Giselle van Cann.

Voormalig NOS directeur, Bauke Geersing, is helemaal klaar met de vooringenomenheid van het NOS Journaal. In een open brief aan de hoofdredacteur Giselle van Cann roept hij met klem op de eenzijdige berichtgeving zo snel mogelijk te staken en de eigen journalistieke code van de NPO eindelijk eens na te gaan leven.

Geachte mevrouw Giselle van Cann,

Bij uw aanstelling als hoofdredacteur van het NOS Journaal heb ik u gelukgewenst met deze belangrijke functie en u sterkte gewenst bij het uitvoeren van uw vernieuwingsagenda. Ik attendeerde u daarbij op enkele probleemvelden die de Nederlandse samenleving thans kenmerken: de klimaatdiscussie, immigratie, de wijze waarop wij met onze geschiedenis omgaan en de invloed van de woke-religie. U reageerde door mij te bedanken voor mijn gelukwens en goede nota te nemen van de uitdagingen die ik aanstipte. Ik wees u nog op belangrijke bronnen als Wynias Week en OpinieZ, naast de NRC, Volkskrant, Trouw, De Groene Amsterdammer, deze laatste allemaal ter linkerzijde van het spectrum. Eenzijdigheid is immers een journalistieke doodzonde voor het NOS Journaal.

UvA

Vorige week woensdag attendeerde ik u op een artikel in EW, ik sloot het bij, waarin historicus dr. Geerten Waling wijst op een ernstige situatie bij de UvA: bedreiging van de academische vrijheid. Andere media, Parool, Telegraaf, besteedden er ruim aandacht aan. Deze situatie toont de invloed van het woke-geloof op de wetenschap. Kort samengevat: teloorgang. Tijden van de Culturele Revolutie lijken zich te manifesteren bij de UvA. Het NOS Journaal besteedde er geen aandacht aan.

Extinction Rebellion

Wat wel gebeurde bij de publieke omroep was het bieden van een zeer ruim podium aan de anarchistische organisatie Extinction Rebellion. Bij BNNVARA werd vorige week donderdag het programma Kahlid & Sophie erdoor gedomineerd. De kijkers werd ingeprent dat sprake was van keurige personen die de wereld gingen redden met hun actie op een snelweg in Den Haag. Het OM werd bekritiseerd omdat het de demonstratievrijheid zou hebben ondergraven. Een hoogleraar staats- en bestuursrecht werd opgevoerd om het kwalijke beleid van het OM te fileren.

Kwalijk

In de uitzending de dag erop was een hoofdofficier van het OM uitgenodigd, die mocht uitleggen waarom dat kwalijke standpunt was ingenomen jegens deze brave actievoerders. Hij werd steeds geïnterrumpeerd en daardoor was er geen sprake van een voor de kijker duidelijk verhaal. Van gelijke behandeling was dus geen sprake. Wel is duidelijk voor de voldoende opgeleide kijker dat aanzetten tot strafbare feiten niet wordt beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Duidelijk staat er immers in de wet “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”. Er bestaan geen grenzeloze burgerlijke vrijheden. De BNNVARA-uitzending doet wel veel moeite om dat aan de man/vrouw te brengen.

NOS Journaal is partijdig

En wat doet het NOS Journaal? Dat kiest in zijn berichtgeving ook de kant van de actievoerders. Ik kan me zo voorstellen dat in de burelen van Extinction Rebellion een groot gejuich weerklonk om zoveel steun voor hun oproep tot illegale acties door de publieke omroep.

De kijker wordt voorgehouden dat deze club zich bezighoudt met het redden van onze planeet, zij strijden immers tegen de klimaatverandering en bestrijden de schurken die daarvoor verantwoordelijk zijn en hun handlangers, de overheid met de miljarden subsidie voor fossiele brandstoffen. Ach, zo’n club moet je toch steunen, lijkt de gedachte binnen de publieke omroep.

Klimaatalarmisten

Er is al jarenlang in Nederland gewaarschuwd voor de ongefundeerde claims van de klimaatalarmisten. Clintel en Climategate.nl en klimaatwetenschappers doen dat permanent. Besteedt het NOS Journaal aandacht aan die kant van de klimaatdiscussie? Voor zover ik heb kunnen nagaan geen seconde. Wat er wel gebeurt is tekenend voor de eenzijdigheid van de NOS. Nog steeds staat de betwiste uitzending “De misleidende berichten over het klimaat” op de NOS-website.

In dat programma werd klimaatwetenschapper Ferdinand Meeus ten onrechte door Rudy Bouma afgebrand. “Klimaatwetenschappers zijn het erover eens, de klimaatverandering gaat ongekend snel”, was de inleiding van het programma. Feitelijk is dat meervoudig onjuist. Die eensgezindheid bestaat niet. Het ongekende van die snelheid bestaat ook niet. En dat die klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt, zoals Bouma beweert in die uitzending, is ook al onjuist.

Stelselmatig brengt het NOS Journaal slechts het verhaal van de klimaatalarmisten. Het bieden van een podium aan Extinction Rebellion past geheel in die eenzijdige aanpak.

Sanctie ON!

Ondertussen lees ik dat de NPO een derde sanctie wil uitdelen aan ON! Voor een programma waarin geen sprake was van racisme, noch van discriminatie, noch van andere onrechtmatigheden. Er wordt gereageerd op de ophef die anderen veroorzaken, zowel binnen als buiten de publieke omroep, maar die kant noch wal raakt. BNNVARA heeft een knipkaart getrokken om uitzendingen te verzorgen die aanzetten tot onrechtmatig gedrag. Het podium voor Extinction Rebellion noemde ik dat. Maar u zult zich de uitzending herinneren waarin werd uitgelegd hoe je een huis kunt kraken. Het kan zijn dat ik een wetsbepaling over het hoofd heb gezien die deze inbreuk op het eigendomsrecht rechtvaardigt. Dat hoor ik dan wel van u.

Slavernijverleden

De eenzijdigheid van het NOS Journaal viel mij ook op tijdens al die minuten die gingen over de discussie over de excuses voor ons slavernijverleden. Overigens, u en ik hebben helemaal geen slavernijverleden, maar dat terzijde. Er wordt ons aangepraat door Gloria Wekker dat de slavernij doorwerkt in ons brein vanaf onze geboorte als witte mens. Volgens haar bestaat witte onschuld immers niet. Wat echt niet bestaat is enige onderbouwing van deze doorwerkingsopvatting. Minister-president Rutte hanteerde in zijn door het NOS Journaal geroemde toespraak deze niet gefundeerde opvatting ook. Niet verbazingwekkend, omdat onze minister-president ervoor kiest met alle winden mee te waaien. Ik heb Wekker nog niet horen uitleggen hoe dan precies de afschaffing van de slavernij, notabene op initiatief van de schuldige witten, doorwerkt heden ten dage.

Heeft de kijker ook maar één minuut gezien en gehoord van dé Nederlandse slavernijdeskundige, prof. dr. P. C. Emmer? Geen seconde. De lezers van Wynias Week namen ondertussen wel kennis van zijn opvattingen. Als het NOS Journaal dat ook had gedaan en ook die kant van het vraagstuk had belicht, was veel onheil voorkomen. Nu zitten we met de komma van Rutte straks tegen allerlei herstelbetalingsclaims aan te kijken. Voormalige Surinaamse advocaat Haakmat kwam al met een miljardenclaim aanzetten. Ach, onzinnigheid kent geen grenzen.

Eenzijdige koers

Te midden van al deze ontwikkelingen kiest het NOS Journaal onder uw leiding stelselmatig voor een eenzijdige journalistieke koers. Geldt de journalistieke code van de NPO dan niet voor het NOS Journaal? Bevestigende beantwoording van die vraag lost inderdaad veel op. Maar als die code ook voor het NOS Journaal geldt, nodig ik u uit daar serieus werk van te maken.

Bauke Geersing.

Ik heb destijds in de jaren negentig van de vorige eeuw de financiering van de publieke omroep in Europa mogen redden, als één van de coördinatoren van een Europees-breed project. Het resultaat was dat sedertdien de zogenoemde public broadcasting clause aan het Europees Verdrag is gehecht en daar onderdeel van uitmaakt. U kunt in dat licht wellicht begrijpen dat ik mij ernstig afvraag of ik daar destijds goed aan deed als ik thans let op de journalistieke eenzijdigheid van het NOS Journaal. Ik herinner mij uit mijn opvoeding dat destijds Sodom en Gomorra zouden kunnen worden gered als er nog enkele rechtvaardigen waren. Dat is gelukkig het geval, zoals blijkt uit de journalistieke bronnen die ik u noemde.

Kortom: het journalistieke roer van het NOS Journaal moet om. U hebt het kompas bij de hand: de journalistieke code van de NPO en het eigen journalistieke statement van de NOS. De tijd dringt.

***

Bron hier.

***