Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

In de beantwoording van Kamervragen over stikstofreductie speelt ook de reductie van CO2 een rol bij boeren. Dit blijkt uit de beantwoording van het schriftelijk overleg van 10 augustus j.l.

Ondertekenaars zijn:

  • Christianne van der Wal-Zeggelink, Minister voor Natuur en Stikstof
  • Sigrid Kaag, Minister van Financiën

(Mede namens Henk Staghouwer, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit )

In de brief wordt gesteld dat:

‘De EU heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ook Nederland heeft het doel van klimaatneutraliteit in 2050. Dit wordt vastgelegd in de Klimaatwet. Dat hoeft niet te betekenen dat de broeikasgasemissie in 2050 in Nederland netto nul moet zijn, omdat de Europese wetgeving mogelijk enige ruimte zal bieden voor salderen tussen lidstaten. Maar dit staat nog niet vast.’

Dat is een scherp doel dat alleen kan worden bereikt met een pakket van maatregelen waarvoor het beëindigen van bedrijven naar verwachting helaas niet in alle gevallen te voorkomen valt.

‘In de Klimaatwet zal rekening worden gehouden met mogelijke toekomstige ruimte voor saldering. Dat laat onverlet dat de broeikasgasuitstoot in de landbouw sterk moet worden gereduceerd.

Nederland heeft tot doel om in 2030 tenminste 55% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Voor de landbouw is, net als voor de andere sectoren, een (indicatieve) maximale broeikasgasuitstoot in 2030 bepaald [Kamerstuk 32 813, nr. 974].

Voor de landbouw is dat 18,9 Mton CO2-eq. in 2030. Dat is een scherp doel dat alleen kan worden bereikt met een pakket van maatregelen waarvoor het beëindigen van bedrijven naar verwachting helaas niet in alle gevallen te voorkomen valt.’

Al eerder werd bekend, zo bleek uit vertrouwelijke berekeningen in de NRC, dat het Ministerie van Financiën ook een uitruil van Stikstof en CO2 mogelijk acht.

BBB stelt:

‘Niet alleen voor stikstofdoelen, óók voor klimaatdoelen is het niet uitgesloten dat boeren moeten worden uitgekocht.‘

***

Bron hier.

***