Van een onzer correspondenten.

Voormalig Borssele directeur en Urenco topman Ir. Ad Louter heeft zijn rol als extern adviseur voor het Rli-advies over kernenergie neergelegd. Dit advies verschijnt vandaag.

Louter besloot hiertoe nadat hij tijdens de totstandkoming van het rapport over kernenergie bij diverse conceptversies bezwaren had tegen de inhoud van het advies.

Louter heeft zijn rol als extern adviseur voor het Rli-advies over kernenergie in juni al neergelegd. Hij verklaart hierover:

‘Bij de start van het adviestraject heeft de raad expliciet gesteld neutraal te staan tegenover kernenergie. Toen ik de adviseursrol aanvaardde, deed ik dat op basis van het uitgangspunt dat de raad een advies wilde schrijven omdat ‘kernenergie ten behoeve van de energievoorziening een brede afweging vereist, waarin feiten, meningen en emoties zoveel mogelijk ontrafeld worden. Een advies van de Rli waarin de argumenten van weerszijden zoveel mogelijk worden geobjectiveerd en op een rij worden gezet, kan meerwaarde leveren voor het maatschappelijk en politiek debat over dit onderwerp’

Eerder zei Louter in het FD:

‘Op dit moment zijn meer dan zestig reactoren in aanbouw. Daarvan komt meer dan een derde in China. In Groot-Brittannië en in Finland wordt gebouwd of gaat gebouwd worden. In India, Brazilië, Argentinië, de VS: overal zijn plannen. De Emiraten hebben vier reactoren in aanbouw. De eerste kan worden opgestart. Dat is toch een oliegebied bij uitstek. Zij zijn een nieuwe klant van ons.’

In het Rli-advies staan volgens Louter een aantal beweringen, onder andere over de kosten en bouwtijd van kernenergie, de flexibiliteit en veiligheid van kerncentrales, beschikbaarheid van splijtstof en oplossingen voor radioactief afval, die niet op feiten berusten. Deze onderwerpen zijn eerder uitvoerig onderzocht door internationaal erkende instituten en instanties als IEA, IAEA, OECD, NEA, WHO en IPCC.

Louter:

‘Deze feitelijke, objectieve en wetenschappelijk onderbouwde informatie is mijns inziens onvoldoende benut. De uitvoering van het nu voorliggende advies zal derhalve kunnen leiden tot vertraging en verwarring. We moeten nu juist overgaan tot actie en alle bronnen benutten die bijdragen aan CO2-vrije, betaalbare, betrouwbare en levering zekere energie voor onze toekomst.’

***

Bron hier.

***