Een gastbijdrage van Dirk Jan Barreveld.

Er zijn een paar zaken die ik, ter afsluiting van de serie van drie artikelen (zie hier, hier en hier) over de vraag of wij met een klimaatcrisis of een bestaanscrisis te maken hebben, nog even wil aanstippen. De aanleiding hiertoe zijn enerzijds een aantal opmerkingen die over de artikelen gemaakt zijn, anderzijds een verduidelijking of nadere specifieke toelichting van enkele cruciale onderwerpen die de revue gepasseerd zijn.

Wat de opmerkingen betreft is het correct dat de wereldbevolking tussen 1960 en nu van 3 miljard naar 8 miljard gestegen is. Ik heb u ook niet willen doen geloven dat wij van apen afstammen, wij hadden een gemeenschappelijke voorvader, dat is een feit. Hoe belangrijk DNA is bewijst de opmerking dat Afro-Amerikanen een grotere weerstand tegen malaria hebben dan autochtone Amerikanen. Dat is nog al wiedes, de Afro Amerikanen kwamen uit Afrika en de malaria parasiet komt met aan zekerheidgrenzende waarschijnlijkheid bij de gorilla vandaan en die leeft in Afrika. Het is hetzelfde dat bij ons gebeurde met de vermenging van Homo sapiens en de Neanderthaler. Bijna alle autochtone West Europeanen hebben 4 tot 6% Neanderthaler DNA, hierdoor zijn zij beter beschermt tegen typische ziekten van een gematigd of koud klimaat dan tropische Afrikanen. DNA kan tienduizenden jaren getraceerd worden. Voor wat de temperaturen in de Holoceen grafiek betreffen die zijn afkomstig van ijskernen in Groenland en Noord Canada. Dat zijn dus géén aannames.

Neanderthalers.

Wat Darwin betreft het is correct dat hij ook van anderen geleend heeft. Feit is echter dat het onderwerp in zijn tijd heel veel aandacht kreeg en dat, onafhankelijk van hem, anderen (bijvoorbeeld Alfred Russel Wallace met zijn reizen door Brazilië en Zuidoost Azië) tot min of meer dezelfde conclusies kwamen. Waar het om gaat is dat binnen de wetenschap de evolutie an sich in feite niet ter discussie staat. Van de eerste microben tot nu toe is een min of meer rechte lijn. Dat sommige soorten, de krokodil bijvoorbeeld, al miljoenen jaren niet of nauwelijks veranderd zijn betekent dat er geen reden tot verandering was. Zo simpel is dat. De evolutie betekent dat iets dat niet meer aan de primaire eisen voldoet zich aanpast of verdwijnt, wat goed is blijft bestaan. Dan zijn er ook mutaties. Hoe belangrijk die zijn zien we iedere dag in de COVID problematiek.

Opvallend vond ik ook dat niemand reageerde op mijn zin

in de drie seconden dat de moderne mens bestaat, vond een bevolkingsexplosie plaats die alle andere levende wezens op aarde volledig dreigt weg te vagen..

Onze planeet is 4½ miljard jaar oud. Je zou zeggen dan moeten er toch wel vergelijkbare situaties zijn geweest. Het merkwaardige is, ik heb daar in die drie artikelen ook af en toe wel aan gerefereerd, dat de mens weigert naar zich zelf te kijken. De ander is altijd de schuldige. Daarom verandert er ook niets en daarom kunnen we tientallen miljarden aan een probleem uitgeven dat geen probleem is (klimaat!).

Er zijn vergelijkbare situaties, die liepen echter allemaal verkeerd af. Ik heb een paar maal, in Ethiopië, Kenia en Senegal een sprinkhanenplaag meegemaakt. Dat verliep net als in bovenstaande zin. Op een gegeven moment zie je een paar sprinkhanen, een uur later zijn het er een paar honderd, dan een paar duizend, voor de zon ondergaat is de hemel zwart. De volgende ochtend is alles kaal, echt kaal, er groeit niets meer, waarschijnlijk nooit meer. De zwerm is naar het volgende doel, enkele tientallen kilometers verder op, weggevlogen.

Als wij ons zelf niet in de hand houden lopen wij het risico, ondanks al onze supertechniek, om als een sprinkhanenplaag te eindigen. Dit staat in schril contrast met bijvoorbeeld de dinosauriërs, zij slaagden er in om bijna 200 miljoen jaar rond te blijven lopen, wij halen waarschijnlijk nauwelijks de 2 miljoen jaar. Waren zij dan toch slimmer dan wij?

De hemellichamen als “kristallen bollen”

Ik ben mijn serie van drie artikelen begonnen omdat ik mij ergerde aan de opmerking van het IPCC:

…dat klimaateffecten van de invloeden van variaties in de zonneactiviteit en van veranderingen in het evenwichtsspel tussen alle leden van ons zonnestelsel minimaal zijn en daarom in feite buiten beschouwing gelaten kunnen worden..

Toen ik dat las schoot mij te binnen hoe ik 60-jaar geleden als jonge stuurmansleerling mijn bestek niet nauwkeuriger dan pakweg 1-1½ zeemijl (3000 m.) rondom het schip kon krijgen. Op ieder zeeschip, in die tijd, werd op de open oceaan drie maal per dag de plaats bepaald waar we geacht werden te zijn. Precies om 12.00 ’s middags (zonnetijd) waren de drie stuurlieden en de stuurmansleerling van een schip op de brug om de hoogte van de zon boven de horizon met een sextant te meten. Dat was een heilige ceremonie. Al onze metingen verschilden een fractie van elkaar. Wij middelden dat en dat was de middaghoogte. Bij zonsondergang en zonsopkomst was het de taak van de officier van de wacht (de 4-8 wacht) ― meestal de 2e stuurman ― met de dienstdoende stuurmansleerling, om het bestek te verzorgen.

Wij schoten dan met de sextant drie of vier heldere sterren of planeten en berekende de positie. Dat was een berekening van 20 tot 30 minuten. Voor deze berekening had je, in verband met tal van onregelmatigheden van vooral planeten de Zeevaartkundige Tafels nodig. Het eindresultaat was een driehoekje (als je drie hemellichamen geschoten had) of een vierhoek als het er vier waren. Het midden was dan onze positie, namen wij aan.

Zoals eerder gezegd, de nauwkeurigheid was beperkt tot pakweg 1-1½ zeemijl rondom het schip. Wij “schoten” nooit de hoogte van de maan omdat deze te onnauwkeurig was. Tegenwoordig is de sextant naar het museum verhuisd en gebruiken we GPS. Met dit systeem bereken je je positie tot op minder dan een meter nauwkeurig. Dit kan omdat de satellieten van het GPS systeem in feite kristallen bolletjes zijn waarvan iedere onregelmatigheid tot 10 cijfers achter de komma bekend is.

Het verschil tussen de twee systemen laat zien wat het IPCC dus buiten beschouwing laat. De discussie zou dus moeten gaan over dit grijze gebied en niet meteen bovenop de CO2 springen. Dit is onwetenschappelijk gedrag. Hoe komt dat nou? Dit gedrag wordt nog erger als men enorme gebeurtenissen zoals de Siberische Traps buiten beschouwing laat. Er zijn studies die er van uit gaan dat tijdens deze gebeurtenis meer steenkool verbrand is dan dat er nu nog in de aardbodem aanwezig is. Enorme hoeveelheden CO2 verdwenen in de lucht. De Siberische Traps zijn ook lang niet de enige in hun soort, er waren ook de Deccan Traps, de Emeishan Traps, de Viluy Traps, enzovoorts. Een geloofwaardige klimaattheorie moet bij het begin beginnen, niet halverwege.

Hoe de media ons bedriegen

Een belangrijk deel van het probleem dat ik hier boven aansneed zit in de media. In mijn laatste deel ben ik uitvoerig ingegaan op enerzijds de briljante manier waarop ons bedrijfsleven zich na de 2e Wereldoorlog heeft ontwikkeld en de verschrikkelijk domme manier hoe onze politiek het heeft gedaan. Ik gaf de schuld aan de Mammoetwet van 1968. Merkwaardigerwijs heeft niemand daar een opmerking over gemaakt. Ik ben niet ingegaan op de rol van de media in deze en dat moet ik even rechtzetten.

Ook de opleidingen in de media werden getroffen door de Mammoetwet. De gevolgen hiervan, tezamen met de enorme toevlucht die de openheid van ons systeem met internet, sociale media etc. heeft gebracht en de “noodzakelijkheid” om voortdurend scoops te moeten brengen, afgezien nog van pogingen om de media te beïnvloeden (neem bijvoorbeeld de publicaties over roken en landbouwbestrijdingsmiddelen), hebben de zorgvuldigheid van de media diepgaand aangetast.

Tegenwoordig heeft iedereen een mening, terecht of niet terecht, niemand neemt meer de moeite om te checken of wat hij of zij zei wel waar is. Het enige land dat dit probleem heeft zien aankomen was China. Daar heeft men de media aan banden gelegd. Ik ga niet in op de juistheid of onjuistheid hiervan. Het gaat mij alleen om de constatering. De toekomst zal moeten uitwijzen wat wijsheid is of was. Om duidelijk te maken hoe belangrijk juiste informatie is en hoe gevaarlijk het is als het ontspoort, tot slot, het volgende voorbeeld dat zich dit weekend en nu afspeelt.

Het geval Oekraïne

Rusland heeft onlangs een handvol eisen op tafel gelegd die haar veiligheid moeten vergroten. Men eist dat Oekraïne nooit lid van de NAVO mag worden, hetzelfde zou moeten gelden voor Finland en Zweden. Rusland stelt dat de NAVO tegen bestaande afspraken te ver naar het Oosten is opgeschoven. Men heeft, om dit verzoek kracht bij te zetten, volgens de NAVO en Amerika, daartoe een militaire macht van 100.000 man aan de Oekraïnse oostgrens samengetrokken. Hierover wordt al weken lang onderhandeld en staan de media bol van. De Amerikaanse President Biden beweert al wekenlang dat Rusland op het punt staat Oekraïne binnen te vallen met het een of andere excuus.

Afgelopen zondag (16 januari) in het TV-programma Buitenhof had journalist Jan Pieter Hagens een gesprek van een half uur met de Nederlandse admiraal Bauer, de hoogste militair in de NAVO. Je zou dus verwachten dat in dit gesprek uitvoerig uit de doeken wordt gedaan wat het probleem is. Dat gebeurde helemaal niet. Het werd koetjes en kalfjes. Op geen enkel moment werd uitgelegd waarom Rusland met deze eisen kwam. Wat de rol van Nederland betreft werd uitsluitend en alleen door de admiraal gesteld dat wij tot op de laatste letter aan de sancties die men Rusland zou opleggen zouden voldoen. Klaar, dat was het. Het woord “gas” kwam in uitzending niet voor!

Twee uur later bekeek ik het programma van Farid Zakaria op CNN. Hij had een interview van 45 minuten met Dimitry Peshkov, de woordvoerder van Putin. Peskov spreekt vloeiend Engels dus het gesprek was gemakkelijk te volgen. Peshkov legde uit wat het probleem volgens Putin was:

  1. De VS en NAVO hadden zich niet gehouden aan de afspraken uit 1991 en 1997 over het niet uitbreiden van de NAVO naar het Oosten.

  2. Het Russisch leger van 100.000 man aan de Oekraïne en Russische grens is een drukmiddel, het is echter veel te klein voor een invasie. (Oekraïne is twee maal zo groot als Duitsland)

  3. Als de VS en Europa zware sancties aan Rusland opleggen zal dat onherroepelijk tot het verbreken van alle relaties leiden. Dat betekent dus ook geen gas meer liet Peskov duidelijk blijken.

Een uur later bekeek ik op CNBC het programma “Meet the Press” van Chuck Todd, het oudste interview programma van de V.S. Waar ging het programma over? Putin is weaponizing gas.

Het echte probleem [1]

In 1991 ontwaakte de Sovjet unie uit een 70-jarig coma. Men wist helemaal niets van democratie en wat daarbij te kijken komt. Het actuele probleem was of Duitsland wel of niet herenigd kon of moest worden en of het verenigde land wel of niet tot de NAVO mocht toetreden. Baker (Amerikaanse minister van buitenlandse zaken), Kohl, Genscher en Gorbachov spraken af dat Duitsland herenigd en lid van de NAVO mocht worden op voorwaarde dat de NAVO niet verder naar het Oosten zou verschuiven.

Dit plan paste echter niet in de Amerikaanse plannen van de “harde mannen” Rumsfeld, Cheney en Paul Wolfowitz, zij veegden het van tafel. Gorbachov verdween en Yeltsin was meer dronken dan nuchter. In 1997 werd het probleem opnieuw besproken en gebeurde hetzelfde als in 1991. De NAVO annexeerde successievelijk, tegen alle beloftes in, het hele Oostblok.

Het probleem van de Russen was dat het land volledig in chaos was en dat Russische politici niets hadden om druk te zetten. Toen kwam Putin. Hij zette orde op zaken en werkte zich op tot alternatief van OPEC. Nord Stream 1 werd zijn parade paardje. Vergeet niet dat wij eigenaar zijn van 10% van het project! Nu heeft Putin tezamen met Iran ruim 40% van de wereldgasvoorraad in bezit. Hij heeft dus een ijzersterke onderhandelingspositie.

Dat de Duitsers ons nu dwingen om gas te leveren is een regelrecht gevolg van het feit dat Putin het gas naar Duitsland heel geleidelijk dichtdraait. Rusland weet heel goed dat wij de Duitsers gas moeten leveren. Vast en zeker speelt ook MH-17 hier een rol. Rusland is pisnijdig op de manier hoe wij hen behandelen in dat proces. Als je zo’n gebeitelde onderhandelingspositie hebt denk je er niet aan om Oekraïne binnen te vallen. Waarom zou je dat risico lopen? De Russen zijn niet zo dom als de Amerikanen in Korea, Vietnam, Irak en Afghanistan waren. Het gas doet het werk.

Wij zullen gas leveren aan Duitsland en niet zo’n beetje ook. Wij zullen voor ons zelf opnieuw gas uit Slochteren moeten halen omdat ook onze gastoevoer door de Russen geleidelijk dichtgaat. Voor je het weet hebben wij geen andere keus dan terug te gaan naar de productie van 10 jaar terug. De politiek zal uit zijn hemd springen en het zal tot een grote chaos in het land leiden. Ik denk dat Rutte dit niet overleeft. Wordt Rutte het probleem van de historicus die de geschiedenis vergat… ?

Dirk Jan Barreveld.

Waarom waren Jan Pieter Hagens en admiraal Bauer niet eerlijk in hun gesprek over Oekraïne? Waarom heeft Bauer ons niet gewaarschuwd voor weaponizing gas? Zat daar een afspraak achter? Denken ze nu heus dat we zulke klungeltjes zijn dat je ons iedere keer met een kluitje het riet in kan sturen? Met CO2 is het gelukt, pas op dat ze ons met het gas niet weer te grazen nemen!

***

1 Drs. Dirk J. Barreveld: AIR CRASH INVESTIGATIONS, Shot Down over Ukraine (ISBN: 978-0-359-87218-3).

***