Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Het is de Vaderlandse glastuinbouw van harte gegund dat ze de opgelegde CO2 heffing over 2018 niet hoeven te betalen. De Ministers Jetten en Staghouwer schreven deze week aan de Tweede Kamer dat niet de 29 tot 31 miljoen euro hoeft te worden betaald, maar een maximale heffing van 2 miljoen euro zal worden opgelegd. Een aanpassing van het CO2-emissieplafond voor de glastuinbouw heeft tot de verlaging van de heffing geleid, zo schrijft men. De hardwerkende tuinders konden de CO2-doelen immers bij lange niet halen. De glastuinbouw is zo voor 2018 toch de dans ontsprongen omdat het o.a. de (fossiele) warmtekrachtkoppeling kon inzetten voor het elektriciteitsnet. Zo heeft Jetten met een ingenieuze goocheltruc zijn eigen boekhouding op orde.

De vraag is of dit soort gedoogbeleid ook schade oplevert voor het draagvlak van zijn klimaatbeleid als geheel. Want je kunt niet alsmaar het ene beweren en het andere doen. Je kunt geen klimaatdrammer zijn, roepen dat de ‘klimaatcrisis niet wacht’, dat de tijd van ambitieloze politiek voorbij is, instemmend meeknikken als Sigrid Kaag declameert dat klimaatbeleid een zaak is van leven of de dood, een nationale CO2-heffing propageren, roepen dat het klimaatbeleid een ‘exportproduct moet worden’ en toch nu al je verlies te nemen, door niet echt door te zetten. Door te stellen dat de Urgenda-doelen niet kunnen worden gehaald omdat de achterstand te groot is. Of dat economische groei ook vaak een hogere CO2-uitstoot tot gevolg heeft en die trend ‘op den duur’ moet worden doorbroken, door kolencentrales die afbouwsubsidies weigeren open te houden en niet voor de rechter te slepen, door de op een bed van violen knielende tuinders de hand te lichten. Gode zij dank, maar toch.

Jetten raakt gaandeweg met zijn CO2-beleid in een spagaat tussen woorden en daden.

Met de nog grotere woorden in het voorgestelde nieuwe klimaatbeleid wordt hij zelfs teruggefloten door zijn eigen PBL: een netto-nul uitstoot in 2050 is uitgesloten.

Als je je eigen graf delft, moet je er ook nog in gaan durven liggen.

***