Een bijdrage van Ap Cloosterman.

Op 31 mei jl. heb ik de informatieavond van de comités Voorthuizen Windmolens NEE en Sterk Tegenwind Barneveld bezocht. Deze organisaties maken bezwaar tegen het plaatsen van 3 grote windturbines (235 m tiphoogte) op het Harselaar terrein. Vergelijk: De Euromast in Rotterdam is 185 m hoog.

Er waren 55 aanwezigen. Een van de elf presentatie punten betrof: “voortschrijdend inzicht gezondheidsrisico’s” en wel “ernstige gezondheidsklachten als gevolg van laag frequent geluid en trillingen”.

Graag had ik een nieuw punt ingebracht, maar door tijdgebrek was dit niet mogelijk. Met voorzitter Evert Brom is afgesproken dat ik e.e.a. op papier zou zetten en dit zou dan aan de notulen toegevoegd worden. Het betreffende item vind ik dermate belangrijk, dat mensen hiervan op de hoogte moeten zijn en dat is de reden dat ik het nu publiceer op Climategate.nl:

Aanvullende informatie op de informatieavond d.d. 31 mei 2022

Tijdens bovengenoemde bijeenkomst is aandacht geschonken aan “zichtbaar” en “hoorbaar”. Een onlangs aan het daglicht gekomen “sluipmoordenaar” is niet aan de orde gekomen. Het betreft de erosie, die door wind, regen, hagel en sneeuw aan de wieken plaatsvindt. Zie afbeelding.

In ongeveer 15 tot 20 jaar zijn de wieken van polyester en polyurethaan versleten en moeten vervangen worden. De erosie aan de wieken veroorzaakt fijnstof. Per windturbine van 4 MW is dit 180 kg per jaar aan fijnstof.

In Nederland staan inmiddels een kleine 3000 windmolens en heb je het over West-Europa dan is er sprake van tienduizenden windmolens. Het fijnstof, dat ontstaat vormt op zichzelf al een gezondheidsprobleem, maar het fijnstof bevat ook nog eens BISFENOL A.

Bisfenol A behoort tot de groep aromatische verbindingen, zoals ook benzeen en tolueen. Deze aromatische verbindingen zijn kankerverwekkend. Bisfenol A is een zeer schadelijk hormoon met schadelijke effecten op de voortplanting, giftig voor de lever, de stofwisseling, het immuunsysteem en de ontwikkeling van kinderen.

Volgens het RIVM kunnen deze effecten zelfs optreden bij kleine hoeveelheden. Het rapport over Bisfenol A is in februari 2022 uitgebracht door een vijftal Nederlandse medische specialisten.

Voor zover ik weet is hier in geen enkel MER-rapport melding van gemaakt, maar het is wel een item dat onacceptabel en onverantwoord is voor de plaatsing van windturbines in bevolkte gebieden. Mijn advies aan alle antiwind-groepen is dan ook om dit argument te gebruiken bij het protest naar de Overheid.

Bisphenol A mag dus niet in de grond komen. Het begraven van versleten wieken is daarmee in strijd.

Verwijzingen naar literatuur

* Zienswijze van Windwiki op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving’ Februari 2022. Zie hier.

Schermafbeelding.

Drs. Erich Taubert, functioneel en reconstructief uroloog;

Drs. Ronald Melieste, cardioloog n.p., voorzitter Nederlandse Reanimatie Raad;

Drs. Simone Brands, psychiater kind en jeugd;

Drs. Sylvia van Manen, huisarts, kaderarts ggz;

Prof. Dr. Thomas Maal, hoogleraar 3D in de gezondheidszorg, Radboud UMC.

* Veiligheidinformatieblad Bisfenol. Zie hier.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen.
Mag niet in de riolering / water / grondwater terecht komen!

 

***