Frans Timmermans.

Van een onzer correspondenten.

Het debat over het toekennen van het TUD eredoctoraat aan Frans Timmermans is nog niet ten einde. Het gaat in essentie over fundamentele vragen over wetenschap in het algemeen en klimaatwetenschap in het bijzonder die in een debat aan de orde zouden moeten komen.

Maar hoe? En waar? Aan de instituties, zoals de KNAW, kun je het niet meer overlaten. Men heeft gewoon de deur op slot. Toch zal dit debat moeten worden gevoerd, ondenkbaar dat het niet zou kunnen in ons land. De gevolgen van klimaatbeleid zijn immers groot? Ir. Theo Wolters mag toch serieus genomen worden als hij schrijft:

‘Het is aanlokkelijk om de stijgende CO2 concentratie in de tweede helft van de vorige eeuw te correleren aan de temperatuurstijging. Maar dat is onwetenschappelijk: correlatie betekent nog geen oorzakelijk verband. Daarbij ging de sterke toename van de CO2 uitstoot na de oorlog juist gepaard met een opvallende 20 jaar van temperatuurdaling tot 1970. Er is dus niet eens een overtuigende correlatie.’

Bron hier.

De absurde uitspraken die Frans Timmermans maakte in zijn speech als kersverse TUD eredoctor moet elke kapper, kleuterjuf, boer, wetenschapper of zelfs hoofdredacteur van een krant, kortom iedereen met een zwemdiploma, als tenenkrommend ervaren. Wij vroegen de oud-hoogleraar aan de TUD prof. dr. Jan Willem Drukker – die bezig is met een boek over de geschiedenis van de opvattingen over klimaatverandering – om een reactie en hij kwam met een korte open brief:

‘…Maar wat ik niet begrijp is dat mensen klimaatverandering nog steeds ontkennen. Dan zet je de basis van onze samenleving, het rationale denken, buiten haken. Dat kunnen we ons niet permitteren…’

Dr. h.c. Frans Timmermans in zijn reactie op de petitie tegen zijn eredoctoraat aan de TU Delft.

* * *

Geachte Doctor Timmermans,

Ik begrijp dat het even wennen is, maar in de wetenschap is het te doen gebruikelijk om je woorden zorgvuldig te kiezen. Dat bevordert namelijk het rationele denken.

Daarom, toch maar even:

– Er is geen zinnig mens die klimaatverandering ontkent. Het klimaat verandert namelijk al zo’n 4,543 miljard jaar.

– Er zijn wel – zelfs zinnige – mensen die betwijfelen of recente klimaatverandering (zeg: sinds de 1e Industriële Revolutie) in overwegende mate door menselijk handelen is veroorzaakt of dat andere, niet-menselijke factoren een belangrijkere rol hebben gespeeld en die op grond daarvan tevens twijfel hebben of de voorgenomen klimaatmaatregelen het beoogde effect zullen sorteren.

– Dat zou een strikt rationele discussie kunnen zijn, ware het niet dat zij prompt irrationeel wordt als een der partijen van meet af aan controleerbare nonsens poneert, zoals ‘… dat mensen nog steeds klimaatverandering ontkennen…’

– Kortom: wie zet er nu eigenlijk ‘de basis van onze samenleving, het rationele denken, buiten haken?’ En wie meent zich dat te kunnen permitteren?

Met hartelijke, collegiale groet.

Dr. J.W. Drukker, Prof. Em. TU Delft.

Climategate.nl wacht het antwoord af en zal u berichten.