Van een onzer correspondenten.

Met de uitgesproken verhoogde klimaatambities lijkt het kabinet Rutte IV zichzelf in de voet te schieten. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord een flink pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd en deze plannen leveren volgens het PBL extra reductie op, maar de geraamde daling van de broeikasgasemissies in 2030 loopt nog niet in de pas met de aanscherping van de doelstelling van 49 naar 55 procent emissiereductie in 2030 ten opzichte van 1990. Met name voor klimaatbevreesden is dit een niet te helen wond.

De afstand tot het doel is in het afgelopen jaar groter geworden, terwijl de tijd om het doel te halen korter wordt.

Daarnaast is een deel van de klimaatplannen nog onvoldoende uitgewerkt om een effect op emissies te kunnen berekenen, aldus het PBL. Hieronder vallen onder meer Betalen naar Gebruik voor personen- en bestelauto’s, aanpassingen aan de energiebelastingen, het samenhangend pakket verduurzaming glastuinbouw en het Nationaal Programma Landelijk Gebied, gericht op opgaven in het landelijk gebied, waaronder terugdringen van stikstofuitstoot. Dit deel van de klimaatplannen zou, uitgaande van eerdere reductie-inschattingen van het kabinet, hooguit 10 megaton extra emissiereductie kunnen opleveren. Ook hiermee wordt het klimaatdoel niet met voldoende zekerheid gehaald.

Nieuwe windturbineparken zullen mogelijk eerst alleen energie kunnen leveren voor projecten die zich aan de kust bevinden.

Daarnaast moet het stroomnet versneld worden verzwaard voor alle duurzame stroom die er de komende jaren bij komt.

Inmiddels heeft de Raad van State een belangrijke pijler van het CO2-klimaatbeleid van de overheid onderuitgehaald. Het college oordeelde dat de stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt niet buiten beschouwing kan worden gelaten. Daarmee gaat er een streep door de zogeheten bouwvrijstelling. De Raad van State deed uitspraak in een zaak over megaproject Porthos. Daarmee moet CO2 van bedrijven in de Rotterdamse haven worden opgeslagen in lege gasvelden onder de zeebodem. Nu de hoogste rechter de vrijstelling voor de bouw van dit project onderuithaalt, dreigen meer grote duurzame projecten op losse schroeven te komen, zoals de windmolenparken.

Het kabinet lijkt het maken van concrete keuzes ‘soms ook voor zich uit te schuiven’, vindt de Raad.

Tot slot wordt over verschillende beleidsplannen in de Europese pakketten Fit for 55 en REPowerEU nog volop onderhandeld door de Europese Commissie, in het Europees Parlement en de lidstaten. Deze kunnen ook weer extra taakstellend zijn en dus voor nog meer vertraging zorgen.

Het klimaatbeleid van Rutte IV gaat zo aan zichzelf ten onder.

***

Bronnen hier en hier.

***