Atmosferische vingerafdruk

Auteur: Andy May.

Het IPCC is van mening dat de verandering in instraling van de zon in de afgelopen 60 jaar nul is en geen trend vertoont buiten de normale ~11-jarige zonnecyclus. Professor David Caroly schrijft, dat we met zekerheid kunnen uitsluiten dat de zon verantwoordelijk is voor de recente opwarming, aangezien de stratosfeer dan opwarmt terwijl hij afkoelt. De afkoeling van de stratosfeer terwijl de troposfeer opwarmt, wordt soms de “atmosferische vingerafdruk” van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde genoemd. Karoly was een pionier op dit onderzoeksgebied (Karoly, 1989) en (Karoly, 1987).

Figuur 1. De AR6-grafiek van de verandering in effectieve stralingsforcering van 1750 tot 2019. Er wordt aangenomen dat verandering in zonneforcering in de afgelopen 270 jaar in wezen nul is en mogelijke veranderingen in bewolking worden helemaal niet meegerekend, behalve als positieve feedback voor oppervlakte verwarming. Het watermerk staat op de originele AR6, ook al is het de definitieve versie.

Figuur 1 toont de AR6-interpretatie van de componenten van de opwarming van de aarde sinds 1750. Het bijzondere aan deze interpretatie is dat de zon, die een veranderlijke ster is, constant wordt verondersteld van 1750 tot 2019, en dat de bewolking ook constant wordt verondersteld, behalve als positieve feedback voor oppervlakteverwarming. Beide veronderstellingen zijn controversieel, maar niet grondig onderzocht in de AR6. De aanname van de constante zon wordt betwist door Ronan Connolly en anderen [1], en de veronderstelling van constante bewolking wordt betwist door Henrik Svensmark en collega’s [2].

De afkoeling van de stratosfeer door een hogere concentratie CO2 is logisch. CO2 is een belangrijke bron van thermische straling in de stratosfeer, en meer ervan zou die laag moeten koelen. Evenzo, als de intensiteit van zonnestraling zou toenemen, zouden zuurstof en ozon in de stratosfeer meer UV-straling absorberen, wat de stratosfeer zou moeten verwarmen, niet afkoelen.

Het idee dat dit patroon “een waarneembare menselijke invloed op het mondiale klimaat aangeeft” (IPCC, 1996, p. 439) is echter zeer controversieel. Er zijn alternatieve verklaringen voor de waargenomen afkoeling van de stratosfeer. Karoly suggereert dat de “afname van de hoeveelheid ozon in de stratosfeer” (Karoly, 1987) verantwoordelijk kan zijn voor de afkoeling. Er zijn verschillende andere mogelijke verklaringen of problemen met de gebruikte gegevens, zoals beschreven door John Daly (Daly J.L., 1997). Een kort artikel in Nature in 1996 vatte de hele controverse over “atmosferische vingerafdrukken” treffend samen en is vandaag de dag nog steeds relevant. Hieronder staat een citaat uit het artikel, geschreven door Neville Nicholls:

Het onderzoek van Santer et al. en de studies die in de tweede IPCC-beoordeling worden aangehaald, geven aan dat een antropogene component van de wereldwijde klimaatverandering – de “antropogene vingerafdruk” – in de waargenomen gegevens kan voorkomen. Er moet echter worden opgemerkt dat dit signaal het gecompliceerde patroon van veranderingen is dat het gevolg is van de gecombineerde effecten van aantasting van de ozonlaag in de stratosfeer en verhoogde concentraties van broeikasgassen en sulfaataerosolen. Dit betekent niet dat het effect van een van deze factoren is bewezen. Er zijn nog veel onzekerheden in dit werk, dat Santer et al. en worden toegekend in de tweede IPCC-beoordeling. Er zijn onzekerheden in de schattingen van de omvang en patronen van de verschillende natuurlijke en door de mens veroorzaakte factoren die het klimaat kunnen beïnvloeden. De klimaatmodellen zijn allesbehalve perfect. Er zijn ook problemen met de temperatuurwaarnemingen: veel van de overeenkomst tussen het model en de waargenomen veranderingen is te wijten aan het asymmetrische patroon van opwarming tussen de hemisferen, en het vinden van deze asymmetrie hangt af van de relatief weinig waarnemingen van troposferische temperaturen op het zuidelijk halfrond. Het is bekend dat deze waarnemingen worden beïnvloed door veranderingen in instrumentatie, dus er is meer werk nodig om de mogelijkheid uit te sluiten dat de waargenomen asymmetrie het resultaat is van dergelijke veranderingen.” (Nicholls, 1996)

Neville Nicholls was, net als David Karoly en Benjamin Santer, een van de auteurs van het kritische hoofdstuk 8 van het tweede IPCC-rapport, vaak aangeduid als SAR (IPCC, 1996, blz. 407). In dit hoofdstuk is de ‘atmosferische vingerafdruk’ gebruikt om het verband tussen de opwarming van de aarde en de uitstoot van broeikasgassen door de mens te rechtvaardigen. Zoals Nicholls schrijft, levert de zogenaamde “atmosferische vingerafdruk” “het sterkste bewijs tot nu toe dat mensen het wereldwijde klimaat kunnen hebben beïnvloed” (Nicholls, 1996). Om Nicholls te parafraseren, betekent dit echter niet dat de effecten van door de mens veroorzaakte broeikasgassen zijn bewezen. Het is logisch om aan te nemen dat een toename van broeikasgassen dit effect heeft, en het is logisch om aan te nemen dat mensen aanzienlijke broeikasgassen aan de atmosfeer hebben toegevoegd, maar dat is het dan ook. We hebben al aangetoond dat wanneer klimaatmodellen door de mens veroorzaakte broeikasgassen in hun modellen opnemen, ze de opwarming van de mid-troposfeer in de tropen overschatten (zie Fig. hier, in Duitse vertaling bij EIKE hier). Logische speculatie is geen bewijs.

Het ontwerp van hoofdstuk 8, goedgekeurd door de auteurs van het hoofdstuk, waaronder Nicholls, Karoly en Santer, in juli 1995, beweerde niet dat de atmosferische vingerafdruk aantoonde dat mensen bijdragen aan de opwarming van de aarde. In plaats daarvan zei het dat de opwarming tot dusverre binnen het normale bereik van klimaatvariabiliteit was, zodat menselijke invloed niet kon worden bepaald. Later, in november van hetzelfde jaar, werden de conclusies van hoofdstuk 8 gepubliceerd op aandringen van politici en zonder de goedkeuring van de wetenschappers die het hoofdstuk schreven, gewijzigd.

Dit is de achtergrond van de bovenstaande verklaring van Nicholls en vele andere protesten van geleerden tegen de wijzigingen in het hoofdstuk (mei 2020c, pp. 230-238).

Eén regering, waarschijnlijk de VS, insisteerde dat hoofdstuk 8 specifiek zou stellen dat de mens klimaatverandering veroorzaakte. De leider van de SAR-exercitie, John Houghton, stond erop dat de IPCC-procedures werden gevolgd en dat regeringen, d.w.z. de politici het laatste woord hadden, niet de wetenschappers (Houghton, 1996). De IPCC-rapporten zijn wetenschappelijk of politiek, ze kunnen niet beide zijn. Wetenschappers waren het er al over eens dat ze er niet zeker van konden zijn dat de mens het klimaat beheerste, omdat ze niet wisten hoe groot de natuurlijke variabiliteit was. Politici stonden erop dit te veranderen, en dat deden ze ook. Dit incident heeft, meer dan enig ander in de geschiedenis van het IPCC, zijn reputatie als onafhankelijke en onpartijdige rapporteur over de stand van de klimaatwetenschap aan diggelen geslagen. Eerst werd gezegd dat de atmosferische vingerafdruk geen bewijs was van menselijke invloed, maar toen was het dat wel. Het verdient een nadere beschouwing.

De trends in satelliettemperaturen in de lagere stratosfeer, middelste troposfeer en lagere troposfeer worden weergegeven in figuur 2. De luchttemperatuur in de stratosfeer (weergegeven in blauw), zoals gemeten door satellieten, wordt beïnvloed door andere factoren dan de temperatuur in de troposfeer, vandaar de grote afwijkingen van de trends in de jaren zeventig tot begin jaren negentig. Sinds het midden van de jaren negentig delen de stratosfeer en de middentroposfeer hetzelfde patroon. Ze koelen allebei af naarmate de lagere troposfeer opwarmt. Een deel van dit patroon kan te wijten zijn aan menselijke CO2-emissies, maar kunnen we daar zeker van zijn? In één woord: nee. Er zijn veel natuurlijke factoren die bijdragen aan de afkoeling van de bovenste atmosfeer, waaronder minder ozon, dat bijdraagt ​​aan de opwarming door ultraviolette (UV) straling te absorberen:

Figuur 2. UAH-satelliettemperatuurtrends in de wereldwijde lagere stratosfeer en lagere en middelste troposfeer.

Benjamin Santer beschrijft in PNAS 2013 een computermodelstudie [3] die hij deed, waarbij hij gebruik maakte van het emissiescenario RCP8.5, dat inmiddels in diskrediet is geraakt. Jianliang Wang toonde aan dat er niet genoeg fossiele brandstoffen zijn om dit emissiescenario tegen 2100 vol te houden. [4]

Santer et al. geven toe dat hun “volledig natuurlijke” modellen (zonder menselijke invloed) stratosferische afkoeling en lagere troposferische opwarming voorspellen, net als hun antropogene modellen, maar zeggen dat de overeenstemming met waarnemingen niet zo goed is.

Zoals weergegeven in figuur 2, warmt de middelste troposfeer op van het midden van de jaren zeventig tot het midden van de jaren negentig en koelt vervolgens samen met de stratosfeer af tot 2020. De middelste troposfeer volgt de helft van de tijd de lagere troposfeer en de stratosfeer de rest van de tijd. De modellen van Santer, die rekening houden met een antropogeen effect, laten zien dat de middelste troposfeer vanaf het jaar 2000 in hetzelfde tempo opwarmt als de lagere troposfeer. Zijn “All Natural“-model laat zien dat het redelijk vlak blijft. Beide modellen passen niet bij de waarnemingen. Dus zijn bewering dat het atmosferische temperatuurprofiel “afdoend bewijs levert van waarneembare menselijke invloed op de thermische structuur van de atmosfeer” lijkt te worden ontkracht. We zijn het erover eens dat het logisch is dat extra CO2 de lagere troposfeer zal opwarmen en de stratosfeer zal afkoelen, maar logische speculatie is geen bewijs. Waarom klopt zijn mid-troposfeermodel niet? Vergelijk figuur 3(B) met figuur 2.

Figuur 3. Santer’s modellen voor de (C) lagere en (B) middelste troposfeer en voor de (A) stratosfeer. Rood is natuurlijk plus antropogeen en blauw is alleen natuurlijk. De dalingen in de troposfeer en de pieken in de stratosfeer zijn het gevolg van gemodelleerde vulkaanuitbarstingen.

De verdeling van opwarming en afkoeling in deze drie delen van de atmosfeer is zeer complex en slecht begrepen. Het is niet alleen menselijke invloed. Als het temperatuurprofiel een antropogeen signaal bevat, is het nog niet mogelijk geweest om dit te detecteren of te meten. Santer beweert dat zijn resultaten statistisch significant zijn, maar alleen als we zijn aannames accepteren dat de modellen robuust zijn en dat de zon en andere natuurlijke invloeden onbeduidend zijn.

Een ander argument van David Karoly is dat een toename van zonneverwarming zou leiden tot meer opwarming gedurende de dag en in de zomer. Maar het tegenovergestelde is waar: de opwarming is waarschijnlijker ’s nachts en in de winter, wat suggereert dat een opwarmende zon niet de oorzaak is.

De opwarming van de winter en de nacht is echter ook consistent met toenemende bewolking, en meer bewolking is waarschijnlijk naarmate de wereld opwarmt. De zon varieert niet alleen in zijn totale stralingsvermogen of “TSI” (Total Solar Irradiance). De deeltjesemissie van de zon, de zonnewind, varieert ook, evenals de intensiteit van het magnetische veld van de zon.

Bovendien omvat de TSI alle stralingsgolflengten, en de golflengte, of de wederzijdse frequentie ervan, speelt een grote rol in de manier waarop straling het klimaat beïnvloedt. De hoogenergetische, hoogfrequente UV (ultraviolette) straling van de zon varieert veel meer dan de totale straling (Krummheuer & Kriviva, 2015). Al deze fluctuaties beïnvloeden het klimaat op aarde op manieren die slecht worden begrepen en waarover veel wordt gedebatteerd.

Hoewel de ongeveer 11-jarige zonnecyclus bestaat en een van de weinige dingen is waar alle astrofysici het over eens zijn, staat de verandering van de zon op de lange termijn ter discussie. Het IPCC, Judith Lean, Leif Svalgaard en David Karoly geloven dat er geen langetermijntrend is, althans niet in de laatste 300 tot 400 jaar. Je gaat er vanuit dat het heel vlak is of mogelijk iets aflopend. William Happer en vele astronomen, zoals Willie Soon en Nicola Scafetta, geloven dat er een langetermijn- of ‘seculiere’ trend is en dat de variabiliteit van de zon een belangrijke rol speelt bij de opwarming van de aarde. Over dit debat hebben we al eerder geschreven, een samenvatting vind je hier. Voor een uitleg van de verschillende manieren waarop de zon ons klimaat kan beïnvloeden, evenals een bespreking van proxy’s voor zonneactiviteit, klik hier.

Samenvatting

Het debat over de oorzaak van de recente opwarming van het aardoppervlak blijft onopgelost. Er zijn verschillende redenen waarom de huidige waarnemingen, waaronder afkoeling van de stratosfeer, geen uitsluitsel geven. Ten eerste is de totale stralingsonbalans of “forcering” die nodig is om het aardoppervlak in de afgelopen paar honderd jaar met één graad op te warmen extreem klein, slechts 3-4 W/m2. Dit is niet op te sporen met de huidige technologie; onze metingen zijn daarom niet zinvol. Net als in 1995, toen het SAR-rapport werd geschreven, weten we nog steeds niet hoe groot de natuurlijke variabiliteit is. Zolang we niet weten wat de natuur met ons klimaat kan en doet, kunnen we geen menselijke invloed ontdekken. Alle pogingen om natuurlijke klimaatverandering te modelleren gaan ervan uit dat er geen natuurlijke opwarming of afkoeling op de lange termijn is en dat alle opwarming het gevolg is van menselijke activiteit. De enorme schommelingen in het klimaat vóór de menselijke ontwikkeling weerleggen deze veronderstelling.

Het tweede grote probleem is dat we niet weten wat de langetermijntrend voor de zon is. Neemt de stralingskracht van de zon toe? Of wordt het minder of blijft het gelijk? Onze waarnemingen van de zonne-output zijn niet nauwkeurig genoeg om dit te zien. Bovendien weten we niet hoe de zon ons klimaat beïnvloedt. Is het totale uitgestraalde vermogen het enige dat telt? Onwaarschijnlijk. Ongetwijfeld spelen het zonnemagneetveld en de frequentiemix van de zonne-output een rol, en zeker ook de zonnewind. Maar we zijn niet in staat om deze effecten te modelleren zoals in Connolly et al. besproken. Eén ding is zeker: het is dwaas om aan te nemen dat de zon en de variabiliteit van de zon ons klimaat niet beïnvloeden. Niettemin ligt deze veronderstelling ten grondslag aan de conclusie van het IPCC dat de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt.

***

Een groot deel van deze ‘posting’ is een uittreksel van mijn laatste boek: The Great Climate Debate, Karoly v Happer.

De literatuurverwijzingen kunnen hier worden gedownload.

 1. (Connolly et al., 2021). Connolly, et al. exhaustively examine the peer-reviewed literature on how variations in the Sun affect our climate and show that anywhere from 100% to 0% of the recent warming could be due to solar variability. The IPCC assumption of zero is not “settled science.”
 2. (Svensmark, Force Majeure, The Sun’s role in climate change, 2019) and (Svensmark, Influence of Cosmic Rays on Earth’s Climate, 1998)
 3. (Santer, et al., 2013)
 4. (Wang, Feng, Tang, Bentley, & Höök, 2017)

***

Bron hier.

Door |6 april 2022|55 Reacties

Deel deze pagina!

55 reacties

 1. Scheffer 6 apr 2022 om 08:53- Antwoorden

  Daar gaat het volledig mis: ‘politici het laatste woord geven, niet de wetenschappers’.

  Interessant artikel! Zoals eerder beschreven en gezegd zijn er 30 of meer natuurlijke klimaatfactoren waaronder een tiental klimaatfactoren vanuit de kosmische ruimte komen.

  Er zijn verschillende redenen waarom men stelt: ‘It is (not) the sun stupid’

  Voor de rest laat ik het over aan de kritische klimaatwetenschappers onder ons, zoals Vreeken.

  27
  3
  • Ongewenst gedrag 7 apr 2022 om 07:49- Antwoorden

   Scheffer, zoals eerder al tig keer gevraagd: wat zijn die “30 of meer natuurlijke klimaatfactoren” en hoe groot is het effect van elk ervan? Hoe vergelijkt de impact ervan met de impact van de antropogene factoren?

   Jij blijft dit maar roepen, maar doet nooit een poging om een antwoord te presenteren. Dat is niet constructief. Dat is populisme.

   DIt is een nog nooit beantwoorde vraag op climategate.nl. De ‘redacteur’ weet immers dat het antwoord ongewenst is. Daarom zal hij zo’n berichten verwijderen, eerder dan erkennen dat het antwoord ongewenst is!

   Ik heb veel respect voor Bart Vreeken, en vaak is hij de enige die hier constructieve reacties plaatst. Hij is zeker kritisch, maar hij is voor zover ik weet geen klimaatwetenschapper. In tegenstelling tot velen hier, probeert hij wel ten gronde te begrijpen hoe ver de kennis van de klimaatwetenschap al reikt.

   3
   0
   • Arjan Duiker 7 apr 2022 om 10:40

    De kennis over klimaatwetenschap is bedroevend.
    Na meer dan 40 jaar weet men totaal niet wat de klimaatgevoeligheid is van wat extra CO2.
    Hou toch op; stop die onzin en laat de Witte Jassen wat nuttigs doen in plaast van mijn belastinggeld opvreten!

    1
    1
 2. Peter van Beurden 6 apr 2022 om 09:48- Antwoorden

  Een uitstekend artikel waar de twijfels en veronderstelling naast elkaar worden gezet. Reden genoeg tot voortgaande studie. Reden ook om te adapteren om onze altijd veranderende leefomgeving op een leefbare kwaliteit te houden. De maatregelen die daartoe nu worden aangewend zijn daar nu net een aanslag op.

  Als je er echt in gelooft dat het helpt leg je zonnepanelen niet op een akker en stook je bossen niet op.
  Zo bekeken lijken deze akties op een totaal andere agenda. Of bouwen ze binnenkort dat miljoen huizen ónder die zonnepanelen?

  16
  3
 3. Arjan Duiker 6 apr 2022 om 10:28- Antwoorden

  Interessant artikel.

  Leuk wat Santer doet maar het blijft theoretisch geneuzel op basis van pseudowetenschap; d.w.z. het in elkaar liegen van een model en een berg aan uit de lucht gegrepen aannamen er tegen aan vegen.
  Zijn uitkomsten zijn kwalitatief fout gezien het feit dat de trend voor lage tropsfeer en de hogere dezelfde is; metingen weerleggen dat. Kwantitatief is er sprake van statistische rommel; twee maal de standaardafwijking laat een enorme range zien. Met andere woorden, ook hier weer moeten we aannemen dat het echte antwoord ertussen zit maar we weten niet waar…
  Santer gaat bovendien uit van RCP8.5 en dat is sience fiction. Wel leuk geprobeerd hoor.

  De aanname dat antropogeen CO2 een forcing geeft en dat die de troposfeer zou moeten opwarmen en de stratosfeer zou moeten koelen is op basis van wetenschappelijke kennis zeer te verdedigen. Maar nu de mate waarin…

  Volgens het IPCC zijn wij verfoeide mensen verantwoordelijk voor 2 tot 3,5 W/m2 forcing. Zou best kunnen.
  Maar het IPCC (betekent: I Presumably Cannot Calculate) heeft verzonnen dat er sprake is van een netto positieve terugkoppeling. Herstel, een sterke netto positieve terugkoppeling!

  En wat betekent dat? Iets (onze broeikasgasjes) geeft een opwarmingseffect en door dat opwarmingseffect ontstaat aanvullende opwarming, voornamelijk middels het zelfde mechanisme te weten extra forcing. De logica leert ons dat een dergelijk totaal effect nooit een begrenzing kent en zichzelf zal versterken tot een extreem.
  In de slechts afgelopen vele miljoenen jaren is dat op deze planeet nooit gebeurd en ons aandeel zijnde een verandering van de atmosferische samenstelling met een 1/8300-ste deel gaat dat ook niet doen.

  Maar niet alleen de logica leert dat sterke netto positieve terugkoppelingen niet aan de orde zijn. Er zijn zeer vele analyses die dat uitwijzen.
  Eén is het feit dat op basis van de Argo-boeien die de temperatuur van het oceaanwater meten tot aan 2km diepte is af te leiden dat de mate van diens opwarming overeenkomt met een stralingsinbalans van slechts 1 W/m2 over de afgelopen decennia.

  Als onze-schuld-forcing op dit moment zo’n 3 W/m2 bedraagt is dat over de afgelopen decennia gemiddeld pakweg de helft geweest, 1,5 W/m2 dus.
  Dat betekent maar één ding: de respons van het klimaatsysteem op een externe forcing is een netto negatieve terugkoppeling.

  De klimaatcrisis is voor wat betreft het menselijk aandeel middels broeikasgassen ONBEDUIDEND, FAKE EN VERZONNEN.

  27
  2
  • AnthonyF 6 apr 2022 om 11:21- Antwoorden

   Arjan, je schrijft: ‘ONBEDUIDEND, FAKE EN VERZONNEN’.
   Dat klinkt niet logisch.
   Maak er van: ‘VERZONNEN EN DUS ONBEDUIDEND EN FAKE’.
   Verder hulde voor je bijdrage.

   11
   1
   • Arjan Duiker 6 apr 2022 om 18:12

    Fair enough!

    1
    0
  • Modelleur 6 apr 2022 om 11:31- Antwoorden

   Arjan Duiker,
   Het is altijd heel riskant, zelfs onverstandig, om heel grote woorden te gebruiken n.a.v. een blogpost.

   Hier heb je een veel vollediger verhaal:

   Observed Temperature Changes in the Troposphere and Stratosphere from 1979 to 2018
   https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/33/19/jcliD190998.xml

   7
   7
   • Peter van Beurden 6 apr 2022 om 11:40

    Modelleur
    Heb je ook betrouwbare tegengestelde onderzoeken? Of zijn die automatisch niet te vertrouwen?

    6
    7
   • Arjan Duiker 6 apr 2022 om 13:54

    Modelleur, wat is het risico precies?
    Dat ik als klimaatatheist nu klimaatjehova’s voor de neus stoot? Of krijg ik nu een loop tegen m’n hoofd? Bestaat het risico dat mensen gaan twijfelen aan het klimaatdogma?

    Bovendien begrijp ik je punt niet. Jouw artikel behandelt verschillende observationele temperatuuranalyses maar niets daarin zegt ons iets over het oorzakelijk verband tussen onze emissie’s en temperatuurtoename, toch? Het maakt melding van zaken die we weten, namelijk dat per decennium een klein aantal tienden van graad – uitgemiddeld genomen – aan de orde is. So what?

    Daarnaast zegt het “Model calculations show large variability in polar stratospheric trends derived from 40-yr samples, especially in the Northern Hemisphere. This indicates that a forced response cannot be easily separated from internal variability and implies that there may be a nonnegligible internally generated component to the larger stratospheric trends in the Northern Hemisphere.”

    Er wordt ook niet iets behandeld over versterkingseffecten waarbij de aannametrucendoos weer tevoorschijn komt. Het artikel schrijft er verder over “For trends over the longer period 1979–2018 the results are more ambiguous. While there is no evidence for tropospheric amplification in the gridded radiosonde records at standard pressure levels, amplification in the STAR MSU TMTcorr data is consistent with theory. For the upper-tropospheric MSU TTScorr, however, no amplification is currently observed over the full satellite era.”

    Ze vinden geen duidelijke amplificatie. En als ie er wel is moet je ook aantonen dat er geen mechanismen zijn die het teniet doen. Immers, onder de streep lijkt het daar wel, zoals ik probeer aan te geven.

    Wat blijft er over? We meten dat het warmer wordt. Maar we weten niet precies waardoor en hoe en hoe lang het doorgaat.

    Moeten we nu onze economien platleggen?

    5
    5
   • Modelleur 6 apr 2022 om 18:32

    Arjan Duiker,
    Ik ging in op jouw “Zijn uitkomsten zijn kwalitatief fout gezien het feit dat de trend voor lage tropsfeer en de hogere dezelfde is; metingen weerleggen dat.”

    Je trekt die conclusie o.b.v. één plaatje dat je krijgt voorgeschoteld op een sceptische website zonder dat melding wordt gemaakt over de exacte totstandkoming van het plaatje. Dat vind ik geen sterke onderbouwing. Dus stuur ik jou een link waar een en ander veel duidelijker wordt uitgelegd en niet slechts geput wordt uit één bron (UAH), maar uit meerdere bronnen. En zoals je ziet weerspreekt het artikel bovenstaand plaatje.

    Misschien begrijp je nu mijn punt? Doe ermee wat je wilt.

    6
    2
   • Arjan Duiker 6 apr 2022 om 19:56

    Ok helder Modelleur.

    Het is best een interessant artikel. Maar, en ik volg UAH even, ze geven respectievelijk aan voor troposfeer laag, midden, hoog: 0,13 K/dec , 0,9 K/dec en 0,06 K/dec.
    Die laatste is gecorrigeerd en na correctie voor de mid tropophere wordt 0,9 dan 0,14 K/dec.
    De correctie wordt onderbouwd op basis van ruis vanuit de hogere luchtlagen; ik zal eens buurten bij Roy Spencer om dat te duiden.

    Alleen, ten eerste vind ik de correctie nogal aan de hoge kant zijnde meer dan een factor 1,5.
    Ten tweede valt op dat de correctie in het begin van de periode uitwerkt als koeling ! en pas later in de periode uitwerkt als hogere temperatuur!!

    Dan gaat bij mij de bullshit detector wel een beetje af. Maar nogmaals, ik ga er eens naar op zoek.

    En mocht die correctie terecht zijn, tja, dan moet alsnog de economie maar om zeep.

    1
    3
   • Arjan Duiker 7 apr 2022 om 08:05

    0,9 moet zijn 0,09

    0
    0
 4. Rene MH Giesen 6 apr 2022 om 11:04- Antwoorden

  Een duidelijk stuk dat enerzijds toch wat recht doet aan onderzoekers maar ook duidelijk stelt wat de inmenging van politici (IPCC) vermag. Dat je in een onderzoek een aantal aannames doet is soms noodzakelijk om de zaak hanteerbaar te houden. Je moet dan wel accepteren dat het resultaat alleen een inzicht geeft in de diverse factoren. Je oogkleppen moet je toch wel eens af en toe afzetten en om je heen kijken. In dit geval zijn de waarnemingen wij over de afgelopen duizenden (of meer) jaren hebben toch wel een reden om niet op hol te slaan.

  11
  0
 5. johan van Leeuwen 6 apr 2022 om 11:10- Antwoorden

  In tijden van massa vorming en polarisatie kan het torpederen van elkanders mening, kijk op de zaak of wetenschappelijke keuze, negatieve effecten hebben.
  Met als groot gevaar het nog verder uiteen drijven van stand punten en mededogen.
  Volgens Mattias Desmet professor klinische psychologie aan de Universiteit Gent, moeten beide kampen zich kunnen en blijven uitspreken maar dan wel zonder de dwingende wil om de ander te overtuigen.
  De vooringenomenheid waarmee media het moreel enige juiste standpunt op de massa los laat is in eerste instantie gevaarlijk voor de verkeerde mening maar de geschiedenis leert ons dat het daar niet bij blijft.
  Dat de massaal gewenste keuze zelfs zover gaat om door te dringen tot kleine podia zoals bijvoorbeeld deze site is ronduit triest en zorgwekkend.

  Het dagelijks bezoek van de diverse ter zake kundigen op deze site, met als enig doel het geplaatste artikel ontkrachten, draagt op geen enkele manier bij aan depolarisatie en het elkaar vinden op een pad dat ergens toe leidt.

  7
  0
 6. AnthonyF 6 apr 2022 om 11:15- Antwoorden

  Even tijd voor wat humor.
  In Trouw een lang artikel over Herman Philipse die als analytisch filosoof ten tonele wordt gebracht.
  Een jurist uit een oud geslacht van juristen en daar is natuurlijk niets mis mee.
  Maar deze analytische filosoof heeft ook een mening over de klimaatrampen die ons te wachten staan.
  U moet het artikel zelf maar lezen, maar een opmerking wil ik u hier alvast meegeven.
  Let op de volgende uitspraak van onze analytische filosoof:

  ‘Als ik met mijn echtgenote hierover praat, benadruk ik vaak dat wij in de gelukkigste tijd van de mensheid leven. Onze generatie in Nederland is geboren na de ramp van de Tweede Wereldoorlog, en wij gaan dood voordat de klimaatverandering echt toeslaat en de zeespiegel zo ver gaat stijgen dat Nederland niet meer bestaat.

  “Klimaatsceptici zijn wetenschappelijk volstrekt onverantwoorde gekken. Ten opzichte van hen zou je net zo te werk moeten gaan als ik gedaan heb met mensen die pleiten voor het bestaan van God. Je moet iedere keer hun redeneringen analyseren, en aanwijzen waar ze de mist ingaan, gebruikmakend van wetenschappelijk onderzoek, conceptverheldering en logica. Als ik nog een jonge man was geweest, dan zou ik elke dag lezingen geven over dit onderwerp. Nu moet ik die taak aan anderen overlaten. Ik hoop dat die snel op zullen staan, want de tijd dringt’.

  Tja mede CG’ers; die kunnen we in onze zak steken. ‘Volstrekt onverantwoorde gekken’. Nou ja, uit de mond van een analytisch filosoof eigenlijk best wel fijn om te horen.

  Ik zou het graag eens meemaken, onze analytische filosoof met zijn juristenachtergrond, die het opneemt tegen de gedegen betha wetenschappers, die al jaren moeiteloos de waanzin van Timmerfrans, Jetten en Klaver tot kattenbakvulling reduceren.

  Overigens, onze Herman heeft het waarschijnlijk zelf niet door, dat hij op een punt de spijker op de kop slaat.
  ‘Ik hoop dat die snel op zullen staan, want de tijd dringt’.
  Zeker Herman, als je nog wat wil bereiken, moet je snel zijn, want de realiteit begint nu overal door te dringen.
  Neem bijvoorbeeld het standpunt van dat CDA kamerlid, een natuurkundige (uiteraard zou ik zeggen), die pleit voor het z.s.m. ontwikkelen en inzetten van kleine KC’s.
  Hij noemt daarvoor 2 redenen; uiteraard het onafhankelijk worden van schooiers als Poetin e.a. , een prima argument.
  Helaas komt hij toch ook nog met het redden van het klimaat, maar dat kan tactiek zijn om de deugertjes niet al te hard tegen de schenen te schoppen, want het CDA moet nou eenmaal nog even door met D66.
  Natuurlijk heeft hij gelijk als ruim voor het fatale jaar 2030 die dingen inbedrijf kunnen zijn, want kleine KC’s zijn er natuurlijk al lang (kernduikboten, kernijsbrekers, kernvliegdekschepen enz.).

  In het Parool dan nog een aardig artikel over de voorgenomen plaatsing van molentjes in de buurt van die lieve stad.
  Ondanks de optimistische toon van het artikel lijkt het er op, dat de bevolking zich niet zo maar alles door de strot laat duwen.

  9
  2
  • Peter van Beurden 6 apr 2022 om 13:58- Antwoorden

   Herman Philipse heeft er een hele lezingenreeks over gegeven die je kon beluisteren via de luisterbibliotheek. Ook toen was de filosofie verder te zoeken dan het geloof in de opwarming.

   Zo blijft iedereen steken in zijn eigen dogma dacht ik na het beluisteren van de reeks in het kader van het tegengeluid. Het is ook gewoon een manier van je inkomen bij elkaar sprokkelen. Nog steeds te beluisteren. Maar je moet er wel wat voor over hebben. 4 uur en 12 minuten. Hij kan het mooi vertellen, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

   6
   1
   • Arjan Duiker 6 apr 2022 om 14:10

    Waarschijnlijk weet die kerel niet eens wat Q = m x c x dT is.
    Alleen maar raaskallen dat soort lui.

    Een echte analytisch filosoof heeft kennis van het dozijn aan drogredenen die zijn oorsprong kent in het werk van Aristoteles. De meest relevante drogreden is uiteraard die waar de consensus op gebaseerd is, en die luidt:

    Louter op basis van het feit dat er gezegd wordt dat velen geloven in een bewering zegt ons niets over het waarheidsgehalte van die bewering!

    Hermannetje heeft het ondanks zijn leeftijd nog totaal niet begrepen.

    7
    0
   • Lo 6 apr 2022 om 21:28

    6 apr 2022 om 13:58
    “Herman Philipse heeft er een hele lezingenreeks over gegeven die je kon beluisteren via de luisterbibliotheek.”

    Hier een link naar de lezingen over klimaat van Herman Philipse uit 2014 bij Studium Generale Utrecht.
    Voor de liefhebber.

    https://sg.uu.nl/video/2014/04/een-historisch-overzicht-van-het-klimaatprobleem

    0
    0
   • Modelleur 6 apr 2022 om 22:05

    “William Happer en vele astronomen, zoals Willie Soon en Nicola Scafetta, geloven dat er een langetermijn- of ‘seculiere’ trend is en dat de variabiliteit van de zon een belangrijke rol speelt bij de opwarming van de aarde.”

    Geloven? Wat zijn dit voor wetenschappers?

    4
    1
   • Peter van Beurden 6 apr 2022 om 22:33

    Modelleur
    Kijk eens in de spiegel. Je roept steeds dat de grote menselijke bijdrage aan de opwarming t.g.v. méér CO2 niet te bewijzen is. Dan blijft geloven over. En dan kom je met dat het aannemelijk is. Voor gelovigen dus.

    1
    5
   • Modelleur 6 apr 2022 om 22:47

    “Zeer aannemelijk maken” schat ik wetenschappelijk bezien hoger in dan “geloven”

    2
    0
   • Peter van Beurden 6 apr 2022 om 23:12

    Modelleur
    In de laatste stap blijft geloven over. Ondanks de lange weg naar het uiteindelijke bewijs of de ontkrachting van de gevolgde redenering.

    1
    2
   • Modelleur 6 apr 2022 om 23:22

    Dat geldt dus voor Happer en consorten …..

    2
    0
   • Lo 7 apr 2022 om 07:36

    6 apr 2022 om 22:05
    “geloven dat er een langetermijn- of ‘seculiere’ trend is”

    The IPCC, Judith Lean, Leif Svalgaard, and David Karoly believe there is no long-term trend, at least over the last 300 to 400 years. They assume it is very flat, or possibly declining slightly.
    William Happer, and many astronomers, such as Willie Soon and Nicola Scafetta think there is a long-term or “secular” trend, and that solar variation plays a large role in global warming

    Ik kan Modelleur dus geruststellen, THINK is niet geloven.
    Advies: ga altijd naar het oorspronkelijke artikel voordat je geloofd wat je leest.

    Gelukkig is het nu “zeer aannemelijk” dat Modelleur al zijn tekst over “Happer en consorten…” terugneemt.

    0
    5
   • Modelleur 7 apr 2022 om 08:26

    “think” en “believe” zijn taalkundig bezien synoniemen, wetenschappelijk bezien hebben ze geen enkele betekenis. Er valt dus niets terug te nemen.

    4
    0
   • Lo 7 apr 2022 om 12:30

    ” “think” en “believe” zijn taalkundig bezien synoniemen, wetenschappelijk bezien hebben ze geen enkele betekenis”

    Opvallend te zien dat je de woorden, in een artikel, van iemand die zijn carrière gemaakt heeft in de olie-industrie, zo bepalend vind dat je synoniemen erbij denkt en een persoonlijk oordeel geeft.

    Je oordeel:
    “Geloven? Wat zijn dit voor wetenschappers?”

    Ik heb geen link gezien waarin je aangeeft dat “Happer en consorten” die termen gebruiken in hun wetenschappelijke publicaties.
    Of heb je hun eigen woorden niet nodig om ze als “gelovigen” te kwalificeren?

    Plaats even een link naar hun eigen woorden.

    1
    5
   • Modelleur 7 apr 2022 om 18:49

    Met “THINK” kon je toch wel leven, Lo?

    Maar we zijn het wel eens hoor.
    “Wat zijn dit voor wetenschappers?”

    Dat zijn wetenschappers die zeer slecht worden neergezet door klimaat sceptische blogsites. Die laatsten staan dan ook bekend om hun grote onzorgvuldigheid.

    2
    1
   • Lo 7 apr 2022 om 20:18

    Maar we zijn het wel eens hoor.
    “Wat zijn dit voor wetenschappers?”

    De zin boven de zin die je citeerde was:
    “The IPCC, Judith Lean, Leif Svalgaard, and David Karoly believe there is no long-term trend, at least over the last 300 to 400 years.”

    Hier wordt het woord believe gebruikt.
    Je blijft benadrukken dat je dat synoniem acht met “Think”, hiermee is je conclusie over de wetenschappers die daar genoemd worden dan ook gelijk.

    Kennelijk zeg je nu weer over Mean, Svalgaard en David Karoly, “wat zijn dit voor wetenschappers”, zelfs over het IPCC verklaar je nu weer “wat zijn dit voor wetenschappers”

    Al dit alles, op basis van een woord wat de auteur van het artikel, Andy May, gebruikt.
    Je spreekt niet de auteur aan op het woord maar diskwalificeert de wetenschappers.
    Zonder link naar de woorden van de wetenschappers.

    Opmerkelijke bewijsvoering, juist afwezigheid van enige bewijsvoering.
    Onzorgvuldig, lijkt mij.
    Straks raak je nog bekend om je grote onzorgvuldigheid.

    0
    0
   • Modelleur 7 apr 2022 om 20:33

    Leer eerst maar eens goed lezen, Lo. Ik diskwalificeer de blogposters om hun onzorgvuldigheid. Jij blijkbaar niet? Je kunt prima leven met “THINK”, toch?

    Einde discussie.

    0
    0
   • Lo 7 apr 2022 om 20:45

    “William Happer en vele astronomen, zoals Willie Soon en Nicola Scafetta, geloven dat er een langetermijn- of ‘seculiere’ trend is en dat de variabiliteit van de zon een belangrijke rol speelt bij de opwarming van de aarde.”

    Geloven? Wat zijn dit voor wetenschappers?

    Ach, nu beweer je dat hiermee de auteur diskwalificeert.

    Gek dat ik de indruk had dat “wetenschappers” over o.a. Happer, Soon en Scafetta ging.
    Je bedoelde de auteur, die geen wetenschappers is.
    ja ja, overtuigend, zeer overtuigend.

    Wel jammer dat je de naam Andy May, tot wie je je richtte, niet noemde.

    0
    0
   • Modelleur 7 apr 2022 om 20:48

    Wetenschappelijk veel relevanter is dat ik in een eerder stadium de zwakheden van Happer uitvoerig heb blootgelegd.

    0
    0
   • Lo 7 apr 2022 om 20:50

    Ach, je tekst en oordeel is nu ineens minder relevant.
    Opmerkelijk.

    0
    0
   • Modelleur 7 apr 2022 om 21:00

    Wetenschap is niet interessant? Opmerkelijk! Houd het dan maar bij reageren op onzorgvuldige blogposts.

    0
    0
   • Lo 7 apr 2022 om 21:08

    Ach, sommige Modelleur’s teksten trekken meer aandacht dan anderen.

    0
    0
 7. Theo 6 apr 2022 om 11:16- Antwoorden

  De enige die propaganda naar buiten slingert is het IPCC zelf, wat wil je ook met zoveel activisten aan boord en hun eenzijdige kijk in de wereld van klimaat modellen.
  Maar eens komt het er wel uit dat alles maar half zo erg is dan dat wat ze ons willen doen laten geloven.

  We zijn nog steeds heel langzaam uit de ijstijd aan het kruipen.

  De zeespiegel langs de Nederlandse kust is in 129 jaar gelijkmatig gestegen met circa 24 cm, ofwel een toename met 1,9 mm per jaar. Dit blijkt uit de analyse van zes meetstations langs de kust.

  https://www.clo.nl/indicatoren/nl0229-zeespiegelstand-nederland-en-mondiaal

  9
  1
  • Peter van Beurden 6 apr 2022 om 14:10- Antwoorden

   Theo
   Het IPCC is met zoveel ontvangers van bijeengebracht/bijeen te brengen geld niet meer dan een politieke organisatie die naar het wensenpatroon Schwab gedienstig tot de verdeling van beschikbare miljarden per jaar overgaat.

   Ook hier lopen wens en waarheid naadloos in elkaar over. Nou wil ik allerminst zeggen dat een betere verdeling niet nodig zou zijn. De stromen vluchtelingen, op zoek naar een beter leven en een stabiele politieke omgeving, bewijzen het.

   Helaas betekend die stroom bepaald géén verbetering, maar een brain-drain voor de landen in ontwikkeling en een verplaatsing van de armoede en de eruit voortkomende problemen naar de meer ontwikkelde landen. Dit is dus precies hoe het niet moet. Maar wel in gang gezet door die zich ontwikkelende landen leeg te roven voor onze speeltjes die hier het leefmilieu voor mens en dier én plant, door zonneakkers en windparken grondig verpesten.

   5
   0
 8. WH 6 apr 2022 om 12:01- Antwoorden

  Toen de voorouders van het huidige plankton met de fotosynthese begonnen bestond de atmosfeer voor een groot deel uit CO2. Geleidelijk nam de hoeveelheid CO2 af en die is de laatste miljoenen jaren gedaald tot het minimum dat nodig is om het leven op aarde te onderhouden. De onttrokken Koolstof is in de bodem opgeslagen in de vorm van fossiele brandstoffen. Die opgeslagen koolstof halen wij mensen er nu uit voor onze energievoorziening en heeft het effect dat de planeet groener wordt. Het groen op onze planeet heeft duidelijk behoefte aan meer CO2 in de atmosfeer. Niet aan minder. Sterker nog, als de hoeveelheid CO2 naar nul zou dalen dan houdt de plantengroei en daarmee de fotosynthese op waardoor het zuurstofpercentage in de atmosfeer dramatisch zou dalen.
  Wat mij een interessant onderzoek lijkt is de situatie van de aarde te bestuderen tijdens het begin van de fotosynthese. Het eerste bijzondere dat ik hierbij tegenkom op het internet is dat de wetenschap zeer verdeeld is over hoe lang dit geleden is gebeurd. De ontwikkeling van de zon is veel beter te reconstrueren. Die is al miljarden jaren lang behoorlijk constant met een hele kleine temperatuurstijging.
  Dus: Men neme een atmosfeer die zo’n 1,75 maal de luchtdruk van nu heeft met 50% stikstof en 50% CO2. Wat zou met zo’n atmosfeer in die tijd de temperatuur op aarde zijn geweest?
  Vervolgens deel 2: Hoe is de fotosynthese ontstaan? Wat is er veranderd aan de levensvormen van toen waardoor zij de koolstof uit de atmosfeer gingen ‘eten’?
  En dan dus deel 3: Onder welke omstandigheden heeft dit proces plaatsgevonden. Als een stijging van 150 ppm naar 300 ppm al een flinke stijging van de temperatuur veroorzaakt hoe is het dan geweest met een veel dichtere atmosfeer met 500.000 ppm? En zou die fotosynthese onder dergelijke omstandigheden kunnen zijn begonnen?
  Misschien zijn dergelijke studies wel gedaan. Hoe dan ook, ik heb ze niet kunnen vinden. Het enige dat ik kan vinden is dat de ‘wetenschap’ verdeeld is met betrekking tot het moment waarom de fotosynthese is begonnen.
  Wie weet er meer?

  6
  2
  • Max X 6 apr 2022 om 12:32- Antwoorden

   WH 6 apr 2022 om 12:01

   Voor zover mij bekend is gaat dat proces van sterven al ergens rond de 170 ppm beginnen dus zullen we het nul procent punt wellicht nooit meer meemaken.
   De onder punten 2 en 3 genoemde zaken zullen wellicht nooit duidelijk worden, maar laten we het houden op een natuurlijk proces van vallen en opstaan over een zeer lange of korte periode waarbij door de toenmalige omstandigheden er organismen zijn ontstaan die gedijden onder de toenmalige voorwaarden, die vandaag de dag niet meer bestaan vanwege ontwikkelingen.
   Maar zolang er geen gedegen onderzoeksresultaten over zijn, blijft het een beetje natte vingerwerk en gissen dat het wellicht zo kan zijn gegaan.
   Evolutie kan lang vergen maar soms ook heel snel sprongetjes maken waardoor men op een verkeerd been komt te staan. Is net zoals klimaatontwikkeling waar men een periode van een paar tientallen jaren leidraad maakt, terwijl er meer dan vier miljard jaar aanwezig is om te onderzoeken of de huidige ontwikkeling erger of minder erg is dan het verleden. Angsten aanpraten is nog altijd een verdienmodel voor sommigen, maar logisch en nuchter denkenden zien de leugens en bedrog.

   5
   1
  • Peter van Beurden 6 apr 2022 om 14:20- Antwoorden

   WH
   Kortom de aarde vergaat niet door de mens. Die krijgt als hij het niet goed aanpakt hooguit natte voeten. Meebuigen met het klimaat is het enige dat er voor de mens opzit. Soms is meebuigen verhuizen en soms is het op een boot gaan wonen zoals velen het ons wereldwijd al voordeden.

   Het voor je kinderen en kleinkinderen willen regelen is zo’n voorbeeld van denken dat je het allemaal beter weet. Als ik tegen mijn opa zou hebben gezegd dat er ooit een mens op de maan zou lopen, dan had hij me voor gek verklaard.

   Nu ben ik zelf opa. Vertrouw op het intellect en probleemoplossend vermogen van je kleinkinderen, maar ruim wel je eigen rommel op en ga ze daarin voor. Overigens, CO2 is geen rommel maar gewoon deel van een essentieel circulair proces waarvan wij als mens volledig afhankelijk zijn.

   7
   0
 9. Frans Galjee 6 apr 2022 om 12:51- Antwoorden

  Mooi artikel en jammer dat over paar uur de aandacht wel weer zal gaan naar het volgende stuk vlees wat in deze arena wordt gegooid.

  Ik beperk mij dus maar tot enkele opmerkingen:

  “Logische speculatie is geen bewijs.”

  FG een waarheid als een koe.

  “Wetenschappers waren het er al over eens dat ze er niet zeker van konden zijn dat de mens het klimaat beheerste, omdat ze niet wisten hoe groot de natuurlijke variabiliteit was.”

  FG is nog steeds het geval maar komt de politiek niet goed uit. De A in AGW zal er kunnen zijn maar deze A is nog niet als bewezen gekwantificeerd noch is oorzaak als zijnde uitsluitend A-CO2 bewezen.

  “Als het temperatuurprofiel een antropogeen signaal bevat, is het nog niet mogelijk geweest om dit te detecteren of te meten.”

  FG tja als het al niet te detecteren is wordt meten zelfs onmogelijk.

  Uit samenvatting:

  “Het debat over de oorzaak van de recente opwarming van het aardoppervlak blijft onopgelost.”

  FG idd en het ‘debat’ wordt gevoerd vanuit nog te weinig kennis over complexe processen van klimaatverandering laat staan daar een mogelijke A component in te mogen duiden. Modellen blijven nutteloos maar dat mag ik niet blijven herhalen.

  “…. is de totale stralingsonbalans of “forcering” die nodig is om het aardoppervlak in de afgelopen paar honderd jaar met één graad op te warmen extreem klein, slechts 3-4 W/m2. Dit is niet op te sporen met de huidige technologie; onze metingen zijn daarom niet zinvol.”

  FG dat is inmiddels wat kort door de bocht. Wel gemeten is een overall effect van mogelijk veranderend klimaat door metingen van Albedo. Op verschillende wijze van meten blijkt deze Albedo waarde al enkele decennia in dalende trend is die overeenkomt met hoe verrassend de “forcing” van hierboven geciteerde tekst. Nu nog even de oorzaken identificeren en kwantificeren. Lol

  Dit artikel geeft mi ook mooi inzicht in relatie politiek en wetenschap.
  Met knipoog naar die andere en bekende site van BV.

  Mijn opmerking:

  FG Dat politiek(/e) kennis’ of belang wetenschappelijke consequenties kan hebben is duidelijk. Die wetenschappelijke consequenties zorgen ook voor de reden dat wetenschap niet altijd meer vertrouwd wordt (terecht dus).

  6
  1
  • Censuur van constructieve reactie is wanhopig 7 apr 2022 om 07:45- Antwoorden

   “De A in AGW zal er kunnen zijn maar deze A is nog niet als bewezen gekwantificeerd noch is oorzaak als zijnde uitsluitend A-CO2 bewezen.”

   De A is wel al heel overtuigend bewezen. Begin gewoon eens grondig in de IPCC-rapporten te lezen en ga dan eens verder naar de referenties die ze opgeven om hun conclusies te onderbouwen. Dan vind je heel veel bewijs.
   De kwantificatie is er ook, zij het met een brede onzekerheidsmarge. Wel is al duidelijk dat die A beduidend groter is dan de impact van de natuurlijke factoren.

   Het is trouwens ook bewezen dat CO2 NIET de enige oorzaak is. Kijk gewoon even naar de eerste figuur in het artikel hier. Daar zie je dat ook methaan, en andere broeikasgassen een bijdrage leveren.

   “Die wetenschappelijke consequenties zorgen ook voor de reden dat wetenschap niet altijd meer vertrouwd wordt”
   Ja. omdat de consequenties ongemakkelijk zijn en de meeste mensen niet bereid zijn hun gedrag aan te passen, treedt een cognitieve dissonantie in werking en gaan ze dan maar de (nochthans solide) wetenschap wantrouwen en proberen in diskrediet te brengen. Wanneer toch iemand het aandurft om de wetenschap te verdedigen, dan wordt die persoon in diskrediet gebracht en worden er reacties verwijderd.

   2
   1
   • Arjan Duiker 7 apr 2022 om 09:28

    Pseudowetenschap heb je het over. Met modellen enzo.

    1
    3
 10. Theo 6 apr 2022 om 14:06- Antwoorden

  Aantasting van de ozonlaag in de stratosfeer en toename van ozon in de troposfeer zorgen voor opwarming van het binnenland in de Zuidelijke Oceaan

  https://www.nature.com/articles/s41558-022-01320-w

  3
  0
 11. Rene MH Giesen 6 apr 2022 om 15:24- Antwoorden

  AnthonyF 11.15
  Ongelooflijk deze man Herman Filipse , analytisch filosoof. Omdat ik veel graag verifieer heb ik zijn interview in de Trouw van 5 april gelezen. Je aanraden dat te doen was een toppertje. Dit is een maatschappelijk en wetenschappelijk zwaargewicht in de orde van ons Frenske, maar hij is wel oud voor zijn leeftijd. Als hij jonger was zou hij zijn pijlen richten op klimaatsceptici. Nou hier is een nog iets oudere klimaatketter (hi,j HW, weet veel, zo niet alles van godsdienst) die graag terug zou schieten. Analytische Wetenschappen hebben als kenmerk (opgezocht) Helderheid in verwoording en argumentatie van ideeengoed in het bizonder natuurwetenschappen.
  Zelf heb ik het niet zo op met filosofie, je gezin kun je er meestal niet mee onderhouden en je einde is ook vaak weinig florisant ( van het padje af in een inrichting). Misschien kan ik met een goed gesprek deze jongeman op het juiste spoor brengen en hem met verkwikkende toegepaste natuurwetenschappelijk praat aan levensvreugd helpen en hem behoeden voor een triest eind. En als ik er toch ben leer ik hem ook hoe je fietsbanden plakt, kan altijd van pas komen.
  Zal proberen met hem in contact te komen hulp van CG wordt op prijs gesteld. De wetenschappelijk optocht in Den Haag, vandaag is voor mij in het water gevallen. Misschien zaterdag Amsterdam.

  4
  0
  • H. Labohm (HR) 6 apr 2022 om 16:12- Antwoorden

   Rene,

   Wat bedoel je met ‘hulp van CG wordt op prijs gesteld’?

   Ik heb in het verleden uitvoerig contact gehad met Herman. Wij zijn echter niet nader tot elkaar gekomen.

   2
   2
 12. PeterR 6 apr 2022 om 15:53- Antwoorden

  Vandaag in De Limburger een heftig artikel over een 200 MW-batterij die RWE over de grens met België wil neerzetten om stroomschommelingen glad te strijken. Even verder meldt DL dat hoogspanningsnetbeheerder Elia deze batterijparken als reserve wil gebruiken voor vervanging van gascentrales. De Megabatterij van RWE kan maximaal 70% x 800 MWh / 200 MW = ong. 3 uur inspringen.

  In Bureau Buitenland een gesprek met Jan Rotmans over de jongste IPCC-bevindingen, het niet realiseren van de Green Deal, de nog steeds stijgende CO2-uitstoot, de nog jarenlange afhankelijkheid van fossielen, etc…
  Op [11:35] aandacht voor de essentiële grondstoffen van onze energietransitie.

  Daarom een schatting van de Li-kosten van deze Mega-batterij:
  Bij een verbruik van 160 g Li per kWh is in de megabatterij 800 MWh x 160 g/kWh = 128 ton Li verwerkt.
  De grondstof Li2CO3 heeft nu een handelswaarde van 45000 €/ton.
  Alleen de Li-kosten komen dus op 128 ton x 73.9/6.9 x 45000 €/ton = 62 mln €.

  Bij een black out van één dag een oplossing voor 70% x 800 MWh / 10 kWh/dag = 56000 huishoudens.

  3
  0
 13. Rene MH Giesen 6 apr 2022 om 17:05- Antwoorden

  H. labohm(HR) 16.12
  Dat er al (zonder succes) contact is geweest wist ik niet, maar verbaast mij niet, Ik weet dat er veel onder de horizon gebeurt (Clintel). En omdat ik pas relatief kort meespeel in CG, heb ik veel gemist. Als ik de gelegenheid heb ga ik met een klimaatalarmist graag een gesprek aan, voor de Corona crisis kwam dat nog wel eens voor.

  Genoemde meneer is voor mij een veel te grote jongen, maatschappelijk gezien, ik ken de wereld. Maar ik ga ervan uit dat deze erudiete ijdeltuit echt wel te lezen krijgt wat er over hem wordt gezegd we leven immers in een informatietijdperk.

  Humor is een machtig maar wispelturig wapen en laat heel vaak een deuk in iemands ego achter, die tot een contact kan leiden. Dat humor ook wel eens minder gewenst is heb ik ook al wel eens gemerkt maar belet me niet voor een zaak te staan.

  Hulp van ieder die de instelling van CG deelt is meegenomen, maar ik red mezelf wel. En een beetje lastig zijn is best leuk, daarnaast heb ik wel een aantal mensen gerust kunnen stellen inzake de ons voorgestelde rampen. Heel bevredigend.

  2
  1
  • Peter van Beurden 6 apr 2022 om 18:52- Antwoorden

   Rene MH Giesen
   “daarnaast heb ik wel een aantal mensen gerust kunnen stellen inzake de ons voorgestelde rampen.”.

   Dat die rampen ooit plaats gaan vinden lijkt me duidelijk. Tenzij het glaciaal, dat er aan zat te komen als je de lijntjes doortrekt, nog even op zich laat wachten. Maar komen zal het, als alle ooit getoonde grafieken van inmiddels vele glacialen ook voorspellende waarde hebben. Maar om je nu druk te maken over een zo ver in de toekomst liggend verschijnsel vind ik wat overdreven.

   Alleen nu nog even niet, Gelukkig maar. Er sterven tenslotte meer mensen aan de kou dan aan de hitte.
   De mens als verschijnsel zal ongetwijfeld een kortere tijdspanne overbruggen dan de kakkerlak.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Blattodea

   0
   0
 14. H. Labohm (HR) 6 apr 2022 om 20:44- Antwoorden

  Namens Henry Pool.

  De winter is hier erg vroeg.

  h tps://www.sowetanlive.co.za/news/south-africa/2022-04-06-first-sign-of-winter-as-snow-is-predicted-for-sa/

  Ik kan me niet herinneren dat er al ooit hier in ZA al sneeuw in April was.

  Wat betreft het artikel van Andy May: het blijkt dat ze niet weten wat de zon doet of wat het gaat doen. Hier zijn de resultaten van mijn data:

  https://breadonthewater.co.za/wp-content/uploads/2022/03/DropTmax-4-1280×866.jpg

  Tmax gaat nog naar beneden. Volgenes mij tot ongeveer 2038. Maar wat het gemiddelde gaat doen is nog ietwat moeilijk te zeggen. Er is in ieder geval al voor 8 jaar geen opwarming volgens Hadcrut4.

  Het lijkt mij dat de bron van de aarde opwarming (door de aarde zelf =niet de mens)

  https://breadonthewater.co.za/2022/03/08/who-or-what-turned-up-the-heat/

  bezig is om op te drogen.

  4
  2
 15. Rene MH Giesen 6 apr 2022 om 20:45- Antwoorden

  Peter van Beurden 18.52
  Met rampen bedoelde ik zoals je ongetwijfeld zult begrijpen de ons door de alarmisten beloofde ellende, ik kwam mensen tegen die er behoorlijk mee zaten. Dat er aan een ijstijd niet te ontkomen is lijkt mij wel heel aannemelijk, hoewel “never say never”. De temperatuur grafieken die wij kennen zijn gebaseerd op onzuivere en onvolledige data en over de aarde verspreid verzameld. Hoewel de grafieken dus onzuiver zijn lijkt er wel uit te blijken dat er vrij plotseling (enkele tientallen jaren) een koude inval kan optreden. Hiervoor zinj redelijk plausibele reden gevonden maar die worden betwist. Mijn belangstelling voor de geologie is mede veroorzaakt door de Montferland waar je vroeger in de zandafgravingen prachtige door de voorlaatste ijstijd veroorzaakte geologie kon zien.
  Wat er natuurlijk ook mogelijk aan zit te komen is een eventuele magnetische poolwisseling. Hiervan weten we eigenlijk niet hoelang en hoe dat zich zal manifesteren. Ook hier weer geen zekerheid met als verrassing dat er tijdens het Krijt geen wisseling hebben plaats gevonden voor zover ik weet. Maar tot nu toe gaat alles goed hier.

  0
  0
  • Peter van Beurden 6 apr 2022 om 22:50- Antwoorden

   Rene MH Giesen
   Ik begrijp dat je net als ik op korte termijn geen rampen van natuurlijke oorsprong verwacht. De rampen die op zouden kunnen treden zijn degene die we ons zelf aandoen uit aangeprate angst en de erop volgende collectieve razernij. We zijn al aardig op weg. De laatste loot is het gesmijt met wapentuig. En dat is dan meteen de ergste en meest risicovolle.

   Slaaf van onze eigen angsten.

   De aarde en haar bewoners hebben eerder voor het vuren gestaan waardoor vele soorten uitstierven. Wij gaan dar als mens niets aan veranderen. Hooguit verpesten we ons eigen leefmilieu. Daar zijn we intussen ijverig mee bezig. Zie de boskap, de zonneakkers en de windparken. En het kernwapentuig dat gelukkig nog niet gebruikt is.

   0
   0
 16. Rene MH Giesen 7 apr 2022 om 00:20- Antwoorden

  Peter van Beurden 22.50
  Zelf zat ik vroegen nog wel eens in inde piepzak maar dat bleek achteraf altijd mee te vallen , je leert je gevoelens steeds beter in te schatten.
  Als verpesten van milieu moet het eigenlijk niet zien maar veranderen. Nederland en de aangrenzende Noordzee is geen steppe meer met rendierkudden die we vrij hielden van roofdieren. Planten en dieren kunnen we prima houden in dierentuinen , parken en voortuintjes. Er wordt veel over de natuur en het milieu gemiept, maar, maar weinig mensen interesseert het echt. En als we de bevolkingsgroei kunnen beteugelen
  gaat het best goed en gaan we ruimte in richting oneindigheid . We zijn ergens als complexe moleculen begonnen en we gaan steeds verder als bewuste complexe ietsen. en hiervoor hadden we de eenvoudige elementen die in de sterren steeds complexer werden en die ons vormden.“Gewoon iets stochastisch; wat gebeurt gebeurt en wat “”levensvatbaar” is blijft. Niks geen filosofie aan.

  0
  0

Geef een reactie