Aan het ministerie van EZK

t.a.v. de DG Energie & Klimaat

de heer Sandor Gaastra

Geachte heer Gaastra,

Wat zich vanochtend heeft afgespeeld in de zgn klankbord groep RIVM waar u en de heer Witjes zo opdrong dat wij daar aan zouden deelnemen is een bevestiging van hetgeen wij al vermoeden.

Het proces wordt zo geregisseerd dat de bestaande situatie wordt gelegitimeerd en uw beleid kan worden voortgezet. Met (ongetwijfeld vooraf geregisseerde) tijdverstikkende betogen van hen, die met de bestaande situatie commitment hebben, werd een groot deel van de sessie gevuld.

Terwijl onze gisteren toegezonden voorstellen om nu eens echt onderzoek te gaan doen naar de gezondheidsschade van windturbines niet doorgestuurd worden en geblokkeerd worden, ook voor de deelnemers aan de sessie.

Daarom zenden wij onze onderzoeksvoorstellen rechtstreeks aan u. Hieronder nog in de vorm zoals we ze gisteren indienden bij RIVM. Wij zullen hier nog een update van maken en deze ook formeel bij uw ministerie indienen.

Er zijn overeenkomsten met hetgeen zich afspeelt in de zgn klankbordgroep van Arcadis, een organisatie met aanzienlijke verdienmodellen in de windsektor, waar u onderzoek over windturbines aan uitbesteed heeft.

De brief die wij 13 december 2021 (opnieuw bijgevoegd) daarover aan u zonden is nog steeds niet beantwoord door het ministerie, ondanks toezeggingen van uw collega, de heer Witjes, dat deze eind december, daarna begin januari zou komen. Arcadis zelf weigert inhoudelijk op de feiten in te gaan en onze vragen te beantwoorden.

Dit alles overziende geeft het volgende beeld.

Vele onderzoeken mbt windturbines, tot nu toe gedaan, worden geheel of in sterke mate geregisseerd door het ministerie en ‘windkapitaal’ met als doel legitimatie van eigen beleid, besluitvorming en financieel belang.

Het hele recent door het ministerie opgetuigde proces van klankbordgroepen om te spreken over onvoldragen onderzoek naar de gezondheidsseffecten van industriële windturbines lijkt daarom een farce. Uit alles wat er in dit soort klankbordgroepen tot nu toe gebeurt kunnen buitenstaanders een beeld afleiden dat de ambtelijke top van EZK op de lijn van de ‘oude normen in een nieuw jasje steken’ zit.

Voor een organisatie die er aan mee doet, is het zaak de eigen positie goed te markeren. Hetgeen DEI doet. Ook met deze brief aan u. En de eerder op 13 december 2021 over het Arcadis onderzoek inzake motie Etkens-Leijten en in het voetspoor van ons gesprek op 29 september 2021. Op 28/9/21 werden rechtsstaat en doen van recht door te voldoen aan de EU richtlijnen door u openhartig afgezet tegen de door u verwachte enorme schadeclaims van de initiatiefnemers. In de ogen van velen kan er niet aan worden ontkomen dat er een hechte coalitie van ministerie en ‘ windkapitaal’ is en dat deze coalitie de lijn van de overheid in verregaande mate bepaalt.

Het is aan u en uw ministerie om in het belang van de rechtsstaat hierop correcties aan te brengen.

Ook daarom is het goed dat we onze onderzoeksvoorstellen rechtstreeks bij het ministerie indienen. Want u bent “ons” ministerie, het is “onze democratie”.

Tav de onze voorstellen:

De 2000 meter minimumafstand en een moratorium in afwachting van de verdere onderzoeksresultaten over de gezondheidsschade zijn daarbij belangrijke punten, waar uw ministerie serieus aandacht aan dient te schenken. Waarbij de voorzorgplicht die de overheid èn initiatiefnemers hebben voor het beschermen van gezondheid en milieu om te zetten zijn in daadwerkelijk beleid en betere besluitvorming.

Tot slot: ook de industriële windturbines op zee richten schade aan milieu en gezondheid van de mens aan, ook voor de burgers op land, door ondermeer de doorwerking in voedselketen. Windturbines bevatten tal van schadelijke stoffen die ook op zee in vissen en milieu terechtkomen. Wij besteden daar in onze onderzoeksvoorstellen zeer specifiek aandacht aan. Zie de onder de brief ingeplakte lijst, waarvan vele punten ook de turbines op land bevatten. Tot nu toe zijn deze punten een witte vlek voor onderzoek. Daarom een extra appel op u om u om dit aspect niet langer onbelicht te laten. En daarop onderzoeksinitiatieven te nemen en te ondersteunen.

Wij achten de tijd meer dan rijp voor een vervolggesprek in vervolg op 29 september ‘21. Wij betrekken daar graag de Nederlandse Noordzeevissers bij.

Beste groet,

Nico Broekema, voorzitter Democratisch Energie Initiatief

***

De lijst van het DEI met 26 punten van aantoonbare gezondheidsschade en milieuschade bovenop hetgeen medische wetenschappers en artsen in de afgelopen 2 jaren hebben bewezen:

 1. De impact van zout op de PFAS bladen van windmolens op zee leidt tot blijvende vervuiling van de voedselketen.
 2. Trillingen brengen het milieu en gezondheid schade toe. Overigens: De effectiviteit van windturbines is daardoor ook minder dan gesuggereerd wordt. Dit door stilstand ( scheurvorming in de kolommen door trilling, en verder storingen en defecten).
 3. Windmolen de techniek oa. tandwielkasten moeten gedurende de levensduur van een windmolen 1 a 2 (of meer) keer worden gereviseerd en daarnaast moet er ook gewoon – continu onderhoud gepleelgd worden – zoals smeren en olie worden verversen enz..
 4. De corrosiebescherming leidt tot opname van zware metalen (zink/lood aluminium) in het zeewater en daarmee in de voedselketen voor mens en dier.
 5. De corrosiebescherming met behulp van elektrische systemen leidt tot verdwijnen van ecosystemen.
 6. De erosie van verf door wind en zon leidt tot PFAS-vervuiling en opname van PFAS in de voedselketen.
 7. Windmolen branden leiden tot opname van zware metalen, giftige stoffen en PFAS vervuiling.
 8. Geluidoverlast tijdens heien van de fundaties leidt tot grote verstoring van de natuur.
 9. Fundaties kunnen moeilijk worden verwijderd. Dit kost veel energie en geeft hoge CO2-uitstoot. Daarnaast zorgt de productie van beton voor funderingen voor enorme CO2-uitstoot.
 10. Het onderhoudsproces kost veel energie en geeft CO2-uitstoot.
 11. Gebruikte en verdampte CFK’s, ten behoeve van koeling zijn schadelijk voor het milieu en gezondheid
 12. Het windvang-effect leidt tot verandering van windstromingen.
 13. Stromingsverandering in het water wordt veroorzaakt door windmolenparken.
 14. De 12.000 Volt hoogspanningskabels worden ingeploegd in de zeebodem, maar leidt ertoe dat de natuurlijk bewegingen en verplaatsingen van vissen totaal worden verstoord.
 15. Het gehaktmolen-effect van een windmolen is zeer groot. Vissers vangen in hun netten veel dode vogels. (Dit verschijnsel heeft op land ook grote omvang).
 16. Het slopen van verouderde windmolens wordt o.a. gedaan met explosieven. Bij het neerhalen van de molens komt tijdens de val heel veel vervuiling, PFAS, olie, etc. in het milieu.
 17. Elke windmolen bestaat voor minimaal 15 % uit PFAS (wieken, kabels, koeling, verwarming, regelelektronica, etc.). Dit is tussen de 80.000 en 120.000 kg per windmolen (bij gemiddelde hoogte).
 18. Geluidsoverlast boven- en onderwater leidt tot ernstige verstoring van de natuur.
 19. Permanente trillingen door rotatie van wieken en windbelasting leiden tot ernstige verstoring van de natuur.
 20. Er wordt (veel meer) (micro) plastic(s) gevonden in de onderzochte vis.
 21. De vissers berichten dagelijks meer dood en verderf op de zeebodem.
 22. Nu wordt het grootste windmolenpark ter wereld voor de kust van Zeeland gebouwd met alle consequenties van dien naar ik begrijp zonder uit te voeren voorafgaand verplichte 0-meting.
 23. De intensivering van bestaande scheepvaartroutes leidt tot totale chaos in de onderwaterwereld.
 24. De magnetische velden bij de ingeploegde hoogspanningskabels zo krachtig dat grote en kleine vissen niet meer kunnen navigeren.
 25. Nico Broekema.

  Ook de scheepvaart moet met veranderde magnetische velden rekening houden (zie navigatiekaarten).

 26. De impact op walvissen en dolfijnen wordt steeds duidelijker.

Het aantal windmolens op de Noordzee wordt snel uitgebreid naar 24000, een onverantwoord spel met milieu, gezondheid en klimaat in het licht van bovengenoemde 26 punten en alles wat medici al weten over de gezondheidsschade tgv windturbines.

***