Vernietigend oordeel Algemene Rekenkamer

En toen was het zover: de Algemene Rekenkamer bracht een vernietigend rapport uit over een belangrijk gevolg van het klimaatbeleid en de energietransitie. Er dreigt een fors stroomtekort te ontstaan omdat alles steeds meer ‘elektrisch’ moet, maar het elektriciteitsnetwerk dat helemaal niet aankan en bovendien worstelt met de ‘groene’ onbetrouwbare wiebelstroom. De gedroomde energietransitie is, zoals voorzien, technisch onhaalbaar, stelt dr. Ferdinand Meeus.

Een gastbijdrage van Ferdinand Meeus.

Op 18 mei heeft de Algemene Rekenkamer (AR) zich in een rapport in het kader van het Verantwoordingonderzoek 2021 tamelijk vernietigend uitgelaten over een belangrijk gevolg van de energietransitie die door het kabinet Rutte-4 wordt nagestreefd en door minister Rob Jetten van Klimaat en Energie wordt getrokken. De conclusies van de AR liegen er niet om.

“Wij concluderen dat:

  • de netcapaciteitsproblemen de hele energietransitie belemmeren, waardoor de voorgenomen aanscherping van het klimaatdoel tot ten minste 55% CO2-­reductie in 2030 en het besluit om in EU­-verband nog dit jaar grotendeels afscheid te nemen van de leveranties van Russisch aardgas onhaalbaar kunnen blijken;
  • de doorlooptijd van uitbreidingsinvesteringen kan oplopen tot ruim tien jaar en het tekort aan technisch personeel niet is verminderd;
  • de maatregelen die de minister tot eind 2021 heeft genomen nauwelijks bijdragen aan een oplossing van het tekort aan netcapaciteit;
  • vergaande keuzes over de verdeling van de schaarse netcapaciteit onvermijdelijk zijn, totdat het elektriciteitsnet voldoende is versterkt.”Kortom: het beleid om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen, klopt van geen kanten.

Crash elektriciteitsnet

Volgens de Algemene Rekenkamer bestaat er dus een groot risico dat door meer en meer elektrificatie van woningen, industrie en vervoer, het elektriciteitsnet kan crashen. Het rapport zegt duidelijk dat de minister keuzes moet maken over wie wel of niet zal worden aangesloten op het net. En over wie wel of niet zijn opgewekte wiebelstroom (door zon of wind) aan het net mag leveren. Het rapport stelt verder dat

“bedrijven en burgers de komende jaren steeds vaker de gevolgen zullen ondervinden van het tekort aan netcapaciteit”.

Dit alles is het gevolg van het klimaatbeleid en de energietransitie, waarbij fossiele brandstoffen moeten worden vervangen door ‘groene hernieuwbare’ energie.

Wiebelstroom-paradox

Politici, die zonder enige technische vakkennis de “Groene Energie Transitie” hebben gebetonneerd in klimaat- en energiebeleid, beseffen nog steeds niet dat die groene energie – opgewekt via wind- en zonneparken – onbetrouwbaar is, onvoorspelbaar en met pieken en dalen op het elektriciteitsnet wordt geloosd. Een ware nachtmerrie voor de netbeheerders, die moeten zorgen voor een stabiele belasting van het net. De enige oplossing voor dit ‘wiebel’-probleem is een constante en betrouwbare back-up in de vorm van een energiebron op basis van fossiele brandstoffen of kernenergie. Dit creëert natuurlijk dubbele kosten.

Biomassa

De wiebelstroom-paradox wilde men in Nederland oplossen door het gebruik van biomassacentrales, waarbij door een boekhoudkundige afspraak met Europa de uitgestoten CO2 niet behoeft te worden gerapporteerd. En het verbranden van bossen een stabiele stroomaanvoer zou leveren. Gelukkig is deze volksverlakkerij, waarbij oerbossen werden gekapt, vervolgens met schepen werden vervoerd en opgestookt in Nederlandse biomassacentrales, een halt toegeroepen. Althans voor de bouw van nieuwe centrales. Biomassa beslaat nog steeds ongeveer twee derde van de Nederlandse ‘groene elektriciteitsenergie’. Een regelrechte schande.

Niet realiseerbaar

In reactie op het rapport van de AR heeft minister van Klimaat en Energie Rob Jetten laten weten dat hij het probleem erkent. Jetten beseft dat zonder een structurele oplossing zijn klimaatgedreven plannen voor meer windmolens op zee, meer elektrificering voor industriële processen en de omschakeling van gasverwarming van gebouwen en woningen in het water vallen. Vanwege het simpele feit dat dat alles technisch niet-realiseerbaar is. Als gevolg worden de gestelde klimaatdoelen niet bereikt.

Er moet dus wat de minister betreft dringend worden gezocht naar een oplossing, in samenwerking met de netbeheerders en in overleg met de Europese Commissie. Maar ja, ik voorzie dat als vanaf 2035 ook iedereen met een elektrische auto moet rijden, de chaos compleet wordt. Ik zie al een Netflix-serie waarin mensen gaan vechten voor toegang tot een stopcontact.

Van het gas af

Desalniettemin is er, volgens het rapport, alleen al een bedrag van ongeveer elf miljard euro uitgegeven in 2021 alleen aan subsidies voor klimaatinvesteringen en coronasteun. Het rapport erkent dat de minister een reeks maatregelen heeft genomen om het capaciteitsprobleem te verminderen. Maar de genomen maatregelen lossen het probleem niet op. Het kabinet wil namelijk, als onderdeel van het klimaatbeleid, de CO2-uitstoot tegen 2050 naar nul brengen en heel Nederland dwingen om ‘van het gas te gaan’. Bij gebrek aan technisch haalbare alternatieven zal dit plan grandioos mislukken. Tenzij de minister gebruik maakt van kernenergie.

Schadevergoedingen Groningen

Nederland heeft ook nog steeds een grote voorraad aan gas in Groningen. Waarvan de waarde zeker al verdubbeld is. Het moet toch mogelijk zijn om de burgers in Groningen ruim te vergoeden voor de schade die kan ontstaan? Helaas, het rapport vermeldt ook dat het bij de lopende schadevergoedingen veel te traag gaat en dat er veel geld en tijd verloren gaan door administratieve regelgeving. Dus op dit vlak moet de minister van de AR ook dringend actie ondernemen om de burgers snel en gepast te compenseren voor de geleden schade door de gaswinning.

Ferdinand Meeus.

Niks mis met fossiele brandstoffen

Verder is er niks mis met fossiele brandstoffen. China en India denken aan de welvaart van hun burgers en hebben samen al meer dan honderd nieuwe steenkoolcentrales geopend. De CO2-uitstoot van Nederland is 0,4% van totale uitstoot. China en India zitten ruim aan 36% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Alles wat Nederland doet heeft NUL effect op de wereldwijde uitstoot.

Mijn advies aan minister Jetten is dan ook: als je echt een werkende energietransitie wil, investeer dan in kernenergie, organiseer een snelle en gepaste vergoeding voor de geleden schade door gaswinning en gebruik de nog bestaande gasvoorraden.

***

Bron hier.