Klimaatbeleid is zelfmoord Het ziet er naar uit dat Nederland en wij burgers meer en meer in de greep raken van misantrope ecologen.Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Het ziet er naar uit dat Nederland en wij burgers meer en meer in de greep raken van misantrope ecologen. Het is duidelijk dat de macht van en de greep op de rechterlijke macht van exponenten van deze ecologen zoals de milieubeweging disproportioneel is. De milieubeweging is bovendien geobsedeerd door het ideaal van de ecoloog Maurice Strong om de Westerse industriële activiteit te vernietigen. Deze misantroop, evenals de milieubeweging, koestert, een immense haat tegen de mens als de aanjager van onze moderne welvaart en voorspoed, ook voor die van de Ontwikkelingslanden.

Zij verengen moderne industriële activiteiten tot een verwerpelijk oer kapitalisme mythe dat de aarde vernietigt zonder zich te bekommeren om de feiten. Om deze misantrope ideologie te “staven” hadden destijds in de 70’er jaren Strong c.s. de mythe verzonnen van de CAGW-hypothese (inmiddels weerlegd dominant menselijke invloed op catastrofale opwarming). Hiernaast verzonnen andere klimaatgelovigen de mythen van de 97%-consensus, de hockeystickgrafiek en flansten de film An incovenient truth, in elkaar die met veel PR-geweld de wereld werd opgedrongen. Daarbij lieten de meeste media zich om uiteenlopende redenen kritiekloos meesleuren in die misantrope ideologie. Alarmisme verkoopt immers. Politiek en ideologie waren dominant. Wetenschap was nergens meer te bekennen.

De goedgelovigheid, dan wel anti kapitalistische inslag van diverse media laat weinig aan duidelijkheid te wensen over. Er is hoe dan ook een anti-industrieel sentiment ontstaan onder leiding van Greenpeace, Milieudefensie en Urgenda. Is bekommernis om onze planeet wel hun doel? Er zijn 2 aanwijzingen dat dit niet het geval is. Laten we eerst dit eens lezen:

Maar dan komt het echte bezwaar. We hebben een energiecrisis, naar verluidt omdat gestopt moet worden met fossiele brandstoffen, maar waar het de tegenstanders kennelijk écht om gaat, is dat we niet door moeten kunnen gaan met ’alles wat we doen’. We moeten anders leven! Door kunstmest zou iedereen op de planeet te eten kunnen krijgen. Stel je voor! Door voldoende elektriciteit kunnen mensen doen wat ze willen! In volle vrijheid zelfs! Daar moet je toch niet aan denken! Milieudefensie, Greenpeace, GL: ze geven niets om pandaberen, zeehondjes, geven niets om de zeespiegel, het klimaat zal ze een zorg zijn, de CO2-uitstoot is slechts een excuus: ze willen dat we ons leven veranderen! Ze gaan enerzijds terug op de Sovjet-Unie (GL is directe rechtsopvolger van de CPN), anderzijds op de gelofte van armoede in de katholieke kerk en de soberheid van de reformatie. In het zweet uws aanziens zult gij uw brood verdienen! De echte motivatie van de tegenstanders van kernenergie was en is dat kernenergie een eenvoudige en goed werkende technische oplossing is die eraan bijdraagt dat zeven miljard wereldburgers een fatsoenlijk leven kunnen leiden en kunnen doen wat ze willen. De totalitaire anti-vooruitgangskerk is daartegen.

Bron.

U ziet hier de misantropie vanaf spatten. Bij elke uiting van Timmermans is het niet anders. En laten we ook hier eens kijken naar wat Michael Schellenberger constateerde; een “feest” van herkenning:

Behind advocacy ostensibly motivated by concerns for the environment lay a very dark view of human beings. “It’d be little short of disastrous for us to discover a source of cheap, clean, and abundant energy,” said Lovins, “because of what we would do with this.” Ehrlich agreed. “In fact, giving society cheap, abundant energy at this point would be the moral equivalent of giving an idiot child a machine gun.”

Bron: Zie blz. 239, Apocalyps never.

Misantropie en misgunnen dus, want eco first!

En wat hiervan te denken?

“De ontwikkelde (industriële) landen moeten zich terugtrekken en hun productie en consumptie beperken ten gunste van de te ontwikkelen (landbouw)landen en de ontwikkelde (industriële) landen moeten als vervuilers van de `vervuiling` – d.w.z. kooldioxide CO2 – ook de kosten hiervoor dragen.”

Bron.

De PR-kletspraat van vervuiling daargelaten, arm houden door ontzegging toegang tot betaalbare energie is kennelijk het doel van klimaatbevlogenen en ecologen. Vergist u zich dus niet. Al die misantropie van de milieubeweging is even meedogenloos als de ideologie van de Übermensch. Immers, veel klimaatbevlogenen zoals Kaag en Klaver en zelfbenoemde planeetredders zien zichzelf onterecht als moreel verhevenen. Er is echter geen reden voor hun alarmistisch pessimisme. Integendeel, want het gaat steeds beter met deze planeet, tenzij u er de voorkeur aan geeft om de bakerpraatjes van sommige weermannen- en -vrouwen en media als de NOS te blijven geloven. Bron.

Bovendien is er geen enkel bewijs van de CAGW-hypothese (weerlegd dominant menselijke invloed op ‘catastrofale’ opwarming).

Wel is er steeds meer reden tot argwaan tegen de komende regeringsploeg waarin vooral de suïcidale opvattingen van D66 Kaag, al dan niet ingefluisterd door Klaver, duidelijk doorklinken. Wat bijvoorbeeld hiervan te denken:

Het demissionaire kabinet heeft afgelopen zomer overwogen om CO2-uitstotende bedrijven in Nederland tijdelijk, gedeeltelijk of zelfs volledig te sluiten. Dit had op vrijwillige basis moeten gebeuren. Daarmee zou de Staat op korte termijn volledig aan het Urgenda-vonnis voldoen. Het kabinet heeft uiteindelijk voor andere maatregelen gekozen, maar het is niet uitgesloten dat het plan om bedrijven stil te leggen in de toekomst alsnog een optie is.

Bron.

Hier stroomt het hysterische “Do or die” van Kaag over als ware zij de, overigens, natuurlijke overstromingen van de Ahr van meer dan 3 voorbije eeuwen. Dergelijke kritiekloze overwegingen getuigen van een suïcidaal gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en onwil tot onderzoeken vooral tegenover de komende generaties.

Jeroen Hetzler.

Dit geldt ook voor de milieubeweging en activistische rechters. Inderdaad, die toekomst interesseert hen niets hoewel het resultaat ontegenzeglijk een verpauperd land is. Het is dringende noodzaak dergelijke extreem egoïstische waan te stoppen, want zij sleuren de toch al dankzij D66 monddood gemaakte burger mee in hun ondergang zoals de suïcidale, extreem egoïstische, co-piloot die zijn vliegtuig deed neerstorten en meer dan honderd passagiers in zijn dood meesleurde. Dit is het verwijtbare heilloze klimaatbeleid in optima forma.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***