plaatsen, maar voor Maths Nilsson is het niet genoeg om zijn boeken op zijn eigen nieuw gestarte Wikipedia-pagina te zetten.

Het moet gedaan worden met degenen die hij vervolgt om hun mening. Het is ook veelzeggend dat, wanneer verschillende mensen de fouten hebben gezien en hebben geprobeerd de fouten te corrigeren, het in alle gevallen slechts enkele minuten heeft geduurd voordat ze in hun oorspronkelijke, manipulatieve status zijn hersteld. Dat wil zeggen, er is een bewaking en manische controle die het voor het slachtoffer onmogelijk zou moeten maken om zelfs maar de juiste informatie op hun eigen wiki-pagina te geven.

Dit is iets dat gemeld moet worden bij de politie. Het meest opvallende bewijs van het voorstel van activist Maths Nilsson, maar misschien ook van Bjerströms, is echter het volgende. Het blijkt dat Erika Bjerström mogelijk betrokken is geweest bij het manipuleren van de informatie over Widding samen met Nilsson. Ze hadden namelijk zo’n extreme haast om op Widding’s pagina te informeren over de kritiek van het Aktuellt-programma, dat informatie dat “SVT Widding heeft bekritiseerd” dezelfde avond op Wikipedia, 14 september 2021, werd geplaatst!

Maar niet alleen dat, dit gebeurde al 20 minuten voordat Aktuellt zelfs maar aan SVT 2 was begonnen… !! Zoals de geruchten zeggen, wordt Erika Bjerström daarom geacht geheel of gedeeltelijk achter dit misbruik van Widding’s kant te zitten, in nauwe overeenstemming met Nilsson, beiden persoonlijk gemotiveerd door haar toegewijde klimaatactivisme. Anders had de info natuurlijk niet voor de uitzending gepubliceerd kunnen worden. Dit leidt ongevraagd verder tot de vraag of Bjerström ook betrokken is geweest bij de eerdere censuurbewerkingen van Widding’s wiki-pagina? Maths Nilsson runt de genoemde blog vooral als kanaal voor zijn boodschap en besteedt er veel tijd aan.

Om het beeld zo mogelijk te verbreden, hebben mijn collega’s en ik lange fragmenten gelezen. Dit versterkt het beeld van een manische persoon die nooit luistert, maar vastzit in een dogmatische haat tegen degenen die de klimaatconsensus bekritiseren. Op de blog staan veel kritische opmerkingen tegen hem, waar hij meestal niet tegen kan, maar reageert boos dat mensen zijn waarheid niet begrijpen. Het laat zien dat mensen aarzelen over zijn zelfverklaarde maar zwakke autoriteit, op grond waarvan hij meent het recht te hebben om mensen met ‘verkeerde’ opvattingen te beschadigen.

Onze persoonlijke reactie op Maths Nilsson is dat het gedrag niet echt gezond lijkt. Wat voor soort mensen besteden hun tijd aan het jagen en saboteren van serieuze, goed geïnformeerde medemensen, alleen maar omdat ze een andere mening hebben? J

Hoe gestoord moet je zijn om een meningsverschil zo belangrijk te vinden dat je je leven verspilt met vechten tegen een van de vele meningen, zoals een Don Quichot tegen de windmolens? Nilsson is ook bang om ontdekt te worden nu het programma een officiële kwestie is geworden bij GRN, waar hij bijna neurotisch op reageert en Bjerström het programma heeft laten verwijderen.

Het lijkt erop dat Nilsson weet dat Bjerström het programma heeft verwijderd, zoals hij op verschillende plaatsen in zijn nerveuze blog suggereert, bijna een beetje kwetsend, “als je het programma kunt vinden”. Hij weet dat Bjerström deze transparantie verhindert van het publiek dat betaalt voor openbare dienstverlening, wat voor een linkse activist een overwinning is.

Wordt SVT nu niet alleen geregeerd door verslaggevers die zichzelf als producer beschouwen, maar ook door de mening van aanstaande schrijvers van magie- en fantasieboeken? Commentaar: Lees gerust zijn boek Själseld, dan begrijp je er wat van. Maar vooral zijn blog. Zie hieronder twee blogfragmenten die de agressieve houding van Nilsson illustreren. [Vertaler: niet hier weergegeven.] De meningen in dit document zijn gebaseerd op onze eigen conclusies op basis van onze studie van het programma, de verslaggever en de geloofwaardigheid van haar keuze van deelnemer aan de functie.

Alle conclusies moeten niet worden gezien als bewijs, maar als onze logische redenering en theorieën gebaseerd op de sterke aanwijzingen en feiten die we hebben ontvangen in verschillende documenten, maar ook van collega’s, journalisten, betrokkenen en experts. Zelf geloven we in klimaatverandering als een niet te verwaarlozen antropogeen effect.

Het zijn dus niet de klimaatbevlogenen waar we zo heftig op reageren, maar hoe mis is gegaan met de journalistieke omgang met dit belangrijke thema. Het programma is een angstaanjagend voorbeeld van waar e.e.a. toe kan leiden. We kunnen alleen maar hopen dat Bjerströms polarisatie van het onderwerp een eenmalig “bedrijfsongeval” was.

Samenvatting

Aangezien de samenwerking van Erika Bjerström en Maths Nilsson met de vooraf bepaalde opzet een concrete bedreiging vormt voor zowel het grondwettelijk beschermde idee van vrijheid van meningsuiting als voor de objectieve ethiek die het constante anker van de journalistiek zou moeten zijn, is het van prejudiciërende betekenis dat SVT’s / Erika Bjerström’s Nieuwsbericht op 14 september 2021 – waar zij en Maths Nilsson het zich veroorloven om twee mensen aan te wijzen als “klimaatontkenners”, impliciet een soort criminelen ook al gaat het alleen om meningsverschillen, en waar Bjerström ook de aangewezen personen verhindert zichzelf verdedigen – zou de Zweedse Omroep Autoriteit tot het oordeel moeten komen dat het programma onaanvaardbaar tendentieus, activistisch en eenzijdig was, zulks in strijd met de Zweedse democratie, waar alle stemmen zouden moeten worden gehoord via de media in het algemeen, maar in het bijzonder via de belastinggefinancierde staatsomroep van het land.

Als het programma niet door GRN wordt veroordeeld, is er reden tot ernstige bezorgdheid over de toekomstige behandeling van dit en andere soortgelijke onderwerpen door de media, maar ook over de onafhankelijke journalistieke ethiek in een veel breder perspectief.

Stockholm, 7 dec 2021

Mats Johansson

***

Bron hier.

Over Erika Bjerström hier.