Foto: Shutterstock.

Door Hans Wolkers.

De geplande energietransitie naar ‘hernieuwbare’ energie, zoals wind, zon en biomassa, zal leiden tot substantiële schade aan ecosystemen wereldwijd. Een studie, gepubliceerd in Nature (1) vergeleek het landgebruik van de belangrijkste energiesystemen en concludeerde dat de grootschalige inzet van ‘renewables’ om ‘net-zero te bereiken, onvermijdelijk zal leiden tot massale vernietiging van natuur en milieu, met een zesvoudige toename van de milieuschade tegen 2050.

De EU streeft naar net-zero’ CO2 uitstoot in 2050, maar dat zou met de geplande maatregelen wel eens een hoge prijs met zich mee kunnen brengen en natuur en milieu grote schade berokkenen. Veel landen, waaronder Nederland, hebben de weg gebaand om nog meer windturbines en zonnepanelen te installeren, zonder rekening te houden met de impact op natuur, milieu en de omwonenden.

Ondanks de overduidelijke nadelen van ‘hernieuwbare energiebronnen’ (4, 5-9), heeft de EU besloten vol te gaan voor dergelijke energiesystemen, terwijl kernenergie slechts een ondergeschikte rol in onze elektriciteitsvoorziening moet spelen. De Noordzee is al opgeofferd en is veranderd in een ​​industriële stroomproducent, terwijl ngo’s als Greenpeace en WWF zwijgen. Uit die geïmplementeerde klimaatmitigatiemaatregelen wordt duidelijk dat politici, maar ook ngo’s samen met klimaatactiegroepen, zoals Urgenda, bereid zijn bossen, land en leefgebieden van wilde dieren op te geven voor de onrealistische en ineffectieve net-zeroagenda. De consensus lijkt te zijn dat ‘hernieuwbare energiebronnen’ de beste manier zijn om het klimaat, de biodiversiteit en onszelf te redden van een ‘verwoestende en gevaarlijke’ opwarming van de aarde. Dat die opwarming gemiddeld slechts 1,2 °C bedraagt sinds de industriële revolutie (2), en er geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat dat deze opwarming ‘verwoestend en gevaarlijk’ is, integendeel (3), mag het pretbeleid niet deren.

Zes keer meer schadelijke gevolgen

In een Nature studie, gepubliceerd in december 2022, vergeleken wetenschappers van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU) en het Grenoble Institute of Technology het landgebruik van alle belangrijke energiesystemen, waaronder biomassa, wind, zon, waterkracht, gas en kernenergie (1). In de studie analyseerden ze bijna 900 elektriciteitscentrales wereldwijd en berekenden de energiedichtheid, d.w.z. de opgewekte energie per vierkante kilometer oppervlak, die door de centrale in beslag werd genomen, inclusief de benodigde infrastructuur. Eerder toonden experts in de industrie, bijvoorbeeld prof. Jonny Hesthammer, voormalig geoloog, al aan dat ‘renewables‘ niet echt hernieuwbaar zijn: ze verbruiken veel materialen, vooral metalen, zijn slecht recyclebaar, terwijl ze ook veel ruimte innemen (4) .

Biomassa: de meest landinefficiënte optie

Deze conclusie wordt nu bevestigd in de Nature studie: zogenaamde ‘renewables‘ hebben een enorme invloed op ecosystemen vanwege hun grote oppervlaktegebruik, wat leidt tot een zes keer grotere impact op natuur en milieu tegen 2050, als het energieneutrale plan wordt uitgevoerd. Ter vergelijk: Als de plannen om vooral wind en zon als energiebron in te zetten, dan zou een gebied ter grootte van de EU nodig zijn om de wereld van voldoende elektriciteit te voorzien. Als daarentegen kernenergie de enige elektriciteitsbron zou zijn, zou een gebied van ongeveer een derde van Nederland voldoende zijn.

Van alle ‘hernieuwbare energiebronnen’ heeft biomassa het meeste land nodig, stelt de studie. Daarnaast is het contraproductief om bossen te verbranden, zelfs oude bossen worden niet gespaard, om de CO2-uitstoot te verminderen. Windenergie op land komt op de tweede plaats als meest land-inefficiënte bron, gevolgd door windenergie op zee, zonne-energie en waterkracht. De benodigde infrastructuur, zoals wegen, maar ook de kabels om de opgewekte elektriciteit te transporteren zorgen voor extra schade. Zonne-energie, een ‘renewable’ die het minste land nodig heeft, beslaat toch nog 35 maal zoveel oppervlak als kernenergie. Windenergie op land is de grote ‘winnaar’ en heeft een duizelingwekkend 350 keer groter oppervlak nodig.

Enorme milieuproblemen

De keuze voor deze niet-duurzame hernieuwbare energiebronnen is nog moeilijker te verdedigen als rekening wordt gehouden met de extra schade door mijnbouw voor mineralen en ontbossing om balsahout te oogsten voor de windturbinebladen. Dit leidt tot enorme milieuproblemen, slavenarbeid en ontbossing in de tropen (5, 6). Bovendien maakt de gedocumenteerde sterfte van vogels, vleermuizen en vooral insecten, veroorzaakt door windturbines (7-9), windenergie een nog minder wenselijke optie. Helaas wordt ook dit feit genegeerd door toonaangevende ngo‘s.

Echte milieucrisis

Vreemd genoeg beweren zowel milieugroeperingen als klimaatactiegroepen dat de zogenaamde ‘klimaatcrisis’ zal leiden tot een ‘biodiversiteitscrisis’. De huidige milde opwarming zal volgens hen een verwoestende impact hebben op de biodiversiteit (geen bronnen!). De huidige studie maakt echter duidelijk dat het oplossen van de klimaatcrisis door de net-zeroplannen resulteert in een echte milieucrisis, niet veroorzaakt door klimaatverandering, maar door niet-duurzame mitigatiemaatregelen, zoals voorgeschreven door politici. In dat kader is het gewoon onbegrijpelijk dat Greenpeace en WWF momenteel de Europese commissie aanklagen en zich verzetten tegen het opnemen van aardgas en kernenergie als ‘groene’ investeringen. Deze organisaties hebben zich gekeerd tegen hun oorspronkelijke missie: de bescherming van natuur en milieu. Ze zijn in hun mateloze CO2 tunnelvisie een vijand geworden van natuur en biodiversiteit.

Van high-density naar low-density energieopwekking

De geplande energietransitie is dwaas, ook in historisch perspectief: het komt neer op een verschuiving van energiebronnen met een hoge dichtheid, zoals fossiele brandstoffen en kernenergie, naar energiebronnen met een lage dichtheid, zoals wind en zon. Het omvat zelfs de terugkeer naar een oude en zeer destructieve energiebron: bossen. De auteurs van de studie stellen in een ander artikel dat (10):

‘De industriële revolutie was in zijn tijd een uitweg uit de milieucrisis en de ontbossing. In plaats daarvan werd het beschermen en genieten van het bos meer een prioriteit. Maar vandaag zijn we helaas het milieu aan het aantasten en creëren we dezelfde problemen.’

Hans Wolkers.

Kernenergie is de beste optie

De auteurs concluderen dat het gebruik van echt duurzame energie onder de radar is gebleven en dat er meer aandacht moet komen voor het ruimtebeslag van energiesystemen. Hun studie maakt het meer dan duidelijk: kernenergie is verreweg de meest milieuvriendelijke optie voor elektriciteitsopwekking, de ‘renewables’ zijn de grote verliezers. Het oplossen van de virtuele ‘klimaatcrisis’ met behulp van ‘hernieuwbare energiebronnen’, zoals politici, gesteund door ngo’s, hebben besloten zal zonder enige twijfel, grote schade voor natuur en milieu betekenen.

***

  1. https://www.nature.com/articles/s41598-022-25341-9
  2. https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/
  3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162520304157
  4. https://energy.glex.no/feature-stories/area-and-material-consumption
  5. https://www.euronews.com/green/2022/02/01/south-america-s-lithium-fields-reveal-the-dark-side-of-our-electric-future
  6. https://www.instituteforenergyresearch.org/renewable/the-environmental-impact-of-lithium-batteries/
  7. https://www.nature.com/articles/s41559-018-0707-z
  8. https://www.researchgate.net/publication/348790564_Insect_fatalities_at_wind_turbines_as_biodiversity_sinks
  9. https://windmillskill.com/blog/wind-farms-slaughter-kept-hidden-public
  10. https://norwegianscitechnews.com/2023/04/new-study-indicates-nuclear-power-causes-least-damage-to-nature/

***