Door Kees le Pair.

Aan Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein

En

Aan de leden van de Gemeenteraad

Betreft: Plannen voor het Omgevingsprogramma KLIMAATADAPTATIE

Edelgestrenge dames en heren,

Dezer dagen kreeg ik een concept toegestuurd van een programma Klimaatadaptatie voor onze omgeving, opgesteld door uw medewerkers en of raadgevers. Ze verzochten het te becommentariëren. Mijn commentaar is echter van zodanige aard, dat makers van het document het in essentie naast zich neer zullen leggen.

Daarom richt ik mij tot u in de hoop het gemeentebestuur van een blunder te kunnen weerhouden,

Afgezien van de mooie opmaak, deugt het concept “Klimaatadaptatie” niet. Het is hoogstens geschikt als illustratie bij een les aan studenten bestuurskunde e.d.: hoe bestuurders, die niet op de hoogte zijn van een bepaald onderwerp, met veel woorden de schijn wekken druk in de weer te zijn met het beschermen van de doelgroep tegen daaruit voortvloeiende gevaren.

Het is een eindeloze reeks herhalingen van de boodschap “Het klimaat verandert gevaarlijk; doe met ons mee, hoe gek ook, het gevaar af te wenden.” Alleen al op de eerste bladzijde komt “klimaat” 21 keer voor in allerlei combinaties. (Klimaat, klimaat, klimaat, lees en beef.) In vier jaar wil men allerlei vage dingen beginnen i.s.m. anderen die daarvan niet meer weten dan wat in dit document staat. Dat moet dan in die vier jaar een systeem dat zich over tenminste dertig jaar uitstrekt de tanden uittrekken. Herhaling van onzin maakt het niet minder onzinnig; integendeel!

“…Adaptatie” lijkt een verbetering t.o.v. het eerder bij het gemeentebestuur populaire “stoppen van …verandering”. Maar bij adaptatie moet men de gevaren benoemen in hevigheid en frequentie. Dat is nergens in het stuk het geval. Er wordt geschermd met hittegolven, overstromingen, droogte, of juist overvloedige neerslag die allemaal het gevolg zouden zijn van klimaatverandering, waarvoor geen schijn van bewijs is. De gegeven voorbeelden, zoals “Limburg, België en Duitsland”, zijn een giller. De recente overstromingen daar kwamen niet alleen eerder telkens weer voor, ze waren ook een aantal keren ernstiger dan deze. De toename van de hittegolven is een verzinsel van het KNMI, dat daartoe een aantal vroeger geregistreerde hittegolven onverklaarbaar uit zijn archief schrapte. Zo is er altijd een toename.

De bodemdaling door inklinking van het veen in Nederland is lokaal en het gevolg van te snelle afwatering c.q. een gevolg van een bewuste keus door de waterschappen en andere lokale autoriteiten.

Die als gevolg van tektoniek, ca. 4 cm/eeuw, heeft niets van doen met klimaatverandering. Het heeft een astronomische oorzaak, de zgn. Milankovich cycli (astronomie). O.K. de ijstijden zijn ook een klimaatverschijnsel, maar daartegen is geen kruid gewassen.

De les van genoemde recente overstromingen is, dat de verantwoordelijke autoriteiten de enkele dagen tevoren gegeven waarschuwingen voor aanhoudende zware regen in de wind sloegen en verzuimden de maatregelen te nemen, die ze hadden moeten – en kunnen – nemen. Daarna gaven de falende verantwoordelijken klimaatverandering de schuld, braaf geëchood door de nieuwsmedia. Maar daarom nog niet waar!

Wrang is ook de lippendienst in het document aan de “ziekenhuizen”; indien men weet dat Nieuwegeiners zopas vernamen dat het schitterende net gerenoveerde St. Antonius Ziekenhuis gesloten wordt. Een megalomaan bestuur, dat al jaren meer gaf om fusies dan om patiënten, regelt het zo dat zieken, die vroeger op loopafstand van een prima inrichting woonden, in het vervolg meer dan twintig km of verder zullen moeten fietsen met hun kwalen naar plaatsen ten Noorden van Utrecht, of nog verder.

Pas als de gevaren in hevigheid en frequentie zijn aangegeven, kan men over maatregelen en hun kosten, of wie ze nemen moet gaan denken.

Klimaatverandering is van alle tijden. In de Middeleeuwen en in de Romeinse tijd was het warmer dan thans. Maar geologisch is verandering een gegeven voor alle tijden. Van 1850 tot heden is de wereld-oppervlaktetemperatuur (Hadcrut) 1,2 oC gestegen en de zeespiegel ca. 2 mm/jaar. Waarom dan nu die paniek? Er is helemaal geen klimaat-noodtoestand! Enkele duizenden jaren geleden steeg de zeespiegel tien maal zo snel.

De Amerikaanse en Canadese hitte voorbeelden zijn incidentele lokale verschijnselen net als de niet genoemde, maar wel gemeten, kouderecords in Antarctica en Siberië, waar het dezer dagen nog -80 oC was.

Er is geen wereldwijde toename van frequentie van orkanen of hun hevigheid, noch van droogte, noch van neerslag. Wel zijn er regionaal verschillen, ook als gevolg van menselijk optreden, zoals het hitte-eilandeffect, of verdwijnende bossen die voor biobrandstof worden gebruikt, of grotere luchtzuiverheid, waardoor de zoninstraling in Nederland zorgt voor een grotere temperatuurstijging dan wereldwijd gemeten wordt. Dat is niet aan CO2 toe te schrijven en wie wil er geen zuivere lucht?

De enige concrete maatregelen in de schets zijn het opzetten van afdelingen, het aanstellen van duurzame medewerkers, consulenten, instellen van praat- en overleggroepen. En het vergroenen van twee schoolpleinen (!).

Het adaptatie document geeft kwantitatief geen enkel inzicht in de mate van bescherming tegen aangeduide gevaren. Het geeft geen indicatie van de kosten, zelfs niet die van speciaal ingestelde “Teams communicatie en geo-informatie”.

Het communicatieteam heeft o.a. de taak de burgerij te verleiden om mee te doen. Sinds wanneer heeft de burgerij de overheid toestemming gegeven om haar te verleiden?

Het ernstigste gevaar van – mag ik ook een klimaatterm invoeren? – het klimaatgedoe is de afbraak van onze energievoorziening. De energie die nodig is voor de voedselproductie, verwarming, transport en elektriciteitsvoorziening, kortom onze gehele materiële welvaart, was perfect in ons land. Dankzij de Shell, en het gebruik van gas, olie en kolen. De waanzinnige CO2-jacht, geïnstigeerd door klimaatwaan, heeft bij gebrek aan adequate alternatieven in een onverantwoord tempo een transitie in gang gezet, die binnenkort bij winterse kou de dood veroorzaakt van talloze bewoners van Nieuwegein.

Hoe moeten die bij vrieskou hun huizen verwarmen en eten bereiden, als de stadsverwarming stagneert, en pompen van de CVs en warmtepompen het niet doen? Huizen zonder goede schoorstenen om een vervangende (vieze) houtkachel in te zetten. De toestand zonder elektriciteit, als ook nog de centrale bijstook van de warmwater toevoer (naast het Antonius Ziekenhuis) gesloopt is, is wanhopig. Daarover rept het …adaptatie document niet! Die situatie is zelfs erger dan de hongerwinter in het laatste jaar van de 2e wereldoorlog. Toen hadden we nog zelfstandige boeren, bij wie we konden aankloppen.

Kou eist op onze wereld veel meer doden dan warmte. Geen woord daarover in het adaptatie beschermingsdocument!

Tot slot wijs ik er op dat er geen bewijs is voor door klimaatverandering in het document genoemde gevaren. Een leugen verandert niet in een waarheid door hem vele malen te herhalen. Evenmin is er bewijs voor CO2 als oorzaak van de waargenomen klimaatverandering. Het bewijs dat KNMI en IPCC daarvoor aanvoeren berust op modelberekeningen. Het IPCC vermeldt er dertig, die allemaal verschillende uitkomsten geven. D.w.z. dat ze elkaar falsifiëren; m.a.w. in de prullenmand thuishoren.

Bovendien zijn de uitkomsten van die berekeningen allemaal in strijd met het gemeten temperatuurverloop. Het KNMI hanteert daarnaast een correlatietest voor het gemeten CO2- en temperatuurverloop, die al in 1926 door Yule als “spurious correlation” van tafel is geveegd en onder wiskundig statistici hilarisch gelach wekt.

Voor het minder wiskundig geschoolde publiek is het misschien duidelijker, wanneer ik verklap dat met dezelfde zekerheid als waarmee het instituut de temperatuurstijging uit het atmosferisch CO2 verklaart, het verloop van de S&P beursindex, of de verkoop van inlegkruisjes, dezelfde temperatuurstijging geeft. Tot zover ’s lands klimaatadviseurs, die het weer nog geen tien dagen bruikbaar kunnen voorspellen.

Het zou voor de veiligheid en de portemonnee van de Nieuwegeiners het best zijn, indien dit concept verscheurd werd en allen die betaald worden uit gemeentelijke belastingen of extra op te leggen heffingen met het oog op dit soort duurzaamheid per onmiddellijk vertrokken onder dankzegging voor de moeite. En zij nuttig werk gingen doen.

Kees le Pair.

Dit past in hetgeen de vertrekkende President van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser dezer dagen in EW verzuchtte: “We hebben Nederland veel te ingewikkeld gemaakt”. We moeten volgens hem af van de schijnwereld waarin ‘beleidsmakers’ (van dat woord moet hij trouwens niets hebben, want die ‘beleidsmakers’ maken volgens hem toch vooral – en ook nog heel veel – papier) elkaar gevangen houden in een wereld van constructies, beleidsconstructies (modellen, schema’s, stroomschema’s, financieringssystemen, bekostigingssystemen).

Deze brief bevat naar ik besef beweringen, die de vraag oproepen naar de grond en evidentie. Die toevoegen zou hem onverteerbaar lang hebben gemaakt. Ik ben echter desgevraagd bereid u die hetzij mondeling, hetzij schriftelijk te verstrekken.

Met beleefde groet,

Dr. C. le Pair, R.O.N.L.,

ex CEO van de Nederlandse Onderzoeksorganisaties voor Natuurkunde en Technologie.

***