Door Ap Cloosterman.

Chemische reactie
Bij een chemische reactie blijft het atoom onveranderd. Wel verandert de stof van samenstelling. Een voorbeeld is de reactie: bij het toevoegen van zilvernitraat (AgNO3) aan een zoutzuuroplossing (HCl), slaat er witte zilverchloride (AgCl) neer: AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3.

Het zilveratoom (Ag) is niet veranderd, wel is er een andere verbinding ontstaan, namelijk zilverchloride (AgCl).

Kernsplitsing

Tot 1911 beschouwde men het atoom als zijnde het kleinste ondeelbare deeltje. Ernest Rutherford ontdekte in 1911, dat een atoom uit nog kleinere deeltjes bestaat, namelijk een kern met daarin neutronen zonder lading en positieve protonen met rondom deze kern negatieve elektronen. In de kern zitten evenveel positieve protonen als negatieve elektronen rondom de kern en daarmee is het atoom stabiel.

Pas later, in de jaren ’60, is de theorie ontwikkeld, dat protonen en neutronen uit nog kleinere deeltjes bestaan, namelijk verschillende soorten quarks.Er wordt onderscheid gemaakt tussen zware kernen en lichte kernen. Een zware kern is opgebouwd uit zeer veel protonen en neutronen, bijvoorbeeld Uranium-235 bestaat uit 143 neutronen en 92 protonen. De kern is hierdoor zeer instabiel en valt uiteen (kernsplitsing). Dit noemen we radioactief verval. Dit radioactief verval wordt versneld door het Uranium atoom te beschieten met neutronen.

Het aantal benodigde windmolens t.o.v. de kerncentrale Borssele

Deze kerncentrale heeft een vermogen van 485 MW met een gemiddeld rendement van 95%. De energieopbrengst is dan 485 MW x 0,95 x 8765 uur = 4038 GWh per jaar.

Windturbines op het land hebben tot nu toe een rendement van 20 tot 30%, maar dat groeit naar 35%. Een molen van 150 meter hoog met een rotordiameter van 120 meter heeft een maximaal vermogen van ongeveer 4 MW. Dan wordt het sommetje: 4 MW x 0,35 x 8765 uur = 12,3 GWh per jaar. De Borsselse kerncentrale heeft een energieopbrengst, die overeenkomt met 4038/12,3 = 328 windturbines.

Volgens de publicatie van de Rijksoverheid van 9 december 2022 worden er 2 nieuwe kerncentrales bijgeplaatst met een gezamenlijk vermogen van 24.000 GWh. Dit komt overeen met 24.000/12,3 = 1951 windmolens van MW. Dat zet geen zoden aan de dijk!

Het is een onvergeeflijke fout van de leden van de voormalige klimaattafels met Nijpels als hoofdverantwoordelijke samen met de toenmalige Overheid, dat kernenergie niet is meegenomen. Die kerncentrales hadden er al lang moeten staan!

Kernfysici en sceptici werden buiten dit overleg gehouden. Schandalig! Voor mij is een excuus zelfs niet voldoende!
Voor wat betreft de houding naar sceptici is er eigenlijk nog niets veranderd.

Dreigende taal uit Rusland

Vladimir Solovjov, de belangrijkste tv-presentator van Rusland en de spreekbuis van Vladimir Poetin, heeft zich dreigend uitgelaten richting ons land. Dit vanwege de hier en daar geopperde plannen om de Russische president te berechten in het Internationaal Strafhof in Den Haag.

“Den Haag staat klaar om een platform te bieden voor het tribunaal. Den Haag verdomme! Dat hele land, één aanval op de dijken en het is weg, dat hele land verdomme gezonken. Dus deze tulp-snuivende, ’stoned-out’ Amsterdammieten, waar ik overigens veel van hou, gaan over Rusland oordelen? Wie zijn die mensen? Zijn ze helemaal gek geworden”, schamperde de presentator woensdagavond 14 december 2022 op de Russische tv.Zie literatuurbron 1.

Deze bedreiging geeft mij aanleiding voor twee opmerkingen/adviezen:
1. Is het niet veel verstandiger om de twee nieuwe kerncentrales op de Maasvlakte te plaatsen en niet in Borssele. Je voorkomt hiermee één centraal doelwit.
2. Een onderzoek naar het risico en effect van mogelijke raket- en drone aanvallen op onze dijken lijkt mij opportuun.

Kernfusie

Ons Heelal heeft haar bestaan te danken aan kernfusie. Volgens de moderne wetenschap is ons Heelal 13,7 miljard jaar geleden ontstaan toen een kleine, doch zeer energierijke pit, expandeerde (Big Bang). Het was geen explosie maar een uitdijing, welke nog steeds van kracht is. Deze energierijke pit wordt singulariteit genoemd of ook wel aangeduid als oeratoom.

De enorme hoge temperatuur (10 ^32 °C; dit is 10 tot de macht 32) en een gigantisch hoge druk in dit oeratoom bracht een proces op gang, waarbij in een fractie van een seconde energie werd omgezet in materie. De relatie tussen energie en massa is wetenschappelijk onderbouwd door Albert Einstein (E = mc² E=energie; m=massa en c=lichtsnelheid = 300.000 km/sec). De invloed van het enorme getal van c² zorgt met weinig massaverlies voor een hoge energieopbrengst.

Tijdens de Big Bang werd een onmetelijke hoeveelheid aan materie gevormd en deze materie bestond uit zeer kleine atoomkerndeeltjes, namelijk protonen en neutronen.

De eerste atoomkern, die tijdens de Big Bang werd gevormd bestond uit één proton en dit is de waterstofkern.
Als waterstofkernen samensmelten (fuseren) ontstaan andere atoomkernen. Hierbij is helium met 2 protonen de tweede atoomkern na waterstof. Vervolgens ontstaan lithium (3), beryllium (4), borium (5), koolstof (6), stikstof (7), zuurstof (8), etc., etc. In het zgn. periodiek systeem is de volgorde van de hoeveelheid protonen in de kern af te lezen:

Wikipedia

In atoomkernen met twee of meer protonen vervullen de neutronen een buffer tussen de protonen. Immers protonen zijn positief geladen en zouden elkaar afstoten. Neutronen houden op die manier de atoomkern bij elkaar. Er is pas sprake van een echt atoom als zich om de atoomkern elektronen hebben geformeerd. Zie voorbeeld: waterstof.

Elektronen zijn ook tijdens de Big Bang ontstaan en hebben een negatieve lading, die even groot is als de positieve lading van het proton. In een atoom zijn er altijd evenveel protonen als elektronen, waardoor het atoom neutraal is van lading. Bij zeer hoge temperaturen hebben de elektronen voldoende energie om zich los van de kern te kunnen bewegen en dat is de reden dat er bij het ontstaan van het Heelal met dus zeer hoge temperaturen alleen maar losse atoomkernen en losse elektronen aanwezig waren.

Binnen één seconde dijde het oeratoom tot een enorm volume uit. Dit ging ten koste van de temperatuur. De temperatuur zakte tot 10˄13 °C.

Als samengeperst gas plotseling de ruimte krijgt dan is voor de uitzetting van het gas energie nodig. Deze energie wordt onttrokken aan de warmte van het gas zelf en daardoor koelt het medium af. De temperatuur was nog voldoende hoog om door fusie (samensmelten) van waterstofkernen (protonen) de volgende nieuwe atoomkern te vormen. Er werden enkele procenten heliumkernen (dus nog geen heliumatomen) gevormd. De oersoep van materie (plasma) was zo dik en ondoordringbaar, dat licht niet kon ontsnappen. Het zal dus met de huidige technologie niet mogelijk zijn om terug te kijken tot het moment van de Oerknal. In de volgende 400.000 jaar koelde het Heelal af tot 3.000 °C en dat was een temperatuur, waarbij de elektronen zich om de atoomkern konden formeren en op deze wijze ontstonden de eerste waterstof- en heliumatomen. Licht kon nu ontsnappen.
Er werden gigantische ijle gaswolken van waterstof en helium gevormd.
Een voorbeeld hiervan is de Adelaarsnevel

Links: Afbeelding Pillars of Creation gemaakt met Mid-Infrared Instrument aan boord van de James Webb-telescoop. De drie uitsteeksels zijn samen groter dan ons zonnestelsel. 

Rechts: De Adelaarsnevel met in het midden de pillars. De nevel heeft een afmeting van  55×70 ly (lichtjaar). Afstand tot de Aarde: 6500 ly. Een ly = 9 460 000 000 000 kilometer.

Bron: Wikipedia

Op grote schaal bezien, blijkt het Heelal homogeen van samenstelling te zijn, maar op kleinere schaal bleken er toch verschillen te zijn in dichtheid van het gas. Op plaatsen waar de dichtheid groter was openbaarde zich de zwaartekracht.

De gaswolken met de grootste dichtheid begonnen gas vanuit de omgeving naar zich toe te trekken en er ontstonden megagrote dichte gaswolken, welke zoals een tyfoon in rotatie kwamen.

Door de zwaartekracht werd de gaswolk steeds compacter, waardoor de rotatiesnelheid steeds verder toenam. Vergelijk dit met een ijsdanseres, die met gestrekte armen een pirouette maakt. Op het moment dat ze haar armen intrekt, dus compacter wordt, neemt de draaisnelheid enorm toe. Door deze rotatie in de gaswolk kwam door onderlinge wrijving van de gasdeeltjes enorm veel warmte vrij, waardoor de temperatuur en druk zodanig opliep, dat elektronen uit de atomen konden ontsnappen en er weer losse atoomkernen ontstonden. Door fusie van waterstof- en heliumkernen werden nieuwe atoomkernen gevormd en dit waren o.a. koolstof, stikstof, zuurstof, kalium en calcium. Het zwaarste element dat onder deze procesomstandigheden kon worden gevormd was ijzer.
De oplettende lezer herkent hier onmiddellijk de elementen waaruit ons lichaam is opgebouwd.

Het kernfusieproces heeft een naar buitengerichte kracht (explosie) en de zwaartekracht een naar binnen gerichte kracht (implosie). Er kwam een moment, dat beide krachten in evenwicht kwamen en er ontstond een gigantische vuurbal: een ster. Op deze wijze ontstonden miljarden en miljarden sterren.

Kernfusie is een gigantisch ingewikkeld proces. Onze Zon is ook een ster en openbaart zich voor ons als een enorme fusiekachel met ups en downs.

Onze Zon

De Zon speelt de grootste rol in de verwarming van de Aarde, vandaar dat we wat verder ingaan op onze Zon.

Afhankelijk van hun grootte zijn sterren ingedeeld in klassen. Men maakt onderscheid tussen de volgende klassen:

I Superreuzen, II Heldere reuzen, III Reuzen, IV Subreuzen V Hoofdreeks sterren/ Dwergen, VI Subdwergen, VII Witte dwergen

Onze Zon is ook een ster en hoort thuis in de groep van Hoofdreeks sterren (V). De lichtsterkte van de sterren in de groep I, II, III en IV is groter dan de lichtkracht van onze Zon, terwijl de sterren in klasse VI en VII minder lichtkracht bezitten.

Per definitie is:
de massa van onze Zon M = 1
de diameter van onze Zon D = 1
de lichtsterkte van onze Zon L = 1

Enkele voorbeelden:

In het algemeen geldt: hoe groter de massa (M) van een ster, hoe groter de lichtkracht, hoe hoger de temperatuur, maar hoe korter de levensduur.

Het zal u nu ook duidelijk zijn waarom er nog zo weinig zeer grote zware sterren zijn.

Het einde van onze Zon

Na 1 miljard jaar:

● Kern is opgebrand;

● Kernfusie verplaatst zich naar buitenkant;

● Uitstraling wordt steeds groter (nu al > 20%);

● Kernfusie bereikt buitenste schil;

● Oceanen op aarde verdampen;

● Leven op aarde vrijwel onmogelijk;

● Buitenlagen dijen uit;

● Na 2 à 3 miljard jaren:

● Zon verandert in een rode reus en reikt zelfs tot Mars;

● Alles op Aarde verbrand;

● Na 4 à 5 miljard jaren:

● Alle waterstof is omgezet in helium;

● Zon krimpt tot een witte dwerg;

● Aarde koelt af en zwerft eenzaam door de ruimte.

 

Hoeveelheid stralingsenergie van de Zon

Op 7 december 2020 is er door Rob de Vos een artikel op Clintel gepubliceerd: “toename zon verklaart 70% van de opwarming in Nederland”. Zie literatuurbron 2.

In alle stations in onderstaande grafiek gaat de  hoeveelheid invallende zonne-energie sinds 1958 gestaag omhoog. Zijn conclusie was: Zie literatuurbron 3.

“De toename van de hoeveelheid binnenvallende zonne-energie (solar irradiation) in de vijf hoofdstations van Nederland sinds 1958 is opvallend groot. Alhoewel ongetwijfeld de brightening als gevolg van de schoner wordende lucht in ons land daarbij een rol speelt is het voorstelbaar dat ook een afname van de bewolkingsgraad sinds 1980 een rol van betekenis speelt. Hoe groot de invloed is van een veranderende bewolkingsgraad is op basis van de beschikbare data niet vast te stellen”.

(Brightening is de mate waarin je door de onderste troposfeer kan kijken, ‘zicht’ dus).

Toename zonlicht aan het oppervlak sinds 1958. Data KNMI.

Vraag: Wanneer zal de BRIGHTENING nu eindelijk eens doordringen bij de Overheden en de alarmisten?

Kernfusie op Aarde

Zie literatuurbron 4 met daarbij het commentaar van Ton Kuijper.

In het Franse Cadarache vindt de bouw plaats van een kernfusiereactor ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), een samenwerkingsproject van 35 landen. Het startte in 1988, nadat daar drie jaar eerder toe was besloten door president Michael Gorbatsjov van de Sovjet-Unie en Ronald Reagan van de Verenigde Staten. De samenwerking gold destijds als een van de tekenen dat de Koude Oorlog ten einde liep. Onder de huidige ITER-deelnemers bevinden zich China, Rusland, de Europese Unie, Japan, India en Zuid-Korea. De geschatte kosten waren begroot op 5 miljard Euro. Inmiddels is de begroting al zeer ver overschreden. De kosten worden nu beraamd op 45 tot 65 miljard Euro.

We beperken ons tot een deel van het laatste nieuws.

Uit DE INGENIEUR van 17 maart 2022.

“Een compacte kernfusiereactor bij Oxford heeft een plasma weten te verhitten tot een temperatuur van 100 miljoen graden Celsius”. Zie literatuurbron 5.

Over het project ITER meldt DE INGENIEUR van 10 oktober 2022 het volgende:

De hoofdbrekens van ITER

Al meer dan drie decennia werken 35 landen samen aan het bouwen van de experimentele fusiereactor ITER. Maar nu de problemen zich opstapelen, rijst de vraag of alle inspanningen ooit nog wat gaan opleveren. Zie literatuurbron 6.

NOS Nieuws Dinsdag 13 december 2022:

Voor het eerst met kernenergie meer energie opgewekt dan erin gestopt is.

Het is onderzoekers van een laboratorium in Californië voor het eerst gelukt om een kernfusie-experiment uit te voeren waarbij netto energiewinst is geboekt.

Met 192 zeer krachtige lasers lukte het de onderzoekers van het Californische Lawrence Livermore National Laboratory om een capsule met atoomkernen te verhitten tot 100 miljoen graden Celsius, een temperatuur warmer dan het hart van de Zon. Ze deden dit gedurende een miljardste van een seconde en creëerden zo een eigen (kleine) versie van een Zon. Onder die omstandigheden kon er kernfusie plaatsvinden.

De lasers zijn de grootste ter wereld en zijn voor een korte periode in staat om meer energie te leveren dan het hele elektriciteitsnet van de Verenigde Staten ondersteunt.

Hoewel het resultaat van de Amerikanen wel degelijk een grote wetenschappelijke stap is in kernfusie betekent het niet dat er snel op grote schaal energie kan worden opgewekt.

Kernfusie is dan ook niet de oplossing voor de energie- en klimaatcrisis waar we momenteel in zitten. Wetenschappers verwachten pas ver na 2050 op commerciële schaal kernfusie toe te passen.

Ap Cloosterman.

Literatuurbronnen

  1. Russische tv-presentator bedreigt Nederland | Buitenland | Telegraaf.nl
  2. https://clintel.nl/analyse-toename-zon-verklaart-70-van-de-opwarming-in-nederland/
  3. De zon heeft het gedaan | klimaatgek
  4. Een Zon op Aarde Kernfusie waterstof atomen radioactief (climategate.nl)
  5. https://www.deingenieur.nl/artikel/bolvormige-kernfusiereactor-haalt-100-miljoen-graden
  6. De hoofdbrekens van ITER | De Ingenieur

***