PLUS: Twintig argumenten waarom het vonnis vernietigd dient te worden

Den Haag, 15 maart 2023 

Gisteren, 15 maart 2023, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen en dus een belangrijke dag voor de democratie, vond er een voor de democratie belangrijke zitting plaats bij het Gerechtshof in Den Haag. Daarbij stond de vraag centraal of Stichting Clintel mag tussenkomen dan wel zich mag voegen aan de kant van Shell in de geruchtmakende “klimaatzaak van de eeuw” tussen Milieudefensie en Shell. Clintel vindt dat beide partijen een vertekend beeld van zowel de klimaatwetenschap als het toepasselijk recht hebben gegeven.

In deze roemruchte algemeen-belangactie van Milieudefensie tegen Shell bepaalde de rechter in 2021 dat Shell eind 2030 45 procent minder CO­2 uit moet stoten in de hele keten (ten opzichte van 2019). Shell besloot daarop in hoger beroep te gaan. Clintel en nog een andere stichting, Milieu en Mens, besloten daarop beide (onafhankelijk van elkaar) om te interveniëren in deze zaak. De zitting van vandaag was nodig omdat zowel Milieudefensie als Shell fanatiek bezwaar maken tegen met name de interventie van Clintel (en in iets mindere mate Milieu en Mens).

Wat opvalt is dat zowel Shell als Milieudefensie het IPCC een onaantastbare status toeschrijven. Het IPCC heeft gesproken, de partijen accepteren de uitkomst en verder valt er niets meer over te zeggen. Een afwijkend standpunt erover is dan ook überhaupt niet welkom. Shell stelde letterlijk: “Voor een discussie over de stand van de klimaatwetenschap is in deze zaak geen plaats.” Milieudefensie vindt dat ook maar ging in de rechtszaal nog wat verder bij het in diskrediet brengen van Clintel: “Clintel voert actief een internationale desinformatiecampagne ten aanzien van klimaat en klimaatbeleid.” Clintel stelde daar tegenover dat zij nog niet eens zozeer het IPCC hoeft aan te vallen, maar dat de partijen zeer eenzijdig uit de IPCC-rapporten geciteerd hebben en dat uit de IPCC-rapporten ook een veel minder alarmerend beeld te destilleren is.

Tijdens de zitting ontstond er ook een zekere spraakverwarring over de effectiviteit van het vonnis. Shell probeerde te suggereren dat het betoog van Clintel niet consistent was omdat wij enerzijds beweren dat het vonnis tegen Shell niet effectief is (de fossiele energie die Shell gaat afstoten wordt simpelweg overgenomen door concurrenten) en anderzijds bang zijn voor de gevolgen van het vonnis voor de burger. Hier haalt Shell echter twee verschillende zaken door elkaar. Wij stellen dat het vonnis niet effectief is voor wat het bedoeld is (namelijk mondiale CO2-reductie), maar wel degelijk grote gevolgen kan hebben voor burgers, namelijk hogere energieprijzen door de bouw van windmolens en zonneparken plus de milieu-, natuur- en gezondheidseffecten van met name windmolens. Milieudefensie doet voorkomen dat het vervangen van fossiel door duurzame energie juist gunstig is en betaalbare energie mogelijk zal maken. Dat is bizar en in strijd met alle wetten van de (klimaat)economie.

Clintel presenteerde een lijst met maar liefst twintig argumenten, opgesteld door haar adviseur Lucas Bergkamp, waarom het vonnis vernietigd dient te worden. Slechts een aantal argumenten komen uit de (klimaat)wetenschap, de overige zijn vooral juridische en economische argumenten. Bijvoorbeeld: “De rechten en belangen van de Nederlandse burger zijn door de Rechtbank onvoldoende onderkend en in de afweging betrokken, waardoor de grond- en mensenrechten van burgers zijn geschonden.”

De hele pleitnota kunt u hier downloaden.

De lijst met twintig argumenten tegen het vonnis staat hier.

Zeer vooraanstaande (klimaat)wetenschappers zijn bereid namens Clintel als getuigendeskundige op te treden. Hun namen vindt u hier.

Het Hof zal op 9 mei uitspraak doen over de ontvankelijkheid van Clintel. Dat wordt opnieuw een belangrijke dag voor de democratische rechtsstaat.

Clintel staat voor realistisch klimaatbeleid in het algemeen belang. Het algemeen belang is niet gediend bij de focus op overdreven ambitieuze CO2-reductie. Uitspraken in deze zaak hebben direct invloed op het energiebeleid van de overheid en de EU. Het is nu zaak aan de rechter alle feiten, rechten en belangen te presenteren zodat de uitspraak wordt gebaseerd op een genuanceerd en feitelijk beeld.

Inmiddels hebben ruim 3200 mensen zich aangesloten als mede-eiser van Clintel in deze zaak. Wil je ook mede-eiser worden in deze zaak, ga naar www.klimaatzaakvandeeeuw.nl.