Bondskanselier Olaf Scholz.

Door Samuel Furfari en Ernest Mund.

Vanaf de regering van koning Frederik II tot en met het Derde Rijk zijn weinig Europese naties niet in aanraking geweest met het Germaanse invloed. Zeker, dit laatste was niet het enige, Lodewijk XIV en Napoleon hebben ook zeer slechte herinneringen achtergelaten op vele slagvelden. Maar het blijvende verlangen naar hegemonie moet worden toegeschreven aan de Duitse kant en in mindere mate aan zijn naaste Oostenrijkse bloedverwant.

Kunnen we vandaag nog spreken van Duits imperialisme? Zeker niet, als het gaat om een militaire vorm, waarbij het onderliggende element niet meer de wens is om grenzen te verleggen of het opleggen van rassenwaan zoals in het verleden het geval was.

Maar er zijn andere gebieden waar de Duitsers er alles aan doen om hun opvattingen op te dringen aan Europese partners die deze niet delen en dat ook niet willen. Dit geldt met name voor de manier waarop vitale energieproblemen voor de bevolking worden aangepakt.

De anti-kernenergie hegemonie

Duitsland en Oostenrijk zijn fel gekant tegen het gebruik van kernenergie, hoewel het een van de meest milieuvriendelijke en sociaal veilige energiebronnen is. Onder leiding van Duitsland was het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese groene taxonomie in 2021 – waarbij bepaalde technologieën een groen label kregen – tegen kernenergie. Er was de vastberadenheid van 11 lidstaten voor nodig om de Commissie te laten ophouden Duitsland te gehoorzamen. Na een nipte stemming in het Europees Parlement werd deze procedure uiteindelijk aangenomen, maar Oostenrijk gaf zich niet gewonnen en ging in beroep bij het Europees Hof van Justitie.

Ondanks beweringen van het tegendeel is kernenergie één van de veiligste technologieën die de mens heeft uitgevonden en draagt zij slechts in zeer geringe mate bij tot de CO2-emissies die verband houden met de productie van elektriciteit (20 g CO/kWh) . De Duitsers, fervente verdedigers van het milieu, zouden logischerwijs deze bijna koolstofvrije technologie moeten overnemen om in de komende jaren een massale elektriciteitsproductie te waarborgen, gezien de grotere rol die aan kernenergie zal worden toegekend, met name op het gebied van mobiliteit. Zij hebben er om ideologische redenen van afgezien en zijn duidelijk niet bereid een fout in deze kwestie te erkennen.

Ondanks ondubbelzinnige verklaringen ten gunste van het milieu aarzelen ze niet om bijzonder vervuilende binnenlandse steenkool te verbruiken. In termen van hypocrisie is het moeilijk beter te doen, het motief springt er onmiddellijk uit. Een minder opvallende vorm van hypocrisie is die met betrekking tot aardgas, dat weliswaar minder COuitstoot (443 g CO/kWh) dan steenkool (1058 g CO/kWh), maar toch veel meer uitstoot dan kernenergie.

De hele houding van Duitsland lijkt te zijn ingegeven door het feit dat het zichzelf beschouwt als de grootste industriële macht van het continent en weigert zich in te laten met een sector die het niet zou domineren, terwijl oplossingen die mogelijk minder milieuvriendelijk zijn, goede zaken zouden kunnen doen in sectoren waarin het uitblinkt, zoals de chemie met de bekende giganten BASF, Bayer en Merck. Hier is een voorbeeld dat helpt de belangen achter het in Berlijn gevoerde beleid te begrijpen.

Duitsland leidt de decarbonisatie van de maritieme sector

Hoewel de scheepvaartsector slechts verantwoordelijk is voor 3,2% van de wereldwijde CO-uitstoot, wordt gezegd dat deze sector zijn steentje moet bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Net als de luchtvaart wordt de maritieme sector geregeld door internationale organisaties en niet door de Europese Unie. De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft zich echter ten doel gesteld de CO-emissies tegen 2050 met ten minste 70% en alle broeikasgassen van de internationale scheepvaart met 50% CO2-vrij te maken ten opzichte van het niveau van 2008. De IMO-strategie roept op tot de effectieve invoering van CO2-arme en CO2-vrije alternatieve brandstoffen. Daartoe behoort de Energy Efficiency Design Index (EEDI), die verplicht is voor nieuwe schepen.

De IMO erkent dat onderzoek en ontwikkeling essentieel zullen zijn om deze doelstellingen te bereiken, aangezien ze niet kunnen worden bereikt met het gebruik van fossiele brandstoffen alleen. Hoe kunnen emissievrije schepen aantrekkelijker worden gemaakt en investeringen worden gericht op innovatieve duurzame technologieën en alternatieve brandstoffen?

Bij de lopende besprekingen over de ‘Fit for 55‘-voorstellen in de Europese Raad leidt Duitsland de dans en slaagt erin voorlopig slechts drie oplossingen op te leggen: waterstof, ammoniak en methanol, die alle drie moeten worden geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen – dat wil zeggen wind en fotovoltaïsche zonne-energie, die in de praktijk de enige zijn die worden getolereerd.

Waterstof zou worden geproduceerd door elektrolyse van water uit groene stroom, een zeer kostbare oplossing vanuit energetisch oogpunt (het breken van de watermolecule vergt 6,9 maal meer energie dan het breken van het methaan per mol waterstof). Waterstof levert enorme moeilijkheden op voor het gebruik ervan in het algemeen, wat het gebruik op zee uitsluit (zie ‘De waterstofillusie’ [1]). Daarom denken wij uit deze waterstof ammoniak te kunnen produceren, waarbij het transport van deze giftige molecule gebeurt via het Haber-Bosch proces, dat tot het publieke domein behoort, maar is uitgevonden door de Duitse reus van de industriële chemie BASF. Deze groene waterstof kan ook worden gebruikt voor de productie van groene methanol, dat ook een brandstof is.

Als we weten dat na 49 jaar onbeperkte financiële en wettelijke steun, energie uit windturbines en fotovoltaïsche zonnepanelen slechts 3% van de primaire energiebehoefte vertegenwoordigt, zijn we verbaasd dat we zelfs maar kunnen denken aan het vergroenen van alles op het land en ook op zee. Denken aan de productie van ammoniak of methanol om schepen aan te drijven is niets anders dan het kannibaliseren van de langverwachte groene stroom op aarde.

Er moet aan worden herinnerd dat Duitsland geen groot olieconcern heeft zoals de Verenigde Staten, Rusland, China en zijn Europese partners (Shell, BP, ENI, TotalEnergies, Repsol, enz.). Zij hebben alles op dit gebied verloren door de betaling van oorlogsschadevergoedingen aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Ze hopen dat ze door te vertrouwen op een economie gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, de wereld kunnen domineren en de concurrentie van de grote olie- en gasconcerns kunnen beperken.

De oplossingen die Duitsland weigert

Er bestaat echter een onmiddellijke en spoedig beschikbare oplossing, zonder dat men zijn toevlucht moet nemen tot oplossingen waarvoor geen onderzoeksbasis bestaat.

De eerste oplossing is het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG). De ongeveer 580 LNG-tankers – een aantal dat elke week toeneemt omdat de vraag naar LNG wereldwijd toeneemt – die LNG over de oceanen vervoeren, betekenen dat momenteel evenveel gas per schip als per pijpleiding wordt verkocht. Al deze schepen worden aangedreven door motoren die een deel van het vervoerde gas verbranden. Zo werken ze al meer dan vijftig jaar en er valt dus niets meer aan te tonen, ook al blijven de grote motorfabrikanten zoals Wärtsilä of Rolls-Royce hun efficiëntie verbeteren. Nieuwe cruiseschepen varen ook op LNG om de atmosfeer niet te vervuilen met zwarte rookpluimen. Dit zou niet alleen de CO-uitstoot met ongeveer veertig procent verminderen, maar ook een einde maken aan de zwavelverontreiniging en de fijne deeltjes die het gevolg zijn van de verbranding van zware olie in scheepsvoortstuwingssystemen.

Samuel Furfari.

De andere is de omzetting van een ervaring die nog ouder is dan die met LNG. Nucleaire aandrijving is op grote schaal toegepast in de militaire scheepvaart, met name in de Verenigde Staten en Rusland (wij hebben er een artikel aan gewijd in The European Physical Journal Plus [2] ) en wat laatstgenoemde betreft, in ijsbrekers. Momenteel zijn er projecten in voorbereiding in deze landen en ook in het Verenigd Koninkrijk. Core Power werkt samen met het bedrijf TerraPower van Bill Gates aan de commercialisering van deze technologie. Op 9 februari 2023 wordt in Singapore een conferentie georganiseerd om deze oplossing voor te stellen.

Waarom wil Duitsland de hele EU leiden naar wat ons een doodlopende weg lijkt? Zij geven de voorkeur aan oplossingen die meer weg hebben van science fiction dan van concrete, snelle oplossingen die tegemoet kunnen komen aan hun streven om de wereldwijde CO-uitstoot te verminderen. Verstrikt in hun ideologie kunnen zij geen nucleaire oplossing aanvaarden en wat LNG betreft, hun historische fout om deze oplossing te verwaarlozen om hun energievoorziening veilig te stellen, geeft hen niet de tijd om erover na te denken.

Ernest Mund.

Is het toeval dat het Duitse bedrijf Thyssen een van de wereldleiders is op het gebied van elektrolyse-installaties voor de productie van waterstof en dat BASF toonaangevend is op het gebied van de productie van ammoniak? De EU zou er goed aan doen Duitsland niet langer naïef te volgen bij de decarbonisatie. Niet alles is daar groen.

De voormalige Britse premier Lord Palmerston heeft gezegd dat Groot-Brittannië geen eeuwige bondgenoten of eeuwige vijanden heeft. Hij had gezegd: “Onze belangen zijn eeuwig en eeuwig en het is onze plicht deze belangen te volgen”. Duitsland heeft zijn lesje geleerd en het decarbonisatiebeleid is de route daarheen.

***

[1] Samuel Furfari, The hydrogen utopia”, Amazon,
https://www.amazon.com/hydrogen-illusion-Samuel-Furfari/dp/B08KHGDZNS/ref=sr_1_1?qid=1637595927&refinements=p_27%3ASamuel+Furfari&s=books&sr=1-1

[2] Samuel Furfari and Ernest Mund, Advanced nuclear power for clean maritime propulsion”, Eur. Phys. J. Plus (2022) 137 : 747, https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-022-02980-5

***

Bron hier.

***