Rémy Prud’homme.

Auteur: Rémy Prud’homme (Frankrijk, em. universitair hoogleraar).

Bossuet zei: ‘God lacht om mensen die treuren om de gevolgen waarvan ze de oorzaak eerder toejuichten.’

De milieuactivisten die de koolstofbelasting promootten, wilden dure fossiele energie, die iedereen een prijssignaal zou geven (zoals ze zeggen), die het verbruik van fossiele energie zou verminderen, en dus de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), en zo de planeet zou redden. Daartoe adviseerden ze zo zwaar mogelijke CO2–heffingen, minimaal 200 euro per ton kooldioxide, en remden of verhinderden ze investeringen in de productie van olie en gas. De olieprijs is hoger dan 100 dollar per vat. Die van een liter benzine of diesel is bijna 2 euro. Onze milieuactivisten, samen met alle politici, ambtenaren en journalisten die hen steunden, kregen wat ze wilden. Maar nu klagen zij. Zonder God te zijn, zouden we er om moeten lachen als het niet zo triest was.

Prijsstructuur benzine, Frankrijk, 2020

(Opmerkingen: er zit 159 liter in een vat. Er is 2,2 liter olie nodig om 1 liter benzine te produceren. In 2020 was de gemiddelde prijs van ruwe olie per vat olie $ 42. In 2020 was de dollar € 0,84 waard.)

Laten we eens kijken of, hoeveel en hoe de variaties in deze prijzen worden veroorzaakt door politieke beslissingen die rechtstreeks zijn geïnspireerd door de dominante milieu-ideologie. Het analyseren van de prijsstructuur van energie en aanverwante goederen kan helpen begrijpen wat er is gebeurd, gebeurt en zal gebeuren. Om ideeën toe te lichten en ordes van grootte te geven, hebben we ons op olie gericht, maar gas is gekoppeld aan olie. Er is ook aandacht geschonken aan de structuur van een belangrijk product, benzine, maar andere brandstofverbruikende goederen zijn vergelijkbaar.

De cijfers hebben betrekking op 2020 en veranderen in de tijd. Zoals we zullen zien, zijn de kosten van olieproductie en distributie (inclusief raffinage- en transportkosten), de werkelijke economische kosten, inderdaad grotendeels constant in de tijd. Kijken naar prijsschommelingen die door consumenten worden gedragen, betekent dus kijken naar (1) variaties in specifieke belastingen en (2) variaties in de prijs van ruwe olie. Er kunnen acht factoren worden geïdentificeerd en kort worden geanalyseerd.

Effect CO2-belasting in Frankrijk

Laten we beginnen met de belastingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene belastingen, zoals btw, die van invloed zijn op alle producten, en specifieke belastingen, die alleen van invloed zijn op bepaalde producten. Fossiele brandstoffen zijn onderworpen aan zware specifieke belastingen. In feite zijn brandstoffen in Frankrijk na tabak verreweg het zwaarst belaste product. Dat doen ze al heel lang, met de TICPE (binnenlandse belasting op het verbruik van energieproducten), die een soort CO2-belasting avant la lettre was. In 2014 werd de TICPE verhoogd met een reële CO2-belasting, de koolstofcomponent genaamd, tegen een laag tarief (17 euro per ton), dat snel zou stijgen tot 100 euro per ton. Dit tarief bereikte 44 euro in 2018, toen het de opstand van de gele hesjes aanwakkerde. Het werd geblokkeerd voor dit bedrag, wat overeenkomt met 0,10 euro per liter brandstof. De meeste openbare onderzoeksinstellingen, zoals de OFCE, de Eaad voor Economische Analyse, Terra Nova, de IDDRI, de Raad voor verplichte heffingen, voeren campagne voor een snelle terugkeer naar significante verhogingen van deze CO2-belasting. In 2019 stelde de officiële Quinet-commissie 250 euro per ton CO2 voor in 2030 (d.w.z. een stijging van 0,57 euro per liter brandstof), en noemde 600-900 euro in 2050 (d.w.z. een stijging van 1,4 – 2 euro per liter brandstof).

Het effect van de Europese CO2-belasting

De Europese Unie, die de voorvechter wil zijn van de energietransitie, dat wil zeggen de strijd tegen de uitstoot van kooldioxide, heeft een gemeenschappelijk systeem opgezet voor de handel in emissiequota (ETS). Dit systeem is een vorm van CO2-belasting. In plaats van een prijs op te leggen, wat leidt tot een beperking van emissies, legt dit systeem een beperking van emissies op, wat leidt tot een prijs. Het gaat alleen om industriële installaties (11.000) die verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van de CO2-uitstoot in Europa. Elk van deze installaties krijgt een gratis CO2-emissiequotum toegewezen, lager dan wat deze bedrijven spontaan zouden uitstoten.

Bedrijven die liever meer uitstoten dan hun quotum, kunnen emissierechten kopen van bedrijven die liever minder uitstoten dan hun eigen quotum. Dit resulteert in een prijs per ton kooldioxide en een inkomen voor de Europese Unie. Deze prijs, die gedurende lange tijd laag was, nadert de 100 euro per ton. Door de hoeveelheid emissierechten die zij verdeelt te verminderen, verhoogt de Unie deze marktprijs natuurlijk. Deze prijs werkt als een brandstofbelasting. Het verhoogt de kosten voor de bedrijven die het betalen (bijvoorbeeld elektriciteitsproducenten) en die de eindgebruikers daarvoor in rekening brengen.

Maar het is ongetwijfeld op de prijs van olie en gas dat de invloed van milieuactivisme het duidelijkst is. Deze prijzen worden dagelijks op de wereldmarkten vastgesteld en weerspiegelen – zoals bij alle markten – vraag, aanbod en marktomstandigheden.

Productiekosteneffect

Wat betreft het aanbod van fossiele brandstoffen zou men zich kunnen voorstellen dat de kosten van de winning voortdurend stijgen, waardoor de prijzen stijgen. Velen – van de Club van Rome tot milieuactivisten – hebben deze stelling gedurende lange tijd verkondigd. De eerste olievoorraden die worden geexploiteerd, zijn het gemakkelijkst toegankelijk en het minst duur om te exploiteren. Na verloop van tijd worden ze vervangen door olievoorraden die minder toegankelijk zijn en duurder om te exploiteren. Er komt een dag dat de extractiekosten zo hoog zullen zijn dat de gewonnen hoeveelheid zal afnemen en uiteindelijk zal verdwijnen. Olie zal dan door de prijzen uit de markt worden verdreven.

Deze redenering was logisch en aantrekkelijk. Maar onjuist. De productiekosten variëren sterk afhankelijk van de winplaatsen (van $ 10 per vat in Saoedi-Arabië tot ongeveer $ 100 in de buurt van de Noordpool); maar ze bleven stabiel in de tijd. Vooruitgang in technologie heeft de verslechtering van mijnbouwproblemen gecompenseerd. Het productiekosteneffect verklaart de stijging van de fossiele brandstofprijzen niet.

Het Oekraïne-effect

Veel politici en journalisten zien de oorlog in Oekraïne de belangrijkste, zo niet de enige oorzaak van de stijging van de prijs van fossiele brandstoffen. Ze hebben het mis. De cijfers tonen het aan. . De sancties zullen de verkoop van olie en gas uit Rusland aan Europa zeker (misschien matig) verminderen, maar de verkoop van Russische olie en gas aan China vergroten, wat de aankopen van China uit de rest van de wereld zal verminderen, waardoor de verkoop van de rest van de wereld naar Europa, in een stoelendans.

Al met al zullen de mondiale vraag en aanbod (die de prijs bepalen) relatief onveranderd blijven. De cijfers laten zien dat de stijging van de prijs van een vat olie grotendeels dateert van vóór de invasie van Oekraïne. Deze prijs, die in april 2020 een dieptepunt ($20) had bereikt, op het hoogtepunt van de covid-crisis, steeg daarna gestaag en bereikte bijna $90 in januari 2022, voor de oorlog, wat niet werd verwacht door de markten.

Natuurlijk zijn deze veranderingen in het geografische handelspatroon niet onmiddellijk of gemakkelijk. Ze zullen gepaard gaan met onzekerheden en tijdelijke verstoringen in het aanbod, waardoor prijsstijgingen ontstaan die zelf tijdelijk zijn. Maar over het algemeen lijkt het effect van Oekraïne op de olie- en gasvoorziening bescheiden. Door dit te accentueren negeert of maskeert men veel belangrijker effecten.

Het onderinvesteringseffect

Nog steeds aan de aanbodzijde, in zowat elk ontwikkeld land, heeft de groene ideologie consequent gevochten tegen investeringen in olie- en gasproductie. Het idee was simpel: hoe minder fossiele brandstof je wint, hoe minder je verbrandt en hoe minder CO2 je uitstoot. In Europa zijn schaliegas en olie vrijwel verboden. In het Verenigd Koninkrijk, waar aanzienlijke voorraden zijn gevonden en waar investeringen gaande waren, werd alles geblokkeerd. Vooral niet produceren!

In Frankrijk zijn de voorstanders van de kenniseconomie steeds sterker geworden. Ze hebben wetten aangenomen om onderzoek naar het bestaan van voorraden te verbieden. Vooral niet weten! Alle openbare investeringsbanken (Wereldbank, Europese Ontwikkelingsbank, enz.), alle openbare hulporganisaties (Franse AFD, Amerikaanse USAID, Canadese CIDA, Engelse DFID, enz.) onthouden zich formeel van deelname aan de financiering van olie-, gas- en koleninvesteringen in de landen die ze beweren te helpen.

Sterker nog, de morele overreding die door milieu-NGO’s en regeringen wordt uitgeoefend op banken in ontwikkelde landen, verhindert hen ook om dergelijke investeringen te financieren. De meeste Angelsaksische investeringsfondsen, maar ook het Vaticaan, Harvard University, de Ford Foundation, verkopen hun aandelen in bedrijven die fossiele brandstoffen produceren. Als het niet altijd deugdzaam is, moeten financiën in ieder geval groen zijn. Het resultaat was bedoeld en gepland: de investeringen, en daarmee de olie- en gasproductiecapaciteit, zijn de afgelopen twee decennia sterk teruggelopen. Met enige vertraging neemt het aanbod van deze producten af.

Het effect van de vraag naar gas

Aan de vraagzijde is de belangrijkste factor uiteraard de economische activiteit: als het BBP stijgt, neemt ook de vraag naar fossiele brandstoffen toe, bijna in hetzelfde tempo. In 2020 en 2021 daalde het BBP door de covid-pandemie overal, waardoor de vraag naar olie en gas afnam. Deze factor heeft niets te maken met milieubeleid. Ze spelen echter een belangrijke rol in de vraag naar gas, vanwege de willekeurige onderbreking van wind- en zonne-elektriciteit, die vaak voorkomt. Deze hernieuwbare energiebronnen produceren alleen elektriciteit als de zon schijnt) en/of als het waait. Een bescheiden aantal uren per jaar (ongeveer 15% van de uren van het jaar voor zon, 25% voor wind). En vooral op grotendeels onvoorspelbare tijden. En dat zijn niet per se die waar we elektriciteit nodig hebben. Om de werking van het elektrische systeem te garanderen, is het daarom noodzakelijk om alternatieve bronnen te hebben die onmiddellijk kunnen starten en stoppen – in de praktijk gasgestookte elektriciteitscentrales. Hoe meer een land hernieuwbare energiebronnen gebruikt, hoe meer gas het nodig heeft.

Het voorbeeld van Duitsland illustreert dit feit op welhaast karikaturale wijze. Door een grappige paradox presenteren ecologen gas – een fossiele brandstof – als de gezworen vijand van wind- en zonne-energie. Maar gas is juist de onmisbare bondgenoot van deze hernieuwbare energiebronnen. De vraag naar gas is dan ook sterk toegenomen.

Het karteleffect

In een competitieve markt zou de afname van het aanbod en de gelijktijdige toename van de vraag voldoende zijn om de forse prijsstijging te verklaren. Maar in werkelijkheid is de olie- en gasmarkt geen concurrerend marktmodel. Deze markt wordt gekenmerkt door het bestaan van een kartel, de OPEC, waarin een tiental landen samenwerken die ongeveer de helft van de wereldolieproductie vertegenwoordigen. Dit kartel heeft een belangrijk direct belang bij het vrijwillig verminderen van de productie van zijn leden om de olieprijs te verhogen. Als een productiedaling van 5% leidt tot een prijsstijging van 10%, zullen kartelleden hun inkomsten met 4,5% verhogen en hun rendement met veel meer.

In de praktijk hebben kartelleden, die uiteenlopende kenmerken en belangen hebben, en die niet de enige spelers op de markt zijn, vaak grote moeite om op lange termijn met elkaar overweg te kunnen. Toch is het ze gelukt in 2017 en daarna in 2020, onder auspiciën van Saoedi-Arabië, de belangrijkste producent, en met de deelname van Rusland (niet-OPEC-lid). Ze besloten hun productie met 5% te verminderen, wat, samen met de effecten van het hierboven onderzochte milieubeleid, bijdroeg aan de forse stijging van de olieprijzen in 2021.

Het anti-nucleaire effect

Nog steeds aan de kant van de vraag naar olie en gas, moet de rol van het anti-nucleaire beleid van de ontwikkelde landen worden benadrukt. Kernelektriciteit was, en blijft grotendeels een stokpaardje van milieubewegingen, die het met succes presenteerden als een belichaming van het kwaad, net als steenkool. Ze werden over het algemeen gevolgd door regeringen. In veel landen, zoals Duitsland, Frankrijk, België, Italië en Japan, zijn ze gestopt met het bouwen van kerncentrales en hebben ze zelfs besloten om werkende elektriciteitscentrales te sluiten.

Door dit te doen, hebben we, bij gelijkblijvende omstandigheden, de vraag naar fossiele brandstoffen vergroot. We deden precies het tegenovergestelde van wat Frankrijk deed tijdens de oliecrisis van 1974. Om zijn afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen te verminderen, begon Frankrijk vervolgens, met succes, aan een grootschalig programma van kerncentrales waardoor de vraag naar fossiele brandstoffen voor elektriciteitsopwekking praktisch werd geëlimineerd.

Samenvatting

Samengevat, de factoren die de prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen (olie en gas) en afgeleide producten (brandstoffen) bepalen, zijn talrijk, met elkaar verbonden en fluctuerend. De rol van acht van deze factoren is sterk vereenvoudigd onderzocht. Twee, vaak als cruciaal voorgesteld, lijken daarentegen relatief onbelangrijk: (i) de ontwikkeling van de productiekosten, en (ii) het effect van de invasie van Oekraïne. Een andere veel belangrijkere factor is (iii) de rol van de OPEC, een kartel dat effectief handelt op basis van hoeveelheden en prijzen; we kunnen deze factor nauwelijks beïnvloeden.

De andere vijf factoren houden allemaal verband met het groene energietransitiebeleid van de westerse wereld en de kruistocht tegen koolstofdioxide: (iv) de koolstofbelasting die is ingevoerd in een land als Frankrijk; (v) het communautaire emissiehandelssysteem; (vi) stimulering van de vraag naar gas als gevolg van de ontwikkeling van intermitterende hernieuwbare energiebronnen; (vii) anti-nucleair beleid; (viii) massale onderinvestering in onderzoek en ontwikkeling van olie- en gasvelden als gevolg van milieuactivisten en “Green Finance”.

Het aanbod van een goed verminderen terwijl men de vraag stimuleert, leidt zeker tot een prijsstijging. Dit is wat de vijf geïdentificeerde “groene” factoren doen. We zouden ze kunnen beschouwen als zoveel min of meer verkapte CO2-belastingen. Ze drijven de prijs op van fossiele brandstoffen en de – heel veel – producten die ze gebruiken. Ze hebben tot gevolg dat de levensstandaard van huishoudens en het concurrentievermogen van bedrijven afnemen.

Deze conclusie is niet verwonderlijk: het is de gestelde en gewilde doelstelling van het energietransitiebeleid. Ten slotte moet worden benadrukt dat dit beleid wordt gevoerd door en in de ontwikkelde landen (laten we zeggen de OESO-landen), maar dat de schadelijke gevolgen ervan voor alle landen zijn, inclusief en vooral de arme landen.

De riem aanhalen, is al discutabel. Die van anderen afknijpen, is betreurenswaardig.

***

Bron hier.