Door Javier Vinós.

Vertaling: Henry Pool.

Geen redelijk geïnformeerd persoon ontkent dat het klimaat verandert. Het klimaat verandert altijd. Sinds 1860 is de overheersende klimaatverandering opwarming, wat eigenlijk fijn is, want als we winters hadden zoals die van 1800-1850, zouden we wel een schok krijgen. Niemand heeft kunnen bewijzen dat de opwarming van de aarde in de eerste plaats een gevolg is van onze uitstoot. Het kan redelijk lijken om aan te nemen dat toegenomen CO2 heeft bijgedragen aan de opwarming sinds het midden van de 20ste eeuw, toen onze CO2-uitstoot aanzienlijk toenam, maar niemand weet hoeveel ze precies heeft bijgedragen, ongeacht de bewering van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dat “mensen de dominante oorzaak zijn van de waargenomen opwarming van de aarde in de afgelopen decennia.” (IPCC AR6, pagina 515).

Er is geen bewijs voor deze stelling. Ik weet dit omdat ik duizenden wetenschappelijke artikelen heb gelezen die ernaar op zoek zijn. En nee, computermodellen zijn geen bewijs van iets anders dan het tonen van de programmeervaardigheden van hun auteurs. Modellen en hun voorspellingen veranderen voortdurend en wanneer onze kennis van klimaat verandert, moeten ze opnieuw worden bijgewerkt.

Het absolute gebrek aan bewijs staat in schril contrast met de beslissing om onze CO2-uitstoot tot nul terug te brengen door ons op fossiele brandstoffen gebaseerde energiesysteem volledig te veranderen en CO2 een verontreinigende stof te noemen – terwijl het net zo essentieel is voor het leven als zuurstof. Dit alles terwijl het grootste deel van de wereld eigenlijk geen belangstelling toont om hun uitstoot te verminderen en velen anderen alleen aan boord zijn voor het beloofde geld.

Om tot het goede nieuws over de opwarming van de aarde te komen, moeten we kijken naar variaties in de snelheid van de opwarming van de aarde. We gebruiken de satelliet-berekende wereldwijde temperatuurgegevens van de Universiteit van Alabama in Huntsville, UAH 6.0. Ze zijn uitgezet in figuur 1.

 

Figuur 1. UAH-satelliet wereldwijde temperatuuranomaliegegevens in °C ten opzichte van het gemiddelde van 1991 tot 2020. In groen staat de lineaire trend van de hele reeks (+0,13 ºC/decennium) en in blauw is de lineaire trend sinds 2016. Gegevens: UAH 6.0 Grafiek: Woodfortrees.

Zoals we kunnen zien, neemt de temperatuurtrend sinds 2016 af, dus 2022 is het zevende warmste jaar. Al 7 jaar koelt de planeet af. Betekent dit dat de opwarming voorbij is? Nee, periodes van 7 jaar afkoeling komen vaker voor in de records, er zijn er 8 sinds 1979, en de opwarming gaat meest toch door. Er is slechts één periode van meer dan 15 jaar afkoeling, nml. van 1998 tot 2014, die in het record van de afgelopen 45 jaar verschijnt. Deze staat bekend als de ‘Pauze’.

Om de ontwikkeling van de opwarmingssnelheid te analyseren, trekken we van elke maandelijkse resultaat de vorige af om de maandelijkse toename te berekenen. Vervolgens de-seasonaliseren we de maandelijkse stijging door het 12-maands voortschrijdend gemiddelde te vinden om veel van de ruis te verwijderen. Ten slotte berekenen we het 15-jaars gemiddelde opwarming in °C / decennium door het voortschrijdend gemiddelde van 180 maanden te berekenen en de resulterende gegevens met 120 te vermenigvuldigen.

Figuur 2. Ontwikkeling van de opwarmingssnelheid voor periodes van 15 jaar tussen 1979 en 2022 in °C/decennium samen met de lineaire trend, op basis van de maandelijkse UAH 6.0 satelliettemperatuurgegevens.

Elk punt op de curve in figuur 2 is de opwarmingssnelheid voor de 15 jaar vóór die maand. De Pauze verschijnt prominent als de enige periode met een negatieve piek. Om de huidige afkoelingsperiode op de grafiek met een negatieve piek te laten verschijnen, zou de wereldwijde temperatuur eind 2030 onder het niveau van 2016 moeten blijven.

Maar het goede nieuws dat niemand ons vertelt, is dat de opwarming van de aarde vertraagt. De 15-jaars stijging was zeer hoog in het midden van de jaren 1980 tot de late jaren 1990, tot 0,35 ° C / decennium. Het gemiddelde over de gehele periode van satellietrecords is 1,3 °C per eeuw of 0,13 °C/decennium, maar de langetermijntrend is gedaald van 0,16 °C/decennium naar 0.1 °C/decennium vandaag. De huidige afkoelingsperiode draagt bij aan deze daling van de opwarming op lange termijn.

Dit goede nieuws wordt ons niet verteld, ten eerste omdat het is bereikt zonder echt iets te veranderen aan onze wereldwijde CO2 uitstoot, wat dus de dwingende noodzaak om een grotere inspanning te leveren om ze te verminderen in twijfel trekt.

Ten tweede wordt ons dit goede nieuws niet verteld omdat de vermindering van de snelheid van opwarming heeft plaatsgevonden terwijl de toename van atmosferische CO2 versnelt, zoals te zien is in figuur 3. Bij de gegevens van NOAA zijn de seizoengebonden data al verwijderd, dus kunnen we deze stap overslaan. We volgen hetzelfde proces voor dezelfde periode (1979-2022) als voor de grafiek in figuur 2.

Figuur 3. Ontwikkeling van de CO2 toenamesnelheid voor periodes van 15 jaar tussen 1979 en 2022 in ppm /decennium en de lineaire trend, van gedeseasonaliseerde maandelijkse CO2 NOAA-gegevens.

Het probleem met de theorie van antropogene opwarming is nu dat terwijl de snelheid van opwarming vertraagt, de snelheid van verandering van atmosferische CO2 juist toeneemt, en in dezelfde periode is het gegaan van van 14 delen per miljoen (ppm) per decennium naar 23,5 ppm / decennium. Met andere woorden, het groeitempo is bijna verdubbeld.

Volgens de klimaatveranderingstheorie van broeikasgassen is het niet mogelijk dat de opwarming vertraagt terwijl CO2 sterk versnelt. Het gevolg van de CO2-toename op het broeikaseffect is bekend. Elk extra molecuul onderschept infraroodstraling, verhoogt de gemiddelde hoogte van de emissie uit de atmosfeer en vereist een toename van de oppervlaktetemperatuur voor de planeet om zijn stralingsevenwicht te behouden, dat wil zeggen om een energie uit te stralen die gelijk is aan die welke het ontvangt van zonnestraling. De theorie laat de opwarming van de aarde niet vertragen met een versnellende CO2-uitstoot. De theorie is dus verkeerd of onvolledig. Er zijn fundamentele dingen over klimaatverandering die we niet begrijpen, die kennelijk in staat zijn om het effect van de CO2-toename op temperatuur te compenseren, te annuleren of zelfs om te keren. Ik heb al een alternatief voorgesteld, dat door het IPCC niet wordt overwogen, in de Winter Gatekeeper-hypothese, gebaseerd op veranderingen in het poolwaartse energietransport.

[Commentaar van Henry Pool: kijk ook even: Mondiale opwarming? Hoe en waar? – Climategate Klimaat.]

Ten derde worden we niet dagelijks gebombardeerd met het goede nieuws dat de opwarming van de aarde langzamer verloopt omdat de modellen precies het tegenovergestelde voorspellen, wat bewijst dat ondanks het feit dat ze een fortuin kosten, deze modellen nutteloos zijn.

Het 5th Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) voorspelde al een grotere opwarming voor de periode 2006-2022 dan is waargenomen. Tot ontsteltenis van klimatologen (Voosen 2022) zorgen de veranderingen die in de CMIP6-modellen zijn geïntroduceerd ervoor dat er veel meer opwarming wordt geprojecteerd, dus hebben ze besloten dat, in plaats van alle modellen te middelen zoals in CMIP5 werd gedaan, alleen de koelste te middelen. Toch wordt de afwijking tussen modellen en werkelijkheid met elk voorbijgaand jaar ondraaglijker (figuur 4).

Figuur 4. In blauw zijn de UAH 6.0 temperatuur anomaliegegevens, in rood is de CMIP5 gemiddelde projectie en in groen is de CMIP6 gemiddelde projectie. De werkelijke temperatuur ligt al meer dan een graad onder wat CMIP6 voorspelt. Grafiek door Charles May.

Ander goed klimaatnieuws

Het jaar 2022 bracht in feite nog meer goed klimaatnieuws waar we nog nooit van gehoord hebben.

In September bereikte het zee-ijs een minimale omvang van 4,87 miljoen vierkante kilometer in het Noordpoolgebied. Dit is hoger dan in 2007, wat betekent dat de Arctische zomerzee-ijstrend de afgelopen 16 jaar nul is (figuur 5). We kregen tot vervelens toe te horen dat het Noordpoolgebied aan het smelten was, en Greenpeace gebruikte het om geld in te zamelen bij de onoplettenden. Inderdaad is het Noordpoolgebied tussen 1990 en 2007 aanzienlijk gesmolten, maar dat heeft het de afgelopen 16 jaar niet gedaan, en ik denk niet dat het komt door het geld dat aan Greenpeace is gegeven.

Figuur 5. Gemiddelde Arctische zee-ijsomvang in de maand september tussen 2007 en 2022 met een lineaire trend. NSIDC-gegevens.

Met gegevens die tot september 2022 beschikbaar zijn, is de zeespiegel in de eerste 9 maanden van het jaar slechts 2 millimeter gestegen. De dalende zeespiegelstijging van de afgelopen 10 jaar zet zich voort (figuur 6). Dit geeft aan dat zeespiegelstijging waarschijnlijk verband houdt met temperatuurstijging, wat logisch is. Daarom zijn zeespiegelstijging modellen minstens net zo verkeerd als de temperatuur modellen, en die zeespiegelstijgingscijfers van een meter of meer waarmee de media ons proberen bang te maken, zijn dus belachelijk.

Figuur 6. Jaarlijkse gemiddelde zeespiegelstijging in mm/jaar en de lineaire trend tussen 2012 en 2022. NASA-gegevens tot september 2022.

Het moet gezegd worden dat satellieten een snelheid van zeespiegelstijging meten die ongeveer twee keer zo hoog is als die van kustgetijmeters. Of de zee stijgt meer in het centrum dan aan de kusten, of er is een probleem bij het meten van de zeespiegelstijging naar het centrum van de aarde dat geen rekening houdt met wat er op de bodem van de oceanen gebeurt.

In ieder geval is zeespiegelstijging alleen een probleem in gebieden waar sprake is van bodemdaling door menselijk handelen, als gevolg van grondwaterwinning of overmatige kustbouw. Als voorbeeld van het niet-bestaan van een ernstig probleem zijn hier twee foto’s gescheiden door 45 jaar van hetzelfde gebouw op slechts 10 meter van de kust van de Middellandse Zee, waar ik mijn vakanties doorbreng (figuur 7). Kusterosie heeft het profiel enigszins aangetast, maar de zeespiegel lijkt niet aantoonbaar te zijn gestegen. De lokale Alicante II getijdenmeter toont een zeespiegelstijging van ongeveer 10 cm in 60 jaar of anderhalve millimeter per jaar.

Figuur 7. De zeespiegelstijging, hoewel meetbaar, is verwaarloosbaar in de loop van een mensenleven. Het getijdeneffect is veel groter.

Ondanks alle voortdurende beweringen dat klimaatverandering extreme gebeurtenissen intenser en frequenter maakt, zijn er geen gegevens om dit te ondersteunen, daarom worden de gegevens nooit gepresenteerd. De IPCC-rapporten concluderen niet dat extreme gebeurtenissen erger worden, behalve hittegolven, die afhankelijk van definitie zijn.

Weereens, 2022 is een zeer rustig jaar geweest in termen van orkanen, waarmee de neerwaartse trend sinds het midden van de jaren 1990 wordt voortgezet in zowel frequentie als energie (figuur 8).

Figuur 8. Top, frequentie van orkanen met winden boven de 63 knopen (bovenste curve) en boven de 95 knopen (onderste curve) tussen 1981-2022. Onder: globale (bovenste curve) en noordelijk halfrond (onderste curve) cumulatieve cycloonenergie tussen 1972-2022. Gegevens van Ryan Maue.

Ik heb al eens gezegd dat in een warmere wereld de temperatuurgradiënt tussen de evenaar en de polen kleiner wordt, waardoor de hoeveelheid te transporteren energie en de intensiteit van de atmosferische circulatie afnemen, dus we moeten niet verwachten dat opwarming de frequentie van extreme gebeurtenissen zal verhogen, net zoals we niet moeten verwachten dat het wereldwijde neerslagniveau zal afnemen.

Conclusie

2022 Is een goed jaar geweest in termen van klimaat, en het bevestigt ook de positieve trends in de richting van een vermindering van de intensiteit van klimaatverandering in veel van de belangrijkste indicatoren: temperatuur, Arctische zee-ijsomvang, zeespiegel en extreme verschijnselen. Laten we ons niet laten misleiden door degenen die door onze belastingen worden ondersteund. We hebben niets te vrezen van klimaatverandering nu of in de nabije toekomst.

Richard Feynman, een van de beste natuurkundigen van de 20e eeuw, zei in 1966 dat “wetenschap het geloof is in de onwetendheid van de experts”, en Stuart Firestein leert ons dat onwetendheid de brandstof is die de wetenschap vooruit helpt. Degenen die geloven dat ze weten wat er mis is met het klimaat, die weigeren hun onwetendheid te accepteren, bevorderen de wetenschap niet, maar belemmeren de vooruitgang ervan door het te vertragen. Ze verdienen het niet om wetenschappers te worden genoemd omdat ze de zaak van de wetenschap niet dienen, namelijk het vergroten van kennis. Ze proberen alleen hun zakken te vullen door een orthodoxie van duidelijk politiek belangen te verdedigen. Het is nu duidelijk waarom het klimaatpanel ‘intergouvernementeel’ wordt genoemd.

***

Bron hier.