Een bijdrage van Ap Cloosterman.

In het derde IPPCC – rapport, dat op 4 april 2022 is verschenen, staat te lezen:

De mens moet z’n uitstoot van broeikasgassen onmiddellijk en vergaand beperken, wil hij de opwarming van de Aarde nog kunnen beperken tot 1,5 graad Celsius. Maar tot nog toe neemt die uitstoot alleen maar verder toe. Het huidige beleid om de uitstoot terug te dringen is volstrekt onvoldoende. Op basis daarvan zal de opwarming aan het eind van de eeuw ruim 3°C bedragen.

In de uitzending van Jinek, diezelfde avond, moest men de volgende uitspraken aan horen:

“De wereld staat in brand” en “De Aarde vergaat”.

Pure paniekzaaierij!

Dit trouwens ook: Uitspraak van Antonio Guterres – Secretaris Generaal UN:

We staan vlak voor een klimaatramp.

Het gros van de mensheid en dat geldt ook voor milieuorganisaties, heeft geen flauw idee over de invloed/werking van CO2 betreffende de opwarming van de Aarde. Milieudefensie (de organisatie o.l.v. Donald Pols, die een rechtszaak aanspande tegen Shell) komt niet verder dan:

Zo werkt het broeikaseffect: Broeikasgassen, zoals CO2, waterdamp en methaan, zorgen ervoor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden op Aarde. Het vormt als het ware een deken om de atmosfeer.

Alvorens een verantwoorde uitspraak te kunnen doen over de invloed van CO2 op de opwarming van de Aarde, is het wel nodig om enige kennis van het proces te hebben.

Ik geef u verschillende theorieën:

 • KNMI: warmtestraling door broeikasgas. Zie 1.
 • Aangeslagen toestand van CO2. Zie 1.
 • CO2 moleculen botsen met zuurstof- en stikstofmoleculen. Zie 2.
 • Absorptie van thermische infrarood straling. Zie 2.

De drie laatst genoemde theorieën gaan er van uit, dat er verzadiging optreedt en dat zelfs een verdubbeling van het CO2 gehalte in onze atmosfeer slechts een gering effect heeft op de opwarming van de Aarde.

In onderstaande grafiek komt dit duidelijk naar voren.


Dr Jock Allison, ONZM, FNZIPIM. 26th May 2021. 9 Arthur St., Dunedin, 9016, New Zealand.

We zien een grote invloed op de aardse temperatuurverhoging (2,4⁰C) bij de eerste 20 ppm (parts per million) CO2. De invloed van CO2 op de aardse temperatuurverhoging neemt sterk af (hoogte van de blokjes) bij het toenemen van de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer.

Op uitnodiging van de Stichting Climate Intelligence (CLINTEL) heeft emeritus professor William Happer op maandagavond 15 november 2021 een lezing gegeven in Amsterdam: “How to think about climate change”. Volgens Happer en Van Wijngaarden zal een CO2 verdubbeling een opwarming van 0,2⁰C tot gevolg hebben en dat is véél minder dan wat het IPCC beweert. Zie 3.

In bovenstaande grafiek heeft de atmosferische stijging van CO2 tussen 1880 (280 ppm) en heden (400 ppm) geleid tot een temperatuurstijging van 0,35⁰C (de som van de blokjes 1880 tot heden), terwijl de werkelijke temperatuurstijging in deze periode in totaal 1,2⁰C is geweest. Er zijn dus andere, meer invloedrijkere oorzaken, welke hebben geleid tot deze extra opwarming van 0,85⁰C. Zie 2.

De invloed van de CO2 emissies in de periode 1880 tot heden is dus slechts 0,35⁰C geweest. Zelfs als we het CO2 gehalte in de toekomst laten verdubbelen, wat ik zeker niet propageer, zal het gevolg een temperatuurstijging van 0,2⁰C zijn en zal de bijdrage van CO2 bij verdubbeling 0,55⁰C zijn.

Als het IPCC een verhoging van 3⁰ tot 5⁰C voorspelt dan zal er met gezwinde spoed naar de oplossing van andere oorzaken moeten worden gezocht.

Er is dus zeker geen sprake van een klimaatramp door CO2!

Het klimaatramp- scenario blijft onverminderd doorwoekeren in onze maatschappij en daar moet paal en perk aan gesteld worden.

Ondergrondse opslag van CO2 zal dus nauwelijks effect hebben en is pure kapitaalvernietiging! De strijd om CO2-emissies tegen te gaan zal nauwelijks resultaat opleveren. De energietransitie en dus te stoppen met fossiele brandstoffen, is noodzaak geworden door de sancties op de import van Russische kolen, olie en gas. Op dit punt hebben alarmisten en sceptici elkaar gevonden! Over de wijze waarop dit dient te geschieden (kernenergie) komt wat licht in de duisternis.

Weinig waardering kan ik opbrengen voor het functioneren van het Kabinet en de Tweede Kamer en dit gaat onherroepelijk ten koste van de efficiëntie.

 • Persoonlijke vetes in de Tweede Kamer hebben geleid tot 20 partijen en dat voor een piepklein land. Dit betekent een enorme aanslag op de beschikbare tijd: elke partij moet aan het woord komen en heeft een eigen mening. Eensgezindheid is dan ook soms ver te zoeken. Een kiesdrempel van 5 of 6 zetels is een oplossing. Bij weggaan uit de partij: opgestaan is plaats vergaan, met uitzondering van een voorkeurzetel.
 • Elke misstap, hoe klein ook, van een bewindsman of -vrouw leidt tot enorme discussies met een enorm tijdsbeslag. En er zijn vele belangrijkere zaken, die 100% aandacht verdienen: energietransitie, oorlog, sancties Rusland, economisch verval, inflatie, toeslagen affaire, problemen bij de Belastingdienst, tekort aan politiemensen, armoede, onteigening boerderijen, stikstof, woningbouw, visserij problemen, elektriciteit problemen, opvang vluchtelingen, economische vluchtelingen, drugsproblemen met afvaldumping, wolven en ga zo maar door.
 • Sommige bewindslieden houden zich niet aan de afspraken van het Regeerakkoord: kernenergie.
 • Er worden zaken doorgedrukt tegen de wil van de bevolking in: windmolens op land.

In onderstaande grafieken wordt het u nog duidelijker, dat over de afgelopen 20 jaar de rol van CO2 voor wat betreft de opwarming van de Aarde is uitgespeeld. De maandelijkse gemiddelde atmosferische CO2 metingen op Mauna Loa Observatory, Hawaii:

Grafiek 1

De rode piekende lijnen vertegenwoordigen de maandelijkse gemiddelde waarden. De zwarte lijnen vertegenwoordigen het voortschrijdend gemiddelde van zeven aangrenzende seizoenen.

Aanvankelijk dacht ik dat de pieken en dalen in de rode lijn veroorzaakt werden door het verschil in oplosbaarheid van CO2 vanwege het temperatuurverschil van het zeewater in de zomer en in de winter.

De oorzaak is gelegen in het feit, dat op het Noordelijk Halfrond de bomen in de lente en zomer voor hun groei CO2 uit de atmosfeer opnemen, terwijl in de winter de groei stagneert en de rottende bladeren CO2 afgeven. De invloed op het atmosferische CO2 gehalte is vanuit het Noordelijk Halfrond groot vanwege het enorm aantal bomen dat hier groeit. Dit zijn dan ook de verschillen die zich in de atmosfeer van Hawaii openbaren.

De gemiddelde land/oceaan temperatuur over de periode 1880 t/m 2015. (Een grafiek t/m maart 2022 heb ik niet gevonden)

Grafiek 2

Grafiek 3

In 2017 en in 2020 is er sprake geweest van opwarming (0,5 – 0,6⁰C, dit zijn natuurlijke fluctuaties), maar er is geen verschil in temperatuur tussen 2015 en maart 2022.

Uit bovenstaande grafieken is het volgende af te leiden:

 • In grafiek 1 is er sprake van een lineaire stijging van het atmosferische CO2 gehalte. Attentie bij grafiek 1 De metingen in Mauna Loa zijn pas in 1958 gestart.
 • In de periode 2002 – 2022 zien we een regelmatige stijging van het atmosferische CO2 gehalte (grafiek 1), terwijl er geen sprake is van aardse opwarming (grafiek 2 en 3). Een verband is dus niet aantoonbaar!
 • In de periode 1960 – 1975 is er ook geen enkel verband tussen de stijging van het CO2 gehalte (grafiek 1) en de aardse opwarming (grafiek 2 en 3).
 • Voor de periode 1975 – 2002 is er sprake van verband tussen de stijging van het CO2 gehalte en de aardse opwarming.

De conclusie moet zijn, dat er geen keihard bewijs is, dat een stijgend atmosferisch CO2 gehalte de oorzaak is geweest voor de aardse opwarming.

De gegevens, die in dit artikel zijn gepresenteerd, moeten toch ook bekend zijn bij het IPCC. Het is dan ook onbegrijpelijk, dat hierop niet wordt gereageerd.

Dit wil overigens niet zeggen dat er geen sprake is van regionale klimaatveranderingen. In alle miljoenen jaren van haar bestaan hebben zich veranderingen in het aardse klimaat voorgedaan: Het aantreffen van gas en olie op de Noordpool heeft te maken met een subtropisch klimaat, dat er ooit geheerst heeft. O.a. de verschuiving van aardplaten en het afsmelten van poolijs (verplaatsing van grote hoeveelheden water) heeft invloed op de schuine stand van de Aarde t.o.v. de Zon, waardoor de instraling van zonlicht verandert. Voor verdere informatie: zie 2.

Fossiele brandstoffen

In 2015 tekende Nederland – samen met 194 andere landen – het Klimaatverdrag van Parijs. Het doel van dit akkoord is de opwarming van de temperatuur op Aarde beperken tot 2 graden Celsius, maar liever nog tot 1,5 graad. Fossiele brandstoffen werden hiermee in de ban gedaan.

De norm van 2⁰C is politiek bepaald en geen wetenschappelijke norm en juridisch gezien een niet bindende overeenkomst.

Er waren ook veel tegenstanders om met name van het gas af te gaan. Overigens zal het niet eenvoudig zijn om precies de andere oorzaken van de klimaatverandering op te sporen en vervolgens hoe dit dan aangepakt moet worden.

De misdadige inval van Rusland in Oekraïne heeft gezorgd voor een ommekeer in de opvatting over energietransitie. Er zijn nu sancties in werking, die de invoer van fossiele brandstoffen uit Rusland moeten gaan blokkeren. Dat betekent dus dat er meer haast gemaakt moet worden met de overschakeling naar duurzame energie. Windmolens op zee is nu een noodzakelijke optie geworden. De plaatsing van windmolens op land dient hierbij uitdrukkelijk vermeden te worden.

Onze totale vraag naar energie is niet te realiseren met uitsluitend windmolenparken. Ook met de bijdrage met zonnepanelen lukt dit niet.

Plaatsing van kerncentrales is topprioriteit en dient dus met grote spoed aangepakt te worden. Voor de D66 bewindslieden betekent dit, dat zij over hun eigen schaduw moeten heenstappen en onmiddellijk gehoor moeten geven aan het overeengekomen Regeerakkoord van december 2021!

Ter info

Boris Johnson gaat nucleair. Er staan 7 nieuwe reactoren in de planning om de zelfredzaamheid van het VK op energiegebied te vergroten.
Hij laat nu de plannen vallen om het aantal windturbines te verdubbelen. Zie 5.

Gezien de toenemende vraag, zal het straks nog moeilijk worden om een kerncentrale aan te schaffen, zeker nu de Russische optie uit beeld is.

Verwijzingen naar literatuur

1 = Het broeikasgas CO2 de werking van CO2 als broeikasgas (climategate.nl)

2 = Is CO2 verantwoordelijk voor opwarming? AR-6 rapport (climategate.nl)
Klimaatcrisis afgelast wegens verzadigingseffect van CO2 (climategate.nl)

3 = CLINTEL-lezing William Happer in Amsterdam – Climategate Klimaat

4 = Nieuw onderzoek naar gezondheidsproblemen door windmolens – (climategate.nl)

5 = Boris Johnson gaat nucleair: PM plant zeven nieuwe reactoren om het Verenigd Koninkrijk
meer energie te geven | Daily Mail Online

***