Welke argumenten houden in Nederland de ‘klimaatcrises’ en de ‘haalbare’ doelstellingen van de energietransitie op weg naar een ‘Zero-CO2-maatschappij’ (in 2035?) in stand en wakkeren het alarmisme steeds weer aan?

En wie heeft de noodrem onklaar gemaakt?

Een bijdrage van Paul Scheffers.

De aanhoudende ‘groene’ klimaatangstverspreiding blijkt nog immer het meest probate middel.

De politiek zwaar overdreven ‘klimaatcrises’ en een 100% fossielvrije energietransitie als ‘consequentie en noodzaak’ zijn één en dezelfde doorzichtig ideologisch gedreven ‘groene’ dogma’s en dystrofische sprookjes, alwaar de gaten al in vielen zodra die werd opgetuigd, aanvankelijk vanuit de Club van Rome.

Daarna opgevolgd door de sinds 1972 decennialange zwaar overdreven 7-jaarlijkse VN-IPCC-rapporten en alarmistische hockeystickgrafieken, die vervolgens werden verankerd in een ‘niet-verplichtend’ Parijse klimaatakkoord (2015), waar alleen de westerse oude geïndustrialiseerde landen in de praktijk met meer dan élan gehoor aan gaven. We willen in Nederland daarbij het braafste jongetje van de Europese ‘klimaatklas’ zijn.

China, met haar grootste CO2-uitstoot blijkt overigens heel andere prioriteiten te hebben.

De democratie wordt omzeild in Nederland ten behoeve van instandhouding van een wankele CO2-opwarmings-hypothese

De van ‘Parijs’ afgeleide ‘klimaat’ wetten in Nederland (2019) ter bestrijding van de geveinsde ‘klimaatcrises’, worden thans geheel gedreven door ondemocratische inspraakbeperkingen zoals door de Crises & Herstelwet, de Rijkscoördnatieregeling, de RES, maar ook door de Rechterlijke Macht die buiten haar jurisdictie trad en kleine ‘Niet Gekozen Organisaties’ (ideologische milieuclubs / NGO’s) het recht van claims op ‘Algemeen Belang’ toekende, daarmee de gekozen volksvertegenwoordiging in Nederland passerend.

Deze ondemocratische politieke ‘verworvenheden’ zijn alle gericht op de ‘snelle’ uitrol van een uitsluitend ‘hernieuwbare’ energietransitie in Nederland, maar zijn niet meer dan een voorspelbare politieke dwaalweg, ofwel een ‘klimaattrein’ die kritiekloos doordendert naar haar ontsporing of deceptie. Zelfs Lubach zegt het hardop: ‘Stop met het klimaatakkoord, nu kan het nog’. Zie hier.

Is CO2-uitstoot de kwaaie pier of juist een zegening voor de mensheid en aarde?

Reden van deze verwachte ‘klimaattrein’ ontsporing? Een klimaatdoelstelling geopperd als valide ‘haalbare’ doelstelling in het Parijse klimaatakkoord om de wereldwijde klimaatverandering binnen de 1,5 graad Celsius stijging te kunnen houden door de 100% afschaffing en wettelijk verbieden van het gebruik van alle fossiele-CO2-uitstotende brandstoffen. Dit is vertaald in de Nederlandse doelstelling effectief in 2035 te bereiken: “Het einde van gebruik van alle fossiele brandstoffen’. Het is een ongelooflijke ideologische waanvoorstelling!

Zulks, ondanks dat kritische klimaatwetenschappers deze hopeloos ideologisch verdwaalde politici en de alarmistische klimaatwetenschappers er op wijzen, dat zelfs bij een verdubbeling van huidige CO2 van 400ppm tot 800 ppm in de atmosfeer dit niet alleen een zeer gunstig effect blijkt te hebben voor een verdichting en vergroening van de hele aarde, maar ook maar enkele tienden graden Celsius temperatuur stijging achter de komma gaat veroorzaken, volgens zeer respectabele klimaatonderzoeken William Happer. Professor William Happer USA Princeton University: ‘Er is géén klimaatcrisis’.

Ieder jaar enorme nieuwe fossiele wereld olie- en aardgasreserves aangeboord

Paniek verspreiding over zogenaamde wereldwijd oprakende fossiele reserves is vals alarmisme. Er is voor de komende 150 jaar voldoende winbare fossiele reserves aangeboord en het aantal en volume fossiele reserves neemt nog jaarlijks toe.

Een zinloze en voor het klimaat effectloze energietransitie dus, ‘op weg naar zero fossiele brandstoffen verbruik’, terwijl de nieuwe fossiele winbare bodemvondsten aan omvangrijke wereld olie- en aardgasreserves nog steeds met zo’n 100 à 200 succesboringen per jaar toeneemt.

Op 21 februari 2022 werden alweer nieuwe winbare olie- en gasreserves aangeboord.

De ‘Paniekfabriek’ werkt in Nederland op volle toeren

De ideologisch gedreven paniekfabriek voor klimaat, milieu en natuur werkt nog steeds op volle toeren zo stelt Simon Rozendaal in zijn recente boek: ‘Welkom in de paniekfabriek; 73 kanttekeningen bij de groene gekte’.

‘Klimaatfeiten’ werden ontmaskerd als overdreven alarmisme en bewust paniek zaaien

Bovendien blijkt, dat alle ‘groene’ klimaatalarmistisch claims uit verleden en heden, zoals zogenaamd uitstervende ijsberen, zelfmoordende walrussen, afstervende koraalriffen, wegzinkende atollen in de Pacific, smeltende antarctische ijsplateau’s, polaire noordelijke doorvaart scheepsroutes en ‘Amersfoort aan Zee’ niet alleen als onware of bewust overdreven ‘feiten’ werden ontmaskerd, maar vooral nog dagelijks als dystrofische sprookjes worden herhaald in onze kritiekloze pers en door onze Nationale Publieke Omroep (NPO).

Niet het klimaat, maar het alarmisme blijkt het grote probleem. Zie hier.

Kritische klimaatwetenschappers werden verketterd als holocaust-ontkenners

Hierbij werden diverse VN-IPCC-kritische klimaatwetenschappers verketterd als holocaust-ontkenners, echter die in hun overduidelijke onderzoekspublicaties en presentaties juist op deze onjuistheden wijzen en door hun universiteiten of klimaatinstituten dreigen te worden … of zelfs werden ontslagen.

Het meest recente voorbeeld is het ontslag door zijn Australische universiteit van klimaatwetenschapper Peter Ridd, die de wetenschappelijke malversaties over het alarmisme rondom het Australisch Great Barrier Reef aankaartte. Zie hier.

NASA: Carbon dioxide fertilization is greening the earth

 

Een internationaal team van 32 auteurs van 24 instellingen in acht landen leidde het wetenschappelijke onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van satellietgegevens van NASA’s Moderate Resolution Imaging Spectrometer en de Advanced Very High Resolution Radiometer-instrumenten van de National Oceanic and Atmospheric Administration om de bladoppervlakte-index, of hoeveelheid van bladbedekking, over de begroeide gebieden van de planeet.

De vergroening vertegenwoordigt gemeten over 35 jaren een toename en verdichting wereldwijd met 20% van bladeren aan planten en bomen die qua oppervlakte gelijk is aan twee keer de continentale Verenigde Staten. Zie hier.

CO2 tijdelijk onder grond stoppen (CCS) voor heel veel subsidiegeld

CO2 dus, de olifant in de Nederlandse 2de Kamer, in pure vorm is het een dodelijk verstikkend gas voor mens en dier, dat zwaarder is dan lucht bij ontsnapping / lekkage van de ondergrondse opslag, dat wordt dus opgeslagen in lege gasvelden om vervolgens gesubsidieerd de aanzienlijk meer CO2-uitstotende biomassacentrales te kunnen exploiteren in Nederland. Gesubsidieerd CCS (Carbon Capture and Storage) dus dat voor enkele decennia voorlopig onder de grond wordt bewaard.

De toekomst van dit grote volume ondergronds opgeslagen CO2 is onzeker, maar het zal toch een keer (gedeeltelijk) in de atmosfeer gaan eindigen, als het voor productie en/of vastlegging in vaste stoffen in de toekomst gaat worden aangewend. Overigens mislukken tot op heden de meeste CCS-projecten die gekoppeld waren aan blauwe waterstofproducti. Zie hier.

Een perfecte boekhoudkundige géén-CO2-biomassa-truc!

Biomassacentrales: Hiertoe worden in de USA en in Oost-Europa zeldzame moerassen en bossen vermalen tot houtpellets en de biotopen worden daarbij zonder pardon vernield! Houtpellets, die bij productie, transport, opslag en verbranding zelfs meer CO2 en fijnstof blijken uit te stoten dan door de nieuwste kolencentrales, die nu alle worden gesloten in Nederland. Wat is klimaatwijsheid kan je afvragen?

Een perfecte boekhoudkundige biomassa-truc! ‘CO2-uitstoot bij de productie van biomassa-elektriciteit is géén CO2-uitstoot! En dat wordt nog steeds hooggehouden door EU-klimaat-commissaris Frans Timmermans, die van mening blijft, dat biomassa-energie géén CO2-uitstoot als gevolg heeft. Daar krijg je dus een eredoctoraat voor, omgehangen door de TUD. Schande! Alle bewust afgeschermde milieu en natuur schades door biomassa-elektriciteit zijn ruim bekend inmiddels, ook bij vele schouderophalende Nederlandse milieuactivisten. Zie hier.

Nederlands elektriciteitsnet, zit nu al aan zijn maximale capaciteit

Last but not least’ hebben we nog de ‘hernieuwbare’ nationale elektrificatie van onze gehele industrie, van alle huishoudens en ook van de gehele mobiliteit, waarbij het nationale elektriciteitsnet, nu al aan zijn maximale breekbare capaciteit zit, met vergrote kansen op een gehele nationale black-out, dus zonder elektriciteit.

Dus nog een paar extra datacenters in Nederland, wat nieuwe Vinex-wijken op elektrische warmtepompen en nog zo’n 300.000 (= voorspelling) rijdende accubakken per jaar erbij, hupsakee!

En wat te denken aan de duizenden kilometers nieuwe hoogspanningsleidingen en duizenden extra kerktorenhoge hoogspanningsmasten in Nederland, die alle ‘hernieuwbare’ energiebronnen met elkaar en met de afnemers moeten gaan verbinden? Wat een milieu- en horizonvervuiling en natuurdestructie! Willen we dat? Zie hier.

4 à 6 miljoen milieuvervuilende rijdende accubakken in 2035 in Nederland?

Het zijn ook de verwachte 4 à 6 miljoen rijdende accubakken in de voorspelde Nederlandse mobiliteit (in 2035?), die een onmogelijke vraag naar huidige ‘hernieuwbare’ elektriciteit dan nog eens doet stijgen. Streven is een laadpaal op ieder hoek van de straat, dan wel aan je huis, zo’n stuk of 4 miljoen in totaal in Nederland in 2035. Zie hier.

‘Klimaat redden’ door effectief de aarde te vernielen

De ‘hernieuwbare’ windturbineparken, ruim bewezen als gehaktmolens voor duizenden trekvogels per jaar, impliceren na zo’n 20 jaar geleidelijk afnemende productie en uiteindelijke afschaffing, een enorme milieuvervuiling met niet-recyclebare polymeren (van de wieken) en op haar beurt zijn zonneweiden na zo’n 15 jaar mega natuurvervuiling met enorme bergen moeilijk recyclebaar chemisch vervuild glas.

Beide ‘hernieuwbare’ energiebronnen veroorzaken ook een depletie aan zeldzame grondstoffen, mineralen en aardmetalen op grote wereldschaal en natuur- en milieuschade bij hun winning. Voor biodiversiteitsideologen en milieuclubs vormt dit blijkbaar geen punt?!

Dus zogenaamd het ‘klimaat redden’ door de aarde te vernielen, dat is het doel en het bewust veronachtzaamde effect. Dit ‘hernieuwbare’ energie productiebeleid wordt in Nederland nog steeds door activisten als ideaal hooggehouden, en kan de nog immer stijgende behoefte aan energie in Nederland nu reeds niet bijhouden, of kan zelfs het huidige totale fossiele energieverbruik in Nederland onmogelijk gaan vervangen. In 2020 was het percentage fossiele energieverbruik in Nederland ongeveer 89 procent.

Als toegift nog een aantal bizarre ideeën ‘om het klimaat te redden’. Ze hier.

Niet 3 maar 10 kerncentrales nodig

Het voorzichtige Rutte IV beleid en vooruitzicht is op 3 nieuwe te bouwen kerncentrales in Nederland terwijl we er niet 3 maar wel 10 nodig hebben om de energie slurpende nationale industriesectoren in de metaal, chemie, hightech, mobiliteit en datacenters überhaupt blijvend in de toekomst te kunnen laten draaien. Het is onze werkgelegenheid in 2035, dat wordt makkelijk vergeten door de ‘groene’ activisten in Nederland.

De enige kernenergiecentrale in Nederland leverde in 2021 minder dan 4% van de gebruikte elektriciteit in Nederland. Zie hier.

Hoera! Een nieuwe klimaatminister en direct opgezadeld met een nieuwe energiecrises

Hoera! Een nieuwe klimaatminister, Rob Jetten, die blijkens geen sjoege heeft van de energie-gordiaanse-knoop, waar hij nu voor staat, achter gelaten door de vorige kabinetten Rutte. Jetten noemde onlangs in een interview de Nederlandse klimaatambities ‘maakbaar’, terwijl het woord REPARATIE van de maatschappelijke en democratische opgelopen schade in de vorige kabinetten Rutte beter op zijn plaats zou zijn.

Hebben we een ‘klimaatcrises’ of hebben we nu eerder een energiecrises, mede veroorzaakt door de ‘hernieuwbare’ keuzes?

Huidige energieschaarste en hoge energie prijzen hebben onmiskenbaar mede een oorzaak in de ondoordachte 100% van het aardgas af en in de ‘hernieuwbare’ energietransitie en CO2-reductie bij de stilgelegde kolencentrales en deze ook te vervangen door kostbare ‘hernieuwbare’ elektriciteit.

We kunnen de corona-lockdowns of Poetin dan wel aanwijzen als huidige hoofdoorzaak, echter de Rutte kabinetten hebben de accijnzen op alle energieverbruik fijntjes ongewijzigd laten meestijgen met de wereldprijzen en de energiekosten voor de burgers en laagste inkomens zullen nog meer stijgen met het huidige beleid van CO2-besprijzing.

Van stijgende gasprijzen naar een aanstaande economische recessie?

De gasprijzen zijn dit en vorig jaar al met bijna 250% opgelopen, de Europese stroomprijzen ook met tientallen procenten. Zie hier.

Trouw:

‘De 2021-2022 energiecrisis en een mogelijke aanstaande economische recessie zal de huidige 8% inflatie per jaar niet echt gaan verlagen. Is er dan een recessie in aantocht? Er zijn aanwijzingen genoeg dat een economische recessie aanstaande is’. Zie hier.

De ‘hernieuwbare’ energie betaalbaarheidskloof

De nu al te weinige prijscompensatie van de burger heeft reeds een energie betaalbaarheidskloof tot gevolg. Zware industrie, eet van 2 walletjes, die hun fossiele energie gesubsidieerd krijgt en nu ook voor subsidie in aanmerking komt bij hun ‘hernieuwbare’ transitie, terwijl de burger en het MKB sinds het kwartje van Kok alleen prijsstijgingen kende met dito meestijgende accijnzen en BTW. Europees parlement laat industriële sectoren al jaren van twee walletjes eten. Zie hier.

Hardnekkig geloof in de haalbaarheid van de energietransitie

Wie gelooft nog in de haalbaarheid van ‘hernieuwbare’ energie in Nederland en daarmee de klimaatdoelstellingen te halen of klimaatverandering geheel te kunnen stoppen in 2035?

Ik niet, en ik voel mij gesteund door een groeiend aantal kritische wetenschappers en ook dito rationele burgers, die het haalbaarheidsgeloof van de ‘hernieuwbare’ transitie om de ‘klimaatverandering te kunnen stop te zetten zowel geldverspilling als onrealistisch vinden. Zie hier.

Alleen de gesubsidieerde en rijksambtelijke adviseursorganisaties aan het kabinet (SCP, PBL, CPB, etc.) houden dit eenzijdige en kritiekloze haalbaarheidsgeloof vol, of natuurlijk zoals voor eigen lijfsbehoud door GreenPeace en dan mede gesubsidieerd vanuit de Postcode loterij. Zie hier.

Terugkijken vanuit de toekomst, ‘1984’ op herhaling

Terugkijken vanuit de toekomst noemen ze zoiets, zoals in ‘1984’ in het boek van George Orwell is te lezen. Het wordt bewaarheid in de ‘hernieuwbare’ energietransitie: de huidige democratie, de burger en de kritische wetenschap in Nederland werden geheel ondergeschikt gemaakt ‘aan het hogere klimaat doel en aan haar ideologische kapitaalinvesteerders’. George Orwell beschreef het politiek proces hoe dat mechanisme verloopt en is een lering uit te trekken voor nu!

De berekeningen zijn (ca. € 1000 miljard tot 2035), dat zoiets als een zero-fossiel-beleid met alleen een 100% ‘hernieuwbare’ energietransitie, met het vergeefse doel de wereldwijde ‘klimaatverandering’ te kunnen stoppen, alleen maar kan uitlopen op een mislukking, deceptie, politieke ontsporing en / of financiële en maatschappelijke ramp.

Een alles overheersende angstcultuur voor kritiek

Wat rest te constateren blijft is een alles overheersende angstcultuur in Nederland voor het uiten van wetenschappelijk zeer valide kritiek op het klimaat en energie beleid, dit als gevolg van een vasthoudende ontkenning onder bewust zwijgende en inmiddels beter wetende fysici en klimaatwetenschappers aan universiteiten en klimaatinstituten, ook in Nederland.

Paul Scheffers.

Het niet ondenkbeeldige gevaar om ‘holocaustontkenner’ te worden genoemd door nietsontziende ideologisch gedreven activisten, met behulp van hun activistische media outlets, zoals in de overwegend papieren linkse journaille en via de klimaatalarmistische NPO, dat zit vermoedelijk heel diep geworteld in wetenschappelijk Nederland.

Door de aanhoudende gesubsidieerde alarmistische klimaatpropaganda en eenzijdige alarmistische rijksvoorlichting aan onze burgers, is het resultaat dat we vooral versneld moeten doorgaan met de energietransitie (=sarcasme).

Vraag: Wie heeft de noodrem onklaar gemaakt?

***

Naschrift

Deze bijdrage werd geschreven vóór de inval van Rusland in Oekraïne.