Harmen van Wijnen, Voorzitter uitvoerend bestuur ABP.

Door Jeroen Hetzler.

Open brief aan de voorzitter van het uitvoerend bestuur ABP, de heer H. van Wijnen

Onderstaand antwoord kreeg ik op mijn vraag aan het ABP waar het bewijs is van de menselijke CO2-emissie als dominante component van de opwarming sinds 1850 en de mogelijke catastrofale verdere temperatuurstijging van de aarde.

***

Geachte heer Hetzler,

Dank u wel voor uw bericht van 16 december 2022. U vraagt waar het wetenschappelijke bewijs is dat CO2-emissie de hoofdoorzaak is van opwarming en waarop ABP haar beleggingsbeleid baseert. Graag vertel ik u hier meer over.

Het is goed dat u kritisch bent. Onze deskundigen buigen zich bij het vaststellen van beleggingsbeleid over alle informatie die beschikbaar is. Het is inderdaad zo dat er tegenstrijdige rapporten zijn over de rol van CO2. Dat is op zichzelf een lastige kwestie.

Dominique Dijkhuis, lid uitvoerend bestuur ABP.

Ons klimaatbeleid is gebaseerd op de rapporten van het VN-klimaatpanel (IPCC) en het IEA (International Energy Agency). Ook heeft ABP zich eerder gecommitteerd aan het akkoord van Parijs en daarmee aan maximaal 1,5 graad opwarming. Rapporten van het Internationaal Energie Agentschap, IEA, (Net Zero by 2050) en het IPCC (6e rapport The physical science basis) laten zien dat er echt meer vaart moet worden gemaakt. Zonder steviger ingrijpen, komt de opwarming van de aarde op een onacceptabel niveau uit. Een opwarming van meer dan 1,5 graad heeft catastrofale gevolgen. Daarom besloten we eind 2021 om te stoppen met beleggen in producenten van fossiele energie. Meer informatie vindt u in het artikel op onze website: ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen | ABP.

Yolanda Verdonk van Lokven, lid uitvoerend bestuur APB.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u fijne feestdagen en een voorspoedig 2023.

Met vriendelijke groet, namens ABP,

Aimé Wauthelé

Adviseur Marketing en communicatie.

***

 

Tot zover de reactie van Aimé Wauthelé.

 

Het zal u niet verwonderen dat ik hier enige kanttekeningen bij heb.

Zij gaf namelijk niet het overtuigende bewijs van de menselijke CO2-emissie als dominante component, meer dan 50%, van de ongeveer 1 graad C sinds 1850 en de door o.a. het IPCC te verwachten catastrofale verdere temperatuurstijging van de aarde naar 1,5 graad C.

Laat ik beginnen bij het IPCC en het IEA. Geen van beide zijn wetenschappelijke instituten die onafhankelijk onderzoek doen. Beide treden op als politieke instituten. Het IPCC selecteert, krachtens zijn mandaat om zich uitsluitend te richten op menselijke invloed met uitsluiting van natuurlijke componenten, aan de poort. Hierdoor is het IPCC geen wetenschappelijk, maar een politiek instituut.

Vergelijk dit met klinische testen van een medicijn zonder een (placebo) controlegroep. De uitspraken van het IPCC over waarschijnlijkheid berusten dan ook niet op grondige statistiek, maar op handopsteken of modellen. Eender geldt voor het IEA dat hetzelfde politieke standpunt uitdraagt zonder aannemelijk bewijs. Er is bovendien geen sprake van Science is settled als beleidsargument, omdat talloze wetenschappers zich niet kunnen verenigen met de uitspraken van het IPCC. Dat deze wetenschappers sancties wacht wanneer ze nog actief zijn of anderszins geen podium krijgen, bevestigt politieke inperking van de academische vrijheid. De TU Delft bevestigt deze inperking. Dit lijkt op de botsing van Galilei met de Kerk in 1610 toen ‘Science was settled’ over het geocentrische heelalmodel.

Het akkoord van Parijs was een politiek akkoord zonder oog voor de (zeer beperkt gebleken) effectiviteit en de (extreem gebleken) kosten, bovendien niet bindend, geen wetenschappelijk fundament, wel modellen. Op modellen valt heel, héél veel aan te merken en af te dingen vanwege de talloze aannames. Het IPCC schrijft over de potentie van klimaatbeïnvloeding:

In climate research and modelling, we should recognise that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible. Bron: TAR-14 (ipcc.ch)

Datzelfde IPCC bevestigt ook dat er geen relatie is tussen opwarming en weersextremen. IPCC – SREX Het moge u niet ontgaan zijn dat in de afgelopen 50 jaar geen enkele van de door wetenschappers voorspelde rampen is uitgekomen. Metingen weerlegden die voorspellingen. Goklany-Clintel-NL-Online.pdf.

Op welke grond zouden de huidige ‘voorspellingen’ – en dus modellen – over allerlei rampen wel correct zijn? Veel constateringen weerleggen paniekverhalen. Te noemen zijn de ijsbeerpopulatie, de ijsbedekking op de Noordpool, de natuurlijke aanpassing en herstel van het Great Barrier Reef, eilandstaten verdrinken al 40 jaar, maar groeien steeds verder etc.

Die klimaatmodellen zijn al jaren door metingen weerlegd. Wetenschap in dezen is een religie geworden en wekt de illusie van een maakbare wereld, een verouderde politieke ideologie. Treffend aldus verwoord: Op basis van computermodellen worden we beschuldigd van de dreigende ondergang van de planeet in 2050, en niemand vraagt zich af of computermodellen de mateloos ingewikkelde klimaatwerkelijkheid van 2050 kunnen representeren. Bron.

Hoe anders is de werkelijkheid. Immers, wat zegt de wetenschap? Het wetenschappelijk bewijs over de uitgespeelde rol van o.a. CO2 is zeer aannemelijk gemaakt. Die bijdrage van CO2 is slechts 6% en is nu gestopt, wegens verzadiging. Het blijkt dat verzadiging sneller optreedt dan eerder werd gedacht. Met name de primaire broeikasgassen, CO2 en H2O, blijken bij de huidige atmosferische concentraties “extreem verzadigd” te zijn. Deze resultaten suggereren sterk dat de gevaarlijke opwarming van meerdere graden die wordt verondersteld eenvoudigweg niet kán plaatsvinden.

Verdere meetbare opwarming bij hogere CO2-concentratie blijft uit zoals het logaritmisch verloop van CO2-concentratie laat zien. Ter verdere informatie: Het eerste artikel, Dependence of Earth’s Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases, is hier te vinden. Het tweede artikel hier.

Gaarne vestig ik uw aandacht op de lezing, Nederlands ondertiteld, over deze verzadiging. CLINTEL-lezing William Happer in Amsterdam – Climategate Klimaat

Hier spreekt de stem van één van de vele kritische wetenschappers. Zij allen worden systematisch uit de aandacht geweerd als ware zij klimaatlepralijders.

De EU glijdt af naar een dictatuur dankzij het verheerlijkend misbruik van het begrip wetenschap bij de irrationele demonisering van CO₂. Zoals President Eisenhower het formuleerde in zijn afscheidsrede in 1961:

“Het vooruitzicht van overheersing van de natie door wetenschappers in dienst van de federale overheid, projecttoewijzingen en de macht van het geld is altijd aanwezig en moet ernstig in beschouwing genomen worden. Maar als we wetenschappelijk onderzoek en ontdekkingen respecteren, zoals het hoort, moeten we ook alert zijn op het gelijke en tegenovergestelde gevaar dat het overheidsbeleid zelf de gevangene wordt van een wetenschappelijk-technologische elite.” Bron.

Jeroen Hetzler.

Onze hele maatschappij is de gevangene geworden van de obsessieve jacht op CO2. De burger heeft hier part noch deel aan, maar dient als pinautomaat voor een onhoudbaar politiek ideologisch klimaatbeleid. De vraag is natuurlijk hoe verantwoord dat beleid is, gezien het lot van de volgende generaties.

De conclusie is dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor uw beleidskeuze. Ten overvloede: hoeveel belegt het ABP in kernenergie? En hoeveel vermogensverlies heeft u inmiddels geleden door het afstoten van uw beleggingen in fossiele energie?

De vraag rest nu hoe verantwoordelijk voelt u zich voor de komende generatie?

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd,)