Nieuw boek kondigt grootste hervorming van Nederland aan sinds Thorbecke

Resumé door de auteur Guus Berkhout.

Mensen die vinden dat het niet goed gaat met ons mooie land, die zich doodschamen voor het groeiend aantal voedselbanken en daklozen, die zich grote zorgen maken over de toenemende invloed van de georganiseerde misdaad, die het spuugzat zijn dat de overheid zich overal mee bemoeit maar niets oplost en die vinden dat we bestuurders nodig hebben met verstand van zaken, wel …, die zullen hoop putten uit wat hierover in dit zojuist verschenen boek staat. Er wordt niet alleen zichtbaar gemaakt wat er mis is, maar er wordt ook concreet aangegeven wat er allemaal moet gebeuren.

Dat laatste, daar gaat het natuurlijk om.

Verval van onze democratie

In een goed functionerende democratie heeft de burger invloed op hoe het land wordt bestuurd. Dat betekent niet alleen invloed op de samenstelling van de regering (via verkiezingen), maar ook invloed op de besluiten van de regering (via referenda). In deze moderne tijd is de invloed van de burger op wat er besloten wordt véél relevanter dan vroeger, omdat ervaren burgers aanzienlijk meer kennis hebben van wat er in de samenleving gebeurt dan alle afgelopen kabinetten bij elkaar.

In plaats gebruik te maken van goedopgeleide burgers, zien we juist dat excellente ideeën uit de samenleving worden genegeerd. Voorbeelden zijn ijzersterke oplossingen van burgers voor de onbetaalbare energietransitie, de dolgedraaide asielimmigratie en de verziekte arbeidsmarkt. Nog erger, mensen die vanuit hun ervaring met verrassend goede oplossingen komen, worden niet alleen genegeerd, ze worden ook in een kwaad daglicht gesteld en monddood gemaakt.

Macht van Brussel

Bovendien speelt er op de achtergrond nóg iets. Het lidmaatschap van de EU heeft tot gevolg dat onze regering bestuurlijk steeds minder heeft te vertellen. De eigenlijke macht is stap voor stap overgeheveld naar het bureaucratische Brussel. We zijn een kleine provincie van een uitdijende EU geworden en onze ministers functioneren als zetbazen van een Brusselse toplaag. Hoe vaak horen we onze onderdanige ministers niet zeggen: “Dat mag niet van Brussel”.

Als gevolg van dit alles zien we dat problemen niet meer worden opgelost; we zijn een land van files en wachtlijsten geworden. Ik ga maar niet de bekende lange rij langs. Wist u overigens dat er nu ook al een wachtlijst is voor aansluiting op ons elektriciteitsnet? Dat kan toch niet zo blijven doorgaan? Het kan allemaal zoveel beter!

Daar gaat mijn nieuwe boek over.

Tien samenhangende kernbegrippen

Ik beschrijf daarin hoe we expliciet dat nieuwe tijdperk kunnen realiseren. Daarvoor worden in het boek tien samenhangende kernbegrippen gehanteerd:

– Baas in eigen land in plaats van buitenlandse bemoeienis (Soeverein Nederland)

Bevolking perspectief bieden in plaats van angst aanjagen

Coalitie van het Volk prioriteiten laten bepalen voor het regeerprogramma

Regeerprogramma laten uitvoeren door een zakenkabinet met projectministers

Verstikkende bureaucratie met wortel en tak uitroeien

Rondpomp- en gebakkenluchtbanen transformeren naar échte banen

Arbeidsmarkt volledig op de schop nemen

Verzorgingsstaat zakelijk vernieuwen op basis van het Brede Basis Inkomen (BBI)

Mes in asielimmigratie zetten als onderdeel van ’s lands visie op de toekomst

Weerbaarheid en aanpassingsvermogen zien als essenties van het leven op onze planeet

Een belangrijke boodschap is dat het sterke verval in onze democratie alleen maar zinvol hersteld kan worden als je bereid bent om naar het totale plaatje te kijken. Immers, in de moderne samenleving hangt alles aan elkaar. Vandaar dat de hervormingsvoorstellen in het boek worden gedragen door bovengenoemde kernpunten.

In het volgende zullen we deze kernpunten kort de revue laten passeren.

1. Baas in eigen land

De topambtenaren in Brussel zullen niet rusten voordat ze hun droom om van de EU een ‘Verenigde Staten van Europa’ te maken, hebben gerealiseerd. Zover mogen we het nooit laten komen; gelukkig staan we in de EU met deze zienswijze niet alleen. We moeten in de toekomst juist onafhankelijk(er) worden van de Brusselse bemoeizucht en weer een trots en soeverein land worden.

Kijkend naar de toenemende chaos in Brussel, moet worden overwogen om ons EU-lidmaatschap in te ruilen voor de Europese Vrijhandelsassociatie. Er is een denktank in Nederland (‘Nexit Denktank’) die zorgvuldig alle voor- en nadelen tegenover elkaar afweegt.

2. Bevolking perspectief bieden

We leven in een tijd waarin we overstelpt worden met angstverhalen. We krijgen dagelijks te horen dat het met zo’n beetje alles op onze planeet niet goed gaat. Er is een klimaatcrisis, een natuurcrisis, een energiecrisis …………… Dat is allemaal de schuld van de mens! We krijgen daarbij ook te horen dat de overheid de reddende engel is. Als we doen wat die zegt, komt alles goed.

We weten ondertussen dat de werkelijkheid heel anders is. Zeker, we leven nu in een tijdperk waarin het klimaat warmer wordt, maar er is geen sprake van een klimaatcrisis. Zeker, we moeten betere rentmeesters zijn van onze unieke planeet, maar in de Westerse wereld staat de natuur er beter voor dan 50 jaar geleden. Zeker, we hebben grote energieproblemen, maar die problemen – zoals zoveel andere problemen – zijn niet de schuld van de burger, maar van de overheid!

Een angstige bevolking is een sombere bevolking die vol zit met psychische klachten (kijk naar de overbelasting van de GGZ). De burger snakt naar een positief vooruitzicht. Dat geldt vooral voor onze jeugd. Er is zoveel goed nieuws, maar dat goede nieuws horen ze nauwelijks. In het boek wijd ik een compleet hoofdstuk aan het toekomstperspectief voor jongeren. Ik adviseer ze de doemdenkers te negeren en te kijken naar de vele positieve ontwikkelingen die er zijn en de grote mogelijkheden die zich aandienen.

3. Coalitie van het Volk bepaalt regeerprogramma

Burgers kiezen traditioneel uit partijprogramma’s met de prachtigste beloften. Maar na de verkiezingen worden die mooie beloftes vervangen door een in beton gegoten regeerakkoord, waarin de partijbelangen zijn verdeeld en de kiezersbeloften zijn verkwanseld. Zo gaat dat al kabinettenlang. Dat moet anders.

In de nieuwe democratie komen burgerinitiatieven nog vóór de verkiezingen met hun prioriteitenlijsten. Die lijsten geven een prachtig overzicht van wat er in ons land leeft. Te verwachten is dat op die lijsten de invoering van een bindend referendum zal staan en ook de invoering van een kiesdrempel (5 zetels?). Het boek staat vol met suggesties.

Daarmee worden politieke partijen indirect gedwongen om tijdens de verkiezingsstrijd onomwonden te laten weten welke prioriteiten van de kiezers ze willen uitvoeren. Immers, politieke partijen die deze burgerinitiatieven negeren, vallen gelijk door de mand.

Vervolgens kiest de burger op de verkiezingsdag niet alleen op een enkele politieke partij, maar hij/zij kiest ook op de coalitie die zijn prioriteiten wil gaan uitvoeren. Politieke partijen moeten dus tijdens de verkiezingsstrijd óók laten weten met wie ze een coalitie willen vormen.

Na de verkiezingen is niet alleen de zetelverdeling bekend, maar ook de winnende coalitie. Ik noem die winnende coalitie de ‘Coalitie van het Volk’. Dus, geen vijandig gedoe meer met het uitsluiten van elkaar en ook geen geheimzinnig gedoe meer met ellenlange kabinetsformaties in achterkamertjes.

Een bonus van bovenstaande vernieuwing is dat direct na de verkiezingen het regeerakkoord al vrijwel klaarligt en projectministers door de Coalitie van het Volk kunnen worden aangezocht. Binnen een maand met een zakenkabinet aan de slag!

4. Zakenkabinet voert programma uit

In het boek wordt uitgelegd dat zo’n ingrijpende manier om orde op zaken te stellen alleen maar kan worden uitgevoerd door een kabinet met kennis van zaken, een zogenaamd ‘zakenkabinet’. Zo’n zakenkabinet is een herstel- en vernieuwingskabinet. Het bestaat uit een team van collegiale projectministers. Teamleider is de minister-president. In het boek wordt concreet voorbeeld gegeven hoe zo’n coalitie er uit kan zien.

5. Verstikkende bureaucratie uitroeien

Het is overduidelijk dat doorgaan met het plakken van bestuurlijke pleisters allang geen oplossing meer is. Dat wordt al kabinettenlang gedaan. Het heeft geleid tot een absurd ingewikkelde regelgeving (‘pleisters op pleisters op pleisters’), waar niemand meer een touw aan kan vastknopen. Het gevolg van al die zelfgemaakte ingewikkeldheid is dat er steeds meer bureaucratische banen gecreëerd worden – in het boek wordt onderscheid gemaakt tussen rondpompbanen en gebakkenluchtbanen – die de productiviteit en het werkplezier in de échte banen verzieken.

6. Rondpomp- en gebakkenluchtbanen liquideren

Nederland heeft bijna 18 miljoen inwoners. Vier miljoen zijn jonger dan 18 jaar (de jongeren in onze samenleving). Blijven er 14 miljoen over. Daarvan genieten er 3,6 miljoen van hun AOW (de ouderen in onze samenleving). Blijven er 10.4 miljoen over.

Daarvan zitten er 830.000 in de WAO, ruim 390.000 in de BIJSTAND en ruim 150.000 in de WW. Totaal aantal inactieven bedraagt dus 1,4 miljoen. Blijven er 9 miljoen actieven over.

Daarvan hebben ca. 3 miljoen een rondpompbaan of een gebakkenluchtbaan. Blijven er ca. 6 miljoen mensen over met een échte baan. Die 6 miljoen mensen werken zich uit de naad om 18 miljoen mensen te onderhouden.

7. Arbeidsmarkt op de schop nemen

Slachtoffer van de verstikkende bureaucratie is onze volledig vastgelopen arbeidsmarkt. Door ons dolgedraaide belastingstelsel met inkomensafhankelijke toeslagen en inkomensafhankelijke belastingkortingen (‘maatwerkideaal’) zijn zaken zo ingewikkeld gemaakt dat uitkomsten onvoorspelbaar zijn geworden als aan een beleidsknop wordt gedraaid. Ondernemend te werk gaan is bloedlink en meer uren werken wordt afgestraft.

Een allesomvattende zakelijke oplossing is de invoering van het Brede basis Inkomen (BBI).

8. Brede Basis Inkomen invoeren

Met de invoering van het Brede Basis Inkomen (BBI) wordt de bestaanszekerheid van alle Nederlandse Ingezetenen (NI’ers) hersteld – geen voedselbanken en vrijwel geen daklozen meer – en wordt in één keer het hele onzinnige en peperdure rondpompcircuit van de overheid weggevaagd. Daarmee verdwijnen ook alle peperdure RP- en GL-banen met hun peperdure dure kantoren. Met de daarmee vrijkomende miljarden kan het hele BBI worden gefinancierd.

Bovendien komen nu miljoenen RP- en GL-banen vrij. Met die vrijgekomen werkkrachten kan de verziekte arbeidsmarkt worden getransformeerd naar een productieve arbeidsmarkt met zo’n 10 miljoen échte banen! Daar komt nog bij dat zonder al die dure RP- en GL-bureaucratie de belasting op arbeid sterk naar beneden kan. Werken en ondernemen wordt weer lonend. Naast het sociale is dat het zakelijke voordeel van het BBI. Het vereist een totaal nieuwe manier van danken!

Nog een aangename verrassing. Belasting op arbeid wordt zo simpel dat Rijksbelastingdienst de administratie van ’s lands nieuwe inkomstenbelasting kan gaan uitvoeren op een PC.

9. Mes in asielimmigratie

Sinds 1990 zijn er 3 miljoen inwoners bijgekomen. Dat zijn er ca. 100.00 per jaar. De realiteit laat zien dat het vrijwel allemaal asielimmigranten zijn met hun gezinnen. Die moeten opgevangen, gehuisvest, gevoed, verzorgd en geïntegreerd worden. Onze basis- en nutsvoorzieningen kunnen dat allang niet meer aan.

In het boek wordt zichtbaar gemaakt hoe zwaar die drie miljoen nieuwe inwoners onze basis- en nutssectoren belasten. Er wordt vervolgens aangegeven hoe we op een verantwoorde manier de omvangrijke asielindustrie een halt kunnen toeroepen.

10. Weerbaarheid en aanpassingsvermogen

We zien al vele decennia dat de overheid het gedrag van alles en iedereen wil voorschrijven, administreren en controleren onder het mom dat alles maakbaar is en alles door de overheid beschermd moet worden. De overkoepelende boodschap in het boek is dat die visie een illusie is en dat die ook niet wenselijk is.

Guus Berkhout.

Burgers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Weerbaarheid en aanpassingsvermogen zijn essentiële eigenschappen van het leven op onze planeet. De overheid moet die eigenschappen niet ontmoedigen maar juist aanmoedigen.

Volksfeest

Tot slot, als het strompelende kabinet Rutte IV binnenkort valt, dan zijn de kiezers aan het woord. Die moeten de huidige generatie van politici wegstemmen. Let op mijn woorden, dat wordt één groot volksfeest.

***

Bron OpinieZ hier.

Voor het boek, zie hier.

***