António Guterres. SG-VN. Foto: Shutterstock.

Geregistreerde open nieuwjaarsbrief aan VN-secretaris-generaal António Guterres

Amsterdam, 2 januari 2023

Van professor Guus Berkhout

Aan H.E António Guterres, secretaris-generaal, Verenigde Naties,

Excellentie,

U heeft een Klimaatambitietop aangekondigd in september 2023. Voor deze Top houdt u het gebruikelijke pleidooi voor een extra inspanning om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Meer specifiek zegt u:

“Er zal geen ruimte zijn voor achterblijvers, groenwassers, schuldontkenners, …….”

Dit zijn grote woorden, maar bent u zich ervan bewust dat steeds meer mensen in de wereld zich afvragen hoe het kan dat de VN nog steeds vèrreikende maatregelen voorstelt die de opwarming van de aarde totaal niet stoppen, maar in plaats daarvan een buitengewoon negatief effect zullen hebben op de welvaart en het welzijn van de wereld?

Steeds meer mensen geloven niet meer in een “existentiële klimaatcrisis”.  Ze realiseren zich dat uw vertrouwde paniek-verhaal gebaseerd is op oververhitte computermodellen.

Waarom praat u steeds over een “aankomende klimaathel”? Een van uw hogere functionarissen verklaarde zelfs dat

“wij bezitten de wetenschap, en we denken dat de wereld het zou moeten weten en de (sociale media) platforms ook.”

Waarom negeert de VN harde feiten die duidelijk wijzen op ernstige wetenschappelijke tekortkomingen in de IPCC Assessment Reports? Waarom weigert het IPCC een open debat over deze gebreken? Beseft de VN niet dat kritische organisaties als CLINTEL inmiddels meer objectieve wetenschappelijke kennis bezitten dan die binnen het IPCC?

Steeds meer mensen protesteren luidkeels tegen de verspreiding van de misvatting dat klimaatwetenschap volledig begrepen wordt (“The Science is Settled”). Die misvatting heeft helaas geleid tot wetgeving over totaal onnodige social engineering maatregelen gericht op de netto-nul CO2-doelstellingen (mitigatie).

Waarom willen de VN de wereld niet laten zien dat de mitigatiemaatregelen die zij voorstellen wetenschappelijk onzinnig, technisch onhaalbaar, economisch onbetaalbaar en maatschappelijk onaanvaardbaar zijn?

En waarom wil de VN ook niet dat de wereld weet dat CO2 een essentiële bouwsteen is voor het leven op aarde?

Meer CO2 is onmisbaar om de aarde groener te maken. Als we naar alle feiten kijken, zal meer CO2 veel meer voordelen opleveren dan schade!

Steeds meer mensen vragen zich ook af waarom een extreem dure transitie naar intermitterende ‘duurzame’ energie wordt nagestreefd, zonder te beseffen dat de transitie tot grote economische problemen leidt.

Waarom erkent de VN niet dat een betrouwbare energievoorziening met zonnepanelen en windturbines technisch onmogelijk en economisch onbetaalbaar is, zonder de beschikbaarheid van goedkope, grootschalige opslag van elektrische energie?

En waarom erkent de VN dan niet dat massale opwekking van zonne- en windenergie een ernstig tekort aan materialen als koper, kobalt en neodymium zal veroorzaken?

Excellentie,

Economische ontwikkeling kan niet zonder een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. De komende decennia moeten we volop gebruik maken van betaalbare inheemse fossiele brandstoffen voor energieopwekking, met een ambitieus plan voor een netwerk van moderne kerncentrales. Houd er rekening mee dat met voldoende betaalbare energie ook de wereldwijde voorziening van schoon drinkwater kan worden gegarandeerd.

Vervolgens moet de VN alle zeilen bijzetten om adaptatietechnologie toe te passen, met name voor de beveiliging tegen extreem weer (“risk minimalization”) en voor ‘maatwerk’-landbouw (“precision farming”).

Guus Berkhout.

Blijf in uw komende Klimaatambitietop niet pleiten voor een ‘net-zero-samenleving’. De resultaten van dit beleid laten duidelijk zien dat het onze economieën zal vernietigen – miljarden zullen daarvan het slachtoffer worden.

Gebruik in plaats daarvan uw volgende top om een open debat te organiseren tussen wereldwijde experts die voor en tegen voortzetting van uw netto-nulbeleid zijn.

CLINTEL werkt graag met u samen om dit debat tot stand te brengen.

Ik kijk ernaar uit iets van u te vernemen,

Guus Berkhout,

Voorzitter van CLINTEL.

***

Engelse versie

Registered Open New Year’s Letter to the UN Secretary–General António Guterres
Amsterdam, January 2, 2023
Professor Guus Berkhout

Sr. António Guterres, Secretary–General, United Nations,

Your Excellency,

You have announced a Climate Ambition Summit in September 2023. For this Summit you make the usual plea for an extra effort to reduce greenhouse gas (GHG) emissions. More specific, you say:

“There will be no room for back–sliders, green–washers, blame–shifters, …….”

These are big words, but are you aware that:

More and more people in the world wonder how it can happen that the UN still proposes far–reaching measures that totally fail to arrest global warming, but instead will result in an extraordinary negative impact on the world’s prosperity and well–being.

More and more people don’t believe anymore in an “existential climate crisis”. They realize that your familiar scaring–to–death narrative is based on over–heated computer models.

Why do you keep on talking about an “upcoming climate hell”? One of your senior officials even declares that

“we own the science, and we think the world should know it and the (social media) platforms also.”

Why does the UN ignore hard facts that clearly point out serious scientific flaws in the IPCC Assessment Reports? Why does IPCC refuse any open debate on these flaws? Does the UN not realize that critical organizations such as CLINTEL now embodies greater objective scientific knowledge than exists within IPCC?

More and more people loudly protest against the spread of the superstition that climate science is fully understood (“The Science is Settled”). That superstition regrettably has led to legislation on totally unnecessary social engineering measures with net–zero CO2 targets (mitigation).

Why does not the UN want to let the world see that the mitigation measures they propose are scientifically nonsensical, technically unfeasible, economically unaffordable and socially unacceptable?

And why does also not the UN want the world to know about the fact that CO2 is an essential building block for life on earth? More CO2 is indispensable in making the earth greener. Looking at all the facts, more CO2 will bring much more benefits than harm!

More and more people also wonder why an extremely expensive transition to intermittent renewables is pursued without realizing that the transition is leading to major economic problems.

More and more people also wonder why an extremely expensive transition to intermittent renewables is pursued without realizing that the transition is leading to major economic problems.

Why does not the UN recognize that reliable energy supply with solar panels and wind turbines is technically impossible and economically unaffordable without the availability of low–cost, large–scale electrical energy storage?

And why then does not the UN recognize that mass generation of solar and wind energy will create a serious shortage on materials such as copper, cobalt and neodymium?

Your Excellency,

Economic development cannot happen without affordable and reliable energy supplies. In the coming decades we must make full use of affordable indigenous fossil fuels for power generation, with an ambitious plan for a network of modern nuclear power plants. Please note that with plenty of affordable energy, the global supply of clean drinking water can also be guaranteed.

Next, the UN must make full efforts to apply adaptation technology, especially for securing against extreme weather (“risk minimization”) and for growing tailor–made crops (“precision farming”).

In your forthcoming Climate Ambition Summit, don’t continue to make a plea for a ‘net–zero society’. Results of this policy clearly show that it will destroy our economies; billions will suffer. Instead, use your next Summit to organize an open debate between global experts who are in favor and who are against continuation of your net–zero policy.

CLINTEL will be happy to cooperate with you to make this debate happen.

Looking forward to hearing from you,

Guus Berkhout

President of CLINTEL.

***