Door Jeroen Hetzler.

Er is iets grondig mis met de mening dat CO2 een nog steeds dominante, nog steeds werkende factor is van de, nu afgevlakte, opwarming èn dat die opwarming levensbedreigend is voor alle leven op aarde.

Het is verbijsterend welke negatieve gevolgen deze sektarische demagogie van een machtige eco-lobby, gesteund door media zoals de NPO, heeft op vrijwel alle facetten van onze maatschappij. Deze, vooral beleidsmakers, zijn te zeer gespeend van de nodige natuurkundige inzichten -en zijn er ook niet in geïnteresseerd- om er hun beleid op te baseren. Hun enige belang is het politieke machtseffect van het evangelie van die dominante CO2-factor, hoewel elk wetenschappelijk bewijs ervoor ontbreekt.

Daarentegen, de weerlegging van dominante menselijke invloed op die, verschrikkelijke, opwarming is zeer aannemelijk gemaakt door Happer en van Wijngaarden. Na 1 graad C stijging sinds 1850 is de rol van CO2 praktisch uitgespeeld. Dus is al dat hysterische roepen en schreeuwen van de eco-lobby loos dogmatisme. U weet wel:

We must act now!!!!

Het morele kompas van de eco-lobby is niet gericht op het welzijn van de burgers, maar op het politiek groene verdienmodel en de macht. Hier wordt alles, ook de wetenschap, aan onderworpen; principes worden verkwanseld. Het zou passen om de woekerwinsten van de wind- en zonnebaronnen af te romen om energiearmoede te bestrijden.

Vrije wetenschapsbeoefening en academische vrijheid zijn volledig ingekapseld door het politiek-ideologische dogma van de eco-lobby. Deze politiek-ideologische indoctrinatie heeft het wetenschappelijk onderwijs vervangen tot staatsindoctrinatie naar Sovjet-model.

D66 minister van Onderwijs Dijkgraaf lijkt deze misstand niet te deren. Zie de open brief van Berkhout aan hem gericht met de vraag de misstand van die indoctrinatie aan te pakken. Is de Minister bang voor de toorn van klimaathysterica Kaag? Is hij doof voor de kritiek van vele collega natuurkundigen zoals die van Kees de Lange ? Zeer verhelderend is het betoog van deze laatste.

De wetenschappelijke experimenten op basis van de berekeningen van Schwartzchild door Happer en van Wijngaarden verder verwerkt, tonen aan dat zonder tussenkomst van wolken de metingen overeenkomen met de verwachtingen: er is geen meetbare stijging meer van de mondiale temperatuur. De rol van bewolking is nog onvoldoende bekend, maar tot een substantiële temperatuurstijging zal het niet leiden, eerder het tegendeel natuurlijk, daar wolken zonlicht reflecteren. Tot op heden zijn hun bevindingen niet weerlegd.

Het is zorgwekkend dat de politiek en vele media, de NPO voorop vanwege het dictaat van Hagoort, dat het IPCC tot op de dag van vandaag heilig verklaarde, elke ruimte voor dit geluid buitensluit. Dit zegt tevens veel over de angst om door de mand te vallen.

Niet verwonderlijk dat elk verzoek om openlijk debat uit de weg wordt gegaan. Zelfs de TUDelft is kennelijk te beducht voor zo’n debat. Hoe dan ook is veel democratische vrijheid en objectief onderwijs verdrongen door indoctrinatie door de eco-lobby. De temperatuurstijging na 1850 zou ongeëvenaard zijn in de klimaathistorie. Waarom lopen er dan nu hier geen nijlpaarden rond zoals lang geleden wel het geval was? Nogmaals, allemaal loos alarmisme dus, met verve uitgedragen desinformatie.

Politiek en wetenschap zijn in het klimaatdebat twee volledig uiteenlopende paden ingeslagen. Het verschijnsel IPCC was van meet af aan een subjectief politiek orgaan dat krachtens het mandaat uitsluitend artikelen accepteert die aan over menselijke invloed op klimaat refereren. Deze eenzijdigheid veronachtzaamt de fundamentele beginselen van wetenschappelijk onderzoek. Het IPCC houdt desondanks de schijn op een wetenschappelijk instituut te zijn. Dit instituut werkt met modellen die aantoonbaar niet kloppen blijkens metingen.

Beleidsadviezen aan beleidsmakers (Summary for Policymakers) worden bij handopsteken bepaald, niet door wetenschap. Desondanks blijft de NPO wegens gebrek aan bèta-kennis of misschien wel gebrek aan politieke moed het IPCC heilig verklaren. Hiermee slaat de NPO ook elke poging tot debat uit bij elke klacht over aanhoudende desinformatie op klimaatgebied. Intussen dendert de klimaatgekte als gevolg van de indoctrinatie maar door. Kinderen worden bang gemaakt, soms zelfs tegen hun ouders opgezet. Wat een verloedering van moraal brengt de heiligverklaring teweeg van het politieke administratiekantoor dat IPCC in werkelijkheid is.

Wat een mensonwaardige vertoningen leveren de gewelddadige optredens van XR op, mede dankzij de hysterie van diverse politici. Hoe mensonterend is een vertoning als deze waarbij lieden zich wentelen in huilerige klimaathysterie? : een cursus voor klimaatactivisten met een dreigende burn-out. Mensen die zich alleen voelen in hun strijd tegen klimaatverandering, trainen in een reeks bijeenkomsten hun weerbaarheid. Er waren zoveel aanmeldingen dat er een tweede ronde komt. Bron.

De eco-lobby weet ook op slinkse wijze de rechterlijke macht voor zijn karretje te spannen. Zie Urgenda en Milieudefensie. Hierover dit:

Mensenrechten moeten individuen beschermen, tegen andere individuen en vooral ook tegen de ontzaglijke monopolies van de staat. De Urgenda-uitspraak betekent echter dat de staat deze monopolies juist op gezag van de Hoge Raad moet inzetten. De conclusie dat daar geen nadere wetgeving voor nodig is – daartoe mag het hoogste rechtscollege namelijk niet verplichten – is onbegrijpelijk. Daarmee nodigen deze eminente juristen de staat uit om te handelen zonder wettelijke grondslag en verdergaand dan de oorspronkelijke wet. Wat politiek is, en wat de staat op gezag van de politiek moet doen, is zo revolutionair beantwoord: dat mag de hoogste rechter bepalen op initiatief van een maatschappelijke organisatie die alleen zichzelf representeert, maar claimt te spreken in het algemeen belang en collectieve maatregelen eist. Wie moet dan de minderheid nog beschermen die er anders over denkt? Dát lijkt me pas een aantasting van de democratische rechtsstaat.

Ontleend aan Paul Frissen, decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en emeritus hoogleraar bestuurskunde. Deze bijdrage is een bewerkte passage uit zijn recent verschenen boek ‘De integrale staat. Kritiek van de samenhang’.

Alles overziend ontstaat een ontluisterend beeld van morele en wetenschappelijke verloedering, gewelddadigheid tot verheerlijking van geweld, dwang van vooral Timmermans, afbraak van democratie, ondermijning van de Trias Politica, financiële uitkleding van burgers, verlies van academische vrijheid en van wetenschappelijk betrouwbaar onderwijs, sceptici verbannen of monddood gemaakt, onbetrouwbare nieuwsvoorziening etc. etc.

De messiaanse redders van deze planeet en hun NGO’s vallen lelijk door de mand. Veel anders is het ook met het stikstofbeleid niet gesteld. Men leze ‘De klimaatfuik’ hier. Het zijn dezelfde zich Messias wanende lieden. Het kwaadaardige gezicht van de banaliteit van het kwaad.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de Klimaatwet moet worden vernietigd.)

***