Eerder rapporteerde Climategate.nl over de reactie van Ferdinand Meeus op de vragen van de factcheck van het NPO-programma #Ophef over het thema klimaat. Zie hier.

Ferdinand Meeus.

Meeus gaf voor alle zekerheid een volledig overzicht van de vragen en antwoorden, vermoedend dat de antwoorden toch niet helemaal tot hun recht zouden komen bij de presentatie van de fachtcheck van de NPO. Dat vermoeden werd helaas bewaarheid.

Als onderdeel van haar voortdurende klimaatpropagandacampagne, waarin klimaatsceptici stelselmatig worden genegeerd en/of in een in een verkeerd daglicht worden gesteld, presenteerde de NPO onlangs het resultaat van haar factcheck over klimaatmisleiding in een verslag en video. Presentator was Rudy Bouma.

Zie hier en de bovenstaande video.

De titel, klimaatmisleiding, was zeker correct, maar sloeg eerder op de factcheck dan op de opvattingen van de klimaatsceptici.

Jules de Waart.

Opvallend was de afwezigheid van de opvattingen van deskundigen uit het kamp van de critici, zoals Jules de Waart, Marcel Crok, Guus Berkhout, Rob de Vos en ondergetekende. Als de programmamakers zich de moeite hadden getroost om met hen contact op te nemen, hadden heel veel misverstanden, ja desinformatie kunnen worden voorkomen.

Voorts onderzocht het programma de sociale media, zoals twitter. Aan meer serieuze blogs werd daarentegen geen aandacht geschonken.

Inleidende tekst:

Ondanks dat de meeste klimaatwetenschappers het erover eens zijn dat de verandering van ons klimaat ongekend snel gaat, zijn er nog altijd mensen die daar aan twijfelen. Zij delen cijfers, grafieken en satellietbeelden die klimaatverandering zouden tegenspreken. Maar doordat ze die verkeerd interpreteren of uit de context trekken, kloppen de conclusies niet meer. In deze aflevering duiken we daarom in die kaartjes en veelgehoorde misvattingen over het klimaat. En komen we erachter waarom mensen klimaatverandering blijven ontkennen.

Openingscitaat van de video:

‘Klimaatwetenschappers zijn het erover eens: de klimaatverandering gaat ongekend snel. De aarde warmt op, grotendeels door de mens met als extreem weer als gevolg.’

Bij een factcheck van zo’n openingscitaat blijkt al onmiddellijk dat de makers van het programma geen flauw benul hebben van de finesses van de klimaatdiscussie en ook hoofd- en bijzaken niet van elkaar kunnen onderscheiden. Hoeveel ongefundeerde beweringen kun je in één zin proppen?

In de eerste plaats gaat het niet op klimaatverandering (die alle kanten op kan gaan: opwarming of afkoeling) en ook niet om de opwarming van de aarde, maar om de opwarming van de atmosfeer. Die opwarming wordt door niemand ontkend.

En gaat die ongekend snel? Men hoeft geen klimatoloog te zijn om vast te stelen dat zulks de laatste jaren niet het geval is.

Maar ja, gaat het om een ‘pauze’ (het woord impliceert een verdere stijging in de toekomst) of om een trendbreuk? De toekomst zal het leren.

En zijn alle klimaatwetenschappers het er over eens?

Dat is een hardnekkig en tot dusver onuitroeibaar sprookje.

Citaat:

A major peer-reviewed paper by four senior researchers has exposed grave errors in an earlier paper in a new and unknown journal that had claimed a 97.1% scientific consensus that Man had caused at least half the 0.7 Cº global warming since 1950.

A tweet in President Obama’s name had assumed that the earlier, flawed paper, by John Cook and others, showed 97% endorsement of the notion that climate change is dangerous:

“Ninety-seven percent of scientists agree: #climate change is real, man-made and dangerous.” [Emphasis added]

The new paper by the leading climatologist Dr David Legates and his colleagues, published in the respected Science and Education journal, now in its 21st year of publication, reveals that Cook had not considered whether scientists and their published papers had said climate change was “dangerous”.

The consensus Cook considered was the standard definition: that Man had caused most post-1950 warming. Even on this weaker definition the true consensus among published scientific papers is now demonstrated to be not 97.1%, as Cook had claimed, but only 0.3%.

Bron hier.

En is het grotendeels door de mens veroorzaakt?

Daarover bestaat en serieus wetenschappelijk debat (zie bijvoorbeeld hier) waarvan #Ophef kennelijk geen weet heeft.

En zijn weersextremen toegenomen?

Marcel Crok.

Citaat:

Geen dystopie
De resultaten van Goklany halen de heersende dystopische verhalen punt voor punt onderuit. Een aantal voorbeelden: sinds 1920 is het aantal dodelijke slachtoffers door extreem weer met 99% afgenomen; cyclonen, tornado’s, overstromingen en droogtes zijn niet erger geworden; economische verliezen ten gevolge van extreme weersomstandigheden zijn gedaald; bosbranden zijn minder omvangrijk dan vroeger; de graanopbrengsten en voedselvoorraden zijn toegenomen en kustmarges en stranden zijn niet kleiner geworden. (Bron Marcel Crok hier.)

En zijn die het gevolg van de menselijke uitstoot van CO2 door het verstoken van fossiele brandstoffen?

De CO2-concentratie in de atmosfeer is nog steeds aan het stijgen. Maar de temperatuur de laatste jaren niet meer. Hoe kunnen de recente weersextremen dan aan opwarming worden geweten? Men hoeft geen raketgeleerde (of klimatoloog) te zijn om daar vraagtekens bij te plaatsen.

Opvallend was ook de keuze van de commentatoren: in de video Leo Meyer (IPCC) en Bart Strengers (PBL).

Leo Meyer.

Leo Meyer was betrokken bij het schrijven van IPCC-rapporten en was hooggeplaatst in de IPCC-hiërarchie, waarbij hij nauw samenwerkte met de voormalige IPCC-voorzitter, wijlen Rajendra Pachauri. Het vragen van zijn mening over de kritiek op de AGW-hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming‘) is vergelijkbaar met een vraaggesprek met de Paus over buitenechtelijke sex. Dat is vragen naar de bekende weg.

Er wordt daarentegen uitvoerig aandacht geschonken aan de opvattingen van Ferdinand Meeus, die recentelijk heeft gewezen op de omkering van de afkalving van het (drijf)ijs op de Noordpool. vanaf 2012.

Maar Leo Meyer stelt dat je naar de trend op de lange termijn moet kijken. Dat is een veelgehoord argument vanuit AGW-kringen. Maar zulks gaat uit van de veronderstelling dat de opwarming zal doorgaan. En dat deze niet kan omslaan in een daling van de temperatuur, zoals prominente astrofysici verkondigen.

En hoe lang moet die lange termijn zijn? Als we bijvoorbeeld naar de temperatuurontwikkeling op langere termijn kijken dan zien we dit:

Veel fluctuaties, maar de laatste duizend jaar per saldo een daling dus. Op de leeftijd van de aarde is deze ‘lange’ termijn echter slechts een oogwenk.

Voer voor psychologen?

Een ander kenmerk van het klimaatdebat is dat men de psyche van de mensen ontleedt om hun opvattingen over klimaatverandering te duiden en ten aanzien van de klimaatsceptici te stigmatiseren en te ridiculiseren. Dat gebeurt overigens aan beide kanten van het debat.

In het NPO-programma komen twee psychologen aan het woord, waarvan men mag aannemen dat zij geen idee hebben van wat er nu werkelijk met het klimaat aan de hand is: de klimaatpsycholoog (ik verzin het niet) Liza Leusing en de hoogleraar psychologie, Paul van Lange. Maar zij zijn er kennelijk van overtuigd dat de aanhangers van de klimaat’consensus’ de wijsheid in pacht hebben en dat de klimaatsceptici in therapie moeten.

Met verwijzing naar Leusing stelt Rudy Bouma het ‘Illusory truth effect‘ aan de orde. Hoe vaker je valse berichten ziet, hoe groter de kans is dat je gaat denken dat het waar is. Hij zal toch niet de decennialange misleidende klimaatpropaganda bedoelen?

Mensen kunnen ingewikkelde informatie niet goed verwerken, afgestompt raken en dan goedpraten dat ze zelf hun gedrag niet veranderen, aldus Leusing. Ook prof. van Lange laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. Mensen houden van structuur en ze hebben moeite met de grote plotselinge gedragsveranderingen en financiële offers die nu van hen worden gevraagd. Bij het zoeken naar informatie die hen uitkomt, worden ze bevestigd in het eigen gelijk. Hoe vaker ze desinformatie zien, hoe sterker dat gevoel wordt.

Dat zijn ongetwijfeld verstandige woorden, maar dat geldt zowel voor de protagonisten als antagonisten van de AGW-hypothese.

Raadpleging van psychologen is één ding. Maar wat te denken van raadpleging van economen? Die komen dan met een kosten/batenanalyse. Die wijst uit dat de meer dan duizend miljard die Nederland aan de energietransitie voornemens is uit te geven (volgens niet-gevalideerde modelberekeningen) slechts 0,000 en nog wat graad Celsius temperatuurwinst zou opleveren. Nog afgezien van het feit dat deze energietransitiedystopie zal stuk lopen op een gebrek aan de daarvoor benodigde grondstoffen, zoals zeldzame aardmetalen. Zie hier.

Maar dit is het soort informatie waarvan de factcheckers zich niet bewust zijn en dus niet meenemen in hun analyse. Zij verwijten de klimaatsceptici zaken buiten de context te plaatsen, maar de balk in hun eigen ogen zien zij niet.

Klimaatsceptici zijn daarentegen van oordeel dat onder invloed van decennialange indoctrinatie klimaatalarmisten het slachtoffer zijn geworden van tunnelvisie, groepsdenken en existentiële angsten, naar analogie van schrikbeelden die in eerdere fasen van onze beschaving invloed hadden, zoals de Apocalyps en meer recentelijk de doemprofetieën van Malthus en de Club van Rome.

Clintel-declaratie

Ivar Giaever.

De presentator vertelde dat factcheckers hadden vastgesteld dat slechts een klein daarvan klimaatwetenschapper was. Dat mag dan wel zo zijn, maar velen van hen staan hoog aangeschreven in de wetenschappelijke pikorde, veel hoger dan vele klimatologen. Dat geldt in het bijzonder voor de Noorse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Ivar Giaever,

Het programma was dus kritisch over de wetenschappelijke achtergrond van de ondertekenaars van de Clintel-declaratie. De wetenschappelijke achtergrond van de chemicus Leo Meyer en de spoorwegingenieur Rajendra Pachauri bleef echter onvermeld.

Opmerkelijk is ook dat de factcheckers kennelijk niet op de inhoud van de declaratie zijn ingegaan – dat zou men toch in eerste instantie mogen verwachten – maar op de wetenschappelijke achtergrond van de ondertekenaars. In voetbaltermen: men speelt op de man en niet op de bal. Dat is een veel voorkomend, maar betreurenswaardig kenmerk van het klimaatdebat.

Ook dient rekening te worden gehouden met de aard van de klimatologie. Het klimaat wordt vanuit vele wetenschappelijke invalshoeken bestudeerd. Daarbij zijn vele disciplines betrokken, zoals natuurkunde, chemie, oceanografie, geologie, atmosferische wetenschappen, glaciologie, sedimentonderzoek, biologie, statistiek enz. Niemand, maar dan ook niemand, beheerst deze allemaal.

Handhaving ‘partij’discipline

Hoe komt het dat men erin is geslaagd de indruk te wekken dat 97% van de klimaatwetenschappers de AGW-‘consensus’ onderschrijven. Dit is een cijfer dat men eerder bij Noord-Koreaanse verkiezingen verwacht dan in de wetenschap. Eerder heb ik aangegeven dat dit cijfer nep is.

Maar nogmaals, hoe komt die vermeende consensus tot stand? Een ander opmerkelijk en uniek kenmerk van de klimatologie is ook de wijze waarop met ‘dissidente’ collega’s, die de ‘partij’lijn niet volgen, wordt omgegaan. Zij staan bloot aan druk van hun collega’s en superieuren, pesterijen, verlies aan carrièreperspectieven, soms ontslag en enkele keren ook fysieke geweld. Kortom, afwijking van de ‘partij’lijn kan grote consequenties hebben voor degenen die dat zouden willen overwegen.

Een overzicht

Henk Tennekes.

Henk Tennekes.

Hij was directeur wetenschappelijk onderzoek van het KNMI, maar stelde zich kritisch op ten aanzien van de AGW-hypothese. Na een interne reorganisatie van het KNMI viel hij buiten de boot en werd zijn dienstverband beëindigd. Zie hier.

Marcel Crok

Een van de topwetenschapsjournalisten van Nederland en mede-oprichter van Clintel, maar wordt stelselmatig geboycot door de mainstream media.

Guus Berkhout.

Guus Berkhout

Emeritus hoogleraar aan de TU Delft en mede-oprichter van Clintel. Zijn voormalige collega’s hebben van de leiding van de TU het advies gekregen om geen contact meer met hem te onderhouden.

Lennart Bengtsson

Voormalig directeur van het Max Planck instituut in Hamburg. Na zijn pensionering werd hij lid van de adviesraad van de klimaatkritische Global Warming Policy Foundation (GWPF) in London. Zijn voormalige collega’s zetten hem onder druk om zich daaruit terug te trekken, waaraan hij gehoor gaf. In zijn afscheidsbrief geeft hij aan waarom. Treurig. Zie hier.

Tom Segalstad

Een bekende Noorse klimaatscepticus. Klimaatextremisten sleutelden de wielen van zijn auto los. Toen hij daarmee weer ging rijden, verongelukte hij. Gelukkig zonder persoonlijk letsel.

Sallie Baliunas

Een briljante astrofysica die werd weggepest bij de Amerikaanse universiteit waaraan zij was verbonden en ging na haar academische loopbaan honden trainen.

Judith Curry

Een briljante klimatologe die werd weggepest bij haar Amerikaanse universiteit en werkt thans in de commerciële sector. Zij beheert de website ‘Climate etc.’

Roger Pielke Jr

Geen klimaatscepticus maar een zogenoemde ‘lukewarmer‘. Kreeg heftige aanvallen te verduren van klimaatbevlogenen en heeft zich deels uit het klimaatdebat teruggetrokken

John Christy

Samen met Roy Spencer verantwoordelijk voor het beheer van de UAH-temperatuurreeks op basis van gegevens van NASA-satellieten. Zijn kantoor werd vanaf de straat beschoten.

Tim Ball.

Inmiddels overleden. Was mikpunt van een rechtszaak die ‘hockeystick’ Michael Mann tegen hem had aangespannen omdat hij deze zou hebben beledigd. Mann verloor deze rechtszaak en was veroordeeld tot betaling van de hoge kosten van de juridische bijstand van Tim Ball. Voor zover mij bekend, heeft hij dat tot dusver niet gedaan. Er is een crowdfunding-actie geweest voor de weduwe van Tim Ball om diens begrafenis te betalen. Zie hier.

Suzan Crockford

Een Canadese biologe die het sprookje van het uitsterven van de ijsberen ontmaskerde. Zij werd daarvoor sterk bekritiseerd, onder andere door een groot aantal Nederlandse wetenschappers onder leiding van een Canadese wetenschapper die in Wageningen doceert. Sindsdien zijn haar activiteiten op de universiteit teruggeschroefd. Zie hier.

Peter Ridd

Hij ontmaskerde het sprookje van het afsterven van het Great Barrier Reef. Hij had en kreeg gelijk, maar zijn aanvankelijke ontslag van zijn Universiteit werd niet ongedaan gemaakt. Zie hier.

***

En zo zijn er nog meer voorbeelden. Er is mij geen wetenschappelijke discipline bekend waar zulk soort toestanden heersen.

Daaruit blijkt dat critici van de AGW-hypothese grote risico’s lopen. Zij moeten wel héél erg gemotiveerd zijn, willen zij zich dit soort ellende op hun hals halen. Vanzelfsprekend heeft dit grote invloed op de bereidheid van klimatologen, waarvan de overgrote meerderheid afhankelijk is van overheidsgelden, om zich kritisch op te stellen ten aanzien van de AGW-hypothese.

Uiteraard gaan de excessen in bovenstaande opsomming om acties van extremisten en – met enkele uitzonderingen – niet om acties van mainstream klimatologen. Tegelijkertijd zijn mij – op een enkele uitzondering van een vooraanstaande Nederlandse klimatoloog na – geen voorbeelden bekend van expliciete, publiekelijke afkeuring van dit soort praktijken uit de klimatologische gemeenschap.

O tempora, o mores.

Terug naar #Ophef.

Uitspraak:

De opwarming van de aarde gaat gelijk op met de verbranding van de fossiele brandstoffen sinds de industriële revolutie. 90% Van de onderzoeken tonen aan dat de opwarming van de aarde voornamelijk wordt veroorzaakt door de mens.

Nee, zij tonen niets aan, zij veronderstellen dat slechts. Het onomstotelijke bewijs ontbreekt nog immer.

Opvallend in dit verband is dat de coronacrisis, die tot een aanzienlijke vermindering van de door de mens veroorzaakte uitstoot van CO2 leidde, geen sporen heeft nagelaten in de CO2-concentratie in de atmosfeer. Zie Rob de Vos hier.

‘False balance’

Citaat:

Journalisten willen graag twee kanten van het debat laten zien. Door een klimaatscepticus tegen een bezorgde wetenschapper te zetten ontstond er een scheef beeld.

Dat is mij de laatste twintig jaar ontgaan. Misleidende, eenzijdige klimaatpropaganda was en is troef bij de NPO, getuige ook de eenzijdige berichtgeving over de klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh (COP 27) die thans aan de gang is. Geen kritisch bericht daarover. Alleen maar ach en wee over de verwachting dat deze opnieuw op een fiasco zal uitdraaien. Geen klimaatscepticus die daarover wordt geïnterviewd.

Slotcitaat:

‘Wij vonden het belangrijk om deze video te maken om terugkerende misvattingen over klimaatverandering te weerleggen, zodat jij hopelijk voor eens en altijd weet hoe je desinformatie over klimaat kunt herkennen.’

Ik vond het belangrijk om deze ‘posting’ te schrijven om de eenzijdige voorlichting en desinformatie van NPO #Ophef te kunnen herkennen.

***