Van een onzer correspondenten.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft deze week de macht van regering-Biden ingeperkt om grenzen te stellen aan de CO2-uitstoot van kolencentrales. Zes conservatieve leden van het Hof stemden voor het aan banden leggen van bevoegdheden van het federale milieuagentschap EPA, drie progressieve leden stemden tegen.

De CO2-coalition schrijft:

‘In wat waarschijnlijk de meest effectieve slag is die ooit is toegebracht aan degenen die pleiten voor overijverige handhavingsmaatregelen tegen de uitstoot van broeikasgassen, oordeelde het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten in het voordeel van grondwettelijke beperkingen voor niet-gekozen regelgevers.

Vanmorgen oordeelde SCOTUS (Hooggerechtshof, red) in het voordeel van de eiserstaten West Virginia versus EPA. Dit was een belangrijke zaak als het gaat om de scheiding der machten. Meer dan 20 staten beweren dat EPA ten onrechte zeer dwingende regelgevingsdefinities heeft ingezet als basis voor een nationaal ‘CO2-cap-and-trade’-programma.

Overwinning voor zowel burgers als bedrijven

Het constitutionele principe van de scheiding der machten vereist dat alleen het Congres – door middel van wetgeving – bevoegd is om over belangrijke beleidskwesties te beslissen, niet federale agentschappen. De gerelateerde juridische ‘hoofdvraagdoctrine’ stelt dat federale agentschappen een duidelijke toestemming van het Congres moeten hebben voordat ze nieuwe en belangrijke regelgevende macht uitoefenen.

Opperrechter John Roberts: ‘Maar de enige interpretatieve vraag die voor ons ligt, en de enige die we beantwoorden, is nauwer: of het ‘beste systeem voor emissiereductie dat door EPA in het Clean Power Plan is geïdentificeerd, binnen de bevoegdheid valt die aan het Agentschap is verleend in artikel 111(d) van de Clean Air Act. Om de gegeven redenen is het antwoord nee.’

William Happer.

Verklaring over de uitspraak van CO2 coalitievoorzitter William Happer:

‘De beslissing is een zeer welkome herbevestiging van de grondwettelijke rechten van burgers van de Verenigde Staten. Onbeantwoord is de vraag of de Grondwet het Congres toestaat om wetenschappelijk onjuiste beslissingen te nemen bij meerderheid van stemmen, bijvoorbeeld: dat kooldioxide, een heilzaam gas dat essentieel is voor het leven op aarde, een vervuilende stof is. Dit is waarom we vechten.

Het hooggerechtshof heeft bepaald dat de EPA geen emissieregels kan opleggen aan de gehele Amerikaanse energie-industrie, maar het heeft nog steeds de mogelijkheid om individuele energiecentrales te reguleren.

***

Bron hier.